PRERECIEPT DETAIL

รายการเรียกเก็บประจำเดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2567

นางสาวชญานิศ บัวคำ [ส0880]

รายการ จำนวนเงิน
ค่าหุ้น
สม0001567
ค่าธรรมเนียม
3,000.00
11,414.00
.00
ค่าหุ้น
สม0027259
ค่าธรรมเนียม
1,000.00
2,099.00
.00
ค่าหุ้น
ค่าธรรมเนียม
1,000.00
.00
ค่าหุ้น
สม0029866
ค่าธรรมเนียม
1,000.00
3,917.00
.00
ค่าหุ้น
ค่าธรรมเนียม
1,000.00
.00
ค่าหุ้น
ค่าธรรมเนียม
5,000.00
.00
ค่าหุ้น
สม0019366
ค่าธรรมเนียม
500.00
2,729.00
.00
ค่าหุ้น
ค่าธรรมเนียม
1,000.00
.00
ค่าหุ้น
สม0039865
ค่าธรรมเนียม
2,000.00
6,387.00
.00
ค่าหุ้น
ค่าธรรมเนียม
500.00
.00
ค่าหุ้น
ฉฉ0104966
สม0042766
ค่าธรรมเนียม
500.00
509.00
2,742.00
.00
ค่าหุ้น
สม0021666
ค่าธรรมเนียม
1,000.00
2,582.00
.00
ค่าหุ้น
สม0023665
ค่าธรรมเนียม
2,000.00
4,674.00
.00
ค่าหุ้น
ค่าธรรมเนียม
5,000.00
.00
ค่าหุ้น
ฉฉ0023566
ค่าธรรมเนียม
4,200.00
12,146.00
.00
ค่าหุ้น
สม0032765
ค่าธรรมเนียม
1,000.00
3,453.00
.00
ค่าหุ้น
ค่าธรรมเนียม
1,500.00
.00
ค่าหุ้น
ค่าธรรมเนียม
1,000.00
.00
ค่าหุ้น
ค่าธรรมเนียม
3,000.00
.00
ค่าหุ้น
ฉฉ0085366
สม0044565
ค่าธรรมเนียม
1,000.00
5,196.00
7,423.00
.00
ค่าหุ้น
สม0000166
ค่าธรรมเนียม
5,000.00
7,123.00
.00
ค่าหุ้น
ค่าธรรมเนียม
1,500.00
.00
ค่าหุ้น
พ10000466
สม0034166
ค่าธรรมเนียม
1,000.00
7,500.00
3,000.00
.00
ค่าหุ้น
ค่าธรรมเนียม
2,000.00
.00
ค่าหุ้น
ค่าธรรมเนียม
2,000.00
.00
ค่าหุ้น
สม0050466
ค่าธรรมเนียม
1,000.00
4,047.00
.00
ค่าหุ้น
สม0036266
ค่าธรรมเนียม
3,000.00
5,089.00
.00
ค่าหุ้น
พ70005061
สม0038866
ค่าธรรมเนียม
800.00
7,100.00
2,000.00
.00
ค่าหุ้น
สม0028065
ค่าธรรมเนียม
1,000.00
10,820.00
.00
ค่าหุ้น
สม0002664
ค่าธรรมเนียม
600.00
2,000.00
.00
ค่าหุ้น
พ70027360
พ80000160
สม0000366
ค่าธรรมเนียม
800.00
4,400.00
2,600.00
2,500.00
.00
ค่าหุ้น
สม0028866
ค่าธรรมเนียม
3,000.00
3,146.00
.00
ค่าหุ้น
พ80000863
สม0042866
ค่าธรรมเนียม
600.00
5,000.00
1,670.00
.00
ค่าหุ้น
สม0031066
ค่าธรรมเนียม
1,000.00
2,500.00
.00
ค่าหุ้น
ค่าธรรมเนียม
1,000.00
.00
ค่าหุ้น
สม0044366
ค่าธรรมเนียม
1,000.00
3,171.00
.00
ค่าหุ้น
ค่าธรรมเนียม
1,000.00
.00
ค่าหุ้น
ค่าธรรมเนียม
2,000.00
.00
ค่าหุ้น
สม0031166
ค่าธรรมเนียม
1,500.00
2,500.00
.00
ค่าหุ้น
ค่าธรรมเนียม
1,500.00
.00
ค่าหุ้น
สม0028362
ค่าธรรมเนียม
1,000.00
2,541.00
.00
ค่าหุ้น
ค่าธรรมเนียม
5,000.00
.00
ค่าหุ้น
สม0042966
ค่าธรรมเนียม
1,000.00
3,000.00
.00
ค่าหุ้น
ค่าธรรมเนียม
3,000.00
.00
ค่าหุ้น
สม0001667
ค่าธรรมเนียม
1,000.00
2,000.00
.00
ค่าหุ้น
ค่าธรรมเนียม
1,000.00
.00
ค่าหุ้น
ค่าธรรมเนียม
1,000.00
.00
ค่าหุ้น
สม0025666
ค่าธรรมเนียม
1,000.00
3,080.00
.00
ค่าหุ้น
ฉฉ0000167
สม0041466
ค่าธรรมเนียม
5,000.00
7,391.00
10,169.00
.00
ค่าหุ้น
สม0046566
ค่าธรรมเนียม
1,000.00
2,653.00
.00
ค่าหุ้น
พ70015060
ค่าธรรมเนียม
2,000.00
3,500.00
.00
ค่าหุ้น
ฉฉ0003067
พ10000366
สม0005466
ค่าธรรมเนียม
1,000.00
2,154.00
22,000.00
10,000.00
.00
ค่าหุ้น
สม0036563
ค่าธรรมเนียม
5,000.00
24,000.00
.00
ค่าหุ้น
สม0023558
ค่าธรรมเนียม
600.00
7,000.00
.00
ค่าหุ้น
พ70000161
สม0050566
ค่าธรรมเนียม
2,000.00
3,200.00
3,000.00
.00
ค่าหุ้น
พ70001263
สม0011260
ค่าธรรมเนียม
1,000.00
7,200.00
15,200.00
.00
ค่าหุ้น
ค่าธรรมเนียม
5,000.00
.00
ค่าหุ้น
ค่าธรรมเนียม
1,000.00
.00
ค่าหุ้น
สม0031162
ค่าธรรมเนียม
1,000.00
2,460.00
.00
ค่าหุ้น
ค่าธรรมเนียม
1,000.00
.00
ค่าหุ้น
สม0000466
ค่าธรรมเนียม
1,000.00
4,164.00
.00
ค่าหุ้น
สม0032665
ค่าธรรมเนียม
5,000.00
10,182.00
.00
ค่าหุ้น
สม0027966
ค่าธรรมเนียม
1,000.00
2,500.00
.00
ค่าหุ้น
สม0032566
ค่าธรรมเนียม
2,000.00
11,139.00
.00
ค่าหุ้น
ค่าธรรมเนียม
1,000.00
.00
ค่าหุ้น
ค่าธรรมเนียม
1,000.00
.00
ค่าหุ้น
สม0036465
ค่าธรรมเนียม
800.00
3,000.00
.00
ค่าหุ้น
ค่าธรรมเนียม
2,000.00
.00
ค่าหุ้น
พ70000361
สม0043766
ค่าธรรมเนียม
1,000.00
3,000.00
2,516.00
.00
ค่าหุ้น
พ70014762
พ90000360
พพ0000255
สม0000567
ค่าธรรมเนียม
3,000.00
8,500.00
3,500.00
2,442.00
5,000.00
.00
ค่าหุ้น
ค่าธรรมเนียม
5,000.00
.00
ค่าหุ้น
สม0028562
ค่าธรรมเนียม
600.00
1,428.00
.00
ค่าหุ้น
สม0015865
ค่าธรรมเนียม
4,000.00
4,845.00
.00
ค่าหุ้น
พ70009161
สม0003265
ค่าธรรมเนียม
1,000.00
2,700.00
2,272.00
.00
ค่าหุ้น
สม0000566
ค่าธรรมเนียม
1,000.00
4,700.00
.00
ค่าหุ้น
พ70009462
สม0029559
ค่าธรรมเนียม
1,500.00
6,500.00
21,400.00
.00
ค่าหุ้น
สม0000167
ค่าธรรมเนียม
1,500.00
3,500.00
.00
ค่าหุ้น
ค่าธรรมเนียม
500.00
.00
ค่าหุ้น
ค่าธรรมเนียม
5,000.00
.00
ค่าหุ้น
ค่าธรรมเนียม
5,000.00
.00
ค่าหุ้น
ค่าธรรมเนียม
5,000.00
.00
ค่าหุ้น
ฉฉ0080466
พ80001061
สม0016264
ค่าธรรมเนียม
1,000.00
2,603.00
2,700.00
2,500.00
.00
ค่าหุ้น
พ70019362
สม0011760
ค่าธรรมเนียม
1,000.00
5,800.00
17,100.00
.00
ค่าหุ้น
สม0005166
ค่าธรรมเนียม
1,000.00
5,300.00
.00
ค่าหุ้น
พ70006061
สม0044466
ค่าธรรมเนียม
1,000.00
1,100.00
2,000.00
.00
ค่าหุ้น
สม0008464
ค่าธรรมเนียม
1,000.00
2,235.00
.00
ค่าหุ้น
สม0029966
ค่าธรรมเนียม
600.00
2,224.00
.00
ค่าหุ้น
สม0043066
ค่าธรรมเนียม
1,000.00
3,303.00
.00
ค่าหุ้น
สม0015965
ค่าธรรมเนียม
1,500.00
6,048.00
.00
ค่าหุ้น
สม0000264
ค่าธรรมเนียม
1,000.00
2,392.00
.00
ค่าหุ้น
พ80000561
สม0013063
ค่าธรรมเนียม
600.00
1,200.00
14,000.00
.00
ค่าหุ้น
ค่าธรรมเนียม
5,000.00
.00
ค่าหุ้น
สม0043866
ค่าธรรมเนียม
5,000.00
12,000.00
.00
ค่าหุ้น
ค่าธรรมเนียม
5,000.00
.00
ค่าหุ้น
พ60000265
พ70003163
สม0024462
ค่าธรรมเนียม
1,000.00
3,109.00
7,000.00
21,100.00
.00
ค่าหุ้น
พ70009863
สม0013565
ค่าธรรมเนียม
1,000.00
8,000.00
23,000.00
.00
ค่าหุ้น
พ70001062
สม0014060
ค่าธรรมเนียม
1,000.00
8,100.00
8,200.00
.00
ค่าหุ้น
ฉฉ0062366
พ70006966
สม0014663
ค่าธรรมเนียม
1,000.00
516.00
7,300.00
13,000.00
.00
ค่าหุ้น
ค่าธรรมเนียม
5,000.00
.00
ค่าหุ้น
สม0031462
ค่าธรรมเนียม
2,500.00
25,000.00
.00
ค่าหุ้น
สม0048666
ค่าธรรมเนียม
5,000.00
5,000.00
.00
ค่าหุ้น
พ70008964
สม0044866
ค่าธรรมเนียม
800.00
2,500.00
15,000.00
.00
ค่าหุ้น
ค่าธรรมเนียม
5,000.00
.00
ค่าหุ้น
ค่าธรรมเนียม
5,000.00
.00
ค่าหุ้น
ค่าธรรมเนียม
1,000.00
.00
ค่าหุ้น
พ70007766
พ80000464
สม0035062
ค่าธรรมเนียม
1,000.00
14,500.00
500.00
22,000.00
.00
ค่าหุ้น
สม0034866
ค่าธรรมเนียม
1,000.00
12,096.00
.00
ค่าหุ้น
ฉฉ0099966
พ10000357
พ70009365
พ80000763
พ90000262
สม0008862
ค่าธรรมเนียม
1,500.00
4,200.00
4,300.00
9,700.00
2,400.00
3,200.00
21,500.00
.00
ค่าหุ้น
พ70011460
พ80000260
สม0001767
ค่าธรรมเนียม
1,000.00
2,500.00
1,700.00
4,325.00
.00
ค่าหุ้น
สม0043166
ค่าธรรมเนียม
5,000.00
10,820.00
.00
ค่าหุ้น
สม0023066
ค่าธรรมเนียม
1,000.00
5,752.00
.00
ค่าหุ้น
ค่าธรรมเนียม
5,000.00
.00
ค่าหุ้น
ค่าธรรมเนียม
5,000.00
.00
ค่าหุ้น
ฉฉ0073966
สม0012366
ค่าธรรมเนียม
3,500.00
5,082.00
7,105.00
.00
ค่าหุ้น
ฉฉ0062466
พ10000266
พ70013062
พ80000360
สม0019666
ค่าธรรมเนียม
1,000.00
1,752.00
9,000.00
8,000.00
1,787.00
7,762.00
.00
ค่าหุ้น
สม0000267
ค่าธรรมเนียม
3,000.00
8,668.00
.00
ค่าหุ้น
พ70000362
สม0014363
ค่าธรรมเนียม
1,000.00
7,200.00
32,000.00
.00
ค่าหุ้น
ค่าธรรมเนียม
1,500.00
.00
ค่าหุ้น
ค่าธรรมเนียม
2,000.00
.00
ค่าหุ้น
ค่าธรรมเนียม
1,000.00
.00
ค่าหุ้น
พ70019160
สม0040666
ค่าธรรมเนียม
600.00
2,800.00
1,300.00
.00
ค่าหุ้น
ค่าธรรมเนียม
1,000.00
.00
ค่าหุ้น
สม0004762
ค่าธรรมเนียม
1,000.00
16,000.00
.00
ค่าหุ้น
สม0036366
ค่าธรรมเนียม
2,000.00
1,437.00
.00
ค่าหุ้น
ค่าธรรมเนียม
1,200.00
.00
ค่าหุ้น
ฉฉ0067166
พ70006760
สม0029565
ค่าธรรมเนียม
2,000.00
12,899.00
3,500.00
5,700.00
.00
ค่าหุ้น
สม0034260
ค่าธรรมเนียม
2,000.00
3,360.00
.00
ค่าหุ้น
สม0046354
ค่าธรรมเนียม
5,000.00
2,809.00
.00
ค่าหุ้น
สม0014759
ค่าธรรมเนียม
1,000.00
2,303.00
.00
ค่าหุ้น
ค่าธรรมเนียม
1,000.00
.00
ค่าหุ้น
สม0021866
ค่าธรรมเนียม
2,000.00
8,000.00
.00
ค่าหุ้น
ค่าธรรมเนียม
5,000.00
.00
ค่าหุ้น
พ70002561
สม0010560
ค่าธรรมเนียม
1,000.00
1,000.00
16,500.00
.00
ค่าหุ้น
สม0025866
ค่าธรรมเนียม
1,000.00
3,000.00
.00
ค่าหุ้น
สม0014263
ค่าธรรมเนียม
3,000.00
25,000.00
.00
ค่าหุ้น
ค่าธรรมเนียม
1,000.00
.00
ค่าหุ้น
ค่าธรรมเนียม
5,000.00
.00
ค่าหุ้น
พ70004063
สม0011860
ค่าธรรมเนียม
800.00
7,200.00
16,400.00
.00
ค่าหุ้น
พ10000361
พ70005662
สม0009163
ค่าธรรมเนียม
1,000.00
4,100.00
6,500.00
15,000.00
.00
ค่าหุ้น
ค่าธรรมเนียม
5,000.00
.00
ค่าหุ้น
ค่าธรรมเนียม
1,000.00
.00
ค่าหุ้น
สม0025966
ค่าธรรมเนียม
1,000.00
10,911.00
.00
ค่าหุ้น
สม0003965
ค่าธรรมเนียม
5,000.00
12,838.00
.00
ค่าหุ้น
ค่าธรรมเนียม
5,000.00
.00
ค่าหุ้น
ค่าธรรมเนียม
1,000.00
.00
ค่าหุ้น
สม0021966
ค่าธรรมเนียม
1,000.00
2,966.00
.00
ค่าหุ้น
ค่าธรรมเนียม
5,000.00
.00
ค่าหุ้น
พ10000656
พ90000260
สม0012762
ค่าธรรมเนียม
3,500.00
17,200.00
4,500.00
12,400.00
.00
ค่าหุ้น
ค่าธรรมเนียม
5,000.00
.00
ค่าหุ้น
ค่าธรรมเนียม
5,000.00
.00
ค่าหุ้น
ค่าธรรมเนียม
5,000.00
.00
ค่าหุ้น
พ70009166
สม0038665
ค่าธรรมเนียม
1,000.00
11,000.00
16,800.00
.00
ค่าหุ้น
สม0028962
ค่าธรรมเนียม
2,000.00
2,500.00
.00
ค่าหุ้น
ค่าธรรมเนียม
5,000.00
.00
ค่าหุ้น
สม0011160
ค่าธรรมเนียม
1,000.00
11,000.00
.00
ค่าหุ้น
ค่าธรรมเนียม
5,000.00
.00
ค่าหุ้น
ค่าธรรมเนียม
5,000.00
.00
ค่าหุ้น
สม0034965
ค่าธรรมเนียม
5,000.00
6,253.00
.00
ค่าหุ้น
สม0006663
ค่าธรรมเนียม
600.00
1,621.00
.00
ค่าหุ้น
สม0014762
ค่าธรรมเนียม
1,000.00
19,700.00
.00
ค่าหุ้น
ค่าธรรมเนียม
3,000.00
.00
ค่าหุ้น
ค่าธรรมเนียม
5,000.00
.00
ค่าหุ้น
พ70005866
สม0019766
ค่าธรรมเนียม
5,000.00
9,000.00
19,000.00
.00
ค่าหุ้น
พ60001964
พ70003263
สม0026462
ค่าธรรมเนียม
1,000.00
523.00
5,800.00
11,200.00
.00
ค่าหุ้น
ค่าธรรมเนียม
5,000.00
.00
ค่าหุ้น
ค่าธรรมเนียม
5,000.00
.00
ค่าหุ้น
ค่าธรรมเนียม
3,000.00
.00
ค่าหุ้น
พ70015761
สม0021762
ค่าธรรมเนียม
1,000.00
6,500.00
24,000.00
.00
ค่าหุ้น
สม0047966
ค่าธรรมเนียม
800.00
2,263.00
.00
ค่าหุ้น
ค่าธรรมเนียม
5,000.00
.00
ค่าหุ้น
ค่าธรรมเนียม
5,000.00
.00
ค่าหุ้น
ค่าธรรมเนียม
5,000.00
.00
ค่าหุ้น
พ70010166
สม0041162
ค่าธรรมเนียม
1,000.00
4,300.00
21,500.00
.00
ค่าหุ้น
ค่าธรรมเนียม
5,000.00
.00
ค่าหุ้น
พ70004665
สม0044966
ค่าธรรมเนียม
3,000.00
7,300.00
20,500.00
.00
ค่าหุ้น
สม0032766
ค่าธรรมเนียม
600.00
1,800.00
.00
ค่าหุ้น
สม0002565
ค่าธรรมเนียม
1,000.00
3,446.00
.00
ค่าหุ้น
สม0048266
ค่าธรรมเนียม
1,000.00
2,500.00
.00
ค่าหุ้น
ฉฉ0077766
พ60004663
พ70007661
สม0027162
ค่าธรรมเนียม
2,000.00
6,942.00
2,230.00
4,300.00
17,000.00
.00
ค่าหุ้น
สม0008865
ค่าธรรมเนียม
1,000.00
23,000.00
.00
ค่าหุ้น
พ70018765
สม0037466
ค่าธรรมเนียม
1,000.00
9,000.00
30,000.00
.00
ค่าหุ้น
ค่าธรรมเนียม
1,000.00
.00
ค่าหุ้น
พ70027260
สม0029665
ค่าธรรมเนียม
1,500.00
3,500.00
3,972.00
.00
ค่าหุ้น
ค่าธรรมเนียม
5,000.00
.00
ค่าหุ้น
ค่าธรรมเนียม
2,000.00
.00
ค่าหุ้น
ค่าธรรมเนียม
5,000.00
.00
ค่าหุ้น
สม0015959
ค่าธรรมเนียม
5,000.00
5,324.00
.00
ค่าหุ้น
สม0025864
ค่าธรรมเนียม
600.00
1,677.00
.00
ค่าหุ้น
ฉฉ0098066
พ20003663
พ70007066
สม0045066
ค่าธรรมเนียม
1,000.00
6,796.00
2,249.00
7,300.00
19,300.00
.00
ค่าหุ้น
สม0012566
ค่าธรรมเนียม
5,000.00
12,500.00
.00
ค่าหุ้น
สม0036566
ค่าธรรมเนียม
4,000.00
11,499.00
.00
ค่าหุ้น
ค่าธรรมเนียม
5,000.00
.00
ค่าหุ้น
สม0016566
ค่าธรรมเนียม
5,000.00
5,000.00
.00
ค่าหุ้น
ค่าธรรมเนียม
3,000.00
.00
ค่าหุ้น
ค่าธรรมเนียม
1,000.00
.00
ค่าหุ้น
ค่าธรรมเนียม
5,000.00
.00
ค่าหุ้น
พ70000763
สม0034162
ค่าธรรมเนียม
2,000.00
4,300.00
12,506.00
.00
ค่าหุ้น
ค่าธรรมเนียม
5,000.00
.00
ค่าหุ้น
สม0023859
ค่าธรรมเนียม
5,000.00
5,354.00
.00
ค่าหุ้น
ค่าธรรมเนียม
1,000.00
.00
ค่าหุ้น
ค่าธรรมเนียม
5,000.00
.00
ค่าหุ้น
ฉฉ0091466
พ70001266
สม0021862
ค่าธรรมเนียม
1,000.00
3,137.00
9,500.00
14,000.00
.00
ค่าหุ้น
ฉฉ0091366
พ60001364
พ70007166
พ80001465
สม0037566
ค่าธรรมเนียม
5,000.00
11,492.00
2,269.00
7,300.00
2,700.00
20,000.00
.00
ค่าหุ้น
ค่าธรรมเนียม
5,000.00
.00
ค่าหุ้น
สม0024254
ค่าธรรมเนียม
1,000.00
5,453.00
.00
ค่าหุ้น
พ70000767
สม0024562
ค่าธรรมเนียม
4,000.00
8,600.00
20,000.00
.00
ค่าหุ้น
ฉฉ0095766
พ10000758
พ70010966
สม0041866
ค่าธรรมเนียม
1,000.00
3,659.00
2,300.00
7,300.00
17,300.00
.00
ค่าหุ้น
ค่าธรรมเนียม
5,000.00
.00
ค่าหุ้น
ฉฉ0000267
พ10000161
พ70003166
พ90000161
สม0013163
ค่าธรรมเนียม
1,000.00
13,796.00
4,500.00
7,300.00
2,500.00
16,700.00
.00
ค่าหุ้น
ฉฉ0057066
พ60006564
พ70007662
สม0010063
ค่าธรรมเนียม
1,000.00
3,055.00
1,621.00
6,500.00
10,000.00
.00
ค่าหุ้น
พ70017662
สม0026665
ค่าธรรมเนียม
800.00
8,000.00
2,847.00
.00
ค่าหุ้น
ค่าธรรมเนียม
1,000.00
.00
ค่าหุ้น
พ70010266
สม0038266
ค่าธรรมเนียม
5,000.00
10,000.00
10,000.00
.00
ค่าหุ้น
พ70013262
พ80000161
พ80000465
สม0014560
ค่าธรรมเนียม
800.00
1,209.00
700.00
1,400.00
14,000.00
.00
ค่าหุ้น
ค่าธรรมเนียม
5,000.00
.00
ค่าหุ้น
สม0035459
ค่าธรรมเนียม
2,000.00
6,036.00
.00
ค่าหุ้น
ค่าธรรมเนียม
5,000.00
.00
ค่าหุ้น
ค่าธรรมเนียม
5,000.00
.00
ค่าหุ้น
สม0036163
ค่าธรรมเนียม
5,000.00
10,000.00
.00
ค่าหุ้น
สม0000367
ค่าธรรมเนียม
600.00
4,512.00
.00
ค่าหุ้น
ฉฉ0107566
พ10000458
พ70015362
พ90000861
สม0015860
ค่าธรรมเนียม
1,000.00
5,461.00
4,200.00
4,300.00
1,500.00
12,800.00
.00
ค่าหุ้น
สม0044566
ค่าธรรมเนียม
1,000.00
6,879.00
.00
ค่าหุ้น
พ70008063
สม0011560
ค่าธรรมเนียม
1,000.00
5,500.00
15,200.00
.00
ค่าหุ้น
สม0041566
ค่าธรรมเนียม
5,000.00
12,301.00
.00
ค่าหุ้น
สม0011766
ค่าธรรมเนียม
2,000.00
5,456.00
.00
ค่าหุ้น
พ70016662
สม0010266
ค่าธรรมเนียม
600.00
3,700.00
1,902.00
.00
ค่าหุ้น
สม0048066
ค่าธรรมเนียม
4,000.00
11,321.00
.00
ค่าหุ้น
ค่าธรรมเนียม
3,000.00
.00
ค่าหุ้น
สม0040262
ค่าธรรมเนียม
1,500.00
8,400.00
.00
ค่าหุ้น
ค่าธรรมเนียม
1,000.00
.00
ค่าหุ้น
พ70017260
สม0034560
ค่าธรรมเนียม
800.00
2,500.00
14,200.00
.00
ค่าหุ้น
ค่าธรรมเนียม
5,000.00
.00
ค่าหุ้น
ค่าธรรมเนียม
5,000.00
.00
ค่าหุ้น
ค่าธรรมเนียม
5,000.00
.00
ค่าหุ้น
พ70004062
พ80000261
สม0022066
ค่าธรรมเนียม
2,000.00
2,700.00
650.00
11,089.00
.00
ค่าหุ้น
สม0022166
ค่าธรรมเนียม
5,000.00
25,941.00
.00
ค่าหุ้น
สม0002564
ค่าธรรมเนียม
5,000.00
20,273.00
.00
ค่าหุ้น
พ70009266
สม0020264
ค่าธรรมเนียม
1,000.00
3,200.00
11,500.00
.00
ค่าหุ้น
ฉฉ0100166
พ20004263
พ70011766
สม0023466
ค่าธรรมเนียม
1,000.00
6,826.00
1,601.00
7,300.00
16,600.00
.00
ค่าหุ้น
ฉฉ0087566
สม0028563
ค่าธรรมเนียม
3,000.00
7,493.00
5,283.00
.00
ค่าหุ้น
ฉฉ0059766
พ10000261
พ70010965
พ90000261
สม0037662
ค่าธรรมเนียม
1,000.00
2,568.00
8,500.00
7,300.00
6,000.00
16,700.00
.00
ค่าหุ้น
พ20000166
พ70001366
สม0010265
ค่าธรรมเนียม
1,000.00
1,113.00
7,000.00
16,900.00
.00
ค่าหุ้น
สม0031362
ค่าธรรมเนียม
2,000.00
4,000.00
.00
ค่าหุ้น
ฉฉ0080566
พ60005163
พ70014361
พ80000963
สม0009963
ค่าธรรมเนียม
800.00
4,164.00
1,711.00
6,500.00
1,200.00
10,000.00
.00
ค่าหุ้น
ค่าธรรมเนียม
5,000.00
.00
ค่าหุ้น
พ70004161
พพ0000355
ค่าธรรมเนียม
5,000.00
2,700.00
5,016.00
.00
ค่าหุ้น
ฉฉ0100266
พ70004366
สม0024265
ค่าธรรมเนียม
1,000.00
9,451.00
7,300.00
17,500.00
.00
ค่าหุ้น
ฉฉ0106266
สม0010262
ค่าธรรมเนียม
2,000.00
11,443.00
10,000.00
.00
ค่าหุ้น
ฉฉ0096266
พ60010064
พ70020562
สม0018863
ค่าธรรมเนียม
800.00
3,032.00
1,501.00
7,200.00
11,500.00
.00
ค่าหุ้น
พพ0000156
ค่าธรรมเนียม
5,000.00
7,640.00
.00
ค่าหุ้น
ฉฉ0070266
พ70007465
สม0009663
ค่าธรรมเนียม
1,000.00
8,703.00
7,300.00
12,000.00
.00
ค่าหุ้น
พ70009366
สม0036762
ค่าธรรมเนียม
1,000.00
11,500.00
14,200.00
.00
ค่าหุ้น
พ70011161
สม0029259
ค่าธรรมเนียม
1,000.00
4,300.00
8,400.00
.00
ค่าหุ้น
สม0020066
ค่าธรรมเนียม
2,000.00
13,500.00
.00
ค่าหุ้น
ค่าธรรมเนียม
5,000.00
.00
ค่าหุ้น
พ70010764
สม0021664
ค่าธรรมเนียม
1,500.00
7,200.00
3,000.00
.00
ค่าหุ้น
ฉฉ0037066
พ60000565
พ70003464
สม0045465
ค่าธรรมเนียม
1,000.00
2,546.00
2,336.00
5,500.00
8,500.00
.00
ค่าหุ้น
พ70015660
สม0011460
ค่าธรรมเนียม
600.00
1,100.00
9,400.00
.00
ค่าหุ้น
ค่าธรรมเนียม
5,000.00
.00
ค่าหุ้น
ฉฉ0094266
พ70011866
สม0017266
ค่าธรรมเนียม
1,000.00
11,815.00
7,300.00
14,472.00
.00
ค่าหุ้น
พ70007565
พ80000565
สม0002963
ค่าธรรมเนียม
1,000.00
.00
.00
10,500.00
.00
ค่าหุ้น
ค่าธรรมเนียม
5,000.00
.00
ค่าหุ้น
ค่าธรรมเนียม
3,000.00
.00
ค่าหุ้น
ค่าธรรมเนียม
3,000.00
.00
ค่าหุ้น
ฉฉ0094366
สม0032164
ค่าธรรมเนียม
2,000.00
2,073.00
13,500.00
.00
ค่าหุ้น
พ70001466
สม0038166
ค่าธรรมเนียม
1,000.00
5,500.00
16,000.00
.00
ค่าหุ้น
ค่าธรรมเนียม
4,000.00
.00
ค่าหุ้น
พ70004663
สม0040661
ค่าธรรมเนียม
1,000.00
1,800.00
14,200.00
.00
ค่าหุ้น
สม0033065
ค่าธรรมเนียม
2,000.00
6,700.00
.00
ค่าหุ้น
ค่าธรรมเนียม
5,000.00
.00
ค่าหุ้น
พ70002665
พ80000461
สม0019465
ค่าธรรมเนียม
1,000.00
7,300.00
550.00
15,500.00
.00
ค่าหุ้น
สม0013966
ค่าธรรมเนียม
5,000.00
10,501.00
.00
ค่าหุ้น
พ70008460
ค่าธรรมเนียม
5,000.00
3,300.00
.00
ค่าหุ้น
สม0007460
ค่าธรรมเนียม
2,000.00
12,700.00
.00
ค่าหุ้น
พ70016965
สม0008662
ค่าธรรมเนียม
1,000.00
7,300.00
16,700.00
.00
ค่าหุ้น
สม0016365
ค่าธรรมเนียม
3,000.00
14,500.00
.00
ค่าหุ้น
ฉฉ0059966
สม0030066
ค่าธรรมเนียม
5,000.00
3,055.00
17,927.00
.00
ค่าหุ้น
พ70008662
สม0037762
ค่าธรรมเนียม
1,000.00
4,300.00
15,800.00
.00
ค่าหุ้น
สม0030458
ค่าธรรมเนียม
5,000.00
5,615.00
.00
ค่าหุ้น
สม0011660
ค่าธรรมเนียม
800.00
7,817.00
.00
ค่าหุ้น
ฉฉ0020366
สม0020063
ค่าธรรมเนียม
2,000.00
5,046.00
12,005.00
.00
ค่าหุ้น
ฉฉ0098366
พ10000561
พ70009466
พ90000761
สม0017366
ค่าธรรมเนียม
1,000.00
3,241.00
9,500.00
7,300.00
3,700.00
16,600.00
.00
ค่าหุ้น
พ70012065
สม0033266
ค่าธรรมเนียม
1,000.00
7,300.00
18,500.00
.00
ค่าหุ้น
สม0043266
ค่าธรรมเนียม
2,000.00
3,000.00
.00
ค่าหุ้น
พ60000964
พ70003763
สม0019662
ค่าธรรมเนียม
600.00
541.00
4,600.00
12,600.00
.00
ค่าหุ้น
ฉฉ0085566
พ70007665
สม0020166
ค่าธรรมเนียม
1,000.00
1,562.00
4,200.00
12,000.00
.00
ค่าหุ้น
ค่าธรรมเนียม
5,000.00
.00
ค่าหุ้น
ค่าธรรมเนียม
2,000.00
.00
ค่าหุ้น
ฉฉ0091666
สม0001866
ค่าธรรมเนียม
5,000.00
10,364.00
12,870.00
.00
ค่าหุ้น
ค่าธรรมเนียม
800.00
.00
ค่าหุ้น
ฉฉ0078366
พ10000459
พ70002664
พ80000460
สม0008463
ค่าธรรมเนียม
600.00
518.00
2,300.00
2,600.00
750.00
11,300.00
.00
ค่าหุ้น
ค่าธรรมเนียม
1,000.00
.00
ค่าหุ้น
ค่าธรรมเนียม
1,000.00
.00
ค่าหุ้น
ค่าธรรมเนียม
1,000.00
.00
ค่าหุ้น
ค่าธรรมเนียม
1,000.00
.00
ค่าหุ้น
ฉฉ0091766
สม0034765
ค่าธรรมเนียม
600.00
4,390.00
2,980.00
.00
ค่าหุ้น
ค่าธรรมเนียม
1,000.00
.00
ค่าหุ้น
พ70002962
สม0023166
ค่าธรรมเนียม
600.00
3,700.00
2,000.00
.00
ค่าหุ้น
ฉฉ0062766
สม0011364
ค่าธรรมเนียม
1,000.00
2,580.00
12,500.00
.00
ค่าหุ้น
ฉฉ0050266
พ70002566
สม0023564
ค่าธรรมเนียม
800.00
767.00
7,200.00
15,700.00
.00
ค่าหุ้น
พ70007860
สม0011965
ค่าธรรมเนียม
2,000.00
3,300.00
16,700.00
.00
ค่าหุ้น
พ70011765
สม0004862
ค่าธรรมเนียม
3,000.00
3,000.00
12,220.00
.00
ค่าหุ้น
ค่าธรรมเนียม
5,000.00
.00
ค่าหุ้น
ค่าธรรมเนียม
2,000.00
.00
ค่าหุ้น
ฉฉ0000367
พ70000867
สม0029965
ค่าธรรมเนียม
1,000.00
13,244.00
7,300.00
16,600.00
.00
ค่าหุ้น
พ70013265
สม0002267
ค่าธรรมเนียม
5,000.00
7,300.00
16,600.00
.00
ค่าหุ้น
ฉฉ0106466
พ20000264
พ70005966
สม0048866
ค่าธรรมเนียม
1,000.00
9,659.00
2,269.00
7,300.00
16,700.00
.00
ค่าหุ้น
ฉฉ0100466
พ70006066
สม0023566
ค่าธรรมเนียม
1,000.00
6,301.00
7,300.00
16,600.00
.00
ค่าหุ้น
ค่าธรรมเนียม
5,000.00
.00
ค่าหุ้น
ค่าธรรมเนียม
1,000.00
.00
ค่าหุ้น
พ70007265
สม0012866
ค่าธรรมเนียม
1,000.00
7,300.00
16,600.00
.00
ค่าหุ้น
พ70014565
สม0047266
ค่าธรรมเนียม
800.00
7,300.00
16,600.00
.00
ค่าหุ้น
สม0023666
ค่าธรรมเนียม
5,000.00
18,000.00
.00
ค่าหุ้น
ค่าธรรมเนียม
5,000.00
.00
ค่าหุ้น
สม0032661
ค่าธรรมเนียม
5,000.00
6,855.00
.00
ค่าหุ้น
ค่าธรรมเนียม
5,000.00
.00
ค่าหุ้น
ค่าธรรมเนียม
3,000.00
.00
ค่าหุ้น
ค่าธรรมเนียม
5,000.00
.00
ค่าหุ้น
ฉฉ0106366
พ70016265
สม0002163
ค่าธรรมเนียม
1,000.00
1,470.00
8,500.00
12,600.00
.00
ค่าหุ้น
ฉฉ0107666
พ70015265
สม0015363
ค่าธรรมเนียม
1,600.00
11,026.00
7,300.00
16,700.00
.00
ค่าหุ้น
ฉฉ0079866
พ70015365
สม0001361
ค่าธรรมเนียม
1,000.00
8,703.00
6,500.00
13,500.00
.00
ค่าหุ้น
สม0005964
ค่าธรรมเนียม
1,000.00
3,633.00
.00
ค่าหุ้น
สม0018065
ค่าธรรมเนียม
2,000.00
8,586.00
.00
ค่าหุ้น
ค่าธรรมเนียม
2,000.00
.00
ค่าหุ้น
ค่าธรรมเนียม
5,000.00
.00
ค่าหุ้น
ฉฉ0107766
พ60008264
พ70002763
สม0020062
ค่าธรรมเนียม
1,000.00
3,675.00
1,762.00
6,000.00
13,200.00
.00
ค่าหุ้น
ฉฉ0098566
พ70006765
สม0012966
ค่าธรรมเนียม
800.00
6,273.00
9,000.00
10,000.00
.00
ค่าหุ้น
สม0048366
ค่าธรรมเนียม
3,000.00
14,100.00
.00
ค่าหุ้น
ฉฉ0080766
พ70010964
สม0013564
ค่าธรรมเนียม
1,000.00
6,246.00
7,200.00
27,848.00
.00
ค่าหุ้น
พ70003266
สม0014566
ค่าธรรมเนียม
1,000.00
7,300.00
16,600.00
.00
ค่าหุ้น
พ80000861
ค่าธรรมเนียม
5,000.00
1,400.00
.00
ค่าหุ้น
สม0034466
ค่าธรรมเนียม
1,000.00
5,000.00
.00
ค่าหุ้น
สม0013066
ค่าธรรมเนียม
3,000.00
18,000.00
.00
ค่าหุ้น
ค่าธรรมเนียม
5,000.00
.00
ค่าหุ้น
พ70005765
สม0026766
ค่าธรรมเนียม
1,000.00
7,500.00
6,700.00
.00
ค่าหุ้น
ฉฉ0003967
พ70011164
สม0037666
ค่าธรรมเนียม
2,000.00
13,537.00
5,500.00
16,000.00
.00
ค่าหุ้น
ค่าธรรมเนียม
1,000.00
.00
ค่าหุ้น
พ70000166
สม0026061
ค่าธรรมเนียม
600.00
5,500.00
8,300.00
.00
ค่าหุ้น
สม0028063
ค่าธรรมเนียม
1,000.00
1,600.00
.00
ค่าหุ้น
ค่าธรรมเนียม
5,000.00
.00
ค่าหุ้น
พ70000266
สม0028966
ค่าธรรมเนียม
1,000.00
7,300.00
15,800.00
.00
ค่าหุ้น
ค่าธรรมเนียม
5,000.00
.00
ค่าหุ้น
ฉฉ0000467
พ70010366
สม0017466
ค่าธรรมเนียม
1,000.00
13,210.00
8,000.00
16,600.00
.00
ค่าหุ้น
ค่าธรรมเนียม
1,000.00
.00
ค่าหุ้น
ค่าธรรมเนียม
1,000.00
.00
ค่าหุ้น
พ70004466
สม0023863
ค่าธรรมเนียม
1,000.00
7,200.00
9,500.00
.00
ค่าหุ้น
ค่าธรรมเนียม
5,000.00
.00
ค่าหุ้น
ค่าธรรมเนียม
1,000.00
.00
ค่าหุ้น
ฉฉ0070866
พ70011966
สม0043165
ค่าธรรมเนียม
1,000.00
12,956.00
4,000.00
16,578.00
.00
ค่าหุ้น
ค่าธรรมเนียม
1,000.00
.00
ค่าหุ้น
สม0002058
ค่าธรรมเนียม
5,000.00
3,841.00
.00
ค่าหุ้น
ฉฉ0100566
พ70002166
สม0047366
ค่าธรรมเนียม
1,500.00
3,675.00
7,300.00
16,600.00
.00
ค่าหุ้น
ฉฉ0005767
พ70008066
สม0037766
ค่าธรรมเนียม
1,000.00
4,535.00
7,300.00
16,600.00
.00
ค่าหุ้น
ฉฉ0044966
พ70003364
สม0027662
ค่าธรรมเนียม
600.00
1,737.00
7,000.00
11,200.00
.00
ค่าหุ้น
สม0020660
ค่าธรรมเนียม
5,000.00
6,978.00
.00
ค่าหุ้น
พ70018462
สม0036761
ค่าธรรมเนียม
1,000.00
5,500.00
15,000.00
.00
ค่าหุ้น
ค่าธรรมเนียม
5,000.00
.00
ค่าหุ้น
ค่าธรรมเนียม
800.00
.00
ค่าหุ้น
พ70014665
สม0006264
ค่าธรรมเนียม
1,000.00
7,300.00
15,800.00
.00
ค่าหุ้น
ฉฉ0070966
สม0030265
ค่าธรรมเนียม
1,000.00
2,591.00
19,357.00
.00
ค่าหุ้น
พ70005065
พ80000564
พ80000663
สม0045166
ค่าธรรมเนียม
1,000.00
8,000.00
500.00
2,000.00
10,300.00
.00
ค่าหุ้น
พ90000661
ค่าธรรมเนียม
2,000.00
4,700.00
.00
ค่าหุ้น
สม0023861
ค่าธรรมเนียม
800.00
15,000.00
.00
ค่าหุ้น
ฉฉ0100766
พ70006166
สม0041262
ค่าธรรมเนียม
600.00
6,826.00
6,000.00
10,200.00
.00
ค่าหุ้น
ค่าธรรมเนียม
5,000.00
.00
ค่าหุ้น
พ80000961
ค่าธรรมเนียม
3,000.00
2,000.00
.00
ค่าหุ้น
พ70005066
สม0042162
ค่าธรรมเนียม
1,000.00
7,300.00
12,500.00
.00
ค่าหุ้น
ฉฉ0082766
ค่าธรรมเนียม
5,000.00
11,446.00
.00
ค่าหุ้น
พ70006764
สม0013664
ค่าธรรมเนียม
2,000.00
5,500.00
16,600.00
.00
ค่าหุ้น
ค่าธรรมเนียม
5,000.00
.00
ค่าหุ้น
ฉฉ0087766
พ70006266
สม0013166
ค่าธรรมเนียม
1,000.00
1,041.00
7,300.00
16,600.00
.00
ค่าหุ้น
พ70003866
สม0013266
ค่าธรรมเนียม
1,000.00
7,300.00
16,600.00
.00
ค่าหุ้น
ค่าธรรมเนียม
1,000.00
.00
ค่าหุ้น
สม0037962
ค่าธรรมเนียม
1,000.00
9,014.00
.00
ค่าหุ้น
สม0012964
ค่าธรรมเนียม
1,000.00
9,450.00
.00
ค่าหุ้น
พ70009463
สม0011365
ค่าธรรมเนียม
1,000.00
8,000.00
11,328.00
.00
ค่าหุ้น
สม0028763
ค่าธรรมเนียม
5,000.00
10,000.00
.00
ค่าหุ้น
ค่าธรรมเนียม
5,000.00
.00
ค่าหุ้น
ฉฉ0003267
พ10000158
พ80000761
สม0024859
ค่าธรรมเนียม
5,000.00
5,462.00
15,200.00
1,400.00
3,338.00
.00
ค่าหุ้น
ฉฉ0000567
พ70010466
สม0007766
ค่าธรรมเนียม
1,000.00
13,796.00
7,300.00
20,000.00
.00
ค่าหุ้น
สม0008362
ค่าธรรมเนียม
1,000.00
13,500.00
.00
ค่าหุ้น
สม0000462
ค่าธรรมเนียม
5,000.00
25,797.00
.00
ค่าหุ้น
ฉฉ0107866
พ60008564
พ70016365
สม0026866
ค่าธรรมเนียม
1,000.00
4,726.00
2,191.00
4,300.00
8,400.00
.00
ค่าหุ้น
พ60003763
พ70004562
สม0015962
ค่าธรรมเนียม
1,000.00
952.00
6,500.00
10,000.00
.00
ค่าหุ้น
ฉฉ0063166
พ20003763
พ70010566
สม0003566
ค่าธรรมเนียม
1,000.00
1,032.00
1,609.00
7,300.00
16,600.00
.00
ค่าหุ้น
ค่าธรรมเนียม
5,000.00
.00
ค่าหุ้น
พ70018665
สม0013764
ค่าธรรมเนียม
2,500.00
2,000.00
9,858.00
.00
ค่าหุ้น
ฉฉ0071266
พ70012066
พ80000365
พ80001064
สม0031663
ค่าธรรมเนียม
4,000.00
7,255.00
7,300.00
2,800.00
1,800.00
13,500.00
.00
ค่าหุ้น
พ70007865
สม0020266
ค่าธรรมเนียม
1,000.00
7,300.00
15,500.00
.00
ค่าหุ้น
พ70009662
สม0016960
ค่าธรรมเนียม
1,000.00
4,300.00
10,300.00
.00
ค่าหุ้น
ค่าธรรมเนียม
5,000.00
.00
ค่าหุ้น
สม0050666
ค่าธรรมเนียม
5,000.00
3,800.00
.00
ค่าหุ้น
พ70005166
สม0002367
ค่าธรรมเนียม
1,000.00
7,300.00
15,000.00
.00
ค่าหุ้น
สม0044865
ค่าธรรมเนียม
1,000.00
4,407.00
.00
ค่าหุ้น
ฉฉ0075566
พ70007866
สม0018866
ค่าธรรมเนียม
1,000.00
2,073.00
7,300.00
12,000.00
.00
ค่าหุ้น
สม0023963
ค่าธรรมเนียม
1,000.00
9,314.00
.00
ค่าหุ้น
พ70009566
สม0000967
ค่าธรรมเนียม
1,000.00
7,300.00
14,500.00
.00
ค่าหุ้น
ค่าธรรมเนียม
5,000.00
.00
ค่าหุ้น
ค่าธรรมเนียม
5,000.00
.00
ค่าหุ้น
ค่าธรรมเนียม
5,000.00
.00
ค่าหุ้น
ค่าธรรมเนียม
1,000.00
.00
ค่าหุ้น
ค่าธรรมเนียม
4,000.00
.00
ค่าหุ้น
ฉฉ0087966
สม0040966
ค่าธรรมเนียม
1,000.00
13,013.00
7,269.00
.00
ค่าหุ้น
สม0002863
ค่าธรรมเนียม
1,000.00
14,000.00
.00
ค่าหุ้น
ฉฉ0005567
พ70010165
สม0047466
ค่าธรรมเนียม
800.00
1,066.00
7,300.00
16,600.00
.00
ค่าหุ้น
สม0025765
ค่าธรรมเนียม
5,000.00
16,600.00
.00
ค่าหุ้น
พ70011562
สม0013563
ค่าธรรมเนียม
800.00
5,200.00
7,600.00
.00
ค่าหุ้น
ฉฉ0089966
พ70001966
สม0008165
ค่าธรรมเนียม
1,500.00
2,603.00
5,500.00
16,600.00
.00
ค่าหุ้น
ค่าธรรมเนียม
5,000.00
.00
ค่าหุ้น
สม0023360
ค่าธรรมเนียม
1,000.00
11,048.00
.00
ค่าหุ้น
พ70007562
สม0033862
ค่าธรรมเนียม
1,000.00
7,800.00
17,000.00
.00
ค่าหุ้น
ค่าธรรมเนียม
5,000.00
.00
ค่าหุ้น
สม0002467
ค่าธรรมเนียม
1,000.00
27,290.00
.00
ค่าหุ้น
ค่าธรรมเนียม
5,000.00
.00
ค่าหุ้น
พ70019960
สม0033861
ค่าธรรมเนียม
4,000.00
2,200.00
16,600.00
.00
ค่าหุ้น
ฉฉ0106566
พ70016465
สม0048966
ค่าธรรมเนียม
2,000.00
6,301.00
7,300.00
16,600.00
.00
ค่าหุ้น
ค่าธรรมเนียม
5,000.00
.00
ค่าหุ้น
พ70004265
สม0017261
ค่าธรรมเนียม
5,000.00
7,300.00
14,500.00
.00
ค่าหุ้น
ค่าธรรมเนียม
5,000.00
.00
ค่าหุ้น
สม0030166
ค่าธรรมเนียม
1,000.00
13,300.00
.00
ค่าหุ้น
ฉฉ0100966
พ70009465
สม0036663
ค่าธรรมเนียม
1,000.00
4,409.00
7,300.00
15,800.00
.00
ค่าหุ้น
ค่าธรรมเนียม
5,000.00
.00
ค่าหุ้น
ค่าธรรมเนียม
5,000.00
.00
ค่าหุ้น
ค่าธรรมเนียม
5,000.00
.00
ค่าหุ้น
ฉฉ0005867
สม0036562
ค่าธรรมเนียม
1,000.00
5,273.00
8,330.00
.00
ค่าหุ้น
ค่าธรรมเนียม
5,000.00
.00
ค่าหุ้น
ฉฉ0076566
พ70011365
สม0006166
ค่าธรรมเนียม
1,000.00
1,036.00
7,300.00
16,600.00
.00
ค่าหุ้น
ค่าธรรมเนียม
4,000.00
.00
ค่าหุ้น
ค่าธรรมเนียม
5,000.00
.00
ค่าหุ้น
ค่าธรรมเนียม
600.00
.00
ค่าหุ้น
ค่าธรรมเนียม
5,000.00
.00
ค่าหุ้น
พ10000157
สม0002364
ค่าธรรมเนียม
3,000.00
10,100.00
16,000.00
.00
ค่าหุ้น
พ70003366
สม0006759
ค่าธรรมเนียม
2,000.00
5,500.00
7,889.00
.00
ค่าหุ้น
ค่าธรรมเนียม
1,000.00
.00
ค่าหุ้น
พ70005266
สม0020466
ค่าธรรมเนียม
1,000.00
12,000.00
16,014.00
.00
ค่าหุ้น
สม0034266
ค่าธรรมเนียม
2,000.00
3,062.00
.00
ค่าหุ้น
ค่าธรรมเนียม
3,000.00
.00
ค่าหุ้น
สม0000465
ค่าธรรมเนียม
4,500.00
10,091.00
.00
ค่าหุ้น
ค่าธรรมเนียม
5,000.00
.00
ค่าหุ้น
พ70002760
สม0026856
ค่าธรรมเนียม
1,000.00
1,100.00
3,611.00
.00
ค่าหุ้น
พ70007266
สม0026966
ค่าธรรมเนียม
1,000.00
7,500.00
20,000.00
.00
ค่าหุ้น
ค่าธรรมเนียม
5,000.00
.00
ค่าหุ้น
พ10000164
พ70017765
พ90000164
สม0040965
ค่าธรรมเนียม
1,500.00
.00
.00
.00
16,600.00
.00
ค่าหุ้น
ฉฉ0078566
พ70003466
สม0011166
ค่าธรรมเนียม
1,000.00
2,591.00
6,400.00
15,000.00
.00
ค่าหุ้น
พ70007660
สม0023257
ค่าธรรมเนียม
3,000.00
3,300.00
10,340.00
.00
ค่าหุ้น
ฉฉ0090066
พ70012265
สม0007566
ค่าธรรมเนียม
1,500.00
3,118.00
7,300.00
13,800.00
.00
ค่าหุ้น
ฉฉ0105766
พ70003966
สม0013366
ค่าธรรมเนียม
1,000.00
3,413.00
7,300.00
16,600.00
.00
ค่าหุ้น
ค่าธรรมเนียม
5,000.00
.00
ค่าหุ้น
ค่าธรรมเนียม
1,000.00
.00
ค่าหุ้น
พ70002266
สม0006266
ค่าธรรมเนียม
1,000.00
5,500.00
7,500.00
.00
ค่าหุ้น
ค่าธรรมเนียม
1,000.00
.00
ค่าหุ้น
ค่าธรรมเนียม
5,000.00
.00
ค่าหุ้น
พ70013865
สม0033762
ค่าธรรมเนียม
5,000.00
3,800.00
7,500.00
.00
ค่าหุ้น
ค่าธรรมเนียม
3,000.00
.00
ค่าหุ้น
ค่าธรรมเนียม
5,000.00
.00
ค่าหุ้น
ค่าธรรมเนียม
5,000.00
.00
ค่าหุ้น
พ70012666
สม0030266
ค่าธรรมเนียม
1,000.00
7,300.00
14,200.00
.00
ค่าหุ้น
ฉฉ0000767
พ20004363
พ70002066
สม0039066
ค่าธรรมเนียม
1,000.00
11,478.00
1,067.00
7,300.00
16,600.00
.00
ค่าหุ้น
พ70008165
สม0027163
ค่าธรรมเนียม
1,000.00
7,300.00
11,700.00
.00
ค่าหุ้น
สม0030362
ค่าธรรมเนียม
1,000.00
3,969.00
.00
ค่าหุ้น
สม0005666
ค่าธรรมเนียม
5,000.00
7,321.00
.00
ค่าหุ้น
พ70010265
สม0006561
ค่าธรรมเนียม
2,000.00
7,300.00
10,000.00
.00
ค่าหุ้น
ค่าธรรมเนียม
5,000.00
.00
ค่าหุ้น
ค่าธรรมเนียม
5,000.00
.00
ค่าหุ้น
สม0035161
ค่าธรรมเนียม
1,000.00
1,032.00
.00
ค่าหุ้น
ค่าธรรมเนียม
1,000.00
.00
ค่าหุ้น
พ10000264
ค่าธรรมเนียม
5,000.00
13,000.00
.00
ค่าหุ้น
ฉฉ0063366
พ70007763
สม0033365
ค่าธรรมเนียม
1,000.00
4,332.00
6,500.00
7,500.00
.00
ค่าหุ้น
พ70019560
สม0001258
ค่าธรรมเนียม
800.00
3,300.00
6,000.00
.00
ค่าหุ้น
ฉฉ0103666
สม0041065
ค่าธรรมเนียม
2,000.00
10,501.00
15,000.00
.00
ค่าหุ้น
ค่าธรรมเนียม
5,000.00
.00
ค่าหุ้น
ฉฉ0101066
พ70000967
สม0036666
ค่าธรรมเนียม
2,000.00
12,058.00
7,300.00
16,600.00
.00
ค่าหุ้น
พ70003566
พ80001665
สม0030562
ค่าธรรมเนียม
600.00
5,700.00
1,600.00
7,500.00
.00
ค่าหุ้น
ค่าธรรมเนียม
5,000.00
.00
ค่าหุ้น
ค่าธรรมเนียม
4,000.00
.00
ค่าหุ้น
ค่าธรรมเนียม
1,000.00
.00
ค่าหุ้น
ค่าธรรมเนียม
1,000.00
.00
ค่าหุ้น
ค่าธรรมเนียม
500.00
.00
ค่าหุ้น
ค่าธรรมเนียม
5,000.00
.00
ค่าหุ้น
ค่าธรรมเนียม
5,000.00
.00
ค่าหุ้น
ค่าธรรมเนียม
5,000.00
.00
ค่าหุ้น
ค่าธรรมเนียม
5,000.00
.00
ค่าหุ้น
ค่าธรรมเนียม
1,500.00
.00
ค่าหุ้น
สม0038765
ค่าธรรมเนียม
1,000.00
10,000.00
.00
ค่าหุ้น
ฉฉ0004767
พ70011566
สม0020566
ค่าธรรมเนียม
1,000.00
3,620.00
7,300.00
15,500.00
.00
ค่าหุ้น
ฉฉ0084566
พ70005366
สม0033465
ค่าธรรมเนียม
1,000.00
468.00
5,200.00
11,700.00
.00
ค่าหุ้น
ฉฉ0108066
พ70005466
สม0039166
ค่าธรรมเนียม
500.00
1,041.00
7,000.00
10,800.00
.00
ค่าหุ้น
พ10000167
ค่าธรรมเนียม
5,000.00
31,000.00
.00
ค่าหุ้น
ค่าธรรมเนียม
5,000.00
.00
ค่าหุ้น
ฉฉ0005967
พ70000167
สม0034966
ค่าธรรมเนียม
1,000.00
3,691.00
7,300.00
16,600.00
.00
ค่าหุ้น
พ70015665
สม0045266
ค่าธรรมเนียม
1,000.00
7,300.00
13,500.00
.00
ค่าหุ้น
พ70012562
สม0006260
ค่าธรรมเนียม
800.00
2,600.00
5,900.00
.00
ค่าหุ้น
สม0000266
ค่าธรรมเนียม
3,000.00
5,342.00
.00
ค่าหุ้น
ค่าธรรมเนียม
1,000.00
.00
ค่าหุ้น
ค่าธรรมเนียม
5,000.00
.00
ค่าหุ้น
ค่าธรรมเนียม
3,000.00
.00
ค่าหุ้น
ค่าธรรมเนียม
5,000.00
.00
ค่าหุ้น
ฉฉ0071466
พ80000164
สม0010366
ค่าธรรมเนียม
5,000.00
2,591.00
500.00
4,129.00
.00
ค่าหุ้น
ค่าธรรมเนียม
1,000.00
.00
ค่าหุ้น
พ70015765
สม0036766
ค่าธรรมเนียม
1,000.00
9,700.00
6,600.00
.00
ค่าหุ้น
พ70006466
สม0023766
ค่าธรรมเนียม
800.00
9,800.00
6,600.00
.00
ค่าหุ้น
ค่าธรรมเนียม
4,000.00
.00
ค่าหุ้น
ฉฉ0101166
พ70003965
สม0011564
ค่าธรรมเนียม
1,000.00
2,835.00
7,300.00
11,700.00
.00
ค่าหุ้น
ฉฉ0006967
พ70008265
สม0027066
ค่าธรรมเนียม
800.00
2,637.00
4,400.00
6,600.00
.00
ค่าหุ้น
ฉฉ0071566
พ10000162
พ70011166
พ80001765
พ90000165
สม0043365
ค่าธรรมเนียม
1,000.00
5,182.00
3,000.00
7,300.00
1,600.00
1,200.00
16,600.00
.00
ค่าหุ้น
ค่าธรรมเนียม
3,000.00
.00
ค่าหุ้น
ค่าธรรมเนียม
5,000.00
.00
ค่าหุ้น
ค่าธรรมเนียม
1,000.00
.00
ค่าหุ้น
สม0041966
ค่าธรรมเนียม
2,500.00
5,000.00
.00
ค่าหุ้น
ฉฉ0108166
พ70012765
สม0014666
ค่าธรรมเนียม
1,000.00
2,100.00
4,900.00
6,600.00
.00
ค่าหุ้น
ค่าธรรมเนียม
5,000.00
.00
ค่าหุ้น
ค่าธรรมเนียม
5,000.00
.00
ค่าหุ้น
ค่าธรรมเนียม
2,000.00
.00
ค่าหุ้น
สม0031966
ค่าธรรมเนียม
1,000.00
10,800.00
.00
ค่าหุ้น
สม0008466
ค่าธรรมเนียม
2,500.00
8,400.00
.00
ค่าหุ้น
ค่าธรรมเนียม
5,000.00
.00
ค่าหุ้น
ฉฉ0078866
พ60007464
พ70020862
พ80000560
สม0011763
ค่าธรรมเนียม
800.00
3,109.00
1,197.00
7,100.00
760.00
11,100.00
.00
ค่าหุ้น
ค่าธรรมเนียม
1,000.00
.00
ค่าหุ้น
ค่าธรรมเนียม
2,000.00
.00
ค่าหุ้น
พ70009666
สม0000865
ค่าธรรมเนียม
800.00
4,700.00
11,300.00
.00
ค่าหุ้น
สม0032066
ค่าธรรมเนียม
1,000.00
13,500.00
.00
ค่าหุ้น
สม0012958
ค่าธรรมเนียม
500.00
3,669.00
.00
ค่าหุ้น
สม0010861
ค่าธรรมเนียม
1,000.00
6,000.00
.00
ค่าหุ้น
ฉฉ0086066
ค่าธรรมเนียม
5,000.00
8,741.00
.00
ค่าหุ้น
สม0008166
ค่าธรรมเนียม
1,000.00
2,319.00
.00
ค่าหุ้น
ค่าธรรมเนียม
3,000.00
.00
ค่าหุ้น
ค่าธรรมเนียม
3,000.00
.00
ค่าหุ้น
ค่าธรรมเนียม
2,000.00
.00
ค่าหุ้น
สม0023866
ค่าธรรมเนียม
3,000.00
28,000.00
.00
ค่าหุ้น
ค่าธรรมเนียม
1,000.00
.00
ค่าหุ้น
ค่าธรรมเนียม
1,000.00
.00
ค่าหุ้น
พ70013465
สม0014766
ค่าธรรมเนียม
1,000.00
7,300.00
12,000.00
.00
ค่าหุ้น
ฉฉ0000867
พ70000267
สม0039266
ค่าธรรมเนียม
1,000.00
5,518.00
7,300.00
12,500.00
.00
ค่าหุ้น
ค่าธรรมเนียม
5,000.00
.00
ค่าหุ้น
พ70005663
ค่าธรรมเนียม
2,000.00
4,000.00
.00
ค่าหุ้น
ฉฉ0101366
สม0030665
ค่าธรรมเนียม
1,000.00
5,251.00
5,400.00
.00
ค่าหุ้น
ค่าธรรมเนียม
5,000.00
.00
ค่าหุ้น
สม0004466
ค่าธรรมเนียม
1,200.00
874.00
.00
ค่าหุ้น
ค่าธรรมเนียม
5,000.00
.00
ค่าหุ้น
ฉฉ0041766
สม0001665
ค่าธรรมเนียม
1,000.00
5,855.00
11,200.00
.00
ค่าหุ้น
ค่าธรรมเนียม
5,000.00
.00
ค่าหุ้น
ค่าธรรมเนียม
5,000.00
.00
ค่าหุ้น
ค่าธรรมเนียม
1,000.00
.00
ค่าหุ้น
พ70009762
สม0005265
ค่าธรรมเนียม
1,000.00
6,500.00
6,300.00
.00
ค่าหุ้น
ฉฉ0096466
พ70011266
สม0016866
ค่าธรรมเนียม
2,000.00
2,614.00
6,600.00
3,162.00
.00
ค่าหุ้น
ฉฉ0065466
พ70018965
พ80000162
สม0043465
ค่าธรรมเนียม
1,000.00
5,159.00
5,500.00
659.00
11,700.00
.00
ค่าหุ้น
ค่าธรรมเนียม
5,000.00
.00
ค่าหุ้น
พ70008166
สม0001464
ค่าธรรมเนียม
2,000.00
5,500.00
6,300.00
.00
ค่าหุ้น
พ70016361
สม0022464
ค่าธรรมเนียม
1,000.00
6,500.00
11,000.00
.00
ค่าหุ้น
สม0012462
ค่าธรรมเนียม
5,000.00
1,264.00
.00
ค่าหุ้น
สม0030765
ค่าธรรมเนียม
1,000.00
6,700.00
.00
ค่าหุ้น
ค่าธรรมเนียม
5,000.00
.00
ค่าหุ้น
ค่าธรรมเนียม
5,000.00
.00
ค่าหุ้น
ค่าธรรมเนียม
3,500.00
.00
ค่าหุ้น
ค่าธรรมเนียม
2,000.00
.00
ค่าหุ้น
พ70000367
สม0050766
ค่าธรรมเนียม
3,000.00
2,000.00
3,000.00
.00
ค่าหุ้น
พ70009066
สม0001067
ค่าธรรมเนียม
1,000.00
7,300.00
11,300.00
.00
ค่าหุ้น
สม0029165
ค่าธรรมเนียม
3,000.00
5,524.00
.00
ค่าหุ้น
พ70009162
ค่าธรรมเนียม
5,000.00
6,500.00
.00
ค่าหุ้น
สม0001167
ค่าธรรมเนียม
1,500.00
3,797.00
.00
ค่าหุ้น
พ70009766
สม0043565
ค่าธรรมเนียม
1,500.00
9,800.00
6,600.00
.00
ค่าหุ้น
ค่าธรรมเนียม
1,000.00
.00
ค่าหุ้น
สม0016664
ค่าธรรมเนียม
800.00
2,200.00
.00
ค่าหุ้น
ค่าธรรมเนียม
5,000.00
.00
ค่าหุ้น
ค่าธรรมเนียม
5,000.00
.00
ค่าหุ้น
ค่าธรรมเนียม
1,000.00
.00
ค่าหุ้น
ค่าธรรมเนียม
3,000.00
.00
ค่าหุ้น
พ70012766
สม0026066
ค่าธรรมเนียม
2,000.00
5,500.00
1,000.00
.00
ค่าหุ้น
ค่าธรรมเนียม
5,000.00
.00
ค่าหุ้น
ฉฉ0104466
พ70009665
สม0036866
ค่าธรรมเนียม
700.00
2,204.00
5,500.00
7,100.00
.00
ค่าหุ้น
พ70012166
สม0023966
ค่าธรรมเนียม
800.00
9,800.00
6,600.00
.00
ค่าหุ้น
สม0011966
ค่าธรรมเนียม
2,000.00
2,492.00
.00
ค่าหุ้น
ค่าธรรมเนียม
2,000.00
.00
ค่าหุ้น
ฉฉ0000967
ค่าธรรมเนียม
2,500.00
2,121.00
.00
ค่าหุ้น
พ70015965
ค่าธรรมเนียม
3,000.00
7,300.00
.00
ค่าหุ้น
พ70012866
สม0026464
ค่าธรรมเนียม
1,000.00
7,300.00
6,700.00
.00
ค่าหุ้น
ฉฉ0053466
พ70006964
สม0011961
ค่าธรรมเนียม
2,000.00
2,036.00
3,700.00
4,500.00
.00
ค่าหุ้น
ค่าธรรมเนียม
3,000.00
.00
ค่าหุ้น
พ70007564
สม0026166
ค่าธรรมเนียม
1,000.00
4,200.00
700.00
.00
ค่าหุ้น
พ10000166
ค่าธรรมเนียม
5,000.00
35,000.00
.00
ค่าหุ้น
พ70019065
ค่าธรรมเนียม
1,000.00
2,200.00
.00
ค่าหุ้น
ฉฉ0075766
ค่าธรรมเนียม
2,000.00
3,109.00
.00
ค่าหุ้น
ฉฉ0036966
ค่าธรรมเนียม
4,000.00
5,091.00
.00
ค่าหุ้น
สม0010263
ค่าธรรมเนียม
3,000.00
7,000.00
.00
ค่าหุ้น
พ70012364
ค่าธรรมเนียม
1,000.00
3,700.00
.00
ค่าหุ้น
สม0047566
ค่าธรรมเนียม
5,000.00
12,000.00
.00
ค่าหุ้น
พ70009862
สม0006466
ค่าธรรมเนียม
1,000.00
6,500.00
6,700.00
.00
ค่าหุ้น
พ70009362
สม0040462
ค่าธรรมเนียม
2,000.00
6,500.00
3,400.00
.00
ค่าหุ้น
ฉฉ0090166
สม0013362
ค่าธรรมเนียม
1,000.00
6,138.00
4,500.00
.00
ค่าหุ้น
ค่าธรรมเนียม
5,000.00
.00
ค่าหุ้น
ฉฉ0101466
สม0032666
ค่าธรรมเนียม
600.00
6,038.00
1,985.00
.00
ค่าหุ้น
สม0008664
ค่าธรรมเนียม
1,000.00
1,301.00
.00
ค่าหุ้น
พ70012365
สม0047666
ค่าธรรมเนียม
1,000.00
6,500.00
7,000.00
.00
ค่าหุ้น
สม0041066
ค่าธรรมเนียม
2,000.00
2,551.00
.00
ค่าหุ้น
ค่าธรรมเนียม
5,000.00
.00
ค่าหุ้น
พ70005465
สม0017062
ค่าธรรมเนียม
3,200.00
7,300.00
5,000.00
.00
ค่าหุ้น
สม0027166
ค่าธรรมเนียม
1,000.00
4,400.00
.00
ค่าหุ้น
พ70012662
ค่าธรรมเนียม
1,500.00
4,300.00
.00
ค่าหุ้น
ค่าธรรมเนียม
2,000.00
.00
ค่าหุ้น
ค่าธรรมเนียม
3,000.00
.00
ค่าหุ้น
ค่าธรรมเนียม
3,000.00
.00
ค่าหุ้น
พ70005364
สม0008566
ค่าธรรมเนียม
1,000.00
5,500.00
6,300.00
.00
ค่าหุ้น
พ70000467
สม0032166
ค่าธรรมเนียม
1,000.00
7,300.00
11,000.00
.00
ค่าหุ้น
สม0016366
ค่าธรรมเนียม
3,000.00
2,062.00
.00
ค่าหุ้น
ค่าธรรมเนียม
3,200.00
.00
ค่าหุ้น
พ70017965
สม0015564
ค่าธรรมเนียม
2,000.00
6,500.00
4,600.00
.00
ค่าหุ้น
ฉฉ0105066
พ70000567
สม0042066
ค่าธรรมเนียม
1,000.00
367.00
7,300.00
11,700.00
.00
ค่าหุ้น
พ70004761
ค่าธรรมเนียม
1,000.00
4,300.00
.00
ค่าหุ้น
สม0007964
ค่าธรรมเนียม
600.00
2,600.00
.00
ค่าหุ้น
ค่าธรรมเนียม
1,000.00
.00
ค่าหุ้น
ค่าธรรมเนียม
1,000.00
.00
ค่าหุ้น
พ70004566
สม0037866
ค่าธรรมเนียม
1,000.00
4,000.00
1,500.00
.00
ค่าหุ้น
พ70001666
สม0030366
ค่าธรรมเนียม
1,000.00
3,900.00
6,700.00
.00
ค่าหุ้น
สม0018165
ค่าธรรมเนียม
1,000.00
1,344.00
.00
ค่าหุ้น
ฉฉ0003367
ค่าธรรมเนียม
2,000.00
2,154.00
.00
ค่าหุ้น
ค่าธรรมเนียม
2,000.00
.00
ค่าหุ้น
พ70007365
สม0002567
ค่าธรรมเนียม
1,000.00
7,300.00
10,600.00
.00
ค่าหุ้น
สม0027865
ค่าธรรมเนียม
3,100.00
2,374.00
.00
ค่าหุ้น
ฉฉ0097366
สม0009666
ค่าธรรมเนียม
2,000.00
888.00
1,350.00
.00
ค่าหุ้น
ฉฉ0071766
สม0016565
ค่าธรรมเนียม
500.00
880.00
4,700.00
.00
ค่าหุ้น
สม0048466
ค่าธรรมเนียม
500.00
2,278.00
.00
ค่าหุ้น
พ70010666
สม0049066
ค่าธรรมเนียม
500.00
7,400.00
6,600.00
.00
ค่าหุ้น
สม0034566
ค่าธรรมเนียม
1,000.00
1,374.00
.00
ค่าหุ้น
พ80000364
พ80001565
สม0001267
ค่าธรรมเนียม
500.00
500.00
2,700.00
4,700.00
.00
ค่าหุ้น
พ70011466
ค่าธรรมเนียม
1,000.00
7,300.00
.00
ค่าหุ้น
ฉฉ0108266
พ70012266
สม0018966
ค่าธรรมเนียม
1,000.00
525.00
9,800.00
3,300.00
.00
ค่าหุ้น
ฉฉ0106666
สม0049166
ค่าธรรมเนียม
500.00
892.00
4,700.00
.00
ค่าหุ้น
สม0002067
ค่าธรรมเนียม
500.00
2,164.00
.00
ค่าหุ้น
สม0018265
ค่าธรรมเนียม
2,000.00
4,383.00
.00
ค่าหุ้น
ฉฉ0098966
สม0039366
ค่าธรรมเนียม
1,000.00
888.00
2,400.00
.00
ค่าหุ้น
สม0013264
ค่าธรรมเนียม
1,000.00
1,072.00
.00
ค่าหุ้น
ฉฉ0101566
สม0035066
ค่าธรรมเนียม
500.00
735.00
4,700.00
.00
ค่าหุ้น
ฉฉ0101666
สม0045366
ค่าธรรมเนียม
400.00
892.00
4,700.00
.00
ค่าหุ้น
สม0038366
ค่าธรรมเนียม
2,000.00
2,993.00
.00
ค่าหุ้น
ฉฉ0090366
สม0041666
ค่าธรรมเนียม
1,000.00
516.00
1,392.00
.00
ค่าหุ้น
พ70010766
สม0040866
ค่าธรรมเนียม
1,000.00
9,700.00
6,600.00
.00
ค่าหุ้น
สม0028365
ค่าธรรมเนียม
1,000.00
1,317.00
.00
ค่าหุ้น
ฉฉ0090466
สม0023165
ค่าธรรมเนียม
1,000.00
884.00
4,700.00
.00
ค่าหุ้น
ฉฉ0094766
สม0017666
ค่าธรรมเนียม
1,000.00
1,038.00
4,700.00
.00
ค่าหุ้น
ฉฉ0106766
สม0042166
ค่าธรรมเนียม
600.00
892.00
4,700.00
.00
ค่าหุ้น
ฉฉ0035766
สม0017665
ค่าธรรมเนียม
1,000.00
1,009.00
1,163.00
.00
ค่าหุ้น
สม0026266
ค่าธรรมเนียม
500.00
1,300.00
.00
ค่าหุ้น
ฉฉ0067666
สม0023266
ค่าธรรมเนียม
1,800.00
1,023.00
2,989.00
.00
ค่าหุ้น
ฉฉ0068766
สม0002466
ค่าธรรมเนียม
2,000.00
1,027.00
4,700.00
.00
ค่าหุ้น
พ70004766
สม0019066
ค่าธรรมเนียม
1,000.00
9,800.00
3,300.00
.00
ค่าหุ้น
สม0014966
ค่าธรรมเนียม
1,000.00
4,700.00
.00
ค่าหุ้น
ฉฉ0108366
สม0035166
ค่าธรรมเนียม
500.00
892.00
4,700.00
.00
ค่าหุ้น
สม0045466
ค่าธรรมเนียม
1,000.00
4,700.00
.00
ค่าหุ้น
ค่าธรรมเนียม
2,000.00
.00
ค่าหุ้น
สม0049266
ค่าธรรมเนียม
1,000.00
4,700.00
.00
ค่าหุ้น
สม0028366
ค่าธรรมเนียม
2,000.00
3,055.00
.00
ค่าหุ้น
ฉฉ0006067
สม0042366
ค่าธรรมเนียม
1,000.00
896.00
1,495.00
.00
ค่าหุ้น
สม0033366
ค่าธรรมเนียม
1,000.00
4,700.00
.00
ค่าหุ้น
ฉฉ0105866
สม0033466
ค่าธรรมเนียม
1,000.00
892.00
4,700.00
.00
ค่าหุ้น
ฉฉ0101766
สม0042865
ค่าธรรมเนียม
400.00
892.00
1,182.00
.00
ค่าหุ้น
ฉฉ0060266
สม0030466
ค่าธรรมเนียม
500.00
872.00
4,700.00
.00
ค่าหุ้น
ฉฉ0003467
สม0038466
ค่าธรรมเนียม
1,000.00
927.00
1,552.00
.00
ค่าหุ้น
ฉฉ0006167
สม0001367
ค่าธรรมเนียม
500.00
896.00
4,700.00
.00
ค่าหุ้น
ฉฉ0068366
สม0032266
ค่าธรรมเนียม
1,000.00
1,023.00
4,700.00
.00
ค่าหุ้น
ฉฉ0086266
พ80000163
สม0038966
ค่าธรรมเนียม
1,000.00
884.00
505.00
1,509.00
.00
ค่าหุ้น
ฉฉ0106866
สม0049366
ค่าธรรมเนียม
1,000.00
892.00
4,700.00
.00
ค่าหุ้น
ฉฉ0048366
สม0001966
ค่าธรรมเนียม
500.00
1,014.00
1,319.00
.00
ค่าหุ้น
สม0038566
ค่าธรรมเนียม
1,000.00
1,442.00
.00
ค่าหุ้น
ฉฉ0105966
สม0013466
ค่าธรรมเนียม
1,000.00
892.00
4,700.00
.00
ค่าหุ้น
ฉฉ0099266
สม0007763
ค่าธรรมเนียม
1,000.00
2,027.00
4,700.00
.00
ค่าหุ้น
สม0038065
ค่าธรรมเนียม
2,000.00
2,137.00
.00
ค่าหุ้น
สม0040766
ค่าธรรมเนียม
1,000.00
2,629.00
.00
ค่าหุ้น
สม0006665
ค่าธรรมเนียม
500.00
4,700.00
.00
ค่าหุ้น
ฉฉ0072066
สม0031366
ค่าธรรมเนียม
2,000.00
1,027.00
2,423.00
.00
ค่าหุ้น
สม0046666
ค่าธรรมเนียม
1,000.00
1,331.00
.00
ค่าหุ้น
ค่าธรรมเนียม
5,000.00
.00
ค่าหุ้น
ฉฉ0092366
สม0039466
ค่าธรรมเนียม
700.00
888.00
4,700.00
.00
ค่าหุ้น
ฉฉ0043866
สม0020666
ค่าธรรมเนียม
1,500.00
868.00
4,700.00
.00
ค่าหุ้น
ฉฉ0004067
สม0004464
ค่าธรรมเนียม
500.00
919.00
4,700.00
.00
ค่าหุ้น
ฉฉ0003567
สม0029366
ค่าธรรมเนียม
1,000.00
1,077.00
4,700.00
.00
ค่าหุ้น
สม0035266
ค่าธรรมเนียม
1,000.00
4,300.00
.00
ค่าหุ้น
สม0022865
ค่าธรรมเนียม
1,500.00
4,700.00
.00
ค่าหุ้น
สม0018365
ค่าธรรมเนียม
2,000.00
1,005.00
.00
ค่าหุ้น
สม0049466
ค่าธรรมเนียม
1,000.00
4,700.00
.00
ค่าหุ้น
สม0043966
ค่าธรรมเนียม
500.00
1,017.00
.00
ค่าหุ้น
ฉฉ0003667
สม0029464
ค่าธรรมเนียม
1,000.00
1,077.00
800.00
.00
ค่าหุ้น
ค่าธรรมเนียม
1,000.00
.00
ค่าหุ้น
ฉฉ0079166
สม0003766
ค่าธรรมเนียม
500.00
880.00
4,700.00
.00
ค่าหุ้น
ฉฉ0086366
สม0039566
ค่าธรรมเนียม
1,000.00
884.00
4,700.00
.00
ค่าหุ้น
ฉฉ0099366
สม0012265
ค่าธรรมเนียม
1,500.00
1,036.00
4,700.00
.00
ค่าหุ้น
สม0034666
ค่าธรรมเนียม
5,000.00
4,838.00
.00
ค่าหุ้น
ฉฉ0084666
พ80000865
สม0031564
ค่าธรรมเนียม
1,000.00
884.00
500.00
4,700.00
.00
ค่าหุ้น
สม0001466
ค่าธรรมเนียม
1,500.00
2,173.00
.00
ค่าหุ้น
ฉฉ0048466
สม0004566
ค่าธรรมเนียม
500.00
1,014.00
1,272.00
.00
ค่าหุ้น
ฉฉ0101966
สม0046766
ค่าธรรมเนียม
2,000.00
892.00
2,387.00
.00
ค่าหุ้น
ฉฉ0099466
สม0045566
ค่าธรรมเนียม
500.00
888.00
4,700.00
.00
ค่าหุ้น
สม0020763
ค่าธรรมเนียม
3,000.00
2,027.00
.00
ค่าหุ้น
สม0042466
ค่าธรรมเนียม
1,000.00
1,821.00
.00
ค่าหุ้น
ฉฉ0004867
สม0039666
ค่าธรรมเนียม
500.00
905.00
4,700.00
.00
ค่าหุ้น
ค่าธรรมเนียม
3,000.00
.00
ค่าหุ้น
ฉฉ0092466
สม0006766
ค่าธรรมเนียม
1,000.00
888.00
4,700.00
.00
ค่าหุ้น
ฉฉ0090566
สม0039766
ค่าธรรมเนียม
500.00
884.00
4,700.00
.00
ค่าหุ้น
ฉฉ0102066
สม0039866
ค่าธรรมเนียม
500.00
892.00
4,700.00
.00
ค่าหุ้น
ฉฉ0094966
สม0017766
ค่าธรรมเนียม
500.00
888.00
4,700.00
.00
ค่าหุ้น
ฉฉ0065766
พ80001065
สม0011466
ค่าธรรมเนียม
1,000.00
876.00
500.00
4,700.00
.00
ค่าหุ้น
ฉฉ0084766
สม0020766
ค่าธรรมเนียม
1,000.00
884.00
4,700.00
.00
ค่าหุ้น
ฉฉ0004167
สม0026466
ค่าธรรมเนียม
1,000.00
919.00
1,536.00
.00
ค่าหุ้น
ฉฉ0002467
สม0029466
ค่าธรรมเนียม
500.00
930.00
4,700.00
.00
ค่าหุ้น
ค่าธรรมเนียม
1,800.00
.00
ค่าหุ้น
ฉฉ0001067
สม0032366
ค่าธรรมเนียม
500.00
936.00
4,700.00
.00
ค่าหุ้น
ฉฉ0061566
พ80001265
สม0017866
ค่าธรรมเนียม
1,000.00
876.00
500.00
4,700.00
.00
ค่าหุ้น
ฉฉ0068966
สม0022366
ค่าธรรมเนียม
1,000.00
1,027.00
1,237.00
.00
ค่าหุ้น
สม0000866
ค่าธรรมเนียม
1,000.00
1,405.00
.00
ค่าหุ้น
ฉฉ0088766
สม0039966
ค่าธรรมเนียม
1,500.00
884.00
4,700.00
.00
ค่าหุ้น
ฉฉ0092666
สม0020866
ค่าธรรมเนียม
1,500.00
888.00
4,700.00
.00
ค่าหุ้น
ฉฉ0092766
สม0042566
ค่าธรรมเนียม
1,000.00
888.00
1,607.00
.00
ค่าหุ้น
สม0033566
ค่าธรรมเนียม
500.00
4,500.00
.00
ค่าหุ้น
ฉฉ0001167
สม0049566
ค่าธรรมเนียม
1,000.00
936.00
4,700.00
.00
ค่าหุ้น
ฉฉ0104766
สม0048166
ค่าธรรมเนียม
1,000.00
1,041.00
2,802.00
.00
ค่าหุ้น
ฉฉ0081666
สม0020966
ค่าธรรมเนียม
1,000.00
884.00
4,700.00
.00
ค่าหุ้น
ฉฉ0006267
สม0015066
ค่าธรรมเนียม
500.00
896.00
4,700.00
.00
ค่าหุ้น
ฉฉ0004267
สม0015166
ค่าธรรมเนียม
500.00
919.00
4,700.00
.00
ค่าหุ้น
ฉฉ0097466
สม0045666
ค่าธรรมเนียม
500.00
888.00
4,700.00
.00
ค่าหุ้น
สม0030566
ค่าธรรมเนียม
500.00
4,700.00
.00
ค่าหุ้น
พ70010866
สม0045766
ค่าธรรมเนียม
500.00
9,400.00
3,900.00
.00
ค่าหุ้น
ฉฉ0106966
สม0049666
ค่าธรรมเนียม
500.00
892.00
2,400.00
.00
ค่าหุ้น
ฉฉ0102366
สม0040066
ค่าธรรมเนียม
500.00
892.00
4,700.00
.00
ค่าหุ้น
ค่าธรรมเนียม
4,000.00
.00
ค่าหุ้น
ฉฉ0050866
สม0017966
ค่าธรรมเนียม
1,000.00
1,014.00
4,700.00
.00
ค่าหุ้น
ค่าธรรมเนียม
1,000.00
.00
ค่าหุ้น
ฉฉ0080066
สม0018066
ค่าธรรมเนียม
500.00
880.00
5,800.00
.00
ค่าหุ้น
สม0002166
ค่าธรรมเนียม
500.00
596.00
.00
ค่าหุ้น
ฉฉ0108966
สม0040166
ค่าธรรมเนียม
500.00
892.00
4,700.00
.00
ค่าหุ้น
สม0046866
ค่าธรรมเนียม
1,000.00
2,346.00
.00
ค่าหุ้น
ฉฉ0004967
สม0024266
ค่าธรรมเนียม
1,000.00
905.00
2,400.00
.00
ค่าหุ้น
สม0008964
ค่าธรรมเนียม
500.00
4,700.00
.00
ค่าหุ้น
สม0033166
ค่าธรรมเนียม
1,000.00
5,000.00
.00
ค่าหุ้น
ฉฉ0096666
สม0009866
ค่าธรรมเนียม
500.00
888.00
4,700.00
.00
ค่าหุ้น
สม0036466
ค่าธรรมเนียม
1,000.00
6,392.00
.00
ค่าหุ้น
ค่าธรรมเนียม
5,000.00
.00
ค่าหุ้น
สม0012766
ค่าธรรมเนียม
5,000.00
2,100.00
.00
ค่าหุ้น
ค่าธรรมเนียม
500.00
.00
ค่าหุ้น
ค่าธรรมเนียม
1,000.00
.00
ค่าหุ้น
สม0002766
ค่าธรรมเนียม
1,000.00
4,700.00
.00
ค่าหุ้น
ฉฉ0090666
สม0036966
ค่าธรรมเนียม
500.00
1,032.00
4,700.00
.00
ค่าหุ้น
ค่าธรรมเนียม
3,000.00
.00
ค่าหุ้น
สม0049766
ค่าธรรมเนียม
500.00
4,700.00
.00
ค่าหุ้น
ฉฉ0102266
สม0031466
ค่าธรรมเนียม
1,000.00
1,365.00
3,186.00
.00
ค่าหุ้น
ค่าธรรมเนียม
1,000.00
.00
ค่าหุ้น
สม0047766
ค่าธรรมเนียม
500.00
4,700.00
.00
ค่าหุ้น
สม0031766
ค่าธรรมเนียม
2,000.00
1,387.00
.00
ค่าหุ้น
ค่าธรรมเนียม
500.00
.00
ค่าหุ้น
ฉฉ0104066
สม0018166
ค่าธรรมเนียม
500.00
892.00
4,700.00
.00
ค่าหุ้น
ค่าธรรมเนียม
5,000.00
.00
ค่าหุ้น
ค่าธรรมเนียม
1,000.00
.00
ค่าหุ้น
สม0005766
ค่าธรรมเนียม
500.00
746.00
.00
ค่าหุ้น
ฉฉ0102466
สม0046966
ค่าธรรมเนียม
1,500.00
892.00
2,501.00
.00
ค่าหุ้น
สม0002867
ค่าธรรมเนียม
1,000.00
4,700.00
.00
ค่าหุ้น
ฉฉ0005067
สม0000667
ค่าธรรมเนียม
1,000.00
1,055.00
1,104.00
.00
ค่าหุ้น
พ80000165
สม0002667
ค่าธรรมเนียม
500.00
500.00
4,700.00
.00
ค่าหุ้น
ค่าธรรมเนียม
2,000.00
.00
ค่าหุ้น
สม0010766
ค่าธรรมเนียม
4,000.00
3,145.00
.00
ค่าหุ้น
ค่าธรรมเนียม
5,000.00
.00
ค่าหุ้น
ฉฉ0066166
สม0016666
ค่าธรรมเนียม
500.00
876.00
1,593.00
.00
ค่าหุ้น
ฉฉ0102566
สม0044165
ค่าธรรมเนียม
500.00
892.00
4,700.00
.00
ค่าหุ้น
ค่าธรรมเนียม
1,000.00
.00
ค่าหุ้น
สม0000666
ค่าธรรมเนียม
2,000.00
5,661.00
.00
ค่าหุ้น
สม0051166
ค่าธรรมเนียม
500.00
3,600.00
.00
ค่าหุ้น
สม0018266
ค่าธรรมเนียม
500.00
4,700.00
.00
ค่าหุ้น
ฉฉ0077166
สม0030666
ค่าธรรมเนียม
1,000.00
880.00
4,700.00
.00
ค่าหุ้น
ฉฉ0106066
สม0009165
ค่าธรรมเนียม
2,000.00
892.00
4,700.00
.00
ค่าหุ้น
ฉฉ0102666
สม0007866
ค่าธรรมเนียม
1,000.00
892.00
4,700.00
.00
ค่าหุ้น
สม0014465
ค่าธรรมเนียม
1,000.00
1,187.00
.00
ค่าหุ้น
สม0033666
ค่าธรรมเนียม
500.00
3,600.00
.00
ค่าหุ้น
ฉฉ0001267
สม0023465
ค่าธรรมเนียม
1,000.00
936.00
1,800.00
.00
ค่าหุ้น
ฉฉ0107166
สม0049866
ค่าธรรมเนียม
500.00
892.00
4,700.00
.00
ค่าหุ้น
ค่าธรรมเนียม
1,000.00
.00
ค่าหุ้น
สม0000766
ค่าธรรมเนียม
3,000.00
1,178.00
.00
ค่าหุ้น
ค่าธรรมเนียม
3,000.00
.00
ค่าหุ้น
ฉฉ0004367
พ70018065
สม0040266
ค่าธรรมเนียม
1,000.00
1,297.00
7,300.00
7,100.00
.00
ค่าหุ้น
ค่าธรรมเนียม
5,000.00
.00
ค่าหุ้น
ฉฉ0108466
สม0045866
ค่าธรรมเนียม
500.00
892.00
4,700.00
.00
ค่าหุ้น
ฉฉ0102766
สม0045966
ค่าธรรมเนียม
1,000.00
892.00
4,700.00
.00
ค่าหุ้น
ค่าธรรมเนียม
5,000.00
.00
ค่าหุ้น
ฉฉ0108566
สม0035366
ค่าธรรมเนียม
1,500.00
735.00
4,700.00
.00
ค่าหุ้น
ค่าธรรมเนียม
1,000.00
.00
ค่าหุ้น
ฉฉ0083966
สม0036765
ค่าธรรมเนียม
500.00
989.00
564.00
.00
ค่าหุ้น
ฉฉ0109066
สม0032466
ค่าธรรมเนียม
1,000.00
895.00
3,600.00
.00
ค่าหุ้น
พ70018465
ค่าธรรมเนียม
1,000.00
2,900.00
.00
ค่าหุ้น
ค่าธรรมเนียม
1,500.00
.00
ค่าหุ้น
ค่าธรรมเนียม
1,800.00
.00
ค่าหุ้น
ฉฉ0102866
สม0016865
ค่าธรรมเนียม
500.00
892.00
4,700.00
.00
ค่าหุ้น
ค่าธรรมเนียม
2,000.00
.00
ค่าหุ้น
ค่าธรรมเนียม
1,000.00
.00
ค่าหุ้น
ค่าธรรมเนียม
3,000.00
.00
ค่าหุ้น
ค่าธรรมเนียม
2,000.00
.00
ค่าหุ้น
พ70004764
สม0020262
ค่าธรรมเนียม
2,000.00
5,500.00
3,609.00
.00
ค่าหุ้น
ค่าธรรมเนียม
1,500.00
.00
ค่าหุ้น
พ70001163
สม0009462
ค่าธรรมเนียม
2,500.00
7,000.00
3,000.00
.00
ค่าหุ้น
ค่าธรรมเนียม
1,000.00
.00
ค่าหุ้น
พ70014265
สม0035466
ค่าธรรมเนียม
1,000.00
7,300.00
8,600.00
.00
ค่าหุ้น
ฉฉ0084966
พ70005763
สม0024466
ค่าธรรมเนียม
2,000.00
2,603.00
6,500.00
4,300.00
.00
ค่าหุ้น
พ70005566
สม0023064
ค่าธรรมเนียม
1,000.00
7,600.00
6,700.00
.00
ค่าหุ้น
สม0028466
ค่าธรรมเนียม
1,000.00
500.00
.00
ค่าหุ้น
ฉฉ0004467
สม0049966
ค่าธรรมเนียม
500.00
916.00
2,400.00
.00
ค่าหุ้น
ฉฉ0095166
สม0021066
ค่าธรรมเนียม
500.00
888.00
2,400.00
.00
ค่าหุ้น
สม0033766
ค่าธรรมเนียม
800.00
4,700.00
.00
ค่าหุ้น
ฉฉ0104166
สม0042666
ค่าธรรมเนียม
1,000.00
2,036.00
2,878.00
.00
ค่าหุ้น
สม0002167
ค่าธรรมเนียม
1,000.00
2,228.00
.00
ค่าหุ้น
ฉฉ0079466
สม0029566
ค่าธรรมเนียม
500.00
880.00
1,800.00
.00
ค่าหุ้น
ฉฉ0105266
สม0035566
ค่าธรรมเนียม
500.00
521.00
3,600.00
.00
ค่าหุ้น
ค่าธรรมเนียม
500.00
.00
ค่าหุ้น
ค่าธรรมเนียม
500.00
.00
ค่าหุ้น
ค่าธรรมเนียม
1,000.00
.00
ค่าหุ้น
ฉฉ0025466
สม0004066
ค่าธรรมเนียม
500.00
861.00
1,800.00
.00
ค่าหุ้น
ฉฉ0099566
สม0013666
ค่าธรรมเนียม
1,000.00
888.00
3,600.00
.00
ค่าหุ้น
สม0039565
ค่าธรรมเนียม
600.00
4,700.00
.00
ค่าหุ้น
พ70012366
สม0033866
ค่าธรรมเนียม
3,000.00
7,300.00
6,700.00
.00
ค่าหุ้น
ฉฉ0001367
สม0032165
ค่าธรรมเนียม
500.00
936.00
3,600.00
.00
ค่าหุ้น
ฉฉ0001467
ค่าธรรมเนียม
500.00
936.00
.00
ค่าหุ้น
ฉฉ0104266
พ80000664
สม0034366
ค่าธรรมเนียม
800.00
892.00
500.00
1,185.00
.00
ค่าหุ้น
ฉฉ0109266
สม0041166
ค่าธรรมเนียม
1,000.00
892.00
1,953.00
.00
ค่าหุ้น
ฉฉ0102966
พ70005666
สม0017065
ค่าธรรมเนียม
1,000.00
3,675.00
7,300.00
5,400.00
.00
ค่าหุ้น
สม0021166
ค่าธรรมเนียม
1,000.00
6,000.00
.00
ค่าหุ้น
ค่าธรรมเนียม
5,000.00
.00
ค่าหุ้น
ฉฉ0061766
พ70008865
สม0018566
ค่าธรรมเนียม
1,500.00
2,580.00
7,300.00
7,000.00
.00
ค่าหุ้น
ค่าธรรมเนียม
1,000.00
.00
ค่าหุ้น
ค่าธรรมเนียม
5,000.00
.00
ค่าหุ้น
ค่าธรรมเนียม
2,000.00
.00
ค่าหุ้น
พ80000965
สม0008366
ค่าธรรมเนียม
1,000.00
500.00
1,632.00
.00
ค่าหุ้น
ฉฉ0002567
สม0037066
ค่าธรรมเนียม
500.00
930.00
3,600.00
.00
ค่าหุ้น
ฉฉ0103166
สม0035666
ค่าธรรมเนียม
1,000.00
892.00
3,600.00
.00
ค่าหุ้น
ฉฉ0089166
สม0034365
ค่าธรรมเนียม
500.00
884.00
1,020.00
.00
ค่าหุ้น
ค่าธรรมเนียม
2,000.00
.00
ค่าหุ้น
ฉฉ0077266
สม0035766
ค่าธรรมเนียม
500.00
880.00
4,700.00
.00
ค่าหุ้น
สม0026064
ค่าธรรมเนียม
1,000.00
1,219.00
.00
ค่าหุ้น
พ70013065
ค่าธรรมเนียม
3,000.00
5,000.00
.00
ค่าหุ้น
ค่าธรรมเนียม
4,000.00
.00
ค่าหุ้น
ค่าธรรมเนียม
1,500.00
.00
ค่าหุ้น
ฉฉ0001567
สม0031364
ค่าธรรมเนียม
1,000.00
936.00
2,400.00
.00
ค่าหุ้น
ค่าธรรมเนียม
2,000.00
.00
ค่าหุ้น
ค่าธรรมเนียม
1,000.00
.00
ค่าหุ้น
ฉฉ0030966
พ70006065
สม0025164
ค่าธรรมเนียม
600.00
5,068.00
3,700.00
3,600.00
.00
ค่าหุ้น
พ70001965
สม0046066
ค่าธรรมเนียม
1,000.00
5,500.00
6,700.00
.00
ค่าหุ้น
ค่าธรรมเนียม
500.00
.00
ค่าหุ้น
พ70004864
สม0008264
ค่าธรรมเนียม
1,000.00
5,500.00
4,600.00
.00
ค่าหุ้น
ค่าธรรมเนียม
5,000.00
.00
ค่าหุ้น
ค่าธรรมเนียม
1,000.00
.00
ค่าหุ้น
ฉฉ0064466
ค่าธรรมเนียม
500.00
876.00
.00
ค่าหุ้น
ค่าธรรมเนียม
2,000.00
.00
ค่าหุ้น
ฉฉ0103266
สม0033966
ค่าธรรมเนียม
500.00
892.00
3,600.00
.00
ค่าหุ้น
ค่าธรรมเนียม
1,000.00
.00
ค่าหุ้น
ค่าธรรมเนียม
1,000.00
.00
ค่าหุ้น
ค่าธรรมเนียม
1,000.00
.00
ค่าหุ้น
ค่าธรรมเนียม
2,000.00
.00
ค่าหุ้น
ฉฉ0096866
พ70007966
สม0018666
ค่าธรรมเนียม
2,000.00
2,614.00
9,800.00
3,300.00
.00
ค่าหุ้น
ฉฉ0039166
พ70008965
ค่าธรรมเนียม
1,000.00
2,546.00
4,700.00
.00
ค่าหุ้น
สม0011566
ค่าธรรมเนียม
2,000.00
7,960.00
.00
ค่าหุ้น
ฉฉ0089266
สม0007666
ค่าธรรมเนียม
3,000.00
2,185.00
5,228.00
.00
ค่าหุ้น
พ70011066
สม0051266
ค่าธรรมเนียม
600.00
7,300.00
8,900.00
.00
ค่าหุ้น
พ70008266
สม0022566
ค่าธรรมเนียม
1,000.00
1,500.00
2,392.00
.00
ค่าหุ้น
สม0036863
ค่าธรรมเนียม
2,000.00
6,000.00
.00
ค่าหุ้น
ค่าธรรมเนียม
5,000.00
.00
ค่าหุ้น
พ70007063
ค่าธรรมเนียม
1,000.00
2,200.00
.00
ค่าหุ้น
สม0007466
ค่าธรรมเนียม
1,000.00
4,200.00
.00
ค่าหุ้น
พ70006666
ค่าธรรมเนียม
1,000.00
4,700.00
.00
ค่าหุ้น
พ70011565
สม0030766
ค่าธรรมเนียม
600.00
4,800.00
2,100.00
.00
ค่าหุ้น
ค่าธรรมเนียม
3,000.00
.00
ค่าหุ้น
ค่าธรรมเนียม
500.00
.00
ค่าหุ้น
ค่าธรรมเนียม
1,000.00
.00
ค่าหุ้น
พ70010066
สม0015566
ค่าธรรมเนียม
1,000.00
500.00
4,200.00
.00
ค่าหุ้น
พ70001764
สม0035765
ค่าธรรมเนียม
1,000.00
5,500.00
5,000.00
.00
ค่าหุ้น
ฉฉ0004667
สม0046166
ค่าธรรมเนียม
500.00
916.00
4,700.00
.00
ค่าหุ้น
สม0043366
ค่าธรรมเนียม
2,000.00
1,674.00
.00
ค่าหุ้น
ฉฉ0002667
สม0050066
ค่าธรรมเนียม
1,000.00
930.00
4,700.00
.00
ค่าหุ้น
ฉฉ0089466
สม0040466
ค่าธรรมเนียม
1,000.00
884.00
3,600.00
.00
ค่าหุ้น
ฉฉ0096966
พ70001067
สม0037966
ค่าธรรมเนียม
1,000.00
1,568.00
7,300.00
6,700.00
.00
ค่าหุ้น
พ70000564
สม0012765
ค่าธรรมเนียม
2,000.00
5,500.00
5,000.00
.00
ค่าหุ้น
ค่าธรรมเนียม
1,000.00
.00
ค่าหุ้น
ค่าธรรมเนียม
5,000.00
.00
ค่าหุ้น
พ70000466
ค่าธรรมเนียม
1,500.00
3,300.00
.00
ค่าหุ้น
ค่าธรรมเนียม
5,000.00
.00
ค่าหุ้น
ฉฉ0006367
พ70008366
สม0007066
ค่าธรรมเนียม
500.00
422.00
7,500.00
2,100.00
.00
ค่าหุ้น
ค่าธรรมเนียม
5,000.00
.00
ค่าหุ้น
สม0014565
ค่าธรรมเนียม
700.00
555.00
.00
ค่าหุ้น
ฉฉ0001667
สม0051366
ค่าธรรมเนียม
500.00
936.00
4,700.00
.00
ค่าหุ้น
ค่าธรรมเนียม
5,000.00
.00
ค่าหุ้น
สม0013766
ค่าธรรมเนียม
500.00
2,400.00
.00
ค่าหุ้น
ฉฉ0001767
สม0034066
ค่าธรรมเนียม
1,000.00
936.00
4,700.00
.00
ค่าหุ้น
ฉฉ0093166
สม0008966
ค่าธรรมเนียม
500.00
888.00
1,500.00
.00
ค่าหุ้น
ฉฉ0006467
สม0009066
ค่าธรรมเนียม
500.00
896.00
1,500.00
.00
ค่าหุ้น
ฉฉ0005267
สม0001467
ค่าธรรมเนียม
500.00
905.00
1,800.00
.00
ค่าหุ้น
ค่าธรรมเนียม
5,000.00
.00
ค่าหุ้น
ฉฉ0096166
พ70002366
สม0038066
ค่าธรรมเนียม
1,000.00
3,659.00
7,300.00
5,400.00
.00
ค่าหุ้น
ค่าธรรมเนียม
5,000.00
.00
ค่าหุ้น
พ70016065
สม0035865
ค่าธรรมเนียม
1,000.00
7,300.00
5,000.00
.00
ค่าหุ้น
ค่าธรรมเนียม
5,000.00
.00
ค่าหุ้น
พ70019165
สม0046266
ค่าธรรมเนียม
1,000.00
9,800.00
3,800.00
.00
ค่าหุ้น
ฉฉ0002767
สม0024664
ค่าธรรมเนียม
500.00
930.00
2,400.00
.00
ค่าหุ้น
ค่าธรรมเนียม
2,000.00
.00
ค่าหุ้น
พ70011165
สม0019365
ค่าธรรมเนียม
2,000.00
7,300.00
16,600.00
.00
ค่าหุ้น
ฉฉ0093366
พ70004866
สม0035665
ค่าธรรมเนียม
2,000.00
8,364.00
7,300.00
16,600.00
.00
ค่าหุ้น
ฉฉ0005367
พ10000566
พ90000166
สม0041765
ค่าธรรมเนียม
2,000.00
1,332.00
7,000.00
10,000.00
16,600.00
.00
ค่าหุ้น
ฉฉ0084166
พ70006766
สม0027566
ค่าธรรมเนียม
1,000.00
4,164.00
7,300.00
5,400.00
.00
ค่าหุ้น
ฉฉ0073066
สม0029666
ค่าธรรมเนียม
800.00
880.00
3,000.00
.00
ค่าหุ้น
ค่าธรรมเนียม
500.00
.00
ค่าหุ้น
พ70000765
สม0021366
ค่าธรรมเนียม
1,000.00
3,800.00
10,000.00
.00
ค่าหุ้น
ฉฉ0006567
สม0035866
ค่าธรรมเนียม
500.00
896.00
3,000.00
.00
ค่าหุ้น
ฉฉ0001867
สม0051466
ค่าธรรมเนียม
500.00
936.00
3,000.00
.00
ค่าหุ้น
ค่าธรรมเนียม
2,000.00
.00
ค่าหุ้น
สม0028566
ค่าธรรมเนียม
1,000.00
630.00
.00
ค่าหุ้น
ฉฉ0090766
สม0037166
ค่าธรรมเนียม
500.00
884.00
3,000.00
.00
ค่าหุ้น
ฉฉ0001967
สม0044066
ค่าธรรมเนียม
2,000.00
1,086.00
2,298.00
.00
ค่าหุ้น
ฉฉ0048866
สม0026465
ค่าธรรมเนียม
1,000.00
868.00
2,400.00
.00
ค่าหุ้น
ค่าธรรมเนียม
500.00
.00
ค่าหุ้น
ค่าธรรมเนียม
500.00
.00
ค่าหุ้น
ฉฉ0079566
พ70002866
สม0005365
ค่าธรรมเนียม
1,000.00
3,618.00
2,200.00
4,200.00
.00
ค่าหุ้น
ค่าธรรมเนียม
4,000.00
.00
ค่าหุ้น
ค่าธรรมเนียม
2,000.00
.00
ค่าหุ้น
พ70003765
ค่าธรรมเนียม
1,000.00
7,300.00
.00
ค่าหุ้น
ค่าธรรมเนียม
5,000.00
.00
ค่าหุ้น
ค่าธรรมเนียม
1,500.00
.00
ค่าหุ้น
พ70001766
ค่าธรรมเนียม
1,000.00
5,500.00
.00
ค่าหุ้น
ค่าธรรมเนียม
500.00
.00
ค่าหุ้น
ฉฉ0003767
สม0035966
ค่าธรรมเนียม
500.00
1,077.00
1,500.00
.00
ค่าหุ้น
พ70000566
ค่าธรรมเนียม
2,000.00
1,400.00
.00
ค่าหุ้น
สม0020764
ค่าธรรมเนียม
3,000.00
4,500.00
.00
ค่าหุ้น
สม0050866
ค่าธรรมเนียม
2,000.00
5,474.00
.00
ค่าหุ้น
ฉฉ0085166
สม0027364
ค่าธรรมเนียม
2,000.00
1,562.00
4,908.00
.00
ค่าหุ้น
พ70002966
ค่าธรรมเนียม
600.00
4,800.00
.00
ค่าหุ้น
ค่าธรรมเนียม
500.00
.00
ค่าหุ้น
ค่าธรรมเนียม
1,000.00
.00
ค่าหุ้น
ค่าธรรมเนียม
2,000.00
.00
ค่าหุ้น
ค่าธรรมเนียม
1,000.00
.00
ค่าหุ้น
ค่าธรรมเนียม
4,000.00
.00
ค่าหุ้น
พ70011764
สม0030964
ค่าธรรมเนียม
2,000.00
6,000.00
2,000.00
.00
ค่าหุ้น
ค่าธรรมเนียม
1,000.00
.00
ค่าหุ้น
พ70008866
สม0032966
ค่าธรรมเนียม
1,500.00
7,300.00
7,500.00
.00
ค่าหุ้น
ค่าธรรมเนียม
2,000.00
.00
ค่าหุ้น
ค่าธรรมเนียม
1,000.00
.00
ค่าหุ้น
สม0011666
ค่าธรรมเนียม
600.00
3,900.00
.00
ค่าหุ้น
พ70012466
พ80000265
สม0050166
ค่าธรรมเนียม
1,000.00
7,300.00
2,750.00
5,400.00
.00
ค่าหุ้น
พ70003666
สม0030363
ค่าธรรมเนียม
1,000.00
3,700.00
4,900.00
.00
ค่าหุ้น
พ70017665
สม0036066
ค่าธรรมเนียม
500.00
5,500.00
5,400.00
.00
ค่าหุ้น
ฉฉ0089666
สม0031866
ค่าธรรมเนียม
1,000.00
1,768.00
1,068.00
.00
ค่าหุ้น
พ70008966
สม0032866
ค่าธรรมเนียม
1,000.00
7,300.00
5,400.00
.00
ค่าหุ้น
ค่าธรรมเนียม
1,000.00
.00
ค่าหุ้น
ค่าธรรมเนียม
3,000.00
.00
ค่าหุ้น
ค่าธรรมเนียม
1,000.00
.00
ค่าหุ้น
พ70015165
ค่าธรรมเนียม
600.00
3,300.00
.00
ค่าหุ้น
พ70008566
ค่าธรรมเนียม
2,000.00
3,700.00
.00
ค่าหุ้น
พ70008466
สม0001867
ค่าธรรมเนียม
1,000.00
1,400.00
693.00
.00
ค่าหุ้น
ค่าธรรมเนียม
2,000.00
.00
ค่าหุ้น
ค่าธรรมเนียม
1,000.00
.00
ค่าหุ้น
พ70000966
ค่าธรรมเนียม
600.00
4,000.00
.00
ค่าหุ้น
ค่าธรรมเนียม
1,000.00
.00
ค่าหุ้น
พ70006164
ค่าธรรมเนียม
2,000.00
5,000.00
.00
ค่าหุ้น
พ70010264
ค่าธรรมเนียม
1,500.00
2,000.00
.00
ค่าหุ้น
พ70006866
สม0024566
ค่าธรรมเนียม
1,000.00
7,300.00
6,700.00
.00
ค่าหุ้น
ฉฉ0075266
พ70001866
สม0031363
ค่าธรรมเนียม
1,000.00
2,591.00
7,300.00
12,000.00
.00
ค่าหุ้น
พ70011864
ค่าธรรมเนียม
1,500.00
5,500.00
.00
ค่าหุ้น
พ70009866
สม0009365
ค่าธรรมเนียม
1,000.00
7,300.00
2,000.00
.00
ค่าหุ้น
ค่าธรรมเนียม
1,000.00
.00
ค่าหุ้น
พ70009164
สม0038766
ค่าธรรมเนียม
1,000.00
4,200.00
1,210.00
.00
ค่าหุ้น
สม0048766
ค่าธรรมเนียม
2,000.00
2,000.00
.00
ค่าหุ้น
ค่าธรรมเนียม
5,000.00
.00
ค่าหุ้น
สม0048566
ค่าธรรมเนียม
500.00
634.00
.00
ค่าหุ้น
ฉฉ0107266
สม0050266
ค่าธรรมเนียม
500.00
892.00
4,700.00
.00
ค่าหุ้น
ฉฉ0097566
สม0046366
ค่าธรรมเนียม
500.00
888.00
4,700.00
.00
ค่าหุ้น
ฉฉ0087266
สม0018766
ค่าธรรมเนียม
500.00
884.00
4,700.00
.00
ค่าหุ้น
ฉฉ0006667
พ80000764
สม0043466
ค่าธรรมเนียม
1,000.00
521.00
700.00
1,389.00
.00
ค่าหุ้น
ฉฉ0066966
ค่าธรรมเนียม
1,000.00
4,332.00
.00
ค่าหุ้น
ค่าธรรมเนียม
5,000.00
.00
ค่าหุ้น
ค่าธรรมเนียม
5,000.00
.00
ค่าหุ้น
พ70005766
ค่าธรรมเนียม
1,500.00
4,000.00
.00
ค่าหุ้น
ฉฉ0109166
สม0030866
ค่าธรรมเนียม
500.00
892.00
1,200.00
.00
ค่าหุ้น
ค่าธรรมเนียม
1,500.00
.00
ค่าหุ้น
ค่าธรรมเนียม
5,000.00
.00
ค่าหุ้น
ค่าธรรมเนียม
5,000.00
.00
ค่าหุ้น
ค่าธรรมเนียม
5,000.00
.00
ค่าหุ้น
ค่าธรรมเนียม
5,000.00
.00
ค่าหุ้น
ค่าธรรมเนียม
3,000.00
.00
ค่าหุ้น
ค่าธรรมเนียม
5,000.00
.00
ค่าหุ้น
ฉฉ0039366
ค่าธรรมเนียม
1,500.00
3,458.00
.00
ค่าหุ้น
สม0047066
ค่าธรรมเนียม
2,000.00
2,210.00
.00
ค่าหุ้น
ค่าธรรมเนียม
500.00
.00
ค่าหุ้น
ค่าธรรมเนียม
1,000.00
.00
ค่าหุ้น
ฉฉ0078266
ค่าธรรมเนียม
1,000.00
3,623.00
.00
ค่าหุ้น
ฉฉ0105566
ค่าธรรมเนียม
1,000.00
1,258.00
.00
ค่าหุ้น
พ70010064
ค่าธรรมเนียม
2,000.00
1,900.00
.00
ค่าหุ้น
ค่าธรรมเนียม
1,000.00
.00
ค่าหุ้น
สม0047866
ค่าธรรมเนียม
2,000.00
5,500.00
.00
ค่าหุ้น
ค่าธรรมเนียม
5,000.00
.00
ค่าหุ้น
ค่าธรรมเนียม
1,000.00
.00
ค่าหุ้น
ฉฉ0106166
พ70006664
ค่าธรรมเนียม
1,000.00
2,625.00
1,000.00
.00
ค่าหุ้น
ค่าธรรมเนียม
1,000.00
.00
ค่าหุ้น
พ80000665
สม0002767
ค่าธรรมเนียม
1,000.00
1,250.00
4,700.00
.00
ค่าหุ้น
สม0037263
ค่าธรรมเนียม
2,000.00
4,500.00
.00
ค่าหุ้น
ค่าธรรมเนียม
5,000.00
.00
ค่าหุ้น
ค่าธรรมเนียม
5,000.00
.00
ค่าหุ้น
พ70011665
ค่าธรรมเนียม
1,000.00
3,200.00
.00
ค่าหุ้น
ค่าธรรมเนียม
600.00
.00
ค่าหุ้น
ค่าธรรมเนียม
2,000.00
.00
ค่าหุ้น
ค่าธรรมเนียม
600.00
.00
ค่าหุ้น
ค่าธรรมเนียม
600.00
.00
ค่าหุ้น
สม0003066
ค่าธรรมเนียม
3,000.00
3,500.00
.00
ค่าหุ้น
ค่าธรรมเนียม
5,000.00
.00
ค่าหุ้น
พ70004066
ค่าธรรมเนียม
1,000.00
5,500.00
.00
ค่าหุ้น
พ70008666
สม0024165
ค่าธรรมเนียม
1,000.00
950.00
300.00
.00
ค่าหุ้น
ฉฉ0006767
ค่าธรรมเนียม
2,000.00
3,164.00
.00
ค่าหุ้น
พ70001066
ค่าธรรมเนียม
1,000.00
3,000.00
.00
ค่าหุ้น
ฉฉ0093666
สม0003166
ค่าธรรมเนียม
500.00
888.00
4,700.00
.00
ค่าหุ้น
ฉฉ0107366
สม0050366
ค่าธรรมเนียม
500.00
892.00
1,800.00
.00
ค่าหุ้น
ค่าธรรมเนียม
5,000.00
.00
ค่าหุ้น
สม0045365
ค่าธรรมเนียม
5,000.00
1,169.00
.00
ค่าหุ้น
ค่าธรรมเนียม
3,000.00
.00
ค่าหุ้น
สม0031566
ค่าธรรมเนียม
1,000.00
3,114.00
.00
ค่าหุ้น
ค่าธรรมเนียม
1,000.00
.00
ค่าหุ้น
ค่าธรรมเนียม
3,000.00
.00
ค่าหุ้น
พ70001166
สม0004266
ค่าธรรมเนียม
1,000.00
5,000.00
5,000.00
.00
ค่าหุ้น
พ70012665
ค่าธรรมเนียม
1,000.00
1,400.00
.00
ค่าหุ้น
ค่าธรรมเนียม
1,000.00
.00
ค่าหุ้น
ค่าธรรมเนียม
600.00
.00
ค่าหุ้น
ค่าธรรมเนียม
1,500.00
.00
ค่าหุ้น
ฉฉ0097666
สม0007265
ค่าธรรมเนียม
500.00
888.00
2,400.00
.00
ค่าหุ้น
สม0007266
ค่าธรรมเนียม
500.00
4,700.00
.00
ค่าหุ้น
สม0047166
ค่าธรรมเนียม
1,000.00
1,714.00
.00
ค่าหุ้น
ฉฉ0099666
สม0012066
ค่าธรรมเนียม
1,500.00
888.00
5,360.00
.00
ค่าหุ้น
ฉฉ0003867
สม0050966
ค่าธรรมเนียม
1,500.00
927.00
1,356.00
.00
ค่าหุ้น
พ70009965
สม0027666
ค่าธรรมเนียม
1,000.00
5,500.00
5,000.00
.00
ค่าหุ้น
ค่าธรรมเนียม
1,000.00
.00
ค่าหุ้น
ค่าธรรมเนียม
600.00
.00
ค่าหุ้น
สม0000767
ค่าธรรมเนียม
500.00
602.00
.00
ค่าหุ้น
พ70019665
สม0021466
ค่าธรรมเนียม
1,000.00
800.00
2,500.00
.00
ค่าหุ้น
ค่าธรรมเนียม
5,000.00
.00
ค่าหุ้น
ค่าธรรมเนียม
1,000.00
.00
ค่าหุ้น
ค่าธรรมเนียม
1,500.00
.00
ค่าหุ้น
ค่าธรรมเนียม
1,000.00
.00
ค่าหุ้น
ฉฉ0002867
สม0024666
ค่าธรรมเนียม
500.00
930.00
2,500.00
.00
ค่าหุ้น
ฉฉ0103466
สม0029766
ค่าธรรมเนียม
500.00
892.00
2,500.00
.00
ค่าหุ้น
ฉฉ0002967
สม0024766
ค่าธรรมเนียม
500.00
930.00
2,400.00
.00
ค่าหุ้น
ฉฉ0090866
สม0026666
ค่าธรรมเนียม
1,000.00
519.00
582.00
.00
ค่าหุ้น
ค่าธรรมเนียม
1,000.00
.00
ค่าหุ้น
ค่าธรรมเนียม
5,000.00
.00
ค่าหุ้น
ค่าธรรมเนียม
5,000.00
.00
ค่าหุ้น
ค่าธรรมเนียม
5,000.00
.00
ค่าหุ้น
ฉฉ0005467
สม0031666
ค่าธรรมเนียม
1,000.00
743.00
759.00
.00
ค่าหุ้น
สม0041266
ค่าธรรมเนียม
500.00
1,169.00
.00
ค่าหุ้น
ค่าธรรมเนียม
2,000.00
.00
ค่าหุ้น
สม0015766
ค่าธรรมเนียม
500.00
3,600.00
.00
ค่าหุ้น
ฉฉ0093966
สม0009266
ค่าธรรมเนียม
500.00
836.00
900.00
.00
ค่าหุ้น
ค่าธรรมเนียม
500.00
.00
ค่าหุ้น
ฉฉ0105666
สม0009566
ค่าธรรมเนียม
1,000.00
892.00
1,800.00
.00
ค่าหุ้น
ฉฉ0073666
สม0007966
ค่าธรรมเนียม
500.00
880.00
2,400.00
.00
ค่าหุ้น
ค่าธรรมเนียม
5,000.00
.00
ค่าหุ้น
ค่าธรรมเนียม
800.00
.00
ค่าหุ้น
ฉฉ0002067
พ70011366
สม0024866
ค่าธรรมเนียม
1,000.00
1,873.00
7,300.00
1,500.00
.00
ค่าหุ้น
ฉฉ0099766
พ70003066
ค่าธรรมเนียม
1,000.00
2,091.00
2,800.00
.00
ค่าหุ้น
ค่าธรรมเนียม
1,000.00
.00
ค่าหุ้น
ค่าธรรมเนียม
500.00
.00
ค่าหุ้น
สม0004766
ค่าธรรมเนียม
1,000.00
1,451.00
.00
ค่าหุ้น
ค่าธรรมเนียม
5,000.00
.00
ค่าหุ้น
สม0037266
ค่าธรรมเนียม
500.00
1,800.00
.00
ค่าหุ้น
ฉฉ0006867
ค่าธรรมเนียม
1,000.00
1,424.00
.00
ค่าหุ้น
ค่าธรรมเนียม
5,000.00
.00
ค่าหุ้น
สม0002967
ค่าธรรมเนียม
1,000.00
4,700.00
.00
ค่าหุ้น
ฉฉ0031066
ค่าธรรมเนียม
2,000.00
6,073.00
.00
ค่าหุ้น
ค่าธรรมเนียม
1,000.00
.00
ค่าหุ้น
ค่าธรรมเนียม
1,000.00
.00
ค่าหุ้น
ค่าธรรมเนียม
500.00
.00
ค่าหุ้น
ฉฉ0080266
ค่าธรรมเนียม
500.00
544.00
.00
ค่าหุ้น
ฉฉ0005667
สม0013866
ค่าธรรมเนียม
2,000.00
905.00
4,700.00
.00
ค่าหุ้น
ฉฉ0002167
สม0051566
ค่าธรรมเนียม
1,000.00
936.00
3,000.00
.00
ค่าหุ้น
ฉฉ0073766
สม0027766
ค่าธรรมเนียม
1,000.00
880.00
2,400.00
.00
ค่าหุ้น
ค่าธรรมเนียม
500.00
.00
ค่าหุ้น
สม0021364
ค่าธรรมเนียม
1,000.00
589.00
.00
ค่าหุ้น
ค่าธรรมเนียม
1,000.00
.00
ค่าหุ้น
ค่าธรรมเนียม
1,000.00
.00
ค่าหุ้น
สม0043566
ค่าธรรมเนียม
1,000.00
1,103.00
.00
ค่าหุ้น
ฉฉ0077666
ค่าธรรมเนียม
500.00
3,520.00
.00
ค่าหุ้น
ค่าธรรมเนียม
500.00
.00
ค่าหุ้น
ค่าธรรมเนียม
5,000.00
.00
ค่าหุ้น
ฉฉ0086766
ค่าธรรมเนียม
1,000.00
4,370.00
.00
ค่าหุ้น
พ70008766
ค่าธรรมเนียม
1,000.00
6,500.00
.00
ค่าหุ้น
สม0021566
ค่าธรรมเนียม
2,000.00
2,700.00
.00
ค่าหุ้น
ค่าธรรมเนียม
2,000.00
.00
ค่าหุ้น
ค่าธรรมเนียม
1,000.00
.00
ค่าหุ้น
ฉฉ0013666
ค่าธรรมเนียม
3,000.00
3,817.00
.00
ค่าหุ้น
พ70000667
สม0040566
ค่าธรรมเนียม
1,000.00
7,300.00
1,500.00
.00
ค่าหุ้น
ค่าธรรมเนียม
500.00
.00
ค่าหุ้น
ค่าธรรมเนียม
2,000.00
.00
ค่าหุ้น
ค่าธรรมเนียม
1,000.00
.00
ค่าหุ้น
ค่าธรรมเนียม
1,000.00
.00
ค่าหุ้น
ค่าธรรมเนียม
1,000.00
.00
ค่าหุ้น
พ70007566
สม0042266
ค่าธรรมเนียม
1,000.00
7,300.00
4,200.00
.00
ค่าหุ้น
ค่าธรรมเนียม
1,000.00
.00
ค่าหุ้น
ค่าธรรมเนียม
1,000.00
.00
ค่าหุ้น
พ70001167
ค่าธรรมเนียม
2,000.00
6,000.00
.00
ค่าหุ้น
ค่าธรรมเนียม
1,000.00
.00
ค่าหุ้น
ค่าธรรมเนียม
2,000.00
.00
ค่าหุ้น
ค่าธรรมเนียม
5,000.00
.00
ค่าหุ้น
ค่าธรรมเนียม
1,000.00
.00
ค่าหุ้น
ค่าธรรมเนียม
500.00
.00
ค่าหุ้น
ค่าธรรมเนียม
500.00
.00
ค่าหุ้น
ค่าธรรมเนียม
1,000.00
.00
ค่าหุ้น
สม0000867
ค่าธรรมเนียม
1,000.00
689.00
.00
ค่าหุ้น
สม0015866
ค่าธรรมเนียม
500.00
3,600.00
.00
ค่าหุ้น
ฉฉ0004567
สม0046466
ค่าธรรมเนียม
1,000.00
916.00
3,500.00
.00
ค่าหุ้น
สม0044166
ค่าธรรมเนียม
500.00
664.00
.00
ค่าหุ้น
สม0043666
ค่าธรรมเนียม
1,000.00
1,237.00
.00
ค่าหุ้น
ฉฉ0023466
ค่าธรรมเนียม
1,000.00
857.00
.00
ค่าหุ้น
ค่าธรรมเนียม
5,000.00
.00
ค่าหุ้น
ค่าธรรมเนียม
1,000.00
.00
ค่าหุ้น
ค่าธรรมเนียม
1,000.00
.00
ค่าหุ้น
ฉฉ0082566
ค่าธรรมเนียม
1,000.00
518.00
.00
ค่าหุ้น
ค่าธรรมเนียม
800.00
.00
ค่าหุ้น
ค่าธรรมเนียม
3,000.00
.00
ค่าหุ้น
สม0022666
ค่าธรรมเนียม
1,000.00
1,136.00
.00
ค่าหุ้น
ค่าธรรมเนียม
1,000.00
.00
ค่าหุ้น
สม0030966
ค่าธรรมเนียม
500.00
1,000.00
.00
ค่าหุ้น
ค่าธรรมเนียม
5,000.00
.00
ค่าหุ้น
ค่าธรรมเนียม
2,000.00
.00
ค่าหุ้น
ฉฉ0089866
สม0025066
ค่าธรรมเนียม
1,000.00
884.00
2,400.00
.00
ค่าหุ้น
ค่าธรรมเนียม
500.00
.00
ค่าหุ้น
ค่าธรรมเนียม
1,000.00
.00
ค่าหุ้น
ค่าธรรมเนียม
1,000.00
.00
ค่าหุ้น
ค่าธรรมเนียม
500.00
.00
ค่าหุ้น
ค่าธรรมเนียม
2,000.00
.00
ค่าหุ้น
ค่าธรรมเนียม
1,000.00
.00
ค่าหุ้น
ค่าธรรมเนียม
600.00
.00
ค่าหุ้น
ค่าธรรมเนียม
1,000.00
.00
ค่าหุ้น
ค่าธรรมเนียม
2,000.00
.00
ค่าหุ้น
ค่าธรรมเนียม
500.00
.00
ค่าหุ้น
ค่าธรรมเนียม
500.00
.00
ค่าหุ้น
ค่าธรรมเนียม
500.00
.00
ค่าหุ้น
ค่าธรรมเนียม
500.00
.00
ค่าหุ้น
ค่าธรรมเนียม
500.00
.00
ค่าหุ้น
พ70011666
ค่าธรรมเนียม
500.00
6,000.00
.00
ค่าหุ้น
ค่าธรรมเนียม
500.00
.00
ค่าหุ้น
ค่าธรรมเนียม
500.00
.00
ค่าหุ้น
ค่าธรรมเนียม
500.00
.00
ค่าหุ้น
ค่าธรรมเนียม
500.00
.00
ค่าหุ้น
ค่าธรรมเนียม
500.00
.00
ค่าหุ้น
ค่าธรรมเนียม
1,000.00
.00
ค่าหุ้น
ค่าธรรมเนียม
500.00
.00
ค่าหุ้น
ค่าธรรมเนียม
500.00
.00
ค่าหุ้น
ค่าธรรมเนียม
3,000.00
.00
ค่าหุ้น
ค่าธรรมเนียม
1,000.00
.00
ค่าหุ้น
ค่าธรรมเนียม
1,000.00
.00
ค่าหุ้น
ค่าธรรมเนียม
1,000.00
.00
ค่าหุ้น
ค่าธรรมเนียม
1,000.00
.00
ค่าหุ้น
ค่าธรรมเนียม
500.00
.00
ค่าหุ้น
ค่าธรรมเนียม
1,000.00
.00
ค่าหุ้น
ค่าธรรมเนียม
1,000.00
.00
ค่าหุ้น
สม0036166
ค่าธรรมเนียม
1,000.00
4,000.00
.00
ค่าหุ้น
ค่าธรรมเนียม
1,000.00
.00
ค่าหุ้น
ค่าธรรมเนียม
5,000.00
.00
ค่าหุ้น
ค่าธรรมเนียม
5,000.00
.00
ค่าหุ้น
ค่าธรรมเนียม
1,000.00
.00
ค่าหุ้น
ค่าธรรมเนียม
600.00
.00
ค่าหุ้น
ค่าธรรมเนียม
600.00
.00
ค่าหุ้น
ค่าธรรมเนียม
1,000.00
.00
ค่าหุ้น
ค่าธรรมเนียม
2,000.00
.00
ค่าหุ้น
ค่าธรรมเนียม
600.00
.00
ค่าหุ้น
ค่าธรรมเนียม
600.00
.00
ค่าหุ้น
ค่าธรรมเนียม
1,000.00
.00
ค่าหุ้น
พ70001267
ค่าธรรมเนียม
500.00
2,000.00
.00
ค่าหุ้น
ค่าธรรมเนียม
500.00
.00
ค่าหุ้น
ค่าธรรมเนียม
2,000.00
.00
ค่าหุ้น
ค่าธรรมเนียม
500.00
.00
ค่าหุ้น
ค่าธรรมเนียม
1,000.00
.00
ค่าหุ้น
ค่าธรรมเนียม
1,000.00
.00
ค่าหุ้น
ค่าธรรมเนียม
500.00
.00
ค่าหุ้น
สม0051066
ค่าธรรมเนียม
700.00
789.00
.00
ค่าหุ้น
ค่าธรรมเนียม
500.00
.00
ค่าหุ้น
ค่าธรรมเนียม
5,000.00
.00
ค่าหุ้น
ค่าธรรมเนียม
5,000.00
.00
ค่าหุ้น
ค่าธรรมเนียม
5,000.00
100.00
ค่าหุ้น
ค่าธรรมเนียม
500.00
100.00
ค่าหุ้น
ค่าธรรมเนียม
500.00
100.00
ค่าหุ้น
สม0044766
ค่าธรรมเนียม
500.00
602.00
100.00
ค่าหุ้น
ค่าธรรมเนียม
500.00
100.00
ค่าหุ้น
ค่าธรรมเนียม
400.00
.00
ค่าหุ้น
สม0008565
ค่าธรรมเนียม
500.00
1,076.00
.00
ค่าหุ้น
ฉฉ0029166
ค่าธรรมเนียม
600.00
2,009.00
.00
ค่าหุ้น
สม0034766
ค่าธรรมเนียม
1,300.00
3,376.00
.00
ค่าหุ้น
สม0022766
ค่าธรรมเนียม
1,000.00
664.00
.00
ค่าหุ้น
ค่าธรรมเนียม
3,000.00
.00
ค่าหุ้น
ค่าธรรมเนียม
500.00
.00
ค่าหุ้น
สม0040165
ค่าธรรมเนียม
800.00
1,123.00
.00
ค่าหุ้น
สม0001967
ค่าธรรมเนียม
1,000.00
998.00
.00
ค่าหุ้น
ค่าธรรมเนียม
500.00
.00
ค่าหุ้น
ฉฉ0108766
สม0028265
ค่าธรรมเนียม
500.00
1,363.00
543.00
.00
ค่าหุ้น
สม0003565
ค่าธรรมเนียม
1,000.00
562.00
.00
ค่าหุ้น
สม0041766
ค่าธรรมเนียม
1,000.00
630.00
.00
ค่าหุ้น
สม0028766
ค่าธรรมเนียม
1,000.00
1,137.00
.00
ค่าหุ้น
ค่าธรรมเนียม
1,000.00
.00
ค่าหุ้น
ฉฉ0097866
ค่าธรรมเนียม
500.00
1,036.00
.00
ค่าหุ้น
สม0044666
ค่าธรรมเนียม
500.00
771.00
.00
ค่าหุ้น
ฉฉ0103566
สม0037366
ค่าธรรมเนียม
1,000.00
515.00
1,133.00
.00
ค่าหุ้น
ฉฉ0056266
ค่าธรรมเนียม
500.00
1,332.00
.00
ค่าหุ้น
ฉฉ0002267
ค่าธรรมเนียม
500.00
1,486.00
.00
ค่าหุ้น
ค่าธรรมเนียม
500.00
.00
ค่าหุ้น
สม0000467
ค่าธรรมเนียม
1,000.00
759.00
.00
ค่าหุ้น
สม0022966
ค่าธรรมเนียม
1,000.00
570.00
.00
ค่าหุ้น
ค่าธรรมเนียม
2,000.00
.00
ค่าหุ้น
ฉฉ0097966
ค่าธรรมเนียม
500.00
939.00
.00
ค่าหุ้น
ค่าธรรมเนียม
500.00
.00
ค่าหุ้น
ค่าธรรมเนียม
500.00
.00
ค่าหุ้น
ค่าธรรมเนียม
500.00
.00
ค่าหุ้น
ค่าธรรมเนียม
1,000.00
.00
ค่าหุ้น
ค่าธรรมเนียม
500.00
.00
ค่าหุ้น
ค่าธรรมเนียม
1,000.00
.00
ค่าหุ้น
ค่าธรรมเนียม
500.00
.00
ค่าหุ้น
ค่าธรรมเนียม
500.00
.00
ค่าหุ้น
ฉฉ0002367
ค่าธรรมเนียม
1,000.00
911.00
.00
ค่าหุ้น
ค่าธรรมเนียม
500.00
.00
ค่าหุ้น
ฉฉ0097066
ค่าธรรมเนียม
1,000.00
888.00
.00
ค่าหุ้น
ฉฉ0044466
ค่าธรรมเนียม
500.00
302.00
.00
ค่าหุ้น
ฉฉ0095566
ค่าธรรมเนียม
1,000.00
516.00
.00
ค่าหุ้น
ฉฉ0108866
ค่าธรรมเนียม
500.00
522.00
.00
ค่าหุ้น
ฉฉ0090966
ค่าธรรมเนียม
500.00
511.00
.00
ค่าหุ้น
ฉฉ0107466
ค่าธรรมเนียม
1,000.00
551.00
.00
ค่าหุ้น
ค่าธรรมเนียม
1,000.00
.00
ค่าหุ้น
ค่าธรรมเนียม
500.00
.00
ค่าหุ้น
ค่าธรรมเนียม
1,000.00
.00
ค่าหุ้น
ค่าธรรมเนียม
2,000.00
.00
ค่าหุ้น
ค่าธรรมเนียม
2,000.00
.00
ค่าหุ้น
ค่าธรรมเนียม
1,000.00
.00
ค่าหุ้น
ค่าธรรมเนียม
2,000.00
.00
ค่าหุ้น
ค่าธรรมเนียม
500.00
.00
ค่าหุ้น
ค่าธรรมเนียม
1,000.00
.00
ค่าหุ้น
ค่าธรรมเนียม
1,000.00
100.00

รวมเป็นเงิน 1,100.00 บาท