PRERECIEPT DETAIL

รายการเรียกเก็บประจำเดือน มิถุนายน พ.ศ. 2567

นางสาวณิชาภา เรืองวงษ์ [ส0904]

รายการ จำนวนเงิน
ค่าหุ้น
ฉฉ0030467
สม0001567
ค่าธรรมเนียม
3,000.00
2,628.00
10,313.00
.00
ค่าหุ้น
สม0027259
ค่าธรรมเนียม
1,000.00
2,064.00
.00
ค่าหุ้น
ค่าธรรมเนียม
1,000.00
.00
ค่าหุ้น
สม0029866
ค่าธรรมเนียม
1,000.00
3,898.00
.00
ค่าหุ้น
ค่าธรรมเนียม
1,000.00
.00
ค่าหุ้น
ค่าธรรมเนียม
7,500.00
.00
ค่าหุ้น
สม0006567
ค่าธรรมเนียม
500.00
2,817.00
.00
ค่าหุ้น
ค่าธรรมเนียม
1,000.00
.00
ค่าหุ้น
สม0039865
ค่าธรรมเนียม
2,000.00
6,359.00
.00
ค่าหุ้น
ค่าธรรมเนียม
500.00
.00
ค่าหุ้น
สม0021666
ค่าธรรมเนียม
1,000.00
2,575.00
.00
ค่าหุ้น
สม0011667
ค่าธรรมเนียม
1,000.00
5,613.00
.00
ค่าหุ้น
ค่าธรรมเนียม
5,000.00
.00
ค่าหุ้น
ฉฉ0020967
ค่าธรรมเนียม
4,200.00
10,464.00
.00
ค่าหุ้น
สม0017767
ค่าธรรมเนียม
1,000.00
3,833.00
.00
ค่าหุ้น
ค่าธรรมเนียม
1,500.00
.00
ค่าหุ้น
ค่าธรรมเนียม
1,000.00
.00
ค่าหุ้น
ค่าธรรมเนียม
3,000.00
.00
ค่าหุ้น
ฉฉ0085366
สม0044565
ค่าธรรมเนียม
1,000.00
5,107.00
7,320.00
.00
ค่าหุ้น
ฉฉ0022567
สม0000166
ค่าธรรมเนียม
5,000.00
6,297.00
7,071.00
.00
ค่าหุ้น
ค่าธรรมเนียม
1,500.00
.00
ค่าหุ้น
ฉฉ0038967
พ10000466
สม0034166
ค่าธรรมเนียม
1,000.00
2,161.00
7,500.00
3,000.00
.00
ค่าหุ้น
ค่าธรรมเนียม
2,000.00
.00
ค่าหุ้น
ค่าธรรมเนียม
2,000.00
.00
ค่าหุ้น
ฉฉ0022667
สม0050466
ค่าธรรมเนียม
1,000.00
1,042.00
4,030.00
.00
ค่าหุ้น
ฉฉ0019267
สม0036266
ค่าธรรมเนียม
3,000.00
4,056.00
5,036.00
.00
ค่าหุ้น
พ70005061
สม0013767
ค่าธรรมเนียม
800.00
7,100.00
2,000.00
.00
ค่าหุ้น
สม0016867
ค่าธรรมเนียม
1,000.00
12,090.00
.00
ค่าหุ้น
สม0002664
ค่าธรรมเนียม
600.00
2,000.00
.00
ค่าหุ้น
พ70027360
พ80000160
สม0000366
ค่าธรรมเนียม
800.00
2,126.00
2,600.00
2,500.00
.00
ค่าหุ้น
สม0028866
ค่าธรรมเนียม
3,000.00
3,093.00
.00
ค่าหุ้น
ฉฉ0021067
พ80000863
สม0042866
ค่าธรรมเนียม
600.00
1,308.00
5,000.00
1,664.00
.00
ค่าหุ้น
สม0031066
ค่าธรรมเนียม
1,000.00
2,500.00
.00
ค่าหุ้น
ค่าธรรมเนียม
1,000.00
.00
ค่าหุ้น
สม0044366
ค่าธรรมเนียม
1,000.00
3,156.00
.00
ค่าหุ้น
ค่าธรรมเนียม
5,000.00
.00
ค่าหุ้น
ค่าธรรมเนียม
2,000.00
.00
ค่าหุ้น
สม0031166
ค่าธรรมเนียม
1,500.00
2,500.00
.00
ค่าหุ้น
ค่าธรรมเนียม
1,500.00
.00
ค่าหุ้น
สม0028362
ค่าธรรมเนียม
1,000.00
2,515.00
.00
ค่าหุ้น
ค่าธรรมเนียม
5,000.00
.00
ค่าหุ้น
สม0042966
ค่าธรรมเนียม
1,000.00
3,000.00
.00
ค่าหุ้น
ค่าธรรมเนียม
3,000.00
.00
ค่าหุ้น
สม0001667
ค่าธรรมเนียม
1,000.00
2,000.00
.00
ค่าหุ้น
ค่าธรรมเนียม
1,000.00
.00
ค่าหุ้น
ค่าธรรมเนียม
1,000.00
.00
ค่าหุ้น
สม0025666
ค่าธรรมเนียม
1,000.00
3,063.00
.00
ค่าหุ้น
สม0011767
ค่าธรรมเนียม
5,000.00
12,740.00
.00
ค่าหุ้น
สม0011867
ค่าธรรมเนียม
1,000.00
2,000.00
.00
ค่าหุ้น
สม0010667
ค่าธรรมเนียม
2,000.00
5,000.00
.00
ค่าหุ้น
พ10000366
สม0021267
ค่าธรรมเนียม
1,000.00
22,000.00
1,500.00
.00
ค่าหุ้น
สม0036563
ค่าธรรมเนียม
5,000.00
24,000.00
.00
ค่าหุ้น
สม0023558
ค่าธรรมเนียม
600.00
7,000.00
.00
ค่าหุ้น
ฉฉ0037467
สม0050566
ค่าธรรมเนียม
2,000.00
1,485.00
3,000.00
.00
ค่าหุ้น
พ70001263
สม0011260
ค่าธรรมเนียม
1,000.00
7,200.00
15,200.00
.00
ค่าหุ้น
ค่าธรรมเนียม
5,000.00
.00
ค่าหุ้น
ค่าธรรมเนียม
1,000.00
.00
ค่าหุ้น
สม0031162
ค่าธรรมเนียม
1,000.00
2,432.00
.00
ค่าหุ้น
ค่าธรรมเนียม
1,000.00
.00
ค่าหุ้น
สม0000466
ค่าธรรมเนียม
1,000.00
4,093.00
.00
ค่าหุ้น
สม0011967
ค่าธรรมเนียม
5,000.00
10,882.00
.00
ค่าหุ้น
สม0017867
ค่าธรรมเนียม
2,000.00
2,500.00
.00
ค่าหุ้น
สม0032566
ค่าธรรมเนียม
2,000.00
10,975.00
.00
ค่าหุ้น
ค่าธรรมเนียม
1,000.00
.00
ค่าหุ้น
ค่าธรรมเนียม
1,000.00
.00
ค่าหุ้น
สม0012067
ค่าธรรมเนียม
800.00
3,000.00
.00
ค่าหุ้น
ค่าธรรมเนียม
2,000.00
.00
ค่าหุ้น
พ70000361
สม0043766
ค่าธรรมเนียม
1,000.00
3,000.00
2,507.00
.00
ค่าหุ้น
พ70014762
พ90000360
พพ0000255
สม0000567
ค่าธรรมเนียม
3,000.00
8,500.00
3,500.00
2,421.00
5,000.00
.00
ค่าหุ้น
ค่าธรรมเนียม
7,500.00
.00
ค่าหุ้น
สม0028562
ค่าธรรมเนียม
600.00
1,418.00
.00
ค่าหุ้น
สม0007267
ค่าธรรมเนียม
4,000.00
6,130.00
.00
ค่าหุ้น
พ70009161
สม0003265
ค่าธรรมเนียม
1,000.00
2,700.00
2,259.00
.00
ค่าหุ้น
สม0000566
ค่าธรรมเนียม
1,000.00
4,700.00
.00
ค่าหุ้น
พ70009462
สม0029559
ค่าธรรมเนียม
1,500.00
6,500.00
21,400.00
.00
ค่าหุ้น
สม0000167
ค่าธรรมเนียม
1,500.00
3,500.00
.00
ค่าหุ้น
ค่าธรรมเนียม
500.00
.00
ค่าหุ้น
ค่าธรรมเนียม
7,500.00
.00
ค่าหุ้น
ค่าธรรมเนียม
5,000.00
.00
ค่าหุ้น
ฉฉ0041167
ค่าธรรมเนียม
5,000.00
13,591.00
.00
ค่าหุ้น
พ70019362
สม0011760
ค่าธรรมเนียม
1,000.00
5,800.00
17,100.00
.00
ค่าหุ้น
สม0003167
ค่าธรรมเนียม
1,000.00
5,495.00
.00
ค่าหุ้น
พ70006061
สม0044466
ค่าธรรมเนียม
1,000.00
1,100.00
2,000.00
.00
ค่าหุ้น
สม0016967
ค่าธรรมเนียม
1,000.00
3,200.00
.00
ค่าหุ้น
สม0029966
ค่าธรรมเนียม
600.00
2,211.00
.00
ค่าหุ้น
สม0017967
ค่าธรรมเนียม
1,000.00
3,471.00
.00
ค่าหุ้น
สม0015965
ค่าธรรมเนียม
1,500.00
5,975.00
.00
ค่าหุ้น
สม0000264
ค่าธรรมเนียม
1,000.00
2,362.00
.00
ค่าหุ้น
พ80000561
สม0013063
ค่าธรรมเนียม
600.00
1,200.00
14,000.00
.00
ค่าหุ้น
ค่าธรรมเนียม
5,000.00
.00
ค่าหุ้น
สม0043866
ค่าธรรมเนียม
5,000.00
12,000.00
.00
ค่าหุ้น
ค่าธรรมเนียม
5,000.00
.00
ค่าหุ้น
พ60000265
พ70003163
สม0024462
ค่าธรรมเนียม
1,000.00
3,057.00
7,000.00
21,100.00
.00
ค่าหุ้น
พ70009863
สม0013565
ค่าธรรมเนียม
1,000.00
8,000.00
23,000.00
.00
ค่าหุ้น
พ70001062
สม0014060
ค่าธรรมเนียม
1,000.00
8,100.00
8,200.00
.00
ค่าหุ้น
ฉฉ0062366
พ70006966
สม0014663
ค่าธรรมเนียม
1,000.00
507.00
7,300.00
13,000.00
.00
ค่าหุ้น
ค่าธรรมเนียม
7,500.00
.00
ค่าหุ้น
สม0031462
ค่าธรรมเนียม
5,000.00
25,000.00
.00
ค่าหุ้น
สม0048666
ค่าธรรมเนียม
7,500.00
5,000.00
.00
ค่าหุ้น
พ70008964
สม0044866
ค่าธรรมเนียม
800.00
2,500.00
15,000.00
.00
ค่าหุ้น
สม0013867
ค่าธรรมเนียม
7,500.00
.00
.00
ค่าหุ้น
ค่าธรรมเนียม
5,000.00
.00
ค่าหุ้น
ค่าธรรมเนียม
1,000.00
.00
ค่าหุ้น
พ70007766
พ80000464
สม0035062
ค่าธรรมเนียม
1,000.00
14,500.00
500.00
22,000.00
.00
ค่าหุ้น
สม0034866
ค่าธรรมเนียม
1,000.00
11,950.00
.00
ค่าหุ้น
ฉฉ0099966
พ10000357
พ70009365
พ80000763
พ90000262
สม0008862
ค่าธรรมเนียม
1,500.00
4,130.00
4,300.00
9,700.00
2,400.00
3,200.00
21,500.00
.00
ค่าหุ้น
ฉฉ0029667
พ70011460
พ80000260
สม0001767
ค่าธรรมเนียม
1,000.00
841.00
2,500.00
1,700.00
3,639.00
.00
ค่าหุ้น
ฉฉ0029167
ค่าธรรมเนียม
5,000.00
4,413.00
.00
ค่าหุ้น
ฉฉ0039067
สม0023066
ค่าธรรมเนียม
1,000.00
4,602.00
5,673.00
.00
ค่าหุ้น
ค่าธรรมเนียม
7,500.00
.00
ค่าหุ้น
ค่าธรรมเนียม
5,000.00
.00
ค่าหุ้น
สม0012366
ค่าธรรมเนียม
3,500.00
5,938.00
.00
ค่าหุ้น
พ10000266
พ70013062
พ80000360
สม0010367
ค่าธรรมเนียม
1,000.00
9,000.00
8,000.00
1,783.00
7,918.00
.00
ค่าหุ้น
สม0000267
ค่าธรรมเนียม
3,000.00
5,991.00
.00
ค่าหุ้น
พ70000362
สม0014363
ค่าธรรมเนียม
1,000.00
7,200.00
32,000.00
.00
ค่าหุ้น
ค่าธรรมเนียม
1,500.00
.00
ค่าหุ้น
ค่าธรรมเนียม
2,000.00
.00
ค่าหุ้น
ค่าธรรมเนียม
1,000.00
.00
ค่าหุ้น
พ70019160
สม0013967
ค่าธรรมเนียม
600.00
2,800.00
1,200.00
.00
ค่าหุ้น
ค่าธรรมเนียม
1,000.00
.00
ค่าหุ้น
สม0004762
ค่าธรรมเนียม
1,000.00
16,000.00
.00
ค่าหุ้น
สม0036366
ค่าธรรมเนียม
2,000.00
1,427.00
.00
ค่าหุ้น
ค่าธรรมเนียม
1,200.00
.00
ค่าหุ้น
ฉฉ0007067
พ10000367
พ70006760
พ90000367
สม0029565
ค่าธรรมเนียม
2,000.00
13,022.00
6,000.00
3,500.00
8,000.00
5,700.00
.00
ค่าหุ้น
สม0034260
ค่าธรรมเนียม
2,000.00
3,323.00
.00
ค่าหุ้น
สม0046354
ค่าธรรมเนียม
5,000.00
2,761.00
.00
ค่าหุ้น
สม0014759
ค่าธรรมเนียม
1,000.00
2,271.00
.00
ค่าหุ้น
ค่าธรรมเนียม
1,000.00
.00
ค่าหุ้น
สม0021866
ค่าธรรมเนียม
2,000.00
8,000.00
.00
ค่าหุ้น
ค่าธรรมเนียม
5,000.00
.00
ค่าหุ้น
พ70002561
สม0010560
ค่าธรรมเนียม
1,000.00
1,000.00
16,500.00
.00
ค่าหุ้น
สม0025866
ค่าธรรมเนียม
1,000.00
3,000.00
.00
ค่าหุ้น
สม0014263
ค่าธรรมเนียม
3,000.00
25,000.00
.00
ค่าหุ้น
ค่าธรรมเนียม
1,000.00
.00
ค่าหุ้น
ค่าธรรมเนียม
5,000.00
.00
ค่าหุ้น
พ70004063
สม0011860
ค่าธรรมเนียม
800.00
7,200.00
16,400.00
.00
ค่าหุ้น
พ10000361
พ70005662
สม0009163
ค่าธรรมเนียม
1,000.00
4,100.00
6,500.00
15,000.00
.00
ค่าหุ้น
ค่าธรรมเนียม
5,000.00
.00
ค่าหุ้น
ค่าธรรมเนียม
1,000.00
.00
ค่าหุ้น
สม0025966
ค่าธรรมเนียม
1,000.00
10,743.00
.00
ค่าหุ้น
สม0003965
ค่าธรรมเนียม
7,500.00
12,632.00
.00
ค่าหุ้น
ค่าธรรมเนียม
5,000.00
.00
ค่าหุ้น
ค่าธรรมเนียม
1,000.00
.00
ค่าหุ้น
สม0021966
ค่าธรรมเนียม
1,000.00
2,947.00
.00
ค่าหุ้น
ค่าธรรมเนียม
5,000.00
.00
ค่าหุ้น
พ10000656
พ90000260
สม0012762
ค่าธรรมเนียม
3,500.00
17,200.00
4,500.00
12,400.00
.00
ค่าหุ้น
ค่าธรรมเนียม
5,000.00
.00
ค่าหุ้น
ค่าธรรมเนียม
5,000.00
.00
ค่าหุ้น
ค่าธรรมเนียม
7,500.00
.00
ค่าหุ้น
พ70009166
สม0038665
ค่าธรรมเนียม
1,000.00
11,000.00
16,800.00
.00
ค่าหุ้น
สม0028962
ค่าธรรมเนียม
2,000.00
2,500.00
.00
ค่าหุ้น
ค่าธรรมเนียม
7,500.00
.00
ค่าหุ้น
สม0011160
ค่าธรรมเนียม
1,000.00
11,000.00
.00
ค่าหุ้น
ค่าธรรมเนียม
5,000.00
.00
ค่าหุ้น
ค่าธรรมเนียม
5,000.00
.00
ค่าหุ้น
สม0034965
ค่าธรรมเนียม
5,000.00
6,184.00
.00
ค่าหุ้น
สม0006663
ค่าธรรมเนียม
600.00
1,607.00
.00
ค่าหุ้น
สม0014762
ค่าธรรมเนียม
1,000.00
19,700.00
.00
ค่าหุ้น
ค่าธรรมเนียม
3,000.00
.00
ค่าหุ้น
ค่าธรรมเนียม
5,000.00
.00
ค่าหุ้น
พ70005866
สม0019766
ค่าธรรมเนียม
7,500.00
9,000.00
19,000.00
.00
ค่าหุ้น
พ60001964
พ70003263
สม0026462
ค่าธรรมเนียม
1,000.00
514.00
5,800.00
11,200.00
.00
ค่าหุ้น
ค่าธรรมเนียม
5,000.00
.00
ค่าหุ้น
ค่าธรรมเนียม
5,000.00
.00
ค่าหุ้น
ค่าธรรมเนียม
3,000.00
.00
ค่าหุ้น
พ70015761
สม0021762
ค่าธรรมเนียม
1,000.00
6,500.00
24,000.00
.00
ค่าหุ้น
สม0047966
ค่าธรรมเนียม
800.00
2,250.00
.00
ค่าหุ้น
ค่าธรรมเนียม
5,000.00
.00
ค่าหุ้น
ค่าธรรมเนียม
5,000.00
.00
ค่าหุ้น
ค่าธรรมเนียม
5,000.00
.00
ค่าหุ้น
พ70010166
สม0041162
ค่าธรรมเนียม
5,000.00
4,300.00
21,500.00
.00
ค่าหุ้น
ค่าธรรมเนียม
7,500.00
.00
ค่าหุ้น
ฉฉ0014267
พ70004665
สม0044966
ค่าธรรมเนียม
3,000.00
8,786.00
7,300.00
20,500.00
.00
ค่าหุ้น
ฉฉ0016067
สม0032766
ค่าธรรมเนียม
600.00
1,731.00
1,800.00
.00
ค่าหุ้น
สม0002565
ค่าธรรมเนียม
1,000.00
3,399.00
.00
ค่าหุ้น
ฉฉ0029767
สม0048266
ค่าธรรมเนียม
1,000.00
1,567.00
5,133.00
.00
ค่าหุ้น
พ70002367
สม0027162
ค่าธรรมเนียม
2,000.00
12,000.00
17,000.00
.00
ค่าหุ้น
สม0008865
ค่าธรรมเนียม
1,000.00
23,000.00
.00
ค่าหุ้น
พ70018765
สม0037466
ค่าธรรมเนียม
1,000.00
9,000.00
30,000.00
.00
ค่าหุ้น
ค่าธรรมเนียม
1,000.00
.00
ค่าหุ้น
พ70027260
สม0029665
ค่าธรรมเนียม
1,500.00
3,500.00
3,954.00
.00
ค่าหุ้น
ค่าธรรมเนียม
7,500.00
.00
ค่าหุ้น
ค่าธรรมเนียม
2,000.00
.00
ค่าหุ้น
ค่าธรรมเนียม
7,500.00
.00
ค่าหุ้น
สม0015959
ค่าธรรมเนียม
5,000.00
5,237.00
.00
ค่าหุ้น
สม0012167
ค่าธรรมเนียม
600.00
1,882.00
.00
ค่าหุ้น
ฉฉ0039167
พ20003663
พ70003867
สม0045066
ค่าธรรมเนียม
1,000.00
5,483.00
2,215.00
7,300.00
19,300.00
.00
ค่าหุ้น
สม0012566
ค่าธรรมเนียม
5,000.00
12,500.00
.00
ค่าหุ้น
ฉฉ0019367
สม0036566
ค่าธรรมเนียม
4,000.00
8,786.00
11,418.00
.00
ค่าหุ้น
ค่าธรรมเนียม
5,000.00
.00
ค่าหุ้น
สม0003267
ค่าธรรมเนียม
1,000.00
7,000.00
.00
ค่าหุ้น
ค่าธรรมเนียม
3,000.00
.00
ค่าหุ้น
ค่าธรรมเนียม
1,000.00
.00
ค่าหุ้น
ค่าธรรมเนียม
5,000.00
.00
ค่าหุ้น
พ70000763
สม0034162
ค่าธรรมเนียม
2,000.00
4,300.00
12,368.00
.00
ค่าหุ้น
ค่าธรรมเนียม
5,000.00
.00
ค่าหุ้น
สม0023859
ค่าธรรมเนียม
5,000.00
5,272.00
.00
ค่าหุ้น
ค่าธรรมเนียม
1,000.00
.00
ค่าหุ้น
ค่าธรรมเนียม
7,500.00
.00
ค่าหุ้น
ฉฉ0031067
พ70001266
สม0021862
ค่าธรรมเนียม
1,000.00
2,548.00
9,500.00
14,000.00
.00
ค่าหุ้น
ฉฉ0039267
พ60001364
พ70007166
พ80001465
สม0037566
ค่าธรรมเนียม
5,000.00
11,514.00
2,235.00
7,300.00
2,700.00
20,000.00
.00
ค่าหุ้น
สม0003767
ค่าธรรมเนียม
7,500.00
9,224.00
.00
ค่าหุ้น
ค่าธรรมเนียม
1,000.00
.00
ค่าหุ้น
พ70000767
สม0024562
ค่าธรรมเนียม
4,000.00
8,600.00
20,000.00
.00
ค่าหุ้น
ฉฉ0019467
พ10000758
พ70010966
พ90000167
สม0041866
ค่าธรรมเนียม
1,000.00
2,927.00
2,300.00
7,300.00
1,000.00
17,300.00
.00
ค่าหุ้น
ค่าธรรมเนียม
5,000.00
.00
ค่าหุ้น
ฉฉ0041267
พ10000161
พ70003967
พ90000161
สม0013163
ค่าธรรมเนียม
1,000.00
13,591.00
4,500.00
7,500.00
2,500.00
16,700.00
.00
ค่าหุ้น
พ60006564
พ70007662
สม0010063
ค่าธรรมเนียม
1,000.00
1,597.00
6,500.00
10,000.00
.00
ค่าหุ้น
พ70017662
สม0026665
ค่าธรรมเนียม
800.00
8,000.00
2,827.00
.00
ค่าหุ้น
ค่าธรรมเนียม
1,000.00
.00
ค่าหุ้น
พ70010266
สม0038266
ค่าธรรมเนียม
7,500.00
10,000.00
10,000.00
.00
ค่าหุ้น
พ70013262
พ80000161
พ80000465
สม0014560
ค่าธรรมเนียม
800.00
1,153.00
700.00
1,400.00
14,000.00
.00
ค่าหุ้น
ค่าธรรมเนียม
5,000.00
.00
ค่าหุ้น
สม0003367
ค่าธรรมเนียม
2,000.00
4,873.00
.00
ค่าหุ้น
ค่าธรรมเนียม
7,500.00
.00
ค่าหุ้น
ค่าธรรมเนียม
7,500.00
.00
ค่าหุ้น
สม0036163
ค่าธรรมเนียม
7,500.00
10,000.00
.00
ค่าหุ้น
ฉฉ0039367
สม0000367
ค่าธรรมเนียม
600.00
1,313.00
3,757.00
.00
ค่าหุ้น
ฉฉ0022967
พ10000458
พ70015362
พ90000861
สม0015860
ค่าธรรมเนียม
1,000.00
4,309.00
4,200.00
4,300.00
1,500.00
12,800.00
.00
ค่าหุ้น
สม0044566
ค่าธรรมเนียม
1,000.00
6,861.00
.00
ค่าหุ้น
พ70008063
สม0011560
ค่าธรรมเนียม
1,000.00
5,500.00
15,200.00
.00
ค่าหุ้น
สม0041566
ค่าธรรมเนียม
5,000.00
12,159.00
.00
ค่าหุ้น
สม0011766
ค่าธรรมเนียม
2,000.00
5,372.00
.00
ค่าหุ้น
พ70016662
สม0010266
ค่าธรรมเนียม
600.00
3,700.00
1,897.00
.00
ค่าหุ้น
สม0048066
ค่าธรรมเนียม
4,000.00
11,161.00
.00
ค่าหุ้น
ค่าธรรมเนียม
5,000.00
.00
ค่าหุ้น
สม0040262
ค่าธรรมเนียม
1,500.00
8,400.00
.00
ค่าหุ้น
ค่าธรรมเนียม
1,000.00
.00
ค่าหุ้น
พ70017260
สม0012267
ค่าธรรมเนียม
800.00
2,500.00
4,082.00
.00
ค่าหุ้น
ค่าธรรมเนียม
5,000.00
.00
ค่าหุ้น
ค่าธรรมเนียม
5,000.00
.00
ค่าหุ้น
ค่าธรรมเนียม
7,500.00
.00
ค่าหุ้น
พ70004062
พ80000261
สม0022066
ค่าธรรมเนียม
2,000.00
2,700.00
650.00
10,924.00
.00
ค่าหุ้น
สม0022166
ค่าธรรมเนียม
5,000.00
25,684.00
.00
ค่าหุ้น
ค่าธรรมเนียม
7,500.00
.00
ค่าหุ้น
พ70009266
สม0020264
ค่าธรรมเนียม
1,000.00
3,200.00
11,500.00
.00
ค่าหุ้น
ฉฉ0037567
พ20004263
พ70011766
สม0023466
ค่าธรรมเนียม
1,000.00
5,942.00
1,580.00
7,300.00
16,600.00
.00
ค่าหุ้น
สม0017067
ค่าธรรมเนียม
3,000.00
8,806.00
.00
ค่าหุ้น
ฉฉ0011467
พ10000261
พ70010965
พ90000261
สม0037662
ค่าธรรมเนียม
1,000.00
6,251.00
8,500.00
7,300.00
6,000.00
16,700.00
.00
ค่าหุ้น
พ20000166
พ70001366
สม0010265
ค่าธรรมเนียม
1,000.00
1,104.00
7,000.00
16,900.00
.00
ค่าหุ้น
สม0031362
ค่าธรรมเนียม
2,000.00
4,000.00
.00
ค่าหุ้น
ฉฉ0023067
พ60005163
พ70014361
พ80000963
สม0009963
ค่าธรรมเนียม
800.00
4,621.00
1,685.00
6,500.00
1,200.00
10,000.00
.00
ค่าหุ้น
ค่าธรรมเนียม
7,500.00
.00
ค่าหุ้น
พ70004161
พพ0000355
ค่าธรรมเนียม
5,000.00
2,700.00
5,023.00
.00
ค่าหุ้น
ฉฉ0039467
พ70002967
สม0007767
ค่าธรรมเนียม
1,000.00
9,869.00
7,300.00
18,600.00
.00
ค่าหุ้น
ฉฉ0106266
สม0010262
ค่าธรรมเนียม
2,000.00
11,251.00
10,000.00
.00
ค่าหุ้น
ฉฉ0042967
พ60010064
พ70020562
สม0018863
ค่าธรรมเนียม
800.00
3,715.00
1,476.00
7,200.00
11,500.00
.00
ค่าหุ้น
พพ0000156
ค่าธรรมเนียม
5,000.00
7,531.00
.00
ค่าหุ้น
พ70007465
สม0014267
ค่าธรรมเนียม
1,000.00
7,300.00
20,768.00
.00
ค่าหุ้น
พ70009366
สม0036762
ค่าธรรมเนียม
1,000.00
11,500.00
14,200.00
.00
ค่าหุ้น
พ70011161
สม0029259
ค่าธรรมเนียม
1,000.00
4,300.00
8,400.00
.00
ค่าหุ้น
สม0020066
ค่าธรรมเนียม
4,000.00
13,500.00
.00
ค่าหุ้น
ค่าธรรมเนียม
5,000.00
.00
ค่าหุ้น
พ70010764
สม0021664
ค่าธรรมเนียม
1,500.00
7,200.00
3,000.00
.00
ค่าหุ้น
พ60000565
พ70003464
สม0045465
ค่าธรรมเนียม
1,000.00
2,305.00
5,500.00
8,500.00
.00
ค่าหุ้น
พ70015660
สม0011460
ค่าธรรมเนียม
600.00
1,100.00
9,400.00
.00
ค่าหุ้น
ค่าธรรมเนียม
5,000.00
.00
ค่าหุ้น
ฉฉ0014567
พ70011866
สม0017266
ค่าธรรมเนียม
1,000.00
12,034.00
7,300.00
14,433.00
.00
ค่าหุ้น
พ70007565
พ80000565
สม0002963
ค่าธรรมเนียม
1,000.00
.00
.00
10,500.00
.00
ค่าหุ้น
ค่าธรรมเนียม
5,000.00
.00
ค่าหุ้น
ค่าธรรมเนียม
3,000.00
.00
ค่าหุ้น
ค่าธรรมเนียม
5,000.00
.00
ค่าหุ้น
พ70001367
สม0038166
ค่าธรรมเนียม
1,000.00
5,900.00
16,000.00
.00
ค่าหุ้น
ค่าธรรมเนียม
4,000.00
.00
ค่าหุ้น
พ70004663
สม0040661
ค่าธรรมเนียม
1,000.00
1,800.00
14,200.00
.00
ค่าหุ้น
สม0033065
ค่าธรรมเนียม
2,000.00
6,700.00
.00
ค่าหุ้น
ค่าธรรมเนียม
5,000.00
.00
ค่าหุ้น
พ70002665
พ80000461
สม0019465
ค่าธรรมเนียม
1,000.00
7,300.00
550.00
15,500.00
.00
ค่าหุ้น
สม0013966
ค่าธรรมเนียม
5,000.00
10,325.00
.00
ค่าหุ้น
พ70008460
ค่าธรรมเนียม
5,000.00
3,300.00
.00
ค่าหุ้น
สม0007460
ค่าธรรมเนียม
2,000.00
12,700.00
.00
ค่าหุ้น
ฉฉ0023167
พ70016965
สม0008662
ค่าธรรมเนียม
1,000.00
4,730.00
7,300.00
16,700.00
.00
ค่าหุ้น
สม0016365
ค่าธรรมเนียม
3,000.00
14,500.00
.00
ค่าหุ้น
ฉฉ0023267
สม0030066
ค่าธรรมเนียม
5,000.00
4,413.00
17,895.00
.00
ค่าหุ้น
พ70008662
สม0037762
ค่าธรรมเนียม
1,000.00
4,300.00
15,800.00
.00
ค่าหุ้น
สม0030458
ค่าธรรมเนียม
7,500.00
5,534.00
.00
ค่าหุ้น
สม0011660
ค่าธรรมเนียม
800.00
7,767.00
.00
ค่าหุ้น
ฉฉ0023367
สม0020063
ค่าธรรมเนียม
2,000.00
5,255.00
11,858.00
.00
ค่าหุ้น
ฉฉ0037667
พ10000561
พ70009466
พ90000761
สม0004167
ค่าธรรมเนียม
1,000.00
3,411.00
9,500.00
7,300.00
3,700.00
16,100.00
.00
ค่าหุ้น
พ70004067
สม0033266
ค่าธรรมเนียม
1,000.00
7,300.00
18,500.00
.00
ค่าหุ้น
สม0043266
ค่าธรรมเนียม
2,000.00
3,000.00
.00
ค่าหุ้น
พ60000964
พ70003763
สม0019662
ค่าธรรมเนียม
600.00
533.00
4,600.00
12,600.00
.00
ค่าหุ้น
พ70002467
สม0020166
ค่าธรรมเนียม
1,000.00
5,500.00
12,000.00
.00
ค่าหุ้น
ค่าธรรมเนียม
5,000.00
.00
ค่าหุ้น
ค่าธรรมเนียม
2,000.00
.00
ค่าหุ้น
ฉฉ0091666
สม0001866
ค่าธรรมเนียม
5,000.00
10,186.00
12,740.00
.00
ค่าหุ้น
ค่าธรรมเนียม
800.00
.00
ค่าหุ้น
ฉฉ0078366
พ10000459
พ70002664
พ80000460
สม0008463
ค่าธรรมเนียม
600.00
509.00
2,300.00
2,600.00
750.00
11,300.00
.00
ค่าหุ้น
สม0012367
ค่าธรรมเนียม
1,000.00
3,000.00
.00
ค่าหุ้น
ค่าธรรมเนียม
1,000.00
.00
ค่าหุ้น
สม0018067
ค่าธรรมเนียม
1,000.00
3,387.00
.00
ค่าหุ้น
ค่าธรรมเนียม
1,000.00
.00
ค่าหุ้น
ฉฉ0091766
สม0034765
ค่าธรรมเนียม
600.00
4,315.00
2,961.00
.00
ค่าหุ้น
ค่าธรรมเนียม
1,000.00
.00
ค่าหุ้น
พ70002962
สม0012467
ค่าธรรมเนียม
600.00
3,700.00
2,000.00
.00
ค่าหุ้น
ฉฉ0062766
สม0011364
ค่าธรรมเนียม
1,000.00
2,535.00
12,500.00
.00
ค่าหุ้น
พ70005067
สม0023564
ค่าธรรมเนียม
800.00
7,400.00
15,700.00
.00
ค่าหุ้น
พ70007860
สม0011965
ค่าธรรมเนียม
2,000.00
3,300.00
16,700.00
.00
ค่าหุ้น
พ70011765
สม0004862
ค่าธรรมเนียม
3,000.00
3,000.00
12,137.00
.00
ค่าหุ้น
ค่าธรรมเนียม
7,500.00
.00
ค่าหุ้น
ค่าธรรมเนียม
2,000.00
.00
ค่าหุ้น
ฉฉ0017367
พ70000867
สม0029965
ค่าธรรมเนียม
1,000.00
12,972.00
7,300.00
16,600.00
.00
ค่าหุ้น
พ70013265
สม0002267
ค่าธรรมเนียม
5,000.00
7,300.00
16,600.00
.00
ค่าหุ้น
ฉฉ0039567
พ20000264
พ70005966
สม0048866
ค่าธรรมเนียม
1,000.00
10,418.00
2,235.00
7,300.00
16,700.00
.00
ค่าหุ้น
ฉฉ0031167
พ70002567
สม0023566
ค่าธรรมเนียม
1,000.00
6,528.00
7,300.00
16,600.00
.00
ค่าหุ้น
ค่าธรรมเนียม
7,500.00
.00
ค่าหุ้น
ค่าธรรมเนียม
4,000.00
.00
ค่าหุ้น
พ70007265
สม0012866
ค่าธรรมเนียม
1,000.00
7,300.00
16,600.00
.00
ค่าหุ้น
พ70014565
สม0047266
ค่าธรรมเนียม
800.00
7,300.00
16,600.00
.00
ค่าหุ้น
สม0023666
ค่าธรรมเนียม
5,000.00
18,000.00
.00
ค่าหุ้น
ค่าธรรมเนียม
7,500.00
.00
ค่าหุ้น
สม0032661
ค่าธรรมเนียม
5,000.00
6,817.00
.00
ค่าหุ้น
ค่าธรรมเนียม
7,500.00
.00
ค่าหุ้น
ค่าธรรมเนียม
3,000.00
.00
ค่าหุ้น
ค่าธรรมเนียม
5,000.00
.00
ค่าหุ้น
ฉฉ0041367
พ70001467
สม0002163
ค่าธรรมเนียม
1,000.00
1,030.00
8,500.00
12,600.00
.00
ค่าหุ้น
ฉฉ0043967
พ70015265
สม0014367
ค่าธรรมเนียม
1,600.00
10,557.00
7,300.00
15,500.00
.00
ค่าหุ้น
พ70015365
สม0001361
ค่าธรรมเนียม
1,000.00
6,500.00
13,500.00
.00
ค่าหุ้น
สม0005964
ค่าธรรมเนียม
1,000.00
3,590.00
.00
ค่าหุ้น
สม0007467
ค่าธรรมเนียม
2,000.00
8,221.00
.00
ค่าหุ้น
ค่าธรรมเนียม
2,000.00
.00
ค่าหุ้น
สม0012567
ค่าธรรมเนียม
7,500.00
3,543.00
.00
ค่าหุ้น
ฉฉ0107766
พ60008264
พ70002763
สม0020062
ค่าธรรมเนียม
1,000.00
3,614.00
1,732.00
6,000.00
13,200.00
.00
ค่าหุ้น
ฉฉ0029867
พ70003267
สม0012966
ค่าธรรมเนียม
1,000.00
4,204.00
10,000.00
10,000.00
.00
ค่าหุ้น
สม0048366
ค่าธรรมเนียม
3,000.00
13,994.00
.00
ค่าหุ้น
ฉฉ0080766
พ70010964
สม0013564
ค่าธรรมเนียม
1,000.00
6,139.00
7,200.00
27,438.00
.00
ค่าหุ้น
พ70003266
สม0014566
ค่าธรรมเนียม
1,000.00
7,300.00
16,600.00
.00
ค่าหุ้น
พ80000861
ค่าธรรมเนียม
7,500.00
1,400.00
.00
ค่าหุ้น
สม0012667
ค่าธรรมเนียม
1,000.00
5,000.00
.00
ค่าหุ้น
ค่าธรรมเนียม
3,000.00
.00
ค่าหุ้น
ค่าธรรมเนียม
7,500.00
.00
ค่าหุ้น
พ70005765
สม0026766
ค่าธรรมเนียม
1,000.00
7,500.00
6,700.00
.00
ค่าหุ้น
ฉฉ0003967
พ70011164
สม0037666
ค่าธรรมเนียม
2,000.00
12,964.00
5,500.00
16,000.00
.00
ค่าหุ้น
ค่าธรรมเนียม
1,000.00
.00
ค่าหุ้น
พ70000166
สม0026061
ค่าธรรมเนียม
600.00
5,500.00
8,300.00
.00
ค่าหุ้น
สม0028063
ค่าธรรมเนียม
1,000.00
1,600.00
.00
ค่าหุ้น
ค่าธรรมเนียม
7,500.00
.00
ค่าหุ้น
พ70003067
สม0007867
ค่าธรรมเนียม
1,000.00
7,300.00
16,100.00
.00
ค่าหุ้น
ค่าธรรมเนียม
5,000.00
.00
ค่าหุ้น
ฉฉ0039667
พ70010366
สม0017466
ค่าธรรมเนียม
1,000.00
13,159.00
8,000.00
16,600.00
.00
ค่าหุ้น
ค่าธรรมเนียม
1,000.00
.00
ค่าหุ้น
ค่าธรรมเนียม
1,000.00
.00
ค่าหุ้น
พ70004466
สม0023863
ค่าธรรมเนียม
1,000.00
7,200.00
9,500.00
.00
ค่าหุ้น
ค่าธรรมเนียม
5,000.00
.00
ค่าหุ้น
ค่าธรรมเนียม
1,000.00
.00
ค่าหุ้น
ฉฉ0043067
พ70011966
สม0043165
ค่าธรรมเนียม
1,000.00
13,266.00
4,000.00
16,322.00
.00
ค่าหุ้น
สม0012767
ค่าธรรมเนียม
1,000.00
21,997.00
.00
ค่าหุ้น
สม0002058
ค่าธรรมเนียม
5,000.00
3,802.00
.00
ค่าหุ้น
ฉฉ0023667
พ70005167
สม0047366
ค่าธรรมเนียม
1,500.00
4,204.00
7,300.00
16,600.00
.00
ค่าหุ้น
ฉฉ0031267
พ70001567
สม0007967
ค่าธรรมเนียม
1,000.00
5,871.00
7,300.00
15,400.00
.00
ค่าหุ้น
ฉฉ0044966
พ70003364
สม0027662
ค่าธรรมเนียม
600.00
1,306.00
7,000.00
11,200.00
.00
ค่าหุ้น
สม0020660
ค่าธรรมเนียม
7,500.00
6,900.00
.00
ค่าหุ้น
พ70018462
สม0036761
ค่าธรรมเนียม
1,000.00
5,500.00
15,000.00
.00
ค่าหุ้น
ค่าธรรมเนียม
5,000.00
.00
ค่าหุ้น
ค่าธรรมเนียม
800.00
.00
ค่าหุ้น
พ70014665
สม0006264
ค่าธรรมเนียม
1,000.00
7,300.00
15,800.00
.00
ค่าหุ้น
พ70003367
สม0030265
ค่าธรรมเนียม
1,000.00
4,900.00
19,310.00
.00
ค่าหุ้น
ฉฉ0007367
พ70005065
พ80000564
พ80000663
สม0045166
ค่าธรรมเนียม
1,000.00
885.00
8,000.00
500.00
2,000.00
10,300.00
.00
ค่าหุ้น
พ90000661
ค่าธรรมเนียม
2,000.00
4,700.00
.00
ค่าหุ้น
สม0023861
ค่าธรรมเนียม
800.00
15,000.00
.00
ค่าหุ้น
ฉฉ0031367
พ70006166
สม0041262
ค่าธรรมเนียม
600.00
6,757.00
6,000.00
10,200.00
.00
ค่าหุ้น
ค่าธรรมเนียม
7,500.00
.00
ค่าหุ้น
ค่าธรรมเนียม
3,000.00
.00
ค่าหุ้น
พ70005066
สม0042162
ค่าธรรมเนียม
1,000.00
7,300.00
12,500.00
.00
ค่าหุ้น
ฉฉ0082766
ค่าธรรมเนียม
5,000.00
11,251.00
.00
ค่าหุ้น
พ70004167
สม0014467
ค่าธรรมเนียม
2,000.00
7,300.00
15,000.00
.00
ค่าหุ้น
ค่าธรรมเนียม
5,000.00
.00
ค่าหุ้น
พ70006266
สม0014567
ค่าธรรมเนียม
1,000.00
7,300.00
15,000.00
.00
ค่าหุ้น
พ70003866
สม0013266
ค่าธรรมเนียม
1,000.00
7,300.00
16,600.00
.00
ค่าหุ้น
ค่าธรรมเนียม
1,000.00
.00
ค่าหุ้น
สม0037962
ค่าธรรมเนียม
1,000.00
8,923.00
.00
ค่าหุ้น
สม0012964
ค่าธรรมเนียม
1,000.00
9,417.00
.00
ค่าหุ้น
พ70009463
สม0011365
ค่าธรรมเนียม
1,000.00
8,000.00
11,206.00
.00
ค่าหุ้น
สม0028763
ค่าธรรมเนียม
7,500.00
10,000.00
.00
ค่าหุ้น
ค่าธรรมเนียม
7,500.00
.00
ค่าหุ้น
ฉฉ0023867
พ10000158
พ80000761
สม0024859
ค่าธรรมเนียม
5,000.00
5,255.00
15,200.00
1,400.00
3,311.00
.00
ค่าหุ้น
ฉฉ0031467
พ70010466
สม0007766
ค่าธรรมเนียม
1,000.00
13,847.00
7,300.00
20,000.00
.00
ค่าหุ้น
สม0008362
ค่าธรรมเนียม
1,000.00
13,500.00
.00
ค่าหุ้น
สม0000462
ค่าธรรมเนียม
5,000.00
25,348.00
.00
ค่าหุ้น
ฉฉ0026867
พ60008564
พ70001667
สม0026866
ค่าธรรมเนียม
1,000.00
4,520.00
2,161.00
3,700.00
8,400.00
.00
ค่าหุ้น
พ70004562
สม0015962
ค่าธรรมเนียม
1,000.00
6,500.00
10,000.00
.00
ค่าหุ้น
ฉฉ0063166
พ20003763
พ70010566
สม0003566
ค่าธรรมเนียม
1,000.00
1,014.00
1,585.00
7,300.00
16,600.00
.00
ค่าหุ้น
ค่าธรรมเนียม
5,000.00
.00
ค่าหุ้น
พ70018665
สม0014667
ค่าธรรมเนียม
4,000.00
2,000.00
8,500.00
.00
ค่าหุ้น
ฉฉ0028567
พ70012066
พ80000365
พ80001064
สม0031663
ค่าธรรมเนียม
4,500.00
7,358.00
7,300.00
2,800.00
1,800.00
13,500.00
.00
ค่าหุ้น
พ70007865
สม0004267
ค่าธรรมเนียม
1,000.00
7,300.00
15,200.00
.00
ค่าหุ้น
พ70009662
สม0016960
ค่าธรรมเนียม
1,000.00
4,300.00
10,300.00
.00
ค่าหุ้น
ค่าธรรมเนียม
5,000.00
.00
ค่าหุ้น
สม0012867
ค่าธรรมเนียม
5,000.00
4,000.00
.00
ค่าหุ้น
ฉฉ0024067
พ70005166
สม0002367
ค่าธรรมเนียม
1,000.00
5,255.00
7,300.00
15,000.00
.00
ค่าหุ้น
สม0044865
ค่าธรรมเนียม
1,000.00
4,333.00
.00
ค่าหุ้น
พ70003167
สม0008067
ค่าธรรมเนียม
1,000.00
7,300.00
10,500.00
.00
ค่าหุ้น
สม0023963
ค่าธรรมเนียม
1,000.00
9,282.00
.00
ค่าหุ้น
ฉฉ0017967
พ70009566
สม0000967
ค่าธรรมเนียม
1,000.00
2,616.00
7,300.00
14,500.00
.00
ค่าหุ้น
ค่าธรรมเนียม
5,000.00
.00
ค่าหุ้น
ค่าธรรมเนียม
5,000.00
.00
ค่าหุ้น
ค่าธรรมเนียม
5,000.00
.00
ค่าหุ้น
ค่าธรรมเนียม
1,000.00
.00
ค่าหุ้น
ค่าธรรมเนียม
4,000.00
.00
ค่าหุ้น
ฉฉ0024167
สม0040966
ค่าธรรมเนียม
1,000.00
13,139.00
7,220.00
.00
ค่าหุ้น
สม0002863
ค่าธรรมเนียม
1,000.00
14,000.00
.00
ค่าหุ้น
ฉฉ0005567
พ70005267
สม0047466
ค่าธรรมเนียม
800.00
1,037.00
7,300.00
16,600.00
.00
ค่าหุ้น
สม0025765
ค่าธรรมเนียม
5,000.00
16,600.00
.00
ค่าหุ้น
พ70011562
สม0013563
ค่าธรรมเนียม
800.00
5,200.00
7,600.00
.00
ค่าหุ้น
ฉฉ0044067
พ70001966
สม0008165
ค่าธรรมเนียม
1,500.00
2,639.00
5,500.00
16,600.00
.00
ค่าหุ้น
ค่าธรรมเนียม
5,000.00
.00
ค่าหุ้น
สม0023360
ค่าธรรมเนียม
1,000.00
10,882.00
.00
ค่าหุ้น
พ70007562
สม0033862
ค่าธรรมเนียม
1,000.00
7,800.00
17,000.00
.00
ค่าหุ้น
ค่าธรรมเนียม
5,000.00
.00
ค่าหุ้น
สม0002467
ค่าธรรมเนียม
1,000.00
27,059.00
.00
ค่าหุ้น
ค่าธรรมเนียม
7,500.00
.00
ค่าหุ้น
พ70019960
สม0033861
ค่าธรรมเนียม
4,000.00
2,200.00
16,600.00
.00
ค่าหุ้น
ฉฉ0031567
พ70016465
สม0048966
ค่าธรรมเนียม
2,000.00
6,646.00
7,300.00
16,600.00
.00
ค่าหุ้น
ค่าธรรมเนียม
5,000.00
.00
ค่าหุ้น
ฉฉ0029367
พ70004265
สม0017261
ค่าธรรมเนียม
5,000.00
2,628.00
7,300.00
14,500.00
.00
ค่าหุ้น
ค่าธรรมเนียม
5,000.00
.00
ค่าหุ้น
สม0030166
ค่าธรรมเนียม
1,000.00
13,300.00
.00
ค่าหุ้น
ฉฉ0028667
พ70009465
สม0036663
ค่าธรรมเนียม
1,000.00
4,413.00
7,300.00
15,800.00
.00
ค่าหุ้น
ค่าธรรมเนียม
5,000.00
.00
ค่าหุ้น
ค่าธรรมเนียม
5,000.00
.00
ค่าหุ้น
ค่าธรรมเนียม
5,000.00
.00
ค่าหุ้น
ฉฉ0005867
สม0036562
ค่าธรรมเนียม
1,000.00
5,186.00
8,226.00
.00
ค่าหุ้น
ค่าธรรมเนียม
5,000.00
.00
ค่าหุ้น
ฉฉ0076566
พ70004267
สม0006166
ค่าธรรมเนียม
1,000.00
1,019.00
7,300.00
16,600.00
.00
ค่าหุ้น
ค่าธรรมเนียม
7,500.00
.00
ค่าหุ้น
ค่าธรรมเนียม
5,000.00
.00
ค่าหุ้น
ค่าธรรมเนียม
600.00
.00
ค่าหุ้น
ค่าธรรมเนียม
7,500.00
.00
ค่าหุ้น
พ10000157
สม0002364
ค่าธรรมเนียม
3,000.00
10,100.00
16,000.00
.00
ค่าหุ้น
พ70003366
สม0006759
ค่าธรรมเนียม
2,000.00
5,500.00
7,829.00
.00
ค่าหุ้น
ค่าธรรมเนียม
1,000.00
.00
ค่าหุ้น
พ70005266
สม0020466
ค่าธรรมเนียม
3,000.00
12,000.00
15,944.00
.00
ค่าหุ้น
ฉฉ0037767
สม0003867
ค่าธรรมเนียม
2,000.00
880.00
3,142.00
.00
ค่าหุ้น
ค่าธรรมเนียม
3,000.00
.00
ค่าหุ้น
ค่าธรรมเนียม
6,000.00
.00
ค่าหุ้น
ค่าธรรมเนียม
5,000.00
.00
ค่าหุ้น
พ70002760
สม0026856
ค่าธรรมเนียม
1,000.00
1,100.00
3,567.00
.00
ค่าหุ้น
พ70007266
สม0026966
ค่าธรรมเนียม
1,000.00
7,500.00
20,000.00
.00
ค่าหุ้น
ค่าธรรมเนียม
7,500.00
.00
ค่าหุ้น
พ10000164
พ70017765
พ90000164
สม0040965
ค่าธรรมเนียม
1,500.00
.00
.00
.00
16,600.00
.00
ค่าหุ้น
ฉฉ0078566
พ70003466
สม0011166
ค่าธรรมเนียม
1,000.00
2,546.00
6,400.00
15,000.00
.00
ค่าหุ้น
พ70007660
สม0023257
ค่าธรรมเนียม
3,000.00
3,300.00
10,245.00
.00
ค่าหุ้น
พ70012265
สม0018467
ค่าธรรมเนียม
1,500.00
7,300.00
13,300.00
.00
ค่าหุ้น
ฉฉ0028767
พ70003966
สม0013366
ค่าธรรมเนียม
1,000.00
4,204.00
7,300.00
16,600.00
.00
ค่าหุ้น
ค่าธรรมเนียม
5,000.00
.00
ค่าหุ้น
ค่าธรรมเนียม
1,000.00
.00
ค่าหุ้น
พ70002266
สม0006266
ค่าธรรมเนียม
1,000.00
5,500.00
7,500.00
.00
ค่าหุ้น
ค่าธรรมเนียม
5,000.00
.00
ค่าหุ้น
พ70013865
สม0033762
ค่าธรรมเนียม
5,000.00
3,800.00
7,500.00
.00
ค่าหุ้น
สม0006667
ค่าธรรมเนียม
3,000.00
2,260.00
.00
ค่าหุ้น
ค่าธรรมเนียม
7,500.00
.00
ค่าหุ้น
ค่าธรรมเนียม
7,500.00
.00
ค่าหุ้น
พ70012666
สม0030266
ค่าธรรมเนียม
1,000.00
7,300.00
14,200.00
.00
ค่าหุ้น
ฉฉ0031667
พ20004363
พ70002066
สม0039066
ค่าธรรมเนียม
1,000.00
11,520.00
1,053.00
7,300.00
16,600.00
.00
ค่าหุ้น
พ70008165
สม0027163
ค่าธรรมเนียม
1,000.00
7,300.00
11,700.00
.00
ค่าหุ้น
สม0030362
ค่าธรรมเนียม
1,000.00
3,943.00
.00
ค่าหุ้น
สม0005666
ค่าธรรมเนียม
5,000.00
7,235.00
.00
ค่าหุ้น
พ70010265
สม0014767
ค่าธรรมเนียม
2,000.00
7,300.00
14,000.00
.00
ค่าหุ้น
ค่าธรรมเนียม
7,500.00
.00
ค่าหุ้น
ค่าธรรมเนียม
5,000.00
.00
ค่าหุ้น
สม0035161
ค่าธรรมเนียม
1,000.00
1,014.00
.00
ค่าหุ้น
ค่าธรรมเนียม
5,000.00
.00
ค่าหุ้น
พ10000264
ค่าธรรมเนียม
5,000.00
13,000.00
.00
ค่าหุ้น
พ70007763
สม0004367
ค่าธรรมเนียม
1,000.00
6,500.00
8,400.00
.00
ค่าหุ้น
พ70019560
สม0001258
ค่าธรรมเนียม
800.00
3,300.00
6,000.00
.00
ค่าหุ้น
ฉฉ0103666
สม0041065
ค่าธรรมเนียม
2,000.00
10,325.00
15,000.00
.00
ค่าหุ้น
ค่าธรรมเนียม
5,000.00
.00
ค่าหุ้น
ฉฉ0031767
พ70000967
สม0036666
ค่าธรรมเนียม
2,000.00
12,739.00
7,300.00
16,600.00
.00
ค่าหุ้น
พ70003566
พ80001665
สม0030562
ค่าธรรมเนียม
600.00
5,700.00
1,600.00
7,500.00
.00
ค่าหุ้น
ค่าธรรมเนียม
7,500.00
.00
ค่าหุ้น
ค่าธรรมเนียม
4,000.00
.00
ค่าหุ้น
ค่าธรรมเนียม
1,000.00
.00
ค่าหุ้น
ค่าธรรมเนียม
1,000.00
.00
ค่าหุ้น
ค่าธรรมเนียม
500.00
.00
ค่าหุ้น
ค่าธรรมเนียม
5,000.00
.00
ค่าหุ้น
ค่าธรรมเนียม
5,000.00
.00
ค่าหุ้น
ค่าธรรมเนียม
5,000.00
.00
ค่าหุ้น
ค่าธรรมเนียม
5,000.00
.00
ค่าหุ้น
ค่าธรรมเนียม
1,500.00
.00
ค่าหุ้น
พ70001767
สม0004467
ค่าธรรมเนียม
1,000.00
7,300.00
14,000.00
.00
ค่าหุ้น
ฉฉ0030567
พ70011566
สม0004567
ค่าธรรมเนียม
1,000.00
3,942.00
7,300.00
13,400.00
.00
ค่าหุ้น
ฉฉ0039767
พ70005366
สม0010767
ค่าธรรมเนียม
1,000.00
713.00
5,200.00
10,600.00
.00
ค่าหุ้น
พ70001867
สม0039166
ค่าธรรมเนียม
500.00
7,300.00
10,800.00
.00
ค่าหุ้น
พ10000167
ค่าธรรมเนียม
5,000.00
31,000.00
.00
ค่าหุ้น
ค่าธรรมเนียม
7,500.00
.00
ค่าหุ้น
ฉฉ0031867
พ10000267
พ70000167
พ90000267
สม0014867
ค่าธรรมเนียม
1,000.00
3,877.00
2,500.00
7,300.00
3,300.00
14,100.00
.00
ค่าหุ้น
ฉฉ0030667
พ70015665
สม0045266
ค่าธรรมเนียม
1,000.00
5,255.00
7,300.00
13,500.00
.00
ค่าหุ้น
พ70012562
สม0006260
ค่าธรรมเนียม
800.00
2,600.00
5,900.00
.00
ค่าหุ้น
สม0000266
ค่าธรรมเนียม
3,000.00
5,255.00
.00
ค่าหุ้น
ค่าธรรมเนียม
1,000.00
.00
ค่าหุ้น
ค่าธรรมเนียม
3,000.00
.00
ค่าหุ้น
ค่าธรรมเนียม
5,000.00
.00
ค่าหุ้น
ฉฉ0071466
พ80000164
สม0010366
ค่าธรรมเนียม
5,000.00
2,546.00
500.00
4,114.00
.00
ค่าหุ้น
ค่าธรรมเนียม
1,000.00
.00
ค่าหุ้น
พ70015765
สม0036766
ค่าธรรมเนียม
1,000.00
9,700.00
6,600.00
.00
ค่าหุ้น
ฉฉ0026967
พ70006466
สม0023766
ค่าธรรมเนียม
5,000.00
2,628.00
9,800.00
6,600.00
.00
ค่าหุ้น
ค่าธรรมเนียม
4,000.00
.00
ค่าหุ้น
ฉฉ0039867
พ70003965
สม0011564
ค่าธรรมเนียม
1,000.00
3,399.00
7,300.00
11,700.00
.00
ค่าหุ้น
ฉฉ0044167
พ70002667
สม0018567
ค่าธรรมเนียม
800.00
2,639.00
4,400.00
5,200.00
.00
ค่าหุ้น
ฉฉ0024367
พ10000162
พ70011166
พ80001765
พ90000165
สม0043365
ค่าธรรมเนียม
1,000.00
4,309.00
3,000.00
7,300.00
1,600.00
1,200.00
16,600.00
.00
ค่าหุ้น
ค่าธรรมเนียม
3,000.00
.00
ค่าหุ้น
ค่าธรรมเนียม
7,500.00
.00
ค่าหุ้น
ค่าธรรมเนียม
1,000.00
.00
ค่าหุ้น
สม0041966
ค่าธรรมเนียม
2,500.00
5,000.00
.00
ค่าหุ้น
ฉฉ0042067
พ70001967
สม0004667
ค่าธรรมเนียม
1,000.00
535.00
4,900.00
6,600.00
.00
ค่าหุ้น
ค่าธรรมเนียม
7,500.00
.00
ค่าหุ้น
ค่าธรรมเนียม
7,500.00
.00
ค่าหุ้น
ค่าธรรมเนียม
2,000.00
.00
ค่าหุ้น
สม0008167
ค่าธรรมเนียม
1,000.00
11,800.00
.00
ค่าหุ้น
สม0008466
ค่าธรรมเนียม
2,500.00
8,400.00
.00
ค่าหุ้น
ค่าธรรมเนียม
5,000.00
.00
ค่าหุ้น
ฉฉ0078866
พ60007464
พ70020862
พ80000560
สม0011763
ค่าธรรมเนียม
800.00
3,056.00
1,177.00
7,100.00
760.00
11,100.00
.00
ค่าหุ้น
ค่าธรรมเนียม
1,000.00
.00
ค่าหุ้น
ค่าธรรมเนียม
2,000.00
.00
ค่าหุ้น
พ70009666
สม0000865
ค่าธรรมเนียม
800.00
4,700.00
11,300.00
.00
ค่าหุ้น
พ70004367
สม0032066
ค่าธรรมเนียม
1,000.00
2,500.00
13,500.00
.00
ค่าหุ้น
สม0012958
ค่าธรรมเนียม
500.00
3,638.00
.00
ค่าหุ้น
สม0010861
ค่าธรรมเนียม
1,000.00
6,000.00
.00
ค่าหุ้น
ฉฉ0086066
ค่าธรรมเนียม
5,000.00
8,591.00
.00
ค่าหุ้น
สม0018667
ค่าธรรมเนียม
1,000.00
6,000.00
.00
ค่าหุ้น
ค่าธรรมเนียม
3,000.00
.00
ค่าหุ้น
ค่าธรรมเนียม
3,000.00
.00
ค่าหุ้น
ค่าธรรมเนียม
5,000.00
.00
ค่าหุ้น
สม0023866
ค่าธรรมเนียม
3,000.00
28,000.00
.00
ค่าหุ้น
ค่าธรรมเนียม
1,000.00
.00
ค่าหุ้น
ค่าธรรมเนียม
1,000.00
.00
ค่าหุ้น
พ70013465
สม0014766
ค่าธรรมเนียม
1,000.00
7,300.00
12,000.00
.00
ค่าหุ้น
ฉฉ0037867
พ70000267
สม0039266
ค่าธรรมเนียม
1,000.00
6,052.00
7,300.00
12,500.00
.00
ค่าหุ้น
ค่าธรรมเนียม
5,000.00
.00
ค่าหุ้น
พ70005663
ค่าธรรมเนียม
2,000.00
4,000.00
.00
ค่าหุ้น
พ70005367
สม0030665
ค่าธรรมเนียม
1,000.00
3,700.00
5,400.00
.00
ค่าหุ้น
ค่าธรรมเนียม
7,500.00
.00
ค่าหุ้น
สม0016767
ค่าธรรมเนียม
1,500.00
971.00
.00
ค่าหุ้น
ค่าธรรมเนียม
5,000.00
.00
ค่าหุ้น
สม0001665
ค่าธรรมเนียม
1,000.00
11,200.00
.00
ค่าหุ้น
ค่าธรรมเนียม
5,000.00
.00
ค่าหุ้น
ค่าธรรมเนียม
5,000.00
.00
ค่าหุ้น
ค่าธรรมเนียม
1,000.00
.00
ค่าหุ้น
พ70009762
สม0005265
ค่าธรรมเนียม
1,000.00
6,500.00
6,300.00
.00
ค่าหุ้น
พ70011266
สม0017167
ค่าธรรมเนียม
2,000.00
6,600.00
4,039.00
.00
ค่าหุ้น
ฉฉ0065466
พ70018965
สม0043465
ค่าธรรมเนียม
1,000.00
5,070.00
5,500.00
11,700.00
.00
ค่าหุ้น
ค่าธรรมเนียม
5,000.00
.00
ค่าหุ้น
พ70005467
สม0001464
ค่าธรรมเนียม
2,000.00
7,300.00
6,300.00
.00
ค่าหุ้น
พ70016361
สม0022464
ค่าธรรมเนียม
1,000.00
6,500.00
11,000.00
.00
ค่าหุ้น
สม0012462
ค่าธรรมเนียม
5,000.00
1,251.00
.00
ค่าหุ้น
สม0030765
ค่าธรรมเนียม
1,000.00
6,700.00
.00
ค่าหุ้น
ค่าธรรมเนียม
7,500.00
.00
ค่าหุ้น
ค่าธรรมเนียม
7,500.00
.00
ค่าหุ้น
ค่าธรรมเนียม
2,000.00
.00
ค่าหุ้น
พ70000367
สม0050766
ค่าธรรมเนียม
3,000.00
2,000.00
3,000.00
.00
ค่าหุ้น
ฉฉ0015167
พ70009066
สม0001067
ค่าธรรมเนียม
1,000.00
5,755.00
7,300.00
11,300.00
.00
ค่าหุ้น
สม0029165
ค่าธรรมเนียม
3,000.00
5,441.00
.00
ค่าหุ้น
พ70009162
ค่าธรรมเนียม
5,000.00
6,500.00
.00
ค่าหุ้น
สม0001167
ค่าธรรมเนียม
1,500.00
3,170.00
.00
ค่าหุ้น
พ70009766
สม0018767
ค่าธรรมเนียม
1,500.00
9,800.00
5,200.00
.00
ค่าหุ้น
ค่าธรรมเนียม
1,000.00
.00
ค่าหุ้น
ฉฉ0029967
สม0016664
ค่าธรรมเนียม
800.00
1,785.00
2,200.00
.00
ค่าหุ้น
ค่าธรรมเนียม
7,500.00
.00
ค่าหุ้น
ค่าธรรมเนียม
7,500.00
.00
ค่าหุ้น
ฉฉ0044267
พ70018565
สม0007664
ค่าธรรมเนียม
3,000.00
2,639.00
8,500.00
6,700.00
.00
ค่าหุ้น
ค่าธรรมเนียม
1,000.00
.00
ค่าหุ้น
ค่าธรรมเนียม
3,000.00
.00
ค่าหุ้น
พ70012766
สม0008267
ค่าธรรมเนียม
2,000.00
5,500.00
4,400.00
.00
ค่าหุ้น
ค่าธรรมเนียม
5,000.00
.00
ค่าหุ้น
ฉฉ0030067
พ70004467
สม0036866
ค่าธรรมเนียม
800.00
2,519.00
5,500.00
7,100.00
.00
ค่าหุ้น
พ70012166
สม0023966
ค่าธรรมเนียม
800.00
9,800.00
6,600.00
.00
ค่าหุ้น
สม0011966
ค่าธรรมเนียม
2,000.00
2,464.00
.00
ค่าหุ้น
ค่าธรรมเนียม
2,000.00
.00
ค่าหุ้น
ฉฉ0017467
ค่าธรรมเนียม
2,500.00
4,393.00
.00
ค่าหุ้น
พ70015965
ค่าธรรมเนียม
3,000.00
7,300.00
.00
ค่าหุ้น
พ70012866
สม0026464
ค่าธรรมเนียม
1,000.00
7,300.00
6,700.00
.00
ค่าหุ้น
พ70006964
สม0011961
ค่าธรรมเนียม
4,000.00
3,700.00
4,500.00
.00
ค่าหุ้น
ค่าธรรมเนียม
3,000.00
.00
ค่าหุ้น
พ70007564
สม0014967
ค่าธรรมเนียม
1,000.00
4,200.00
2,600.00
.00
ค่าหุ้น
พ10000166
ค่าธรรมเนียม
5,000.00
35,000.00
.00
ค่าหุ้น
พ70019065
ค่าธรรมเนียม
1,000.00
2,200.00
.00
ค่าหุ้น
ฉฉ0075766
ค่าธรรมเนียม
2,000.00
3,056.00
.00
ค่าหุ้น
ค่าธรรมเนียม
4,000.00
.00
ค่าหุ้น
สม0010263
ค่าธรรมเนียม
3,000.00
7,000.00
.00
ค่าหุ้น
พ70012364
ค่าธรรมเนียม
1,000.00
3,700.00
.00
ค่าหุ้น
สม0047566
ค่าธรรมเนียม
5,000.00
12,000.00
.00
ค่าหุ้น
พ70009862
สม0006466
ค่าธรรมเนียม
1,000.00
6,500.00
6,700.00
.00
ค่าหุ้น
พ70009362
สม0040462
ค่าธรรมเนียม
2,000.00
6,500.00
3,400.00
.00
ค่าหุ้น
พ70004567
สม0013362
ค่าธรรมเนียม
1,000.00
2,200.00
4,500.00
.00
ค่าหุ้น
ค่าธรรมเนียม
5,000.00
.00
ค่าหุ้น
สม0008367
ค่าธรรมเนียม
600.00
2,910.00
.00
ค่าหุ้น
สม0008664
ค่าธรรมเนียม
1,000.00
1,288.00
.00
ค่าหุ้น
พ70012365
สม0047666
ค่าธรรมเนียม
1,000.00
6,500.00
7,000.00
.00
ค่าหุ้น
สม0041066
ค่าธรรมเนียม
2,000.00
2,524.00
.00
ค่าหุ้น
ค่าธรรมเนียม
5,000.00
.00
ค่าหุ้น
พ70005465
สม0017062
ค่าธรรมเนียม
3,200.00
7,300.00
5,000.00
.00
ค่าหุ้น
สม0004767
ค่าธรรมเนียม
1,000.00
5,300.00
.00
ค่าหุ้น
พ70012662
ค่าธรรมเนียม
1,500.00
4,300.00
.00
ค่าหุ้น
ค่าธรรมเนียม
2,000.00
.00
ค่าหุ้น
ค่าธรรมเนียม
3,000.00
.00
ค่าหุ้น
ค่าธรรมเนียม
3,000.00
.00
ค่าหุ้น
พ70005364
สม0008566
ค่าธรรมเนียม
1,000.00
5,500.00
6,300.00
.00
ค่าหุ้น
พ70000467
สม0004867
ค่าธรรมเนียม
1,000.00
7,300.00
10,600.00
.00
ค่าหุ้น
สม0016366
ค่าธรรมเนียม
3,000.00
2,056.00
.00
ค่าหุ้น
ค่าธรรมเนียม
3,200.00
.00
ค่าหุ้น
พ70017965
สม0015564
ค่าธรรมเนียม
2,000.00
6,500.00
4,600.00
.00
ค่าหุ้น
ฉฉ0039967
พ70000567
สม0042066
ค่าธรรมเนียม
1,000.00
1,097.00
7,300.00
11,700.00
.00
ค่าหุ้น
พ70004761
ค่าธรรมเนียม
1,000.00
4,300.00
.00
ค่าหุ้น
สม0007964
ค่าธรรมเนียม
600.00
2,600.00
.00
ค่าหุ้น
ค่าธรรมเนียม
1,000.00
.00
ค่าหุ้น
ค่าธรรมเนียม
1,000.00
.00
ค่าหุ้น
พ70004667
สม0037866
ค่าธรรมเนียม
1,000.00
5,500.00
1,500.00
.00
ค่าหุ้น
พ70001666
สม0004967
ค่าธรรมเนียม
1,000.00
3,900.00
6,700.00
.00
ค่าหุ้น
สม0018165
ค่าธรรมเนียม
1,000.00
1,332.00
.00
ค่าหุ้น
ฉฉ0003367
ค่าธรรมเนียม
2,000.00
2,056.00
.00
ค่าหุ้น
ค่าธรรมเนียม
2,000.00
.00
ค่าหุ้น
พ70007365
สม0002567
ค่าธรรมเนียม
1,000.00
7,300.00
10,600.00
.00
ค่าหุ้น
สม0027865
ค่าธรรมเนียม
3,100.00
2,306.00
.00
ค่าหุ้น
ฉฉ0097366
สม0009666
ค่าธรรมเนียม
2,000.00
873.00
1,338.00
.00
ค่าหุ้น
สม0018867
ค่าธรรมเนียม
500.00
3,300.00
.00
ค่าหุ้น
ฉฉ0041467
สม0048466
ค่าธรรมเนียม
500.00
1,036.00
2,246.00
.00
ค่าหุ้น
พ70005567
สม0049066
ค่าธรรมเนียม
800.00
7,700.00
6,600.00
.00
ค่าหุ้น
สม0005067
ค่าธรรมเนียม
1,000.00
3,800.00
.00
ค่าหุ้น
ฉฉ0042167
พ80000364
พ80001565
สม0001267
ค่าธรรมเนียม
500.00
1,354.00
500.00
2,700.00
4,700.00
.00
ค่าหุ้น
พ70011466
ค่าธรรมเนียม
1,000.00
7,300.00
.00
ค่าหุ้น
พ70012266
สม0018967
ค่าธรรมเนียม
1,000.00
9,800.00
3,300.00
.00
ค่าหุ้น
ฉฉ0031967
สม0049166
ค่าธรรมเนียม
500.00
1,385.00
4,700.00
.00
ค่าหุ้น
สม0002067
ค่าธรรมเนียม
500.00
2,130.00
.00
ค่าหุ้น
สม0018265
ค่าธรรมเนียม
2,000.00
4,316.00
.00
ค่าหุ้น
ค่าธรรมเนียม
1,000.00
.00
ค่าหุ้น
สม0013264
ค่าธรรมเนียม
2,000.00
1,055.00
.00
ค่าหุ้น
สม0015067
ค่าธรรมเนียม
500.00
4,700.00
.00
ค่าหุ้น
ฉฉ0032167
สม0045366
ค่าธรรมเนียม
400.00
1,385.00
4,700.00
.00
ค่าหุ้น
สม0012967
ค่าธรรมเนียม
2,000.00
3,081.00
.00
ค่าหุ้น
ฉฉ0030767
สม0014067
ค่าธรรมเนียม
1,000.00
892.00
1,434.00
.00
ค่าหุ้น
พ70010766
สม0040866
ค่าธรรมเนียม
1,000.00
9,700.00
6,600.00
.00
ค่าหุ้น
ค่าธรรมเนียม
1,500.00
.00
ค่าหุ้น
ฉฉ0015267
สม0005167
ค่าธรรมเนียม
1,000.00
889.00
4,700.00
.00
ค่าหุ้น
ฉฉ0032267
สม0008467
ค่าธรรมเนียม
1,000.00
1,385.00
4,700.00
.00
ค่าหุ้น
สม0015167
ค่าธรรมเนียม
600.00
4,700.00
.00
ค่าหุ้น
สม0017665
ค่าธรรมเนียม
1,000.00
1,148.00
.00
ค่าหุ้น
สม0026266
ค่าธรรมเนียม
500.00
1,300.00
.00
ค่าหุ้น
สม0007367
ค่าธรรมเนียม
1,800.00
3,124.00
.00
ค่าหุ้น
ฉฉ0068766
สม0002466
ค่าธรรมเนียม
2,000.00
1,009.00
4,700.00
.00
ค่าหุ้น
พ70005667
สม0019067
ค่าธรรมเนียม
1,000.00
7,700.00
4,600.00
.00
ค่าหุ้น
สม0014966
ค่าธรรมเนียม
1,000.00
4,700.00
.00
ค่าหุ้น
ฉฉ0032367
สม0008567
ค่าธรรมเนียม
500.00
1,385.00
4,700.00
.00
ค่าหุ้น
สม0045466
ค่าธรรมเนียม
1,000.00
4,700.00
.00
ค่าหุ้น
ค่าธรรมเนียม
2,000.00
.00
ค่าหุ้น
สม0049266
ค่าธรรมเนียม
1,000.00
4,700.00
.00
ค่าหุ้น
ค่าธรรมเนียม
2,000.00
.00
ค่าหุ้น
ฉฉ0032467
สม0013067
ค่าธรรมเนียม
1,000.00
1,326.00
1,534.00
.00
ค่าหุ้น
ฉฉ0032567
สม0033366
ค่าธรรมเนียม
1,000.00
1,385.00
4,700.00
.00
ค่าหุ้น
ฉฉ0032667
สม0033466
ค่าธรรมเนียม
1,000.00
1,385.00
4,700.00
.00
ค่าหุ้น
ฉฉ0101766
สม0042865
ค่าธรรมเนียม
400.00
877.00
1,167.00
.00
ค่าหุ้น
ฉฉ0060266
สม0030466
ค่าธรรมเนียม
500.00
857.00
4,700.00
.00
ค่าหุ้น
ฉฉ0032767
สม0001367
ค่าธรรมเนียม
500.00
1,385.00
4,700.00
.00
ค่าหุ้น
ฉฉ0068366
สม0032266
ค่าธรรมเนียม
1,000.00
1,005.00
4,700.00
.00
ค่าหุ้น
ฉฉ0027067
พ80000163
สม0038966
ค่าธรรมเนียม
1,000.00
892.00
502.00
1,500.00
.00
ค่าหุ้น
ฉฉ0032867
สม0049366
ค่าธรรมเนียม
1,000.00
1,385.00
4,700.00
.00
ค่าหุ้น
สม0001966
ค่าธรรมเนียม
500.00
1,306.00
.00
ค่าหุ้น
สม0038566
ค่าธรรมเนียม
1,000.00
1,432.00
.00
ค่าหุ้น
ฉฉ0105966
สม0013466
ค่าธรรมเนียม
1,000.00
877.00
4,700.00
.00
ค่าหุ้น
สม0017267
ค่าธรรมเนียม
1,000.00
4,499.00
.00
ค่าหุ้น
สม0006767
ค่าธรรมเนียม
2,000.00
5,000.00
.00
ค่าหุ้น
ฉฉ0007767
สม0040766
ค่าธรรมเนียม
1,000.00
1,033.00
2,604.00
.00
ค่าหุ้น
สม0006665
ค่าธรรมเนียม
500.00
4,700.00
.00
ค่าหุ้น
ฉฉ0044367
สม0006867
ค่าธรรมเนียม
2,000.00
1,320.00
2,526.00
.00
ค่าหุ้น
ฉฉ0030867
สม0046666
ค่าธรรมเนียม
1,000.00
1,042.00
1,319.00
.00
ค่าหุ้น
ค่าธรรมเนียม
5,000.00
.00
ค่าหุ้น
ค่าธรรมเนียม
700.00
.00
ค่าหุ้น
ฉฉ0043167
สม0020666
ค่าธรรมเนียม
1,500.00
1,327.00
4,700.00
.00
ค่าหุ้น
สม0004464
ค่าธรรมเนียม
500.00
4,700.00
.00
ค่าหุ้น
ฉฉ0032967
สม0029366
ค่าธรรมเนียม
2,000.00
1,385.00
4,700.00
.00
ค่าหุ้น
สม0035266
ค่าธรรมเนียม
1,000.00
4,300.00
.00
ค่าหุ้น
สม0022865
ค่าธรรมเนียม
1,500.00
4,700.00
.00
ค่าหุ้น
ค่าธรรมเนียม
2,000.00
.00
ค่าหุ้น
สม0049466
ค่าธรรมเนียม
1,000.00
4,700.00
.00
ค่าหุ้น
สม0043966
ค่าธรรมเนียม
500.00
1,014.00
.00
ค่าหุ้น
ฉฉ0003667
สม0029464
ค่าธรรมเนียม
1,000.00
1,028.00
800.00
.00
ค่าหุ้น
ค่าธรรมเนียม
1,000.00
.00
ค่าหุ้น
ฉฉ0042267
สม0008667
ค่าธรรมเนียม
500.00
1,354.00
4,700.00
.00
ค่าหุ้น
ฉฉ0086366
สม0039566
ค่าธรรมเนียม
1,000.00
869.00
4,700.00
.00
ค่าหุ้น
ฉฉ0018667
สม0012265
ค่าธรรมเนียม
1,500.00
1,037.00
4,700.00
.00
ค่าหุ้น
สม0016667
ค่าธรรมเนียม
6,500.00
6,077.00
.00
ค่าหุ้น
ฉฉ0033067
พ80000865
สม0031564
ค่าธรรมเนียม
1,000.00
1,385.00
500.00
4,700.00
.00
ค่าหุ้น
สม0001466
ค่าธรรมเนียม
1,500.00
2,139.00
.00
ค่าหุ้น
สม0004566
ค่าธรรมเนียม
500.00
1,259.00
.00
ค่าหุ้น
สม0021367
ค่าธรรมเนียม
2,000.00
1,464.00
.00
ค่าหุ้น
ฉฉ0018767
สม0045566
ค่าธรรมเนียม
500.00
889.00
4,700.00
.00
ค่าหุ้น
ค่าธรรมเนียม
5,000.00
.00
ค่าหุ้น
สม0003467
ค่าธรรมเนียม
1,000.00
1,851.00
.00
ค่าหุ้น
ฉฉ0033167
สม0015267
ค่าธรรมเนียม
500.00
1,385.00
4,700.00
.00
ค่าหุ้น
สม0003967
ค่าธรรมเนียม
1,000.00
3,841.00
.00
ค่าหุ้น
ฉฉ0033267
สม0010867
ค่าธรรมเนียม
1,000.00
1,385.00
4,700.00
.00
ค่าหุ้น
สม0019167
ค่าธรรมเนียม
500.00
3,300.00
.00
ค่าหุ้น
ฉฉ0041567
สม0015367
ค่าธรรมเนียม
500.00
1,359.00
4,700.00
.00
ค่าหุ้น
ฉฉ0033367
สม0011067
ค่าธรรมเนียม
500.00
1,385.00
4,700.00
.00
ค่าหุ้น
ฉฉ0033467
พ80001065
สม0011466
ค่าธรรมเนียม
1,000.00
1,385.00
500.00
4,700.00
.00
ค่าหุ้น
สม0019267
ค่าธรรมเนียม
1,000.00
3,300.00
.00
ค่าหุ้น
ฉฉ0033567
สม0003567
ค่าธรรมเนียม
1,000.00
1,385.00
1,594.00
.00
ค่าหุ้น
ฉฉ0044467
สม0015467
ค่าธรรมเนียม
500.00
1,320.00
4,700.00
.00
ค่าหุ้น
ค่าธรรมเนียม
1,800.00
.00
ค่าหุ้น
ฉฉ0033667
สม0005267
ค่าธรรมเนียม
500.00
1,385.00
4,700.00
.00
ค่าหุ้น
พ80001265
สม0010967
ค่าธรรมเนียม
1,000.00
500.00
4,700.00
.00
ค่าหุ้น
ฉฉ0033767
สม0022366
ค่าธรรมเนียม
1,000.00
1,385.00
1,223.00
.00
ค่าหุ้น
สม0000866
ค่าธรรมเนียม
1,000.00
1,395.00
.00
ค่าหุ้น
ฉฉ0041667
สม0020866
ค่าธรรมเนียม
1,500.00
1,359.00
4,700.00
.00
ค่าหุ้น
ฉฉ0037967
สม0042566
ค่าธรรมเนียม
1,000.00
1,375.00
1,600.00
.00
ค่าหุ้น
ฉฉ0040067
สม0033566
ค่าธรรมเนียม
500.00
1,371.00
4,500.00
.00
ค่าหุ้น
ฉฉ0033867
สม0049566
ค่าธรรมเนียม
1,000.00
1,385.00
4,700.00
.00
ค่าหุ้น
ฉฉ0033967
สม0048166
ค่าธรรมเนียม
1,000.00
1,385.00
2,780.00
.00
ค่าหุ้น
ฉฉ0016567
สม0020966
ค่าธรรมเนียม
1,000.00
889.00
4,700.00
.00
ค่าหุ้น
ฉฉ0042367
สม0015066
ค่าธรรมเนียม
500.00
1,354.00
4,700.00
.00
ค่าหุ้น
ฉฉ0004267
สม0015166
ค่าธรรมเนียม
500.00
881.00
4,700.00
.00
ค่าหุ้น
ฉฉ0044567
สม0019367
ค่าธรรมเนียม
500.00
1,320.00
3,300.00
.00
ค่าหุ้น
ฉฉ0030167
สม0030566
ค่าธรรมเนียม
500.00
521.00
4,700.00
.00
ค่าหุ้น
พ70010866
สม0045766
ค่าธรรมเนียม
500.00
9,400.00
3,900.00
.00
ค่าหุ้น
ฉฉ0038067
สม0049666
ค่าธรรมเนียม
500.00
1,375.00
2,400.00
.00
ค่าหุ้น
สม0019467
ค่าธรรมเนียม
500.00
3,300.00
.00
ค่าหุ้น
ค่าธรรมเนียม
4,000.00
.00
ค่าหุ้น
ฉฉ0043267
สม0017966
ค่าธรรมเนียม
1,000.00
2,653.00
4,700.00
.00
ค่าหุ้น
ค่าธรรมเนียม
1,000.00
.00
ค่าหุ้น
ฉฉ0016667
สม0018066
ค่าธรรมเนียม
500.00
889.00
5,800.00
.00
ค่าหุ้น
สม0010467
ค่าธรรมเนียม
500.00
643.00
.00
ค่าหุ้น
ฉฉ0028967
สม0040166
ค่าธรรมเนียม
500.00
892.00
4,700.00
.00
ค่าหุ้น
สม0017367
ค่าธรรมเนียม
1,000.00
2,543.00
.00
ค่าหุ้น
ฉฉ0004967
สม0024266
ค่าธรรมเนียม
1,000.00
881.00
2,400.00
.00
ค่าหุ้น
สม0008964
ค่าธรรมเนียม
500.00
4,700.00
.00
ค่าหุ้น
สม0033166
ค่าธรรมเนียม
1,000.00
5,000.00
.00
ค่าหุ้น
ฉฉ0041767
สม0015567
ค่าธรรมเนียม
500.00
1,359.00
4,700.00
.00
ค่าหุ้น
สม0013167
ค่าธรรมเนียม
1,000.00
6,669.00
.00
ค่าหุ้น
ค่าธรรมเนียม
7,500.00
.00
ค่าหุ้น
สม0012766
ค่าธรรมเนียม
5,000.00
2,065.00
.00
ค่าหุ้น
ค่าธรรมเนียม
500.00
.00
ค่าหุ้น
ค่าธรรมเนียม
1,000.00
.00
ค่าหุ้น
สม0015667
ค่าธรรมเนียม
1,000.00
4,700.00
.00
ค่าหุ้น
ฉฉ0090666
สม0036966
ค่าธรรมเนียม
500.00
1,014.00
4,700.00
.00
ค่าหุ้น
ค่าธรรมเนียม
3,000.00
.00
ค่าหุ้น
ฉฉ0044667
สม0049766
ค่าธรรมเนียม
500.00
1,320.00
4,700.00
.00
ค่าหุ้น
ค่าธรรมเนียม
1,000.00
.00
ค่าหุ้น
สม0047766
ค่าธรรมเนียม
500.00
4,700.00
.00
ค่าหุ้น
สม0031766
ค่าธรรมเนียม
2,000.00
1,376.00
.00
ค่าหุ้น
ค่าธรรมเนียม
500.00
.00
ค่าหุ้น
ฉฉ0040167
สม0018166
ค่าธรรมเนียม
500.00
1,042.00
4,700.00
.00
ค่าหุ้น
ค่าธรรมเนียม
5,000.00
.00
ค่าหุ้น
ค่าธรรมเนียม
1,500.00
.00
ค่าหุ้น
สม0005766
ค่าธรรมเนียม
500.00
741.00
.00
ค่าหุ้น
ฉฉ0034267
สม0014167
ค่าธรรมเนียม
1,500.00
1,217.00
2,555.00
.00
ค่าหุ้น
สม0002867
ค่าธรรมเนียม
1,000.00
4,700.00
.00
ค่าหุ้น
สม0004067
ค่าธรรมเนียม
1,000.00
1,288.00
.00
ค่าหุ้น
ฉฉ0034367
พ80000165
สม0002667
ค่าธรรมเนียม
500.00
1,385.00
500.00
4,700.00
.00
ค่าหุ้น
ค่าธรรมเนียม
2,000.00
.00
ค่าหุ้น
สม0010766
ค่าธรรมเนียม
4,000.00
3,092.00
.00
ค่าหุ้น
สม0007567
ค่าธรรมเนียม
5,000.00
2,539.00
.00
ค่าหุ้น
ฉฉ0066166
สม0016666
ค่าธรรมเนียม
500.00
861.00
1,567.00
.00
ค่าหุ้น
ฉฉ0027267
สม0005367
ค่าธรรมเนียม
500.00
892.00
4,700.00
.00
ค่าหุ้น
ค่าธรรมเนียม
1,000.00
.00
ค่าหุ้น
สม0000666
ค่าธรรมเนียม
2,000.00
5,580.00
.00
ค่าหุ้น
สม0051166
ค่าธรรมเนียม
500.00
3,600.00
.00
ค่าหุ้น
สม0018266
ค่าธรรมเนียม
500.00
4,700.00
.00
ค่าหุ้น
ฉฉ0077166
สม0030666
ค่าธรรมเนียม
1,000.00
865.00
4,700.00
.00
ค่าหุ้น
สม0019567
ค่าธรรมเนียม
2,000.00
3,300.00
.00
ค่าหุ้น
ฉฉ0027367
สม0008767
ค่าธรรมเนียม
1,000.00
892.00
4,700.00
.00
ค่าหุ้น
สม0006967
ค่าธรรมเนียม
1,000.00
1,362.00
.00
ค่าหุ้น
สม0033666
ค่าธรรมเนียม
500.00
3,600.00
.00
ค่าหุ้น
ฉฉ0040267
สม0007667
ค่าธรรมเนียม
1,000.00
1,039.00
1,250.00
.00
ค่าหุ้น
ฉฉ0034467
สม0049866
ค่าธรรมเนียม
500.00
1,385.00
4,700.00
.00
ค่าหุ้น
ค่าธรรมเนียม
1,000.00
.00
ค่าหุ้น
สม0018167
ค่าธรรมเนียม
3,000.00
1,327.00
.00
ค่าหุ้น
ค่าธรรมเนียม
3,000.00
.00
ค่าหุ้น
ฉฉ0043367
พ70004767
สม0015767
ค่าธรรมเนียม
1,000.00
1,061.00
7,300.00
10,000.00
.00
ค่าหุ้น
ค่าธรรมเนียม
7,500.00
.00
ค่าหุ้น
ฉฉ0044867
สม0019667
ค่าธรรมเนียม
500.00
1,320.00
3,300.00
.00
ค่าหุ้น
ฉฉ0044767
สม0019767
ค่าธรรมเนียม
1,000.00
1,320.00
3,300.00
.00
ค่าหุ้น
ค่าธรรมเนียม
5,000.00
.00
ค่าหุ้น
ฉฉ0034767
สม0008867
ค่าธรรมเนียม
1,500.00
1,385.00
4,700.00
.00
ค่าหุ้น
ค่าธรรมเนียม
1,000.00
.00
ค่าหุ้น
ฉฉ0083966
สม0036765
ค่าธรรมเนียม
500.00
972.00
556.00
.00
ค่าหุ้น
ฉฉ0038167
สม0011167
ค่าธรรมเนียม
1,000.00
1,375.00
4,700.00
.00
ค่าหุ้น
พ70018465
สม0019867
ค่าธรรมเนียม
1,000.00
2,900.00
1,800.00
.00
ค่าหุ้น
ฉฉ0008667
ค่าธรรมเนียม
1,500.00
4,374.00
.00
ค่าหุ้น
ค่าธรรมเนียม
1,800.00
.00
ค่าหุ้น
ฉฉ0102866
สม0016865
ค่าธรรมเนียม
500.00
877.00
4,700.00
.00
ค่าหุ้น
ค่าธรรมเนียม
2,000.00
.00
ค่าหุ้น
ค่าธรรมเนียม
1,000.00
.00
ค่าหุ้น
ค่าธรรมเนียม
3,000.00
.00
ค่าหุ้น
ค่าธรรมเนียม
2,000.00
.00
ค่าหุ้น
พ70004764
สม0020262
ค่าธรรมเนียม
3,000.00
5,500.00
3,591.00
.00
ค่าหุ้น
ค่าธรรมเนียม
1,500.00
.00
ค่าหุ้น
สม0005467
ค่าธรรมเนียม
2,500.00
10,000.00
.00
ค่าหุ้น
ค่าธรรมเนียม
1,000.00
.00
ค่าหุ้น
พ70014265
สม0035466
ค่าธรรมเนียม
1,000.00
7,300.00
8,600.00
.00
ค่าหุ้น
ฉฉ0084966
พ70005763
สม0024466
ค่าธรรมเนียม
2,000.00
2,558.00
6,500.00
4,300.00
.00
ค่าหุ้น
พ70005566
สม0023064
ค่าธรรมเนียม
1,000.00
7,600.00
6,700.00
.00
ค่าหุ้น
สม0005567
ค่าธรรมเนียม
1,000.00
2,300.00
.00
ค่าหุ้น
ฉฉ0034867
สม0049966
ค่าธรรมเนียม
500.00
1,385.00
2,400.00
.00
ค่าหุ้น
สม0015867
ค่าธรรมเนียม
500.00
2,400.00
.00
ค่าหุ้น
สม0033766
ค่าธรรมเนียม
1,000.00
4,700.00
.00
ค่าหุ้น
ฉฉ0042867
สม0042666
ค่าธรรมเนียม
1,000.00
3,104.00
2,858.00
.00
ค่าหุ้น
สม0002167
ค่าธรรมเนียม
1,000.00
2,195.00
.00
ค่าหุ้น
ฉฉ0034967
สม0029566
ค่าธรรมเนียม
500.00
1,385.00
1,800.00
.00
ค่าหุ้น
ฉฉ0043467
สม0035566
ค่าธรรมเนียม
500.00
1,327.00
3,600.00
.00
ค่าหุ้น
ค่าธรรมเนียม
500.00
.00
ค่าหุ้น
ค่าธรรมเนียม
1,000.00
.00
ค่าหุ้น
ฉฉ0025567
สม0004066
ค่าธรรมเนียม
500.00
892.00
1,800.00
.00
ค่าหุ้น
ฉฉ0035067
สม0008967
ค่าธรรมเนียม
1,000.00
1,385.00
4,700.00
.00
ค่าหุ้น
ฉฉ0035167
สม0010067
ค่าธรรมเนียม
500.00
1,385.00
4,700.00
.00
ค่าหุ้น
สม0019967
ค่าธรรมเนียม
600.00
3,300.00
.00
ค่าหุ้น
พ70012366
สม0033866
ค่าธรรมเนียม
3,000.00
7,300.00
6,700.00
.00
ค่าหุ้น
สม0009067
ค่าธรรมเนียม
500.00
2,400.00
.00
ค่าหุ้น
ฉฉ0001467
ค่าธรรมเนียม
500.00
881.00
.00
ค่าหุ้น
ฉฉ0018267
พ80000664
สม0007067
ค่าธรรมเนียม
800.00
889.00
500.00
1,218.00
.00
ค่าหุ้น
ฉฉ0109266
สม0041166
ค่าธรรมเนียม
1,000.00
877.00
1,934.00
.00
ค่าหุ้น
พ70005666
สม0009167
ค่าธรรมเนียม
1,000.00
7,300.00
7,100.00
.00
ค่าหุ้น
สม0021166
ค่าธรรมเนียม
1,000.00
6,000.00
.00
ค่าหุ้น
ค่าธรรมเนียม
5,000.00
.00
ค่าหุ้น
พ70008865
สม0009267
ค่าธรรมเนียม
1,500.00
7,300.00
10,000.00
.00
ค่าหุ้น
ค่าธรรมเนียม
1,000.00
.00
ค่าหุ้น
ค่าธรรมเนียม
5,000.00
.00
ค่าหุ้น
ค่าธรรมเนียม
2,500.00
.00
ค่าหุ้น
พ80000965
สม0008366
ค่าธรรมเนียม
1,000.00
500.00
1,607.00
.00
ค่าหุ้น
ฉฉ0035267
สม0009367
ค่าธรรมเนียม
500.00
1,385.00
4,700.00
.00
ค่าหุ้น
ฉฉ0035367
สม0009467
ค่าธรรมเนียม
1,000.00
1,385.00
4,700.00
.00
ค่าหุ้น
ฉฉ0089166
สม0034365
ค่าธรรมเนียม
500.00
869.00
301.00
.00
ค่าหุ้น
ค่าธรรมเนียม
2,000.00
.00
ค่าหุ้น
ฉฉ0077266
สม0035766
ค่าธรรมเนียม
500.00
865.00
4,700.00
.00
ค่าหุ้น
สม0026064
ค่าธรรมเนียม
1,000.00
1,204.00
.00
ค่าหุ้น
พ70013065
ค่าธรรมเนียม
3,000.00
5,000.00
.00
ค่าหุ้น
ค่าธรรมเนียม
4,000.00
.00
ค่าหุ้น
ค่าธรรมเนียม
1,500.00
.00
ค่าหุ้น
สม0020067
ค่าธรรมเนียม
1,000.00
1,700.00
.00
ค่าหุ้น
ค่าธรรมเนียม
2,000.00
.00
ค่าหุ้น
ค่าธรรมเนียม
1,000.00
.00
ค่าหุ้น
ฉฉ0025667
พ70006065
สม0025164
ค่าธรรมเนียม
600.00
5,255.00
3,700.00
3,600.00
.00
ค่าหุ้น
พ70001965
สม0046066
ค่าธรรมเนียม
1,000.00
5,500.00
6,700.00
.00
ค่าหุ้น
สม0011267
ค่าธรรมเนียม
500.00
3,000.00
.00
ค่าหุ้น
พ70004864
สม0008264
ค่าธรรมเนียม
1,500.00
5,500.00
4,600.00
.00
ค่าหุ้น
ค่าธรรมเนียม
5,000.00
.00
ค่าหุ้น
ค่าธรรมเนียม
1,000.00
.00
ค่าหุ้น
ฉฉ0064466
ค่าธรรมเนียม
500.00
861.00
.00
ค่าหุ้น
ค่าธรรมเนียม
2,000.00
.00
ค่าหุ้น
ฉฉ0035567
สม0033966
ค่าธรรมเนียม
500.00
1,385.00
3,600.00
.00
ค่าหุ้น
ค่าธรรมเนียม
1,000.00
.00
ค่าหุ้น
ค่าธรรมเนียม
1,000.00
.00
ค่าหุ้น
ค่าธรรมเนียม
1,000.00
.00
ค่าหุ้น
ค่าธรรมเนียม
2,000.00
.00
ค่าหุ้น
พ70007966
สม0020167
ค่าธรรมเนียม
2,000.00
9,800.00
4,900.00
.00
ค่าหุ้น
พ70008965
สม0020267
ค่าธรรมเนียม
1,000.00
4,700.00
8,400.00
.00
ค่าหุ้น
สม0011566
ค่าธรรมเนียม
2,000.00
7,943.00
.00
ค่าหุ้น
ฉฉ0089266
สม0007666
ค่าธรรมเนียม
3,000.00
2,148.00
5,139.00
.00
ค่าหุ้น
พ70011066
สม0051266
ค่าธรรมเนียม
600.00
7,300.00
8,900.00
.00
ค่าหุ้น
พ70008266
สม0020367
ค่าธรรมเนียม
1,000.00
1,500.00
2,000.00
.00
ค่าหุ้น
สม0036863
ค่าธรรมเนียม
2,000.00
6,000.00
.00
ค่าหุ้น
ค่าธรรมเนียม
5,000.00
.00
ค่าหุ้น
พ70007063
ค่าธรรมเนียม
1,000.00
2,200.00
.00
ค่าหุ้น
สม0005667
ค่าธรรมเนียม
1,000.00
5,500.00
.00
ค่าหุ้น
พ70006666
ค่าธรรมเนียม
1,000.00
4,700.00
.00
ค่าหุ้น
สม0020467
ค่าธรรมเนียม
600.00
6,400.00
.00
ค่าหุ้น
ค่าธรรมเนียม
3,000.00
.00
ค่าหุ้น
ค่าธรรมเนียม
500.00
.00
ค่าหุ้น
ค่าธรรมเนียม
1,000.00
.00
ค่าหุ้น
สม0005767
ค่าธรรมเนียม
1,000.00
5,700.00
.00
ค่าหุ้น
พ70001764
สม0035765
ค่าธรรมเนียม
1,000.00
5,500.00
5,000.00
.00
ค่าหุ้น
สม0020567
ค่าธรรมเนียม
500.00
3,300.00
.00
ค่าหุ้น
สม0017467
ค่าธรรมเนียม
2,000.00
2,121.00
.00
ค่าหุ้น
ฉฉ0035667
สม0050066
ค่าธรรมเนียม
1,000.00
1,385.00
4,700.00
.00
ค่าหุ้น
ฉฉ0035767
สม0040466
ค่าธรรมเนียม
1,000.00
1,385.00
3,600.00
.00
ค่าหุ้น
ฉฉ0020167
พ70001067
สม0037966
ค่าธรรมเนียม
1,000.00
2,093.00
7,300.00
6,700.00
.00
ค่าหุ้น
พ70000564
สม0012765
ค่าธรรมเนียม
2,000.00
5,500.00
5,000.00
.00
ค่าหุ้น
ค่าธรรมเนียม
1,000.00
.00
ค่าหุ้น
ค่าธรรมเนียม
5,000.00
.00
ค่าหุ้น
พ70000466
ค่าธรรมเนียม
1,500.00
3,300.00
.00
ค่าหุ้น
ค่าธรรมเนียม
5,000.00
.00
ค่าหุ้น
พ70002067
สม0005867
ค่าธรรมเนียม
500.00
7,100.00
2,900.00
.00
ค่าหุ้น
ค่าธรรมเนียม
5,000.00
.00
ค่าหุ้น
สม0014565
ค่าธรรมเนียม
700.00
546.00
.00
ค่าหุ้น
ฉฉ0035867
สม0051366
ค่าธรรมเนียม
500.00
1,385.00
4,700.00
.00
ค่าหุ้น
ค่าธรรมเนียม
5,000.00
.00
ค่าหุ้น
สม0013766
ค่าธรรมเนียม
500.00
2,400.00
.00
ค่าหุ้น
ฉฉ0038267
สม0015967
ค่าธรรมเนียม
1,000.00
1,375.00
4,700.00
.00
ค่าหุ้น
ฉฉ0035967
สม0008966
ค่าธรรมเนียม
500.00
1,385.00
1,500.00
.00
ค่าหุ้น
ฉฉ0036067
สม0009066
ค่าธรรมเนียม
500.00
1,385.00
1,500.00
.00
ค่าหุ้น
ฉฉ0036167
สม0001467
ค่าธรรมเนียม
500.00
1,385.00
1,800.00
.00
ค่าหุ้น
ค่าธรรมเนียม
5,000.00
.00
ค่าหุ้น
ฉฉ0040367
พ70002366
สม0009567
ค่าธรรมเนียม
1,000.00
3,290.00
7,300.00
6,000.00
.00
ค่าหุ้น
ค่าธรรมเนียม
7,500.00
.00
ค่าหุ้น
พ70016065
สม0035865
ค่าธรรมเนียม
1,000.00
7,300.00
5,000.00
.00
ค่าหุ้น
ค่าธรรมเนียม
5,000.00
.00
ค่าหุ้น
พ70019165
สม0046266
ค่าธรรมเนียม
1,000.00
9,800.00
3,800.00
.00
ค่าหุ้น
ฉฉ0027567
สม0024664
ค่าธรรมเนียม
500.00
892.00
2,400.00
.00
ค่าหุ้น
ค่าธรรมเนียม
2,000.00
.00
ค่าหุ้น
พ70003467
สม0011367
ค่าธรรมเนียม
2,000.00
7,300.00
15,600.00
.00
ค่าหุ้น
ฉฉ0025867
พ70004866
สม0011467
ค่าธรรมเนียม
2,000.00
3,679.00
7,300.00
16,600.00
.00
ค่าหุ้น
พ10000566
พ70002167
พ90000166
สม0041765
ค่าธรรมเนียม
2,000.00
7,000.00
3,700.00
10,000.00
16,600.00
.00
ค่าหุ้น
พ70006766
สม0020667
ค่าธรรมเนียม
1,000.00
7,300.00
5,600.00
.00
ค่าหุ้น
ฉฉ0016767
สม0029666
ค่าธรรมเนียม
500.00
889.00
3,000.00
.00
ค่าหุ้น
ค่าธรรมเนียม
500.00
.00
ค่าหุ้น
พ70000765
สม0021366
ค่าธรรมเนียม
1,000.00
3,800.00
10,000.00
.00
ค่าหุ้น
ฉฉ0036267
สม0035866
ค่าธรรมเนียม
500.00
1,385.00
3,000.00
.00
ค่าหุ้น
ฉฉ0036367
สม0051466
ค่าธรรมเนียม
500.00
1,385.00
3,000.00
.00
ค่าหุ้น
ค่าธรรมเนียม
2,000.00
.00
ค่าหุ้น
สม0028566
ค่าธรรมเนียม
1,000.00
623.00
.00
ค่าหุ้น
ฉฉ0029067
สม0037166
ค่าธรรมเนียม
500.00
892.00
3,000.00
.00
ค่าหุ้น
สม0017567
ค่าธรรมเนียม
2,000.00
2,557.00
.00
ค่าหุ้น
ฉฉ0044967
สม0026465
ค่าธรรมเนียม
1,000.00
1,320.00
2,400.00
.00
ค่าหุ้น
ค่าธรรมเนียม
500.00
.00
ค่าหุ้น
ฉฉ0030267
พ70002767
สม0005365
ค่าธรรมเนียม
1,000.00
2,628.00
1,900.00
4,200.00
.00
ค่าหุ้น
ค่าธรรมเนียม
4,000.00
.00
ค่าหุ้น
ค่าธรรมเนียม
2,000.00
.00
ค่าหุ้น
พ70003765
ค่าธรรมเนียม
1,000.00
7,300.00
.00
ค่าหุ้น
ค่าธรรมเนียม
7,500.00
.00
ค่าหุ้น
ค่าธรรมเนียม
1,500.00
.00
ค่าหุ้น
พ70001766
ค่าธรรมเนียม
1,000.00
5,500.00
.00
ค่าหุ้น
ฉฉ0040467
ค่าธรรมเนียม
500.00
4,602.00
.00
ค่าหุ้น
ฉฉ0036467
สม0035966
ค่าธรรมเนียม
500.00
1,385.00
1,500.00
.00
ค่าหุ้น
พ70000566
ค่าธรรมเนียม
2,000.00
1,400.00
.00
ค่าหุ้น
สม0020764
ค่าธรรมเนียม
3,000.00
4,500.00
.00
ค่าหุ้น
สม0050866
ค่าธรรมเนียม
2,000.00
5,390.00
.00
ค่าหุ้น
ฉฉ0038367
สม0027364
ค่าธรรมเนียม
2,000.00
2,201.00
4,870.00
.00
ค่าหุ้น
พ70002966
สม0016067
ค่าธรรมเนียม
600.00
4,800.00
1,200.00
.00
ค่าหุ้น
ค่าธรรมเนียม
500.00
.00
ค่าหุ้น
ค่าธรรมเนียม
1,000.00
.00
ค่าหุ้น
ค่าธรรมเนียม
2,000.00
.00
ค่าหุ้น
ค่าธรรมเนียม
1,000.00
.00
ค่าหุ้น
ค่าธรรมเนียม
4,000.00
.00
ค่าหุ้น
ฉฉ0020267
พ70011764
สม0030964
ค่าธรรมเนียม
800.00
3,114.00
6,000.00
2,000.00
.00
ค่าหุ้น
ค่าธรรมเนียม
1,000.00
.00
ค่าหุ้น
พ70008866
สม0032966
ค่าธรรมเนียม
1,500.00
7,300.00
7,500.00
.00
ค่าหุ้น
ค่าธรรมเนียม
2,000.00
.00
ค่าหุ้น
ค่าธรรมเนียม
1,000.00
.00
ค่าหุ้น
สม0011666
ค่าธรรมเนียม
600.00
3,900.00
.00
ค่าหุ้น
พ70012466
พ80000265
สม0050166
ค่าธรรมเนียม
1,000.00
7,300.00
2,750.00
5,400.00
.00
ค่าหุ้น
ฉฉ0028267
พ70003666
สม0030363
ค่าธรรมเนียม
1,000.00
2,628.00
3,700.00
4,900.00
.00
ค่าหุ้น
ฉฉ0040567
พ70017665
สม0009667
ค่าธรรมเนียม
500.00
3,290.00
5,500.00
5,700.00
.00
ค่าหุ้น
ฉฉ0020367
สม0003667
ค่าธรรมเนียม
1,000.00
3,924.00
1,190.00
.00
ค่าหุ้น
พ70008966
สม0032866
ค่าธรรมเนียม
1,000.00
7,300.00
5,400.00
.00
ค่าหุ้น
ค่าธรรมเนียม
1,000.00
.00
ค่าหุ้น
ค่าธรรมเนียม
3,000.00
.00
ค่าหุ้น
ค่าธรรมเนียม
1,000.00
.00
ค่าหุ้น
สม0005967
ค่าธรรมเนียม
600.00
9,200.00
.00
ค่าหุ้น
พ70008566
ค่าธรรมเนียม
2,000.00
3,700.00
.00
ค่าหุ้น
สม0016167
ค่าธรรมเนียม
1,000.00
3,400.00
.00
ค่าหุ้น
พ70004867
ค่าธรรมเนียม
2,000.00
4,000.00
.00
ค่าหุ้น
ฉฉ0011367
ค่าธรรมเนียม
1,000.00
3,538.00
.00
ค่าหุ้น
สม0006067
ค่าธรรมเนียม
600.00
5,000.00
.00
ค่าหุ้น
ฉฉ0008967
ค่าธรรมเนียม
1,000.00
3,538.00
.00
ค่าหุ้น
พ70006164
ค่าธรรมเนียม
2,000.00
5,000.00
.00
ค่าหุ้น
พ70010264
ค่าธรรมเนียม
1,500.00
2,000.00
.00
ค่าหุ้น
พ70006866
สม0024566
ค่าธรรมเนียม
1,000.00
7,300.00
6,700.00
.00
ค่าหุ้น
ฉฉ0075266
พ70001866
สม0031363
ค่าธรรมเนียม
1,000.00
2,546.00
7,300.00
12,000.00
.00
ค่าหุ้น
ฉฉ0012767
พ70011864
ค่าธรรมเนียม
1,500.00
2,604.00
5,500.00
.00
ค่าหุ้น
พ70009866
สม0009365
ค่าธรรมเนียม
1,000.00
7,300.00
2,000.00
.00
ค่าหุ้น
ค่าธรรมเนียม
1,000.00
.00
ค่าหุ้น
สม0011567
ค่าธรรมเนียม
1,000.00
7,200.00
.00
ค่าหุ้น
สม0048766
ค่าธรรมเนียม
2,000.00
2,000.00
.00
ค่าหุ้น
ค่าธรรมเนียม
5,000.00
.00
ค่าหุ้น
สม0048566
ค่าธรรมเนียม
500.00
627.00
.00
ค่าหุ้น
ฉฉ0040667
สม0050266
ค่าธรรมเนียม
500.00
1,371.00
4,700.00
.00
ค่าหุ้น
ฉฉ0040767
สม0046366
ค่าธรรมเนียม
500.00
1,371.00
4,700.00
.00
ค่าหุ้น
ฉฉ0036567
สม0009767
ค่าธรรมเนียม
500.00
1,385.00
4,700.00
.00
ค่าหุ้น
พ80000764
สม0021467
ค่าธรรมเนียม
1,000.00
700.00
1,435.00
.00
ค่าหุ้น
ฉฉ0066966
ค่าธรรมเนียม
1,000.00
4,257.00
.00
ค่าหุ้น
ค่าธรรมเนียม
5,000.00
.00
ค่าหุ้น
พ70004967
ค่าธรรมเนียม
1,000.00
5,500.00
.00
ค่าหุ้น
สม0020767
ค่าธรรมเนียม
500.00
2,100.00
.00
ค่าหุ้น
ค่าธรรมเนียม
1,500.00
.00
ค่าหุ้น
ค่าธรรมเนียม
5,000.00
.00
ค่าหุ้น
ค่าธรรมเนียม
5,000.00
.00
ค่าหุ้น
ค่าธรรมเนียม
5,000.00
.00
ค่าหุ้น
ค่าธรรมเนียม
5,000.00
.00
ค่าหุ้น
ค่าธรรมเนียม
3,000.00
.00
ค่าหุ้น
ค่าธรรมเนียม
7,500.00
.00
ค่าหุ้น
ค่าธรรมเนียม
1,500.00
.00
ค่าหุ้น
สม0047066
ค่าธรรมเนียม
2,000.00
2,176.00
.00
ค่าหุ้น
ค่าธรรมเนียม
500.00
.00
ค่าหุ้น
ค่าธรรมเนียม
1,000.00
.00
ค่าหุ้น
ฉฉ0078266
ค่าธรรมเนียม
1,000.00
3,560.00
.00
ค่าหุ้น
ฉฉ0021967
ค่าธรรมเนียม
1,000.00
3,554.00
.00
ค่าหุ้น
พ70010064
ค่าธรรมเนียม
2,000.00
1,900.00
.00
ค่าหุ้น
ค่าธรรมเนียม
1,000.00
.00
ค่าหุ้น
พ70005767
สม0047866
ค่าธรรมเนียม
2,500.00
1,000.00
5,500.00
.00
ค่าหุ้น
ค่าธรรมเนียม
7,500.00
.00
ค่าหุ้น
ค่าธรรมเนียม
1,000.00
.00
ค่าหุ้น
ฉฉ0043567
พ70006664
ค่าธรรมเนียม
1,000.00
2,653.00
1,000.00
.00
ค่าหุ้น
ค่าธรรมเนียม
1,000.00
.00
ค่าหุ้น
ฉฉ0019067
พ80000665
สม0002767
ค่าธรรมเนียม
1,000.00
889.00
1,250.00
4,700.00
.00
ค่าหุ้น
สม0037263
ค่าธรรมเนียม
4,000.00
4,500.00
.00
ค่าหุ้น
ค่าธรรมเนียม
7,500.00
.00
ค่าหุ้น
ค่าธรรมเนียม
5,000.00
.00
ค่าหุ้น
พ70011665
ค่าธรรมเนียม
1,000.00
3,200.00
.00
ค่าหุ้น
ค่าธรรมเนียม
600.00
.00
ค่าหุ้น
พ70002267
ค่าธรรมเนียม
2,000.00
2,000.00
.00
ค่าหุ้น
ค่าธรรมเนียม
600.00
.00
ค่าหุ้น
ค่าธรรมเนียม
1,000.00
.00
ค่าหุ้น
สม0003066
ค่าธรรมเนียม
3,000.00
3,500.00
.00
ค่าหุ้น
ค่าธรรมเนียม
5,000.00
.00
ค่าหุ้น
ฉฉ0022067
พ70004066
ค่าธรรมเนียม
1,000.00
5,232.00
5,500.00
.00
ค่าหุ้น
พ70008666
สม0006167
ค่าธรรมเนียม
1,000.00
950.00
1,500.00
.00
ค่าหุ้น
ฉฉ0006767
ค่าธรรมเนียม
2,000.00
3,111.00
.00
ค่าหุ้น
พ70001066
ค่าธรรมเนียม
1,000.00
3,000.00
.00
ค่าหุ้น
ฉฉ0036767
สม0003166
ค่าธรรมเนียม
500.00
1,385.00
4,700.00
.00
ค่าหุ้น
ฉฉ0026167
สม0050366
ค่าธรรมเนียม
500.00
892.00
1,800.00
.00
ค่าหุ้น
ค่าธรรมเนียม
5,000.00
.00
ค่าหุ้น
สม0045365
ค่าธรรมเนียม
5,000.00
1,153.00
.00
ค่าหุ้น
ค่าธรรมเนียม
3,000.00
.00
ค่าหุ้น
สม0031566
ค่าธรรมเนียม
1,000.00
3,060.00
.00
ค่าหุ้น
ค่าธรรมเนียม
1,000.00
.00
ค่าหุ้น
ค่าธรรมเนียม
3,000.00
.00
ค่าหุ้น
พ70001166
สม0004266
ค่าธรรมเนียม
1,000.00
5,000.00
5,000.00
.00
ค่าหุ้น
พ70012665
ค่าธรรมเนียม
1,000.00
1,400.00
.00
ค่าหุ้น
ค่าธรรมเนียม
1,000.00
.00
ค่าหุ้น
ค่าธรรมเนียม
1,500.00
.00
ค่าหุ้น
ค่าธรรมเนียม
1,500.00
.00
ค่าหุ้น
สม0009867
ค่าธรรมเนียม
1,000.00
3,000.00
.00
ค่าหุ้น
สม0007266
ค่าธรรมเนียม
500.00
4,700.00
.00
ค่าหุ้น
สม0047166
ค่าธรรมเนียม
2,000.00
1,690.00
.00
ค่าหุ้น
ฉฉ0099666
สม0012066
ค่าธรรมเนียม
2,000.00
873.00
5,274.00
.00
ค่าหุ้น
ฉฉ0003867
สม0050966
ค่าธรรมเนียม
2,000.00
881.00
1,345.00
.00
ค่าหุ้น
พ70003567
สม0027666
ค่าธรรมเนียม
1,000.00
7,300.00
5,000.00
.00
ค่าหุ้น
ค่าธรรมเนียม
1,000.00
.00
ค่าหุ้น
สม0018367
ค่าธรรมเนียม
2,000.00
1,446.00
.00
ค่าหุ้น
สม0000767
ค่าธรรมเนียม
500.00
559.00
.00
ค่าหุ้น
พ70019665
สม0021466
ค่าธรรมเนียม
1,000.00
800.00
2,500.00
.00
ค่าหุ้น
ค่าธรรมเนียม
5,000.00
.00
ค่าหุ้น
ค่าธรรมเนียม
1,000.00
.00
ค่าหุ้น
ค่าธรรมเนียม
1,500.00
.00
ค่าหุ้น
ค่าธรรมเนียม
1,000.00
.00
ค่าหุ้น
ฉฉ0038467
สม0024666
ค่าธรรมเนียม
500.00
1,375.00
2,500.00
.00
ค่าหุ้น
ฉฉ0036867
สม0029766
ค่าธรรมเนียม
500.00
1,385.00
2,500.00
.00
ค่าหุ้น
ฉฉ0038567
สม0024766
ค่าธรรมเนียม
500.00
1,375.00
2,400.00
.00
ค่าหุ้น
ฉฉ0090866
สม0026666
ค่าธรรมเนียม
1,000.00
510.00
575.00
.00
ค่าหุ้น
ค่าธรรมเนียม
1,000.00
.00
ค่าหุ้น
ค่าธรรมเนียม
7,500.00
.00
ค่าหุ้น
ค่าธรรมเนียม
5,000.00
.00
ค่าหุ้น
ค่าธรรมเนียม
5,000.00
.00
ค่าหุ้น
สม0017667
ค่าธรรมเนียม
1,000.00
970.00
.00
ค่าหุ้น
สม0041266
ค่าธรรมเนียม
500.00
1,153.00
.00
ค่าหุ้น
ค่าธรรมเนียม
2,000.00
.00
ค่าหุ้น
ฉฉ0020567
สม0015766
ค่าธรรมเนียม
500.00
889.00
3,600.00
.00
ค่าหุ้น
ฉฉ0038667
สม0009266
ค่าธรรมเนียม
500.00
1,100.00
900.00
.00
ค่าหุ้น
ฉฉ0020667
ค่าธรรมเนียม
500.00
519.00
.00
ค่าหุ้น
ฉฉ0036967
สม0009967
ค่าธรรมเนียม
1,000.00
1,385.00
2,400.00
.00
ค่าหุ้น
ฉฉ0037067
สม0006267
ค่าธรรมเนียม
1,000.00
1,385.00
2,400.00
.00
ค่าหุ้น
ค่าธรรมเนียม
5,000.00
.00
ค่าหุ้น
ค่าธรรมเนียม
800.00
.00
ค่าหุ้น
พ70011366
สม0016267
ค่าธรรมเนียม
1,000.00
7,300.00
3,900.00
.00
ค่าหุ้น
ฉฉ0099766
พ70003066
ค่าธรรมเนียม
1,000.00
2,056.00
2,800.00
.00
ค่าหุ้น
ค่าธรรมเนียม
1,000.00
.00
ค่าหุ้น
ค่าธรรมเนียม
500.00
.00
ค่าหุ้น
สม0004766
ค่าธรรมเนียม
1,000.00
1,441.00
.00
ค่าหุ้น
ค่าธรรมเนียม
5,000.00
.00
ค่าหุ้น
ฉฉ0016867
สม0037266
ค่าธรรมเนียม
500.00
889.00
1,800.00
.00
ค่าหุ้น
ฉฉ0038767
ค่าธรรมเนียม
1,000.00
1,733.00
.00
ค่าหุ้น
ค่าธรรมเนียม
5,000.00
.00
ค่าหุ้น
สม0002967
ค่าธรรมเนียม
500.00
4,700.00
.00
ค่าหุ้น
ค่าธรรมเนียม
2,000.00
.00
ค่าหุ้น
ค่าธรรมเนียม
1,000.00
.00
ค่าหุ้น
ค่าธรรมเนียม
1,000.00
.00
ค่าหุ้น
ค่าธรรมเนียม
500.00
.00
ค่าหุ้น
ฉฉ0080266
ค่าธรรมเนียม
500.00
535.00
.00
ค่าหุ้น
สม0006367
ค่าธรรมเนียม
2,500.00
4,700.00
.00
ค่าหุ้น
ฉฉ0037167
สม0051566
ค่าธรรมเนียม
1,000.00
1,385.00
3,000.00
.00
ค่าหุ้น
สม0020867
ค่าธรรมเนียม
1,000.00
1,700.00
.00
ค่าหุ้น
ค่าธรรมเนียม
500.00
.00
ค่าหุ้น
สม0021364
ค่าธรรมเนียม
1,000.00
581.00
.00
ค่าหุ้น
ค่าธรรมเนียม
1,000.00
.00
ค่าหุ้น
ค่าธรรมเนียม
1,000.00
.00
ค่าหุ้น
สม0018267
ค่าธรรมเนียม
500.00
200.00
.00
ค่าหุ้น
ฉฉ0016967
ค่าธรรมเนียม
500.00
3,554.00
.00
ค่าหุ้น
สม0020967
ค่าธรรมเนียม
500.00
700.00
.00
ค่าหุ้น
ค่าธรรมเนียม
7,500.00
.00
ค่าหุ้น
ฉฉ0086766
ค่าธรรมเนียม
1,000.00
4,296.00
.00
ค่าหุ้น
พ70008766
สม0016367
ค่าธรรมเนียม
1,000.00
6,500.00
2,000.00
.00
ค่าหุ้น
สม0021566
ค่าธรรมเนียม
2,000.00
2,700.00
.00
ค่าหุ้น
ค่าธรรมเนียม
2,000.00
.00
ค่าหุ้น
ค่าธรรมเนียม
1,000.00
.00
ค่าหุ้น
ฉฉ0041867
พ70000667
สม0040566
ค่าธรรมเนียม
1,000.00
4,886.00
7,300.00
1,500.00
.00
ค่าหุ้น
ค่าธรรมเนียม
500.00
.00
ค่าหุ้น
ค่าธรรมเนียม
2,000.00
.00
ค่าหุ้น
ค่าธรรมเนียม
1,000.00
.00
ค่าหุ้น
สม0010567
ค่าธรรมเนียม
1,000.00
588.00
.00
ค่าหุ้น
ค่าธรรมเนียม
1,000.00
.00
ค่าหุ้น
พ70007566
สม0042266
ค่าธรรมเนียม
1,000.00
7,300.00
4,200.00
.00
ค่าหุ้น
ค่าธรรมเนียม
1,000.00
.00
ค่าหุ้น
ค่าธรรมเนียม
1,000.00
.00
ค่าหุ้น
พ70001167
ค่าธรรมเนียม
2,000.00
6,000.00
.00
ค่าหุ้น
ค่าธรรมเนียม
1,000.00
.00
ค่าหุ้น
ค่าธรรมเนียม
2,000.00
.00
ค่าหุ้น
ค่าธรรมเนียม
7,500.00
.00
ค่าหุ้น
ค่าธรรมเนียม
1,000.00
.00
ค่าหุ้น
ค่าธรรมเนียม
500.00
.00
ค่าหุ้น
ค่าธรรมเนียม
500.00
.00
ค่าหุ้น
ค่าธรรมเนียม
1,000.00
.00
ค่าหุ้น
ฉฉ0042467
สม0000867
ค่าธรรมเนียม
1,000.00
539.00
618.00
.00
ค่าหุ้น
สม0015866
ค่าธรรมเนียม
500.00
3,600.00
.00
ค่าหุ้น
ฉฉ0043667
สม0046466
ค่าธรรมเนียม
1,000.00
1,327.00
3,500.00
.00
ค่าหุ้น
สม0044166
ค่าธรรมเนียม
500.00
658.00
.00
ค่าหุ้น
สม0043666
ค่าธรรมเนียม
1,000.00
1,223.00
.00
ค่าหุ้น
สม0006467
ค่าธรรมเนียม
1,000.00
4,700.00
.00
ค่าหุ้น
ค่าธรรมเนียม
6,000.00
.00
ค่าหุ้น
ค่าธรรมเนียม
1,000.00
.00
ค่าหุ้น
ค่าธรรมเนียม
1,000.00
.00
ค่าหุ้น
ฉฉ0020867
ค่าธรรมเนียม
1,000.00
889.00
.00
ค่าหุ้น
ค่าธรรมเนียม
800.00
.00
ค่าหุ้น
ค่าธรรมเนียม
3,000.00
.00
ค่าหุ้น
สม0022666
ค่าธรรมเนียม
1,000.00
1,120.00
.00
ค่าหุ้น
ค่าธรรมเนียม
1,000.00
.00
ค่าหุ้น
สม0030966
ค่าธรรมเนียม
500.00
1,000.00
.00
ค่าหุ้น
ค่าธรรมเนียม
5,000.00
.00
ค่าหุ้น
ค่าธรรมเนียม
2,000.00
.00
ค่าหุ้น
สม0021067
ค่าธรรมเนียม
1,000.00
2,100.00
.00
ค่าหุ้น
ค่าธรรมเนียม
1,000.00
.00
ค่าหุ้น
ค่าธรรมเนียม
1,000.00
.00
ค่าหุ้น
ค่าธรรมเนียม
1,000.00
.00
ค่าหุ้น
ค่าธรรมเนียม
500.00
.00
ค่าหุ้น
ค่าธรรมเนียม
2,000.00
.00
ค่าหุ้น
ค่าธรรมเนียม
1,000.00
.00
ค่าหุ้น
ค่าธรรมเนียม
600.00
.00
ค่าหุ้น
ค่าธรรมเนียม
1,000.00
.00
ค่าหุ้น
ค่าธรรมเนียม
2,000.00
.00
ค่าหุ้น
ค่าธรรมเนียม
500.00
.00
ค่าหุ้น
ค่าธรรมเนียม
500.00
.00
ค่าหุ้น
ค่าธรรมเนียม
500.00
.00
ค่าหุ้น
ค่าธรรมเนียม
500.00
.00
ค่าหุ้น
ค่าธรรมเนียม
500.00
.00
ค่าหุ้น
พ70011666
ค่าธรรมเนียม
500.00
6,000.00
.00
ค่าหุ้น
ค่าธรรมเนียม
500.00
.00
ค่าหุ้น
ค่าธรรมเนียม
500.00
.00
ค่าหุ้น
ค่าธรรมเนียม
500.00
.00
ค่าหุ้น
ค่าธรรมเนียม
2,500.00
.00
ค่าหุ้น
ค่าธรรมเนียม
500.00
.00
ค่าหุ้น
ค่าธรรมเนียม
1,000.00
.00
ค่าหุ้น
ค่าธรรมเนียม
2,000.00
.00
ค่าหุ้น
ค่าธรรมเนียม
500.00
.00
ค่าหุ้น
ค่าธรรมเนียม
3,000.00
.00
ค่าหุ้น
ฉฉ0013067
ค่าธรรมเนียม
1,000.00
2,084.00
.00
ค่าหุ้น
ฉฉ0015867
ค่าธรรมเนียม
1,000.00
2,074.00
.00
ค่าหุ้น
ค่าธรรมเนียม
1,000.00
.00
ค่าหุ้น
ค่าธรรมเนียม
1,000.00
.00
ค่าหุ้น
พ70003667
ค่าธรรมเนียม
500.00
7,300.00
.00
ค่าหุ้น
ค่าธรรมเนียม
1,000.00
.00
ค่าหุ้น
พ70003767
ค่าธรรมเนียม
1,000.00
7,300.00
.00
ค่าหุ้น
ฉฉ0030967
สม0036166
ค่าธรรมเนียม
1,000.00
2,628.00
4,000.00
.00
ค่าหุ้น
สม0013267
ค่าธรรมเนียม
1,000.00
1,438.00
.00
ค่าหุ้น
ค่าธรรมเนียม
5,000.00
.00
ค่าหุ้น
ค่าธรรมเนียม
5,000.00
.00
ค่าหุ้น
ค่าธรรมเนียม
1,000.00
.00
ค่าหุ้น
ค่าธรรมเนียม
600.00
.00
ค่าหุ้น
ค่าธรรมเนียม
600.00
.00
ค่าหุ้น
ค่าธรรมเนียม
1,000.00
.00
ค่าหุ้น
ค่าธรรมเนียม
2,000.00
.00
ค่าหุ้น
สม0016467
ค่าธรรมเนียม
600.00
5,000.00
.00
ค่าหุ้น
ค่าธรรมเนียม
600.00
.00
ค่าหุ้น
สม0010167
ค่าธรรมเนียม
1,000.00
3,500.00
.00
ค่าหุ้น
พ70001267
ค่าธรรมเนียม
500.00
2,000.00
.00
ค่าหุ้น
ค่าธรรมเนียม
500.00
.00
ค่าหุ้น
พ70002867
สม0021167
ค่าธรรมเนียม
2,000.00
3,700.00
3,300.00
.00
ค่าหุ้น
ค่าธรรมเนียม
500.00
.00
ค่าหุ้น
พ70005867
ค่าธรรมเนียม
1,000.00
2,500.00
.00
ค่าหุ้น
ค่าธรรมเนียม
1,000.00
.00
ค่าหุ้น
ค่าธรรมเนียม
500.00
.00
ค่าหุ้น
สม0051066
ค่าธรรมเนียม
700.00
778.00
.00
ค่าหุ้น
สม0016567
ค่าธรรมเนียม
500.00
1,800.00
.00
ค่าหุ้น
ค่าธรรมเนียม
5,000.00
.00
ค่าหุ้น
ค่าธรรมเนียม
7,500.00
.00
ค่าหุ้น
ค่าธรรมเนียม
5,000.00
.00
ค่าหุ้น
ค่าธรรมเนียม
500.00
.00
ค่าหุ้น
สม0010267
ค่าธรรมเนียม
500.00
3,000.00
.00
ค่าหุ้น
สม0021567
ค่าธรรมเนียม
500.00
623.00
.00
ค่าหุ้น
ค่าธรรมเนียม
500.00
.00
ค่าหุ้น
ค่าธรรมเนียม
3,000.00
.00
ค่าหุ้น
ค่าธรรมเนียม
1,000.00
.00
ค่าหุ้น
ค่าธรรมเนียม
2,000.00
.00
ค่าหุ้น
ค่าธรรมเนียม
1,000.00
.00
ค่าหุ้น
ค่าธรรมเนียม
1,000.00
.00
ค่าหุ้น
ค่าธรรมเนียม
1,000.00
.00
ค่าหุ้น
ค่าธรรมเนียม
1,000.00
.00
ค่าหุ้น
ฉฉ0026367
สม0022966
ค่าธรรมเนียม
1,000.00
892.00
562.00
.00
ค่าหุ้น
ค่าธรรมเนียม
1,000.00
.00
ค่าหุ้น
ค่าธรรมเนียม
500.00
.00
ค่าหุ้น
ค่าธรรมเนียม
500.00
.00
ค่าหุ้น
ค่าธรรมเนียม
1,000.00
.00
ค่าหุ้น
ค่าธรรมเนียม
1,000.00
.00
ค่าหุ้น
ค่าธรรมเนียม
500.00
.00
ค่าหุ้น
ค่าธรรมเนียม
2,000.00
.00
ค่าหุ้น
ค่าธรรมเนียม
500.00
.00
ค่าหุ้น
ค่าธรรมเนียม
7,500.00
.00
ค่าหุ้น
สม0013567
ค่าธรรมเนียม
500.00
658.00
100.00
ค่าหุ้น
ค่าธรรมเนียม
400.00
.00
ค่าหุ้น
สม0008565
ค่าธรรมเนียม
500.00
1,059.00
.00
ค่าหุ้น
ฉฉ0019167
ค่าธรรมเนียม
700.00
2,074.00
.00
ค่าหุ้น
สม0013367
ค่าธรรมเนียม
1,300.00
2,670.00
.00
ค่าหุ้น
สม0013467
ค่าธรรมเนียม
1,000.00
1,221.00
.00
ค่าหุ้น
ค่าธรรมเนียม
3,000.00
.00
ค่าหุ้น
ค่าธรรมเนียม
500.00
.00
ค่าหุ้น
สม0040165
ค่าธรรมเนียม
800.00
1,107.00
.00
ค่าหุ้น
สม0001967
ค่าธรรมเนียม
1,000.00
850.00
.00
ค่าหุ้น
ค่าธรรมเนียม
500.00
.00
ค่าหุ้น
ฉฉ0042567
สม0003565
ค่าธรรมเนียม
1,000.00
521.00
554.00
.00
ค่าหุ้น
สม0028766
ค่าธรรมเนียม
1,000.00
1,121.00
.00
ค่าหุ้น
ค่าธรรมเนียม
1,000.00
.00
ค่าหุ้น
ฉฉ0097866
ค่าธรรมเนียม
500.00
1,019.00
.00
ค่าหุ้น
ฉฉ0040867
สม0044666
ค่าธรรมเนียม
500.00
576.00
759.00
.00
ค่าหุ้น
ฉฉ0037267
สม0007167
ค่าธรรมเนียม
1,000.00
534.00
1,166.00
.00
ค่าหุ้น
สม0021667
ค่าธรรมเนียม
500.00
592.00
.00
ค่าหุ้น
ฉฉ0017167
ค่าธรรมเนียม
500.00
1,464.00
.00
ค่าหุ้น
ค่าธรรมเนียม
500.00
.00
ค่าหุ้น
ฉฉ0040967
สม0000467
ค่าธรรมเนียม
1,000.00
548.00
630.00
.00
ค่าหุ้น
ค่าธรรมเนียม
2,000.00
.00
ค่าหุ้น
ฉฉ0030367
ค่าธรรมเนียม
500.00
1,155.00
.00
ค่าหุ้น
ค่าธรรมเนียม
500.00
.00
ค่าหุ้น
ค่าธรรมเนียม
500.00
.00
ค่าหุ้น
ค่าธรรมเนียม
500.00
.00
ค่าหุ้น
สม0013667
ค่าธรรมเนียม
1,000.00
585.00
.00
ค่าหุ้น
ค่าธรรมเนียม
500.00
.00
ค่าหุ้น
ค่าธรรมเนียม
1,000.00
.00
ค่าหุ้น
ค่าธรรมเนียม
500.00
.00
ค่าหุ้น
ค่าธรรมเนียม
500.00
.00
ค่าหุ้น
ฉฉ0043767
ค่าธรรมเนียม
1,000.00
1,194.00
.00
ค่าหุ้น
ค่าธรรมเนียม
500.00
.00
ค่าหุ้น
ฉฉ0097066
ค่าธรรมเนียม
1,000.00
873.00
.00
ค่าหุ้น
ฉฉ0042667
ค่าธรรมเนียม
1,000.00
865.00
.00
ค่าหุ้น
ฉฉ0037367
ค่าธรรมเนียม
500.00
665.00
.00
ค่าหุ้น
ฉฉ0027867
ค่าธรรมเนียม
500.00
626.00
.00
ค่าหุ้น
ฉฉ0045067
ค่าธรรมเนียม
1,000.00
1,054.00
.00
ค่าหุ้น
ค่าธรรมเนียม
1,000.00
.00
ค่าหุ้น
ค่าธรรมเนียม
500.00
.00
ค่าหุ้น
ฉฉ0043867
ค่าธรรมเนียม
1,000.00
1,015.00
.00
ค่าหุ้น
ค่าธรรมเนียม
2,000.00
.00
ค่าหุ้น
ฉฉ0041067
ค่าธรรมเนียม
2,000.00
1,313.00
.00
ค่าหุ้น
ค่าธรรมเนียม
2,000.00
.00
ค่าหุ้น
ค่าธรรมเนียม
500.00
.00
ค่าหุ้น
ค่าธรรมเนียม
1,000.00
.00
ค่าหุ้น
ค่าธรรมเนียม
1,000.00
.00
ค่าหุ้น
ค่าธรรมเนียม
2,500.00
.00
ค่าหุ้น
ค่าธรรมเนียม
500.00
.00
ค่าหุ้น
ค่าธรรมเนียม
1,000.00
.00
ค่าหุ้น
ค่าธรรมเนียม
1,000.00
.00
ค่าหุ้น
ค่าธรรมเนียม
500.00
.00
ค่าหุ้น
ค่าธรรมเนียม
600.00
.00
ค่าหุ้น
ค่าธรรมเนียม
400.00
.00
ค่าหุ้น
ค่าธรรมเนียม
500.00
100.00
ค่าหุ้น
ค่าธรรมเนียม
500.00
100.00
ค่าหุ้น
ค่าธรรมเนียม
7,500.00
100.00
ค่าหุ้น
ค่าธรรมเนียม
500.00
100.00
ค่าหุ้น
ค่าธรรมเนียม
500.00
100.00
ค่าหุ้น
ค่าธรรมเนียม
.00
100.00
ค่าหุ้น
ค่าธรรมเนียม
500.00
100.00
ค่าหุ้น
ค่าธรรมเนียม
500.00
100.00
ค่าหุ้น
ค่าธรรมเนียม
500.00
100.00
ค่าหุ้น
ค่าธรรมเนียม
500.00
100.00
ค่าหุ้น
ค่าธรรมเนียม
500.00
100.00
ค่าหุ้น
ค่าธรรมเนียม
1,000.00
100.00
ค่าหุ้น
ค่าธรรมเนียม
1,000.00
100.00
ค่าหุ้น
ค่าธรรมเนียม
2,000.00
100.00
ค่าหุ้น
ค่าธรรมเนียม
500.00
100.00
ค่าหุ้น
ค่าธรรมเนียม
500.00
100.00

รวมเป็นเงิน 600.00 บาท