LOAN DETAIL

ข้อมูลหนี้สิน

นางสาวชญานิศ บัวคำ [ส0880]

 • สัญญาเงินกู้ ฉฉ0000167
 •      วันที่กู้ 05-01-2567
       วงเงินกู้ 80,000.00 บาท
       เงินต้นคงเหลือ 73,300.00 บาท
  statement

       ผู้ค้ำประกัน


 • สัญญาเงินกู้ ฉฉ0000467
 •      วันที่กู้ 05-01-2567
       วงเงินกู้ 140,000.00 บาท
       เงินต้นคงเหลือ 128,000.00 บาท
  statement

       ผู้ค้ำประกัน


 • สัญญาเงินกู้ ฉฉ0000567
 •      วันที่กู้ 05-01-2567
       วงเงินกู้ 150,000.00 บาท
       เงินต้นคงเหลือ 137,500.00 บาท
  statement

       ผู้ค้ำประกัน


 • สัญญาเงินกู้ ฉฉ0000967
 •      วันที่กู้ 05-01-2567
       วงเงินกู้ 14,000.00 บาท
       เงินต้นคงเหลือ 12,000.00 บาท
  statement

       ผู้ค้ำประกัน


 • สัญญาเงินกู้ ฉฉ0001067
 •      วันที่กู้ 05-01-2567
       วงเงินกู้ 10,000.00 บาท
       เงินต้นคงเหลือ 9,150.00 บาท
  statement

       ผู้ค้ำประกัน


 • สัญญาเงินกู้ ฉฉ0001167
 •      วันที่กู้ 05-01-2567
       วงเงินกู้ 10,000.00 บาท
       เงินต้นคงเหลือ 9,150.00 บาท
  statement

       ผู้ค้ำประกัน


 • สัญญาเงินกู้ ฉฉ0001267
 •      วันที่กู้ 05-01-2567
       วงเงินกู้ 10,000.00 บาท
       เงินต้นคงเหลือ 9,150.00 บาท
  statement

       ผู้ค้ำประกัน


 • สัญญาเงินกู้ ฉฉ0001367
 •      วันที่กู้ 05-01-2567
       วงเงินกู้ 10,000.00 บาท
       เงินต้นคงเหลือ 9,150.00 บาท
  statement

       ผู้ค้ำประกัน


 • สัญญาเงินกู้ ฉฉ0001467
 •      วันที่กู้ 05-01-2567
       วงเงินกู้ 10,000.00 บาท
       เงินต้นคงเหลือ 9,150.00 บาท
  statement

       ผู้ค้ำประกัน


 • สัญญาเงินกู้ ฉฉ0001567
 •      วันที่กู้ 05-01-2567
       วงเงินกู้ 10,000.00 บาท
       เงินต้นคงเหลือ 9,150.00 บาท
  statement

       ผู้ค้ำประกัน


 • สัญญาเงินกู้ ฉฉ0001667
 •      วันที่กู้ 05-01-2567
       วงเงินกู้ 10,000.00 บาท
       เงินต้นคงเหลือ 9,150.00 บาท
  statement

       ผู้ค้ำประกัน


 • สัญญาเงินกู้ ฉฉ0001767
 •      วันที่กู้ 05-01-2567
       วงเงินกู้ 10,000.00 บาท
       เงินต้นคงเหลือ 9,150.00 บาท
  statement

       ผู้ค้ำประกัน


 • สัญญาเงินกู้ ฉฉ0001867
 •      วันที่กู้ 05-01-2567
       วงเงินกู้ 10,000.00 บาท
       เงินต้นคงเหลือ 9,150.00 บาท
  statement

       ผู้ค้ำประกัน


 • สัญญาเงินกู้ ฉฉ0001967
 •      วันที่กู้ 05-01-2567
       วงเงินกู้ 10,000.00 บาท
       เงินต้นคงเหลือ 9,000.00 บาท
  statement

       ผู้ค้ำประกัน


 • สัญญาเงินกู้ ฉฉ0002167
 •      วันที่กู้ 05-01-2567
       วงเงินกู้ 10,000.00 บาท
       เงินต้นคงเหลือ 9,150.00 บาท
  statement

       ผู้ค้ำประกัน


 • สัญญาเงินกู้ ฉฉ0002267
 •      วันที่กู้ 05-01-2567
       วงเงินกู้ 15,700.00 บาท
       เงินต้นคงเหลือ 14,350.00 บาท
  statement

       ผู้ค้ำประกัน


 • สัญญาเงินกู้ ฉฉ0002367
 •      วันที่กู้ 05-01-2567
       วงเงินกู้ 9,900.00 บาท
       เงินต้นคงเหลือ 9,075.00 บาท
  statement

       ผู้ค้ำประกัน


 • สัญญาเงินกู้ ฉฉ0002467
 •      วันที่กู้ 09-01-2567
       วงเงินกู้ 10,000.00 บาท
       เงินต้นคงเหลือ 9,150.00 บาท
  statement

       ผู้ค้ำประกัน


 • สัญญาเงินกู้ ฉฉ0002567
 •      วันที่กู้ 09-01-2567
       วงเงินกู้ 10,000.00 บาท
       เงินต้นคงเหลือ 9,150.00 บาท
  statement

       ผู้ค้ำประกัน


 • สัญญาเงินกู้ ฉฉ0002667
 •      วันที่กู้ 09-01-2567
       วงเงินกู้ 10,000.00 บาท
       เงินต้นคงเหลือ 9,150.00 บาท
  statement

       ผู้ค้ำประกัน


 • สัญญาเงินกู้ ฉฉ0002767
 •      วันที่กู้ 09-01-2567
       วงเงินกู้ 10,000.00 บาท
       เงินต้นคงเหลือ 9,150.00 บาท
  statement

       ผู้ค้ำประกัน


 • สัญญาเงินกู้ ฉฉ0002867
 •      วันที่กู้ 09-01-2567
       วงเงินกู้ 10,000.00 บาท
       เงินต้นคงเหลือ 9,150.00 บาท
  statement

       ผู้ค้ำประกัน


 • สัญญาเงินกู้ ฉฉ0002967
 •      วันที่กู้ 09-01-2567
       วงเงินกู้ 10,000.00 บาท
       เงินต้นคงเหลือ 9,150.00 บาท
  statement

       ผู้ค้ำประกัน


 • สัญญาเงินกู้ ฉฉ0003267
 •      วันที่กู้ 11-01-2567
       วงเงินกู้ 60,000.00 บาท
       เงินต้นคงเหลือ 55,000.00 บาท
  statement

       ผู้ค้ำประกัน


 • สัญญาเงินกู้ ฉฉ0003367
 •      วันที่กู้ 11-01-2567
       วงเงินกู้ 20,000.00 บาท
       เงินต้นคงเหลือ 18,000.00 บาท
  statement

       ผู้ค้ำประกัน


 • สัญญาเงินกู้ ฉฉ0003467
 •      วันที่กู้ 11-01-2567
       วงเงินกู้ 10,000.00 บาท
       เงินต้นคงเหลือ 9,150.00 บาท
  statement

       ผู้ค้ำประกัน


 • สัญญาเงินกู้ ฉฉ0003567
 •      วันที่กู้ 11-01-2567
       วงเงินกู้ 10,000.00 บาท
       เงินต้นคงเหลือ 9,000.00 บาท
  statement

       ผู้ค้ำประกัน


 • สัญญาเงินกู้ ฉฉ0003667
 •      วันที่กู้ 11-01-2567
       วงเงินกู้ 10,000.00 บาท
       เงินต้นคงเหลือ 9,000.00 บาท
  statement

       ผู้ค้ำประกัน


 • สัญญาเงินกู้ ฉฉ0003867
 •      วันที่กู้ 11-01-2567
       วงเงินกู้ 10,000.00 บาท
       เงินต้นคงเหลือ 9,150.00 บาท
  statement

       ผู้ค้ำประกัน


 • สัญญาเงินกู้ ฉฉ0003967
 •      วันที่กู้ 16-01-2567
       วงเงินกู้ 150,000.00 บาท
       เงินต้นคงเหลือ 137,500.00 บาท
  statement

       ผู้ค้ำประกัน


 • สัญญาเงินกู้ ฉฉ0004067
 •      วันที่กู้ 16-01-2567
       วงเงินกู้ 10,000.00 บาท
       เงินต้นคงเหลือ 9,150.00 บาท
  statement

       ผู้ค้ำประกัน


 • สัญญาเงินกู้ ฉฉ0004267
 •      วันที่กู้ 16-01-2567
       วงเงินกู้ 10,000.00 บาท
       เงินต้นคงเหลือ 9,150.00 บาท
  statement

       ผู้ค้ำประกัน


 • สัญญาเงินกู้ ฉฉ0004367
 •      วันที่กู้ 16-01-2567
       วงเงินกู้ 14,000.00 บาท
       เงินต้นคงเหลือ 12,800.00 บาท
  statement

       ผู้ค้ำประกัน


 • สัญญาเงินกู้ ฉฉ0004467
 •      วันที่กู้ 18-01-2567
       วงเงินกู้ 10,000.00 บาท
       เงินต้นคงเหลือ 9,150.00 บาท
  statement

       ผู้ค้ำประกัน


 • สัญญาเงินกู้ ฉฉ0004567
 •      วันที่กู้ 18-01-2567
       วงเงินกู้ 10,000.00 บาท
       เงินต้นคงเหลือ 9,150.00 บาท
  statement

       ผู้ค้ำประกัน


 • สัญญาเงินกู้ ฉฉ0004667
 •      วันที่กู้ 18-01-2567
       วงเงินกู้ 10,000.00 บาท
       เงินต้นคงเหลือ 9,150.00 บาท
  statement

       ผู้ค้ำประกัน


 • สัญญาเงินกู้ ฉฉ0004767
 •      วันที่กู้ 25-01-2567
       วงเงินกู้ 40,000.00 บาท
       เงินต้นคงเหลือ 36,600.00 บาท
  statement

       ผู้ค้ำประกัน


 • สัญญาเงินกู้ ฉฉ0004967
 •      วันที่กู้ 25-01-2567
       วงเงินกู้ 10,000.00 บาท
       เงินต้นคงเหลือ 9,150.00 บาท
  statement

       ผู้ค้ำประกัน


 • สัญญาเงินกู้ ฉฉ0005067
 •      วันที่กู้ 25-01-2567
       วงเงินกู้ 10,000.00 บาท
       เงินต้นคงเหลือ 9,000.00 บาท
  statement

       ผู้ค้ำประกัน


 • สัญญาเงินกู้ ฉฉ0005267
 •      วันที่กู้ 25-01-2567
       วงเงินกู้ 10,000.00 บาท
       เงินต้นคงเหลือ 9,150.00 บาท
  statement

       ผู้ค้ำประกัน


 • สัญญาเงินกู้ ฉฉ0005367
 •      วันที่กู้ 25-01-2567
       วงเงินกู้ 15,000.00 บาท
       เงินต้นคงเหลือ 13,750.00 บาท
  statement

       ผู้ค้ำประกัน


 • สัญญาเงินกู้ ฉฉ0005467
 •      วันที่กู้ 25-01-2567
       วงเงินกู้ 7,900.00 บาท
       เงินต้นคงเหลือ 7,200.00 บาท
  statement

       ผู้ค้ำประกัน


 • สัญญาเงินกู้ ฉฉ0005567
 •      วันที่กู้ 25-01-2567
       วงเงินกู้ 12,000.00 บาท
       เงินต้นคงเหลือ 11,000.00 บาท
  statement

       ผู้ค้ำประกัน


 • สัญญาเงินกู้ ฉฉ0005667
 •      วันที่กู้ 25-01-2567
       วงเงินกู้ 10,000.00 บาท
       เงินต้นคงเหลือ 9,150.00 บาท
  statement

       ผู้ค้ำประกัน


 • สัญญาเงินกู้ ฉฉ0005867
 •      วันที่กู้ 31-01-2567
       วงเงินกู้ 60,000.00 บาท
       เงินต้นคงเหลือ 55,000.00 บาท
  statement

       ผู้ค้ำประกัน


 • สัญญาเงินกู้ ฉฉ0005967
 •      วันที่กู้ 31-01-2567
       วงเงินกู้ 42,000.00 บาท
       เงินต้นคงเหลือ 38,500.00 บาท
  statement

       ผู้ค้ำประกัน


 • สัญญาเงินกู้ ฉฉ0006067
 •      วันที่กู้ 31-01-2567
       วงเงินกู้ 10,000.00 บาท
       เงินต้นคงเหลือ 9,150.00 บาท
  statement

       ผู้ค้ำประกัน


 • สัญญาเงินกู้ ฉฉ0006167
 •      วันที่กู้ 31-01-2567
       วงเงินกู้ 10,000.00 บาท
       เงินต้นคงเหลือ 9,150.00 บาท
  statement

       ผู้ค้ำประกัน


 • สัญญาเงินกู้ ฉฉ0006267
 •      วันที่กู้ 31-01-2567
       วงเงินกู้ 10,000.00 บาท
       เงินต้นคงเหลือ 9,150.00 บาท
  statement

       ผู้ค้ำประกัน


 • สัญญาเงินกู้ ฉฉ0006367
 •      วันที่กู้ 31-01-2567
       วงเงินกู้ 4,800.00 บาท
       เงินต้นคงเหลือ 4,400.00 บาท
  statement

       ผู้ค้ำประกัน


 • สัญญาเงินกู้ ฉฉ0006467
 •      วันที่กู้ 31-01-2567
       วงเงินกู้ 10,000.00 บาท
       เงินต้นคงเหลือ 9,150.00 บาท
  statement

       ผู้ค้ำประกัน


 • สัญญาเงินกู้ ฉฉ0006567
 •      วันที่กู้ 31-01-2567
       วงเงินกู้ 10,000.00 บาท
       เงินต้นคงเหลือ 9,150.00 บาท
  statement

       ผู้ค้ำประกัน


 • สัญญาเงินกู้ ฉฉ0006667
 •      วันที่กู้ 31-01-2567
       วงเงินกู้ 4,700.00 บาท
       เงินต้นคงเหลือ 4,200.00 บาท
  statement

       ผู้ค้ำประกัน


 • สัญญาเงินกู้ ฉฉ0006767
 •      วันที่กู้ 31-01-2567
       วงเงินกู้ 36,000.00 บาท
       เงินต้นคงเหลือ 33,000.00 บาท
  statement

       ผู้ค้ำประกัน


 • สัญญาเงินกู้ ฉฉ0006867
 •      วันที่กู้ 31-01-2567
       วงเงินกู้ 16,200.00 บาท
       เงินต้นคงเหลือ 14,850.00 บาท
  statement

       ผู้ค้ำประกัน


 • สัญญาเงินกู้ ฉฉ0006967
 •      วันที่กู้ 31-01-2567
       วงเงินกู้ 30,000.00 บาท
       เงินต้นคงเหลือ 27,500.00 บาท
  statement

       ผู้ค้ำประกัน


 • สัญญาเงินกู้ ฉฉ0007067
 •      วันที่กู้ 19-02-2567
       วงเงินกู้ 150,000.00 บาท
       เงินต้นคงเหลือ 150,000.00 บาท
  statement

       ผู้ค้ำประกัน


 • สัญญาเงินกู้ ฉฉ0007167
 •      วันที่กู้ 19-02-2567
       วงเงินกู้ 42,000.00 บาท
       เงินต้นคงเหลือ 42,000.00 บาท
  statement

       ผู้ค้ำประกัน


 • สัญญาเงินกู้ ฉฉ0007267
 •      วันที่กู้ 19-02-2567
       วงเงินกู้ 51,600.00 บาท
       เงินต้นคงเหลือ 51,600.00 บาท
  statement

       ผู้ค้ำประกัน


 • สัญญาเงินกู้ ฉฉ0007367
 •      วันที่กู้ 19-02-2567
       วงเงินกู้ 10,000.00 บาท
       เงินต้นคงเหลือ 10,000.00 บาท
  statement

       ผู้ค้ำประกัน


 • สัญญาเงินกู้ ฉฉ0007467
 •      วันที่กู้ 19-02-2567
       วงเงินกู้ 124,800.00 บาท
       เงินต้นคงเหลือ 124,800.00 บาท
  statement

       ผู้ค้ำประกัน


 • สัญญาเงินกู้ ฉฉ0007567
 •      วันที่กู้ 19-02-2567
       วงเงินกู้ 67,200.00 บาท
       เงินต้นคงเหลือ 67,200.00 บาท
  statement

       ผู้ค้ำประกัน


 • สัญญาเงินกู้ ฉฉ0007667
 •      วันที่กู้ 19-02-2567
       วงเงินกู้ 10,000.00 บาท
       เงินต้นคงเหลือ 10,000.00 บาท
  statement

       ผู้ค้ำประกัน


 • สัญญาเงินกู้ ฉฉ0007767
 •      วันที่กู้ 19-02-2567
       วงเงินกู้ 10,000.00 บาท
       เงินต้นคงเหลือ 10,000.00 บาท
  statement

       ผู้ค้ำประกัน


 • สัญญาเงินกู้ ฉฉ0007867
 •      วันที่กู้ 19-02-2567
       วงเงินกู้ 10,000.00 บาท
       เงินต้นคงเหลือ 10,000.00 บาท
  statement

       ผู้ค้ำประกัน


 • สัญญาเงินกู้ ฉฉ0007967
 •      วันที่กู้ 19-02-2567
       วงเงินกู้ 10,000.00 บาท
       เงินต้นคงเหลือ 10,000.00 บาท
  statement

       ผู้ค้ำประกัน


 • สัญญาเงินกู้ ฉฉ0008067
 •      วันที่กู้ 19-02-2567
       วงเงินกู้ 10,000.00 บาท
       เงินต้นคงเหลือ 10,000.00 บาท
  statement

       ผู้ค้ำประกัน


 • สัญญาเงินกู้ ฉฉ0008167
 •      วันที่กู้ 19-02-2567
       วงเงินกู้ 10,000.00 บาท
       เงินต้นคงเหลือ 10,000.00 บาท
  statement

       ผู้ค้ำประกัน


 • สัญญาเงินกู้ ฉฉ0008267
 •      วันที่กู้ 19-02-2567
       วงเงินกู้ 10,000.00 บาท
       เงินต้นคงเหลือ 10,000.00 บาท
  statement

       ผู้ค้ำประกัน


 • สัญญาเงินกู้ ฉฉ0008367
 •      วันที่กู้ 19-02-2567
       วงเงินกู้ 23,400.00 บาท
       เงินต้นคงเหลือ 23,400.00 บาท
  statement

       ผู้ค้ำประกัน


 • สัญญาเงินกู้ ฉฉ0008467
 •      วันที่กู้ 19-02-2567
       วงเงินกู้ 10,000.00 บาท
       เงินต้นคงเหลือ 10,000.00 บาท
  statement

       ผู้ค้ำประกัน


 • สัญญาเงินกู้ ฉฉ0008567
 •      วันที่กู้ 19-02-2567
       วงเงินกู้ 10,000.00 บาท
       เงินต้นคงเหลือ 10,000.00 บาท
  statement

       ผู้ค้ำประกัน


 • สัญญาเงินกู้ ฉฉ0008667
 •      วันที่กู้ 19-02-2567
       วงเงินกู้ 50,000.00 บาท
       เงินต้นคงเหลือ 50,000.00 บาท
  statement

       ผู้ค้ำประกัน


 • สัญญาเงินกู้ ฉฉ0008767
 •      วันที่กู้ 19-02-2567
       วงเงินกู้ 10,000.00 บาท
       เงินต้นคงเหลือ 10,000.00 บาท
  statement

       ผู้ค้ำประกัน


 • สัญญาเงินกู้ ฉฉ0008867
 •      วันที่กู้ 19-02-2567
       วงเงินกู้ 10,000.00 บาท
       เงินต้นคงเหลือ 10,000.00 บาท
  statement

       ผู้ค้ำประกัน


 • สัญญาเงินกู้ ฉฉ0008967
 •      วันที่กู้ 19-02-2567
       วงเงินกู้ 40,000.00 บาท
       เงินต้นคงเหลือ 40,000.00 บาท
  statement

       ผู้ค้ำประกัน


 • สัญญาเงินกู้ ฉฉ0009067
 •      วันที่กู้ 19-02-2567
       วงเงินกู้ 12,000.00 บาท
       เงินต้นคงเหลือ 12,000.00 บาท
  statement

       ผู้ค้ำประกัน


 • สัญญาเงินกู้ ฉฉ0009167
 •      วันที่กู้ 19-02-2567
       วงเงินกู้ 60,000.00 บาท
       เงินต้นคงเหลือ 60,000.00 บาท
  statement

       ผู้ค้ำประกัน


 • สัญญาเงินกู้ ฉฉ0009267
 •      วันที่กู้ 19-02-2567
       วงเงินกู้ 5,800.00 บาท
       เงินต้นคงเหลือ 5,800.00 บาท
  statement

       ผู้ค้ำประกัน


 • สัญญาเงินกู้ ฉฉ0009367
 •      วันที่กู้ 19-02-2567
       วงเงินกู้ 128,000.00 บาท
       เงินต้นคงเหลือ 128,000.00 บาท
  statement

       ผู้ค้ำประกัน


 • สัญญาเงินกู้ ฉฉ0009467
 •      วันที่กู้ 19-02-2567
       วงเงินกู้ 150,000.00 บาท
       เงินต้นคงเหลือ 150,000.00 บาท
  statement

       ผู้ค้ำประกัน


 • สัญญาเงินกู้ ฉฉ0009567
 •      วันที่กู้ 19-02-2567
       วงเงินกู้ 108,000.00 บาท
       เงินต้นคงเหลือ 108,000.00 บาท
  statement

       ผู้ค้ำประกัน


 • สัญญาเงินกู้ ฉฉ0009667
 •      วันที่กู้ 19-02-2567
       วงเงินกู้ 100,000.00 บาท
       เงินต้นคงเหลือ 100,000.00 บาท
  statement

       ผู้ค้ำประกัน


 • สัญญาเงินกู้ ฉฉ0009767
 •      วันที่กู้ 19-02-2567
       วงเงินกู้ 148,000.00 บาท
       เงินต้นคงเหลือ 148,000.00 บาท
  statement

       ผู้ค้ำประกัน


 • สัญญาเงินกู้ ฉฉ0009867
 •      วันที่กู้ 19-02-2567
       วงเงินกู้ 73,200.00 บาท
       เงินต้นคงเหลือ 73,200.00 บาท
  statement

       ผู้ค้ำประกัน


 • สัญญาเงินกู้ ฉฉ0009967
 •      วันที่กู้ 19-02-2567
       วงเงินกู้ 10,000.00 บาท
       เงินต้นคงเหลือ 10,000.00 บาท
  statement

       ผู้ค้ำประกัน


 • สัญญาเงินกู้ ฉฉ0010067
 •      วันที่กู้ 19-02-2567
       วงเงินกู้ 10,000.00 บาท
       เงินต้นคงเหลือ 10,000.00 บาท
  statement

       ผู้ค้ำประกัน


 • สัญญาเงินกู้ ฉฉ0010167
 •      วันที่กู้ 19-02-2567
       วงเงินกู้ 10,000.00 บาท
       เงินต้นคงเหลือ 10,000.00 บาท
  statement

       ผู้ค้ำประกัน


 • สัญญาเงินกู้ ฉฉ0010267
 •      วันที่กู้ 19-02-2567
       วงเงินกู้ 10,000.00 บาท
       เงินต้นคงเหลือ 10,000.00 บาท
  statement

       ผู้ค้ำประกัน


 • สัญญาเงินกู้ ฉฉ0010367
 •      วันที่กู้ 19-02-2567
       วงเงินกู้ 54,000.00 บาท
       เงินต้นคงเหลือ 54,000.00 บาท
  statement

       ผู้ค้ำประกัน


 • สัญญาเงินกู้ ฉฉ0010467
 •      วันที่กู้ 19-02-2567
       วงเงินกู้ 10,000.00 บาท
       เงินต้นคงเหลือ 10,000.00 บาท
  statement

       ผู้ค้ำประกัน


 • สัญญาเงินกู้ ฉฉ0010567
 •      วันที่กู้ 19-02-2567
       วงเงินกู้ 10,000.00 บาท
       เงินต้นคงเหลือ 10,000.00 บาท
  statement

       ผู้ค้ำประกัน


 • สัญญาเงินกู้ ฉฉ0010667
 •      วันที่กู้ 19-02-2567
       วงเงินกู้ 24,000.00 บาท
       เงินต้นคงเหลือ 24,000.00 บาท
  statement

       ผู้ค้ำประกัน


 • สัญญาเงินกู้ ฉฉ0010767
 •      วันที่กู้ 19-02-2567
       วงเงินกู้ 59,000.00 บาท
       เงินต้นคงเหลือ 59,000.00 บาท
  statement

       ผู้ค้ำประกัน


 • สัญญาเงินกู้ ฉฉ0010867
 •      วันที่กู้ 23-02-2567
       วงเงินกู้ 100,000.00 บาท
       เงินต้นคงเหลือ 100,000.00 บาท
  statement

       ผู้ค้ำประกัน


 • สัญญาเงินกู้ ฉฉ0010967
 •      วันที่กู้ 23-02-2567
       วงเงินกู้ 36,000.00 บาท
       เงินต้นคงเหลือ 36,000.00 บาท
  statement

       ผู้ค้ำประกัน


 • สัญญาเงินกู้ ฉฉ0011067
 •      วันที่กู้ 23-02-2567
       วงเงินกู้ 48,000.00 บาท
       เงินต้นคงเหลือ 48,000.00 บาท
  statement

       ผู้ค้ำประกัน


 • สัญญาเงินกู้ ฉฉ0011167
 •      วันที่กู้ 23-02-2567
       วงเงินกู้ 10,000.00 บาท
       เงินต้นคงเหลือ 10,000.00 บาท
  statement

       ผู้ค้ำประกัน


 • สัญญาเงินกู้ ฉฉ0011267
 •      วันที่กู้ 23-02-2567
       วงเงินกู้ 10,000.00 บาท
       เงินต้นคงเหลือ 10,000.00 บาท
  statement

       ผู้ค้ำประกัน


 • สัญญาเงินกู้ ฉฉ0011367
 •      วันที่กู้ 23-02-2567
       วงเงินกู้ 40,000.00 บาท
       เงินต้นคงเหลือ 40,000.00 บาท
  statement

       ผู้ค้ำประกัน


 • สัญญาเงินกู้ ฉฉ0020366
 •      วันที่กู้ 16-03-2566
       วงเงินกู้ 60,000.00 บาท
       เงินต้นคงเหลือ 5,000.00 บาท
  statement

       ผู้ค้ำประกัน


 • สัญญาเงินกู้ ฉฉ0021466
 •      วันที่กู้ 21-03-2566
       วงเงินกู้ 6,300.00 บาท
       เงินต้นคงเหลือ 433.00 บาท
  statement

       ผู้ค้ำประกัน


 • สัญญาเงินกู้ ฉฉ0023466
 •      วันที่กู้ 30-03-2566
       วงเงินกู้ 10,000.00 บาท
       เงินต้นคงเหลือ 650.00 บาท
  statement

       ผู้ค้ำประกัน


 • สัญญาเงินกู้ ฉฉ0023566
 •      วันที่กู้ 04-04-2566
       วงเงินกู้ 140,000.00 บาท
       เงินต้นคงเหลือ 20,000.00 บาท
  statement

       ผู้ค้ำประกัน


 • สัญญาเงินกู้ ฉฉ0023656
 •      วันที่กู้ 31-05-2556
       วงเงินกู้ 20,000.00 บาท
       เงินต้นคงเหลือ 20,000.00 บาท
  statement

       ผู้ค้ำประกัน


 • สัญญาเงินกู้ ฉฉ0023956
 •      วันที่กู้ 31-05-2556
       วงเงินกู้ 36,000.00 บาท
       เงินต้นคงเหลือ 36,000.00 บาท
  statement

       ผู้ค้ำประกัน


 • สัญญาเงินกู้ ฉฉ0025466
 •      วันที่กู้ 04-04-2566
       วงเงินกู้ 10,000.00 บาท
       เงินต้นคงเหลือ 1,500.00 บาท
  statement

       ผู้ค้ำประกัน


 • สัญญาเงินกู้ ฉฉ0030966
 •      วันที่กู้ 25-04-2566
       วงเงินกู้ 60,000.00 บาท
       เงินต้นคงเหลือ 10,000.00 บาท
  statement

       ผู้ค้ำประกัน


 • สัญญาเงินกู้ ฉฉ0031066
 •      วันที่กู้ 25-04-2566
       วงเงินกู้ 70,000.00 บาท
       เงินต้นคงเหลือ 10,000.00 บาท
  statement

       ผู้ค้ำประกัน


 • สัญญาเงินกู้ ฉฉ0035766
 •      วันที่กู้ 10-05-2566
       วงเงินกู้ 10,000.00 บาท
       เงินต้นคงเหลือ 1,000.00 บาท
  statement

       ผู้ค้ำประกัน


 • สัญญาเงินกู้ ฉฉ0036966
 •      วันที่กู้ 10-05-2566
       วงเงินกู้ 60,000.00 บาท
       เงินต้นคงเหลือ 15,000.00 บาท
  statement

       ผู้ค้ำประกัน


 • สัญญาเงินกู้ ฉฉ0037066
 •      วันที่กู้ 10-05-2566
       วงเงินกู้ 30,000.00 บาท
       เงินต้นคงเหลือ 7,500.00 บาท
  statement

       ผู้ค้ำประกัน


 • สัญญาเงินกู้ ฉฉ0039166
 •      วันที่กู้ 16-05-2566
       วงเงินกู้ 30,000.00 บาท
       เงินต้นคงเหลือ 7,500.00 บาท
  statement

       ผู้ค้ำประกัน


 • สัญญาเงินกู้ ฉฉ0039366
 •      วันที่กู้ 16-05-2566
       วงเงินกู้ 40,000.00 บาท
       เงินต้นคงเหลือ 9,400.00 บาท
  statement

       ผู้ค้ำประกัน


 • สัญญาเงินกู้ ฉฉ0041766
 •      วันที่กู้ 31-05-2566
       วงเงินกู้ 69,000.00 บาท
       เงินต้นคงเหลือ 17,250.00 บาท
  statement

       ผู้ค้ำประกัน


 • สัญญาเงินกู้ ฉฉ0043866
 •      วันที่กู้ 07-06-2566
       วงเงินกู้ 10,000.00 บาท
       เงินต้นคงเหลือ 3,200.00 บาท
  statement

       ผู้ค้ำประกัน


 • สัญญาเงินกู้ ฉฉ0044466
 •      วันที่กู้ 07-06-2566
       วงเงินกู้ 2,600.00 บาท
       เงินต้นคงเหลือ 200.00 บาท
  statement

       ผู้ค้ำประกัน


 • สัญญาเงินกู้ ฉฉ0044966
 •      วันที่กู้ 08-06-2566
       วงเงินกู้ 20,000.00 บาท
       เงินต้นคงเหลือ 6,400.00 บาท
  statement

       ผู้ค้ำประกัน


 • สัญญาเงินกู้ ฉฉ0048366
 •      วันที่กู้ 15-06-2566
       วงเงินกู้ 10,000.00 บาท
       เงินต้นคงเหลือ 2,000.00 บาท
  statement

       ผู้ค้ำประกัน


 • สัญญาเงินกู้ ฉฉ0048466
 •      วันที่กู้ 15-06-2566
       วงเงินกู้ 10,000.00 บาท
       เงินต้นคงเหลือ 2,000.00 บาท
  statement

       ผู้ค้ำประกัน


 • สัญญาเงินกู้ ฉฉ0048866
 •      วันที่กู้ 15-06-2566
       วงเงินกู้ 10,000.00 บาท
       เงินต้นคงเหลือ 3,200.00 บาท
  statement

       ผู้ค้ำประกัน


 • สัญญาเงินกู้ ฉฉ0050266
 •      วันที่กู้ 30-06-2566
       วงเงินกู้ 9,000.00 บาท
       เงินต้นคงเหลือ 3,000.00 บาท
  statement

       ผู้ค้ำประกัน


 • สัญญาเงินกู้ ฉฉ0050866
 •      วันที่กู้ 30-06-2566
       วงเงินกู้ 10,000.00 บาท
       เงินต้นคงเหลือ 2,000.00 บาท
  statement

       ผู้ค้ำประกัน


 • สัญญาเงินกู้ ฉฉ0053466
 •      วันที่กู้ 07-07-2566
       วงเงินกู้ 20,000.00 บาท
       เงินต้นคงเหลือ 6,000.00 บาท
  statement

       ผู้ค้ำประกัน


 • สัญญาเงินกู้ ฉฉ0056266
 •      วันที่กู้ 07-07-2566
       วงเงินกู้ 14,800.00 บาท
       เงินต้นคงเหลือ 5,700.00 บาท
  statement

       ผู้ค้ำประกัน


 • สัญญาเงินกู้ ฉฉ0057066
 •      วันที่กู้ 13-07-2566
       วงเงินกู้ 30,000.00 บาท
       เงินต้นคงเหลือ 9,000.00 บาท
  statement

       ผู้ค้ำประกัน


 • สัญญาเงินกู้ ฉฉ0059766
 •      วันที่กู้ 27-07-2566
       วงเงินกู้ 30,000.00 บาท
       เงินต้นคงเหลือ 12,500.00 บาท
  statement

       ผู้ค้ำประกัน


 • สัญญาเงินกู้ ฉฉ0059966
 •      วันที่กู้ 27-07-2566
       วงเงินกู้ 30,000.00 บาท
       เงินต้นคงเหลือ 9,000.00 บาท
  statement

       ผู้ค้ำประกัน


 • สัญญาเงินกู้ ฉฉ0060266
 •      วันที่กู้ 27-07-2566
       วงเงินกู้ 10,000.00 บาท
       เงินต้นคงเหลือ 4,050.00 บาท
  statement

       ผู้ค้ำประกัน


 • สัญญาเงินกู้ ฉฉ0061566
 •      วันที่กู้ 08-08-2566
       วงเงินกู้ 10,000.00 บาท
       เงินต้นคงเหลือ 4,900.00 บาท
  statement

       ผู้ค้ำประกัน


 • สัญญาเงินกู้ ฉฉ0061766
 •      วันที่กู้ 08-08-2566
       วงเงินกู้ 30,000.00 บาท
       เงินต้นคงเหลือ 15,000.00 บาท
  statement

       ผู้ค้ำประกัน


 • สัญญาเงินกู้ ฉฉ0062366
 •      วันที่กู้ 10-08-2566
       วงเงินกู้ 6,000.00 บาท
       เงินต้นคงเหลือ 3,000.00 บาท
  statement

       ผู้ค้ำประกัน


 • สัญญาเงินกู้ ฉฉ0062466
 •      วันที่กู้ 10-08-2566
       วงเงินกู้ 20,000.00 บาท
       เงินต้นคงเหลือ 9,800.00 บาท
  statement

       ผู้ค้ำประกัน


 • สัญญาเงินกู้ ฉฉ0062766
 •      วันที่กู้ 10-08-2566
       วงเงินกู้ 30,000.00 บาท
       เงินต้นคงเหลือ 15,000.00 บาท
  statement

       ผู้ค้ำประกัน


 • สัญญาเงินกู้ ฉฉ0063166
 •      วันที่กู้ 10-08-2566
       วงเงินกู้ 12,000.00 บาท
       เงินต้นคงเหลือ 6,000.00 บาท
  statement

       ผู้ค้ำประกัน


 • สัญญาเงินกู้ ฉฉ0063366
 •      วันที่กู้ 10-08-2566
       วงเงินกู้ 50,000.00 บาท
       เงินต้นคงเหลือ 24,800.00 บาท
  statement

       ผู้ค้ำประกัน


 • สัญญาเงินกู้ ฉฉ0064466
 •      วันที่กู้ 10-08-2566
       วงเงินกู้ 10,000.00 บาท
       เงินต้นคงเหลือ 4,900.00 บาท
  statement

       ผู้ค้ำประกัน


 • สัญญาเงินกู้ ฉฉ0065466
 •      วันที่กู้ 16-08-2566
       วงเงินกู้ 60,000.00 บาท
       เงินต้นคงเหลือ 30,000.00 บาท
  statement

       ผู้ค้ำประกัน


 • สัญญาเงินกู้ ฉฉ0065766
 •      วันที่กู้ 16-08-2566
       วงเงินกู้ 10,000.00 บาท
       เงินต้นคงเหลือ 4,900.00 บาท
  statement

       ผู้ค้ำประกัน


 • สัญญาเงินกู้ ฉฉ0066166
 •      วันที่กู้ 16-08-2566
       วงเงินกู้ 10,000.00 บาท
       เงินต้นคงเหลือ 4,900.00 บาท
  statement

       ผู้ค้ำประกัน


 • สัญญาเงินกู้ ฉฉ0066966
 •      วันที่กู้ 18-08-2566
       วงเงินกู้ 50,000.00 บาท
       เงินต้นคงเหลือ 24,800.00 บาท
  statement

       ผู้ค้ำประกัน


 • สัญญาเงินกู้ ฉฉ0067666
 •      วันที่กู้ 24-08-2566
       วงเงินกู้ 10,000.00 บาท
       เงินต้นคงเหลือ 4,000.00 บาท
  statement

       ผู้ค้ำประกัน


 • สัญญาเงินกู้ ฉฉ0068366
 •      วันที่กู้ 30-08-2566
       วงเงินกู้ 10,000.00 บาท
       เงินต้นคงเหลือ 4,000.00 บาท
  statement

       ผู้ค้ำประกัน


 • สัญญาเงินกู้ ฉฉ0068766
 •      วันที่กู้ 05-09-2566
       วงเงินกู้ 10,000.00 บาท
       เงินต้นคงเหลือ 5,000.00 บาท
  statement

       ผู้ค้ำประกัน


 • สัญญาเงินกู้ ฉฉ0068966
 •      วันที่กู้ 05-09-2566
       วงเงินกู้ 10,000.00 บาท
       เงินต้นคงเหลือ 5,000.00 บาท
  statement

       ผู้ค้ำประกัน


 • สัญญาเงินกู้ ฉฉ0070866
 •      วันที่กู้ 07-09-2566
       วงเงินกู้ 150,000.00 บาท
       เงินต้นคงเหลือ 87,500.00 บาท
  statement

       ผู้ค้ำประกัน


 • สัญญาเงินกู้ ฉฉ0070966
 •      วันที่กู้ 07-09-2566
       วงเงินกู้ 30,000.00 บาท
       เงินต้นคงเหลือ 17,500.00 บาท
  statement

       ผู้ค้ำประกัน


 • สัญญาเงินกู้ ฉฉ0071266
 •      วันที่กู้ 07-09-2566
       วงเงินกู้ 84,000.00 บาท
       เงินต้นคงเหลือ 49,000.00 บาท
  statement

       ผู้ค้ำประกัน


 • สัญญาเงินกู้ ฉฉ0071466
 •      วันที่กู้ 07-09-2566
       วงเงินกู้ 30,000.00 บาท
       เงินต้นคงเหลือ 17,500.00 บาท
  statement

       ผู้ค้ำประกัน


 • สัญญาเงินกู้ ฉฉ0071566
 •      วันที่กู้ 07-09-2566
       วงเงินกู้ 60,000.00 บาท
       เงินต้นคงเหลือ 35,000.00 บาท
  statement

       ผู้ค้ำประกัน


 • สัญญาเงินกู้ ฉฉ0071766
 •      วันที่กู้ 07-09-2566
       วงเงินกู้ 10,000.00 บาท
       เงินต้นคงเหลือ 5,750.00 บาท
  statement

       ผู้ค้ำประกัน


 • สัญญาเงินกู้ ฉฉ0072066
 •      วันที่กู้ 07-09-2566
       วงเงินกู้ 10,000.00 บาท
       เงินต้นคงเหลือ 5,000.00 บาท
  statement

       ผู้ค้ำประกัน


 • สัญญาเงินกู้ ฉฉ0073066
 •      วันที่กู้ 07-09-2566
       วงเงินกู้ 10,000.00 บาท
       เงินต้นคงเหลือ 5,750.00 บาท
  statement

       ผู้ค้ำประกัน


 • สัญญาเงินกู้ ฉฉ0073666
 •      วันที่กู้ 07-09-2566
       วงเงินกู้ 10,000.00 บาท
       เงินต้นคงเหลือ 5,750.00 บาท
  statement

       ผู้ค้ำประกัน


 • สัญญาเงินกู้ ฉฉ0073766
 •      วันที่กู้ 07-09-2566
       วงเงินกู้ 10,000.00 บาท
       เงินต้นคงเหลือ 5,750.00 บาท
  statement

       ผู้ค้ำประกัน


 • สัญญาเงินกู้ ฉฉ0073966
 •      วันที่กู้ 12-09-2566
       วงเงินกู้ 36,000.00 บาท
       เงินต้นคงเหลือ 13,000.00 บาท
  statement

       ผู้ค้ำประกัน


 • สัญญาเงินกู้ ฉฉ0075266
 •      วันที่กู้ 12-09-2566
       วงเงินกู้ 30,000.00 บาท
       เงินต้นคงเหลือ 17,500.00 บาท
  statement

       ผู้ค้ำประกัน


 • สัญญาเงินกู้ ฉฉ0075566
 •      วันที่กู้ 19-09-2566
       วงเงินกู้ 24,000.00 บาท
       เงินต้นคงเหลือ 14,000.00 บาท
  statement

       ผู้ค้ำประกัน


 • สัญญาเงินกู้ ฉฉ0075766
 •      วันที่กู้ 19-09-2566
       วงเงินกู้ 36,000.00 บาท
       เงินต้นคงเหลือ 21,000.00 บาท
  statement

       ผู้ค้ำประกัน


 • สัญญาเงินกู้ ฉฉ0076566
 •      วันที่กู้ 22-09-2566
       วงเงินกู้ 12,000.00 บาท
       เงินต้นคงเหลือ 7,000.00 บาท
  statement

       ผู้ค้ำประกัน


 • สัญญาเงินกู้ ฉฉ0077166
 •      วันที่กู้ 22-09-2566
       วงเงินกู้ 10,000.00 บาท
       เงินต้นคงเหลือ 5,750.00 บาท
  statement

       ผู้ค้ำประกัน


 • สัญญาเงินกู้ ฉฉ0077266
 •      วันที่กู้ 22-09-2566
       วงเงินกู้ 10,000.00 บาท
       เงินต้นคงเหลือ 5,750.00 บาท
  statement

       ผู้ค้ำประกัน


 • สัญญาเงินกู้ ฉฉ0077666
 •      วันที่กู้ 22-09-2566
       วงเงินกู้ 40,000.00 บาท
       เงินต้นคงเหลือ 23,000.00 บาท
  statement

       ผู้ค้ำประกัน


 • สัญญาเงินกู้ ฉฉ0077766
 •      วันที่กู้ 26-09-2566
       วงเงินกู้ 80,000.00 บาท
       เงินต้นคงเหลือ 46,500.00 บาท
  statement

       ผู้ค้ำประกัน


 • สัญญาเงินกู้ ฉฉ0078266
 •      วันที่กู้ 26-09-2566
       วงเงินกู้ 41,000.00 บาท
       เงินต้นคงเหลือ 23,500.00 บาท
  statement

       ผู้ค้ำประกัน


 • สัญญาเงินกู้ ฉฉ0078366
 •      วันที่กู้ 29-09-2566
       วงเงินกู้ 6,000.00 บาท
       เงินต้นคงเหลือ 3,500.00 บาท
  statement

       ผู้ค้ำประกัน


 • สัญญาเงินกู้ ฉฉ0078566
 •      วันที่กู้ 29-09-2566
       วงเงินกู้ 30,000.00 บาท
       เงินต้นคงเหลือ 17,500.00 บาท
  statement

       ผู้ค้ำประกัน


 • สัญญาเงินกู้ ฉฉ0078866
 •      วันที่กู้ 29-09-2566
       วงเงินกู้ 36,000.00 บาท
       เงินต้นคงเหลือ 21,000.00 บาท
  statement

       ผู้ค้ำประกัน


 • สัญญาเงินกู้ ฉฉ0079166
 •      วันที่กู้ 29-09-2566
       วงเงินกู้ 10,000.00 บาท
       เงินต้นคงเหลือ 5,750.00 บาท
  statement

       ผู้ค้ำประกัน


 • สัญญาเงินกู้ ฉฉ0079466
 •      วันที่กู้ 29-09-2566
       วงเงินกู้ 10,000.00 บาท
       เงินต้นคงเหลือ 5,750.00 บาท
  statement

       ผู้ค้ำประกัน


 • สัญญาเงินกู้ ฉฉ0079566
 •      วันที่กู้ 29-09-2566
       วงเงินกู้ 40,000.00 บาท
       เงินต้นคงเหลือ 22,500.00 บาท
  statement

       ผู้ค้ำประกัน


 • สัญญาเงินกู้ ฉฉ0079866
 •      วันที่กู้ 03-10-2566
       วงเงินกู้ 100,000.00 บาท
       เงินต้นคงเหลือ 58,000.00 บาท
  statement

       ผู้ค้ำประกัน


 • สัญญาเงินกู้ ฉฉ0080066
 •      วันที่กู้ 03-10-2566
       วงเงินกู้ 10,000.00 บาท
       เงินต้นคงเหลือ 5,750.00 บาท
  statement

       ผู้ค้ำประกัน


 • สัญญาเงินกู้ ฉฉ0080266
 •      วันที่กู้ 03-10-2566
       วงเงินกู้ 6,300.00 บาท
       เงินต้นคงเหลือ 3,675.00 บาท
  statement

       ผู้ค้ำประกัน


 • สัญญาเงินกู้ ฉฉ0080566
 •      วันที่กู้ 06-10-2566
       วงเงินกู้ 48,000.00 บาท
       เงินต้นคงเหลือ 32,000.00 บาท
  statement

       ผู้ค้ำประกัน


 • สัญญาเงินกู้ ฉฉ0080766
 •      วันที่กู้ 06-10-2566
       วงเงินกู้ 72,000.00 บาท
       เงินต้นคงเหลือ 48,000.00 บาท
  statement

       ผู้ค้ำประกัน


 • สัญญาเงินกู้ ฉฉ0081666
 •      วันที่กู้ 06-10-2566
       วงเงินกู้ 10,000.00 บาท
       เงินต้นคงเหลือ 6,600.00 บาท
  statement

       ผู้ค้ำประกัน


 • สัญญาเงินกู้ ฉฉ0082566
 •      วันที่กู้ 06-10-2566
       วงเงินกู้ 5,400.00 บาท
       เงินต้นคงเหลือ 3,400.00 บาท
  statement

       ผู้ค้ำประกัน


 • สัญญาเงินกู้ ฉฉ0082766
 •      วันที่กู้ 06-10-2566
       วงเงินกู้ 131,000.00 บาท
       เงินต้นคงเหลือ 87,000.00 บาท
  statement

       ผู้ค้ำประกัน


 • สัญญาเงินกู้ ฉฉ0083966
 •      วันที่กู้ 11-10-2566
       วงเงินกู้ 11,400.00 บาท
       เงินต้นคงเหลือ 7,600.00 บาท
  statement

       ผู้ค้ำประกัน


 • สัญญาเงินกู้ ฉฉ0084566
 •      วันที่กู้ 17-10-2566
       วงเงินกู้ 5,400.00 บาท
       เงินต้นคงเหลือ 3,600.00 บาท
  statement

       ผู้ค้ำประกัน


 • สัญญาเงินกู้ ฉฉ0084666
 •      วันที่กู้ 17-10-2566
       วงเงินกู้ 10,000.00 บาท
       เงินต้นคงเหลือ 6,600.00 บาท
  statement

       ผู้ค้ำประกัน


 • สัญญาเงินกู้ ฉฉ0084766
 •      วันที่กู้ 17-10-2566
       วงเงินกู้ 10,000.00 บาท
       เงินต้นคงเหลือ 6,600.00 บาท
  statement

       ผู้ค้ำประกัน


 • สัญญาเงินกู้ ฉฉ0084966
 •      วันที่กู้ 17-10-2566
       วงเงินกู้ 30,000.00 บาท
       เงินต้นคงเหลือ 20,000.00 บาท
  statement

       ผู้ค้ำประกัน


 • สัญญาเงินกู้ ฉฉ0085166
 •      วันที่กู้ 17-10-2566
       วงเงินกู้ 18,000.00 บาท
       เงินต้นคงเหลือ 12,000.00 บาท
  statement

       ผู้ค้ำประกัน


 • สัญญาเงินกู้ ฉฉ0085366
 •      วันที่กู้ 19-10-2566
       วงเงินกู้ 58,000.00 บาท
       เงินต้นคงเหลือ 38,000.00 บาท
  statement

       ผู้ค้ำประกัน


 • สัญญาเงินกู้ ฉฉ0086066
 •      วันที่กู้ 19-10-2566
       วงเงินกู้ 100,000.00 บาท
       เงินต้นคงเหลือ 66,400.00 บาท
  statement

       ผู้ค้ำประกัน


 • สัญญาเงินกู้ ฉฉ0086366
 •      วันที่กู้ 19-10-2566
       วงเงินกู้ 10,000.00 บาท
       เงินต้นคงเหลือ 6,600.00 บาท
  statement

       ผู้ค้ำประกัน


 • สัญญาเงินกู้ ฉฉ0086766
 •      วันที่กู้ 19-10-2566
       วงเงินกู้ 50,000.00 บาท
       เงินต้นคงเหลือ 33,200.00 บาท
  statement

       ผู้ค้ำประกัน


 • สัญญาเงินกู้ ฉฉ0087266
 •      วันที่กู้ 24-10-2566
       วงเงินกู้ 10,000.00 บาท
       เงินต้นคงเหลือ 6,600.00 บาท
  statement

       ผู้ค้ำประกัน


 • สัญญาเงินกู้ ฉฉ0087566
 •      วันที่กู้ 31-10-2566
       วงเงินกู้ 86,000.00 บาท
       เงินต้นคงเหลือ 57,200.00 บาท
  statement

       ผู้ค้ำประกัน


 • สัญญาเงินกู้ ฉฉ0087766
 •      วันที่กู้ 31-10-2566
       วงเงินกู้ 12,000.00 บาท
       เงินต้นคงเหลือ 8,000.00 บาท
  statement

       ผู้ค้ำประกัน


 • สัญญาเงินกู้ ฉฉ0087966
 •      วันที่กู้ 31-10-2566
       วงเงินกู้ 150,000.00 บาท
       เงินต้นคงเหลือ 100,000.00 บาท
  statement

       ผู้ค้ำประกัน


 • สัญญาเงินกู้ ฉฉ0088766
 •      วันที่กู้ 31-10-2566
       วงเงินกู้ 10,000.00 บาท
       เงินต้นคงเหลือ 6,600.00 บาท
  statement

       ผู้ค้ำประกัน


 • สัญญาเงินกู้ ฉฉ0089166
 •      วันที่กู้ 31-10-2566
       วงเงินกู้ 10,000.00 บาท
       เงินต้นคงเหลือ 6,600.00 บาท
  statement

       ผู้ค้ำประกัน


 • สัญญาเงินกู้ ฉฉ0089266
 •      วันที่กู้ 31-10-2566
       วงเงินกู้ 25,000.00 บาท
       เงินต้นคงเหลือ 16,600.00 บาท
  statement

       ผู้ค้ำประกัน


 • สัญญาเงินกู้ ฉฉ0089466
 •      วันที่กู้ 31-10-2566
       วงเงินกู้ 10,000.00 บาท
       เงินต้นคงเหลือ 6,600.00 บาท
  statement

       ผู้ค้ำประกัน


 • สัญญาเงินกู้ ฉฉ0089866
 •      วันที่กู้ 31-10-2566
       วงเงินกู้ 10,000.00 บาท
       เงินต้นคงเหลือ 6,600.00 บาท
  statement

       ผู้ค้ำประกัน


 • สัญญาเงินกู้ ฉฉ0089966
 •      วันที่กู้ 03-11-2566
       วงเงินกู้ 30,000.00 บาท
       เงินต้นคงเหลือ 20,000.00 บาท
  statement

       ผู้ค้ำประกัน


 • สัญญาเงินกู้ ฉฉ0090066
 •      วันที่กู้ 03-11-2566
       วงเงินกู้ 35,000.00 บาท
       เงินต้นคงเหลือ 23,000.00 บาท
  statement

       ผู้ค้ำประกัน


 • สัญญาเงินกู้ ฉฉ0090166
 •      วันที่กู้ 03-11-2566
       วงเงินกู้ 70,000.00 บาท
       เงินต้นคงเหลือ 46,400.00 บาท
  statement

       ผู้ค้ำประกัน


 • สัญญาเงินกู้ ฉฉ0090366
 •      วันที่กู้ 03-11-2566
       วงเงินกู้ 5,000.00 บาท
       เงินต้นคงเหลือ 3,000.00 บาท
  statement

       ผู้ค้ำประกัน


 • สัญญาเงินกู้ ฉฉ0090466
 •      วันที่กู้ 03-11-2566
       วงเงินกู้ 10,000.00 บาท
       เงินต้นคงเหลือ 6,600.00 บาท
  statement

       ผู้ค้ำประกัน


 • สัญญาเงินกู้ ฉฉ0090566
 •      วันที่กู้ 03-11-2566
       วงเงินกู้ 10,000.00 บาท
       เงินต้นคงเหลือ 6,600.00 บาท
  statement

       ผู้ค้ำประกัน


 • สัญญาเงินกู้ ฉฉ0090666
 •      วันที่กู้ 03-11-2566
       วงเงินกู้ 10,000.00 บาท
       เงินต้นคงเหลือ 6,000.00 บาท
  statement

       ผู้ค้ำประกัน


 • สัญญาเงินกู้ ฉฉ0090766
 •      วันที่กู้ 03-11-2566
       วงเงินกู้ 10,000.00 บาท
       เงินต้นคงเหลือ 6,600.00 บาท
  statement

       ผู้ค้ำประกัน


 • สัญญาเงินกู้ ฉฉ0090866
 •      วันที่กู้ 03-11-2566
       วงเงินกู้ 5,600.00 บาท
       เงินต้นคงเหลือ 3,600.00 บาท
  statement

       ผู้ค้ำประกัน


 • สัญญาเงินกู้ ฉฉ0090966
 •      วันที่กู้ 03-11-2566
       วงเงินกู้ 4,000.00 บาท
       เงินต้นคงเหลือ 2,000.00 บาท
  statement

       ผู้ค้ำประกัน


 • สัญญาเงินกู้ ฉฉ0091466
 •      วันที่กู้ 08-11-2566
       วงเงินกู้ 36,000.00 บาท
       เงินต้นคงเหลือ 27,000.00 บาท
  statement

       ผู้ค้ำประกัน


 • สัญญาเงินกู้ ฉฉ0091666
 •      วันที่กู้ 08-11-2566
       วงเงินกู้ 100,000.00 บาท
       เงินต้นคงเหลือ 70,000.00 บาท
  statement

       ผู้ค้ำประกัน


 • สัญญาเงินกู้ ฉฉ0091766
 •      วันที่กู้ 08-11-2566
       วงเงินกู้ 50,000.00 บาท
       เงินต้นคงเหลือ 37,400.00 บาท
  statement

       ผู้ค้ำประกัน


 • สัญญาเงินกู้ ฉฉ0092366
 •      วันที่กู้ 08-11-2566
       วงเงินกู้ 10,000.00 บาท
       เงินต้นคงเหลือ 7,450.00 บาท
  statement

       ผู้ค้ำประกัน


 • สัญญาเงินกู้ ฉฉ0092466
 •      วันที่กู้ 08-11-2566
       วงเงินกู้ 10,000.00 บาท
       เงินต้นคงเหลือ 7,450.00 บาท
  statement

       ผู้ค้ำประกัน


 • สัญญาเงินกู้ ฉฉ0092766
 •      วันที่กู้ 08-11-2566
       วงเงินกู้ 10,000.00 บาท
       เงินต้นคงเหลือ 7,450.00 บาท
  statement

       ผู้ค้ำประกัน


 • สัญญาเงินกู้ ฉฉ0093166
 •      วันที่กู้ 08-11-2566
       วงเงินกู้ 10,000.00 บาท
       เงินต้นคงเหลือ 7,450.00 บาท
  statement

       ผู้ค้ำประกัน


 • สัญญาเงินกู้ ฉฉ0093366
 •      วันที่กู้ 08-11-2566
       วงเงินกู้ 96,000.00 บาท
       เงินต้นคงเหลือ 72,000.00 บาท
  statement

       ผู้ค้ำประกัน


 • สัญญาเงินกู้ ฉฉ0093966
 •      วันที่กู้ 08-11-2566
       วงเงินกู้ 9,400.00 บาท
       เงินต้นคงเหลือ 7,000.00 บาท
  statement

       ผู้ค้ำประกัน


 • สัญญาเงินกู้ ฉฉ0094266
 •      วันที่กู้ 10-11-2566
       วงเงินกู้ 135,600.00 บาท
       เงินต้นคงเหลือ 101,700.00 บาท
  statement

       ผู้ค้ำประกัน


 • สัญญาเงินกู้ ฉฉ0094366
 •      วันที่กู้ 10-11-2566
       วงเงินกู้ 20,000.00 บาท
       เงินต้นคงเหลือ 14,000.00 บาท
  statement

       ผู้ค้ำประกัน


 • สัญญาเงินกู้ ฉฉ0095166
 •      วันที่กู้ 10-11-2566
       วงเงินกู้ 10,000.00 บาท
       เงินต้นคงเหลือ 7,450.00 บาท
  statement

       ผู้ค้ำประกัน


 • สัญญาเงินกู้ ฉฉ0095566
 •      วันที่กู้ 10-11-2566
       วงเงินกู้ 4,500.00 บาท
       เงินต้นคงเหลือ 3,000.00 บาท
  statement

       ผู้ค้ำประกัน


 • สัญญาเงินกู้ ฉฉ0095766
 •      วันที่กู้ 14-11-2566
       วงเงินกู้ 42,000.00 บาท
       เงินต้นคงเหลือ 31,500.00 บาท
  statement

       ผู้ค้ำประกัน


 • สัญญาเงินกู้ ฉฉ0096166
 •      วันที่กู้ 14-11-2566
       วงเงินกู้ 42,000.00 บาท
       เงินต้นคงเหลือ 31,500.00 บาท
  statement

       ผู้ค้ำประกัน


 • สัญญาเงินกู้ ฉฉ0096466
 •      วันที่กู้ 16-11-2566
       วงเงินกู้ 30,000.00 บาท
       เงินต้นคงเหลือ 22,500.00 บาท
  statement

       ผู้ค้ำประกัน


 • สัญญาเงินกู้ ฉฉ0096666
 •      วันที่กู้ 16-11-2566
       วงเงินกู้ 10,000.00 บาท
       เงินต้นคงเหลือ 7,450.00 บาท
  statement

       ผู้ค้ำประกัน


 • สัญญาเงินกู้ ฉฉ0096866
 •      วันที่กู้ 16-11-2566
       วงเงินกู้ 30,000.00 บาท
       เงินต้นคงเหลือ 22,500.00 บาท
  statement

       ผู้ค้ำประกัน


 • สัญญาเงินกู้ ฉฉ0096966
 •      วันที่กู้ 16-11-2566
       วงเงินกู้ 18,000.00 บาท
       เงินต้นคงเหลือ 13,500.00 บาท
  statement

       ผู้ค้ำประกัน


 • สัญญาเงินกู้ ฉฉ0097066
 •      วันที่กู้ 16-11-2566
       วงเงินกู้ 10,000.00 บาท
       เงินต้นคงเหลือ 7,450.00 บาท
  statement

       ผู้ค้ำประกัน


 • สัญญาเงินกู้ ฉฉ0097366
 •      วันที่กู้ 21-11-2566
       วงเงินกู้ 10,000.00 บาท
       เงินต้นคงเหลือ 7,450.00 บาท
  statement

       ผู้ค้ำประกัน


 • สัญญาเงินกู้ ฉฉ0097466
 •      วันที่กู้ 21-11-2566
       วงเงินกู้ 10,000.00 บาท
       เงินต้นคงเหลือ 7,450.00 บาท
  statement

       ผู้ค้ำประกัน


 • สัญญาเงินกู้ ฉฉ0097566
 •      วันที่กู้ 21-11-2566
       วงเงินกู้ 10,000.00 บาท
       เงินต้นคงเหลือ 7,450.00 บาท
  statement

       ผู้ค้ำประกัน


 • สัญญาเงินกู้ ฉฉ0097666
 •      วันที่กู้ 21-11-2566
       วงเงินกู้ 10,000.00 บาท
       เงินต้นคงเหลือ 7,450.00 บาท
  statement

       ผู้ค้ำประกัน


 • สัญญาเงินกู้ ฉฉ0097866
 •      วันที่กู้ 21-11-2566
       วงเงินกู้ 10,000.00 บาท
       เงินต้นคงเหลือ 7,000.00 บาท
  statement

       ผู้ค้ำประกัน


 • สัญญาเงินกู้ ฉฉ0097966
 •      วันที่กู้ 21-11-2566
       วงเงินกู้ 10,300.00 บาท
       เงินต้นคงเหลือ 7,600.00 บาท
  statement

       ผู้ค้ำประกัน


 • สัญญาเงินกู้ ฉฉ0098366
 •      วันที่กู้ 30-11-2566
       วงเงินกู้ 37,200.00 บาท
       เงินต้นคงเหลือ 27,900.00 บาท
  statement

       ผู้ค้ำประกัน


 • สัญญาเงินกู้ ฉฉ0098566
 •      วันที่กู้ 30-11-2566
       วงเงินกู้ 72,000.00 บาท
       เงินต้นคงเหลือ 54,000.00 บาท
  statement

       ผู้ค้ำประกัน


 • สัญญาเงินกู้ ฉฉ0099266
 •      วันที่กู้ 30-11-2566
       วงเงินกู้ 10,000.00 บาท
       เงินต้นคงเหลือ 4,000.00 บาท
  statement

       ผู้ค้ำประกัน


 • สัญญาเงินกู้ ฉฉ0099366
 •      วันที่กู้ 30-11-2566
       วงเงินกู้ 10,000.00 บาท
       เงินต้นคงเหลือ 7,000.00 บาท
  statement

       ผู้ค้ำประกัน


 • สัญญาเงินกู้ ฉฉ0099466
 •      วันที่กู้ 30-11-2566
       วงเงินกู้ 10,000.00 บาท
       เงินต้นคงเหลือ 7,450.00 บาท
  statement

       ผู้ค้ำประกัน


 • สัญญาเงินกู้ ฉฉ0099666
 •      วันที่กู้ 30-11-2566
       วงเงินกู้ 10,000.00 บาท
       เงินต้นคงเหลือ 7,450.00 บาท
  statement

       ผู้ค้ำประกัน


 • สัญญาเงินกู้ ฉฉ0099766
 •      วันที่กู้ 30-11-2566
       วงเงินกู้ 24,000.00 บาท
       เงินต้นคงเหลือ 18,000.00 บาท
  statement

       ผู้ค้ำประกัน


 • สัญญาเงินกู้ ฉฉ0099966
 •      วันที่กู้ 07-12-2566
       วงเงินกู้ 48,000.00 บาท
       เงินต้นคงเหลือ 40,000.00 บาท
  statement

       ผู้ค้ำประกัน


 • สัญญาเงินกู้ ฉฉ0100166
 •      วันที่กู้ 07-12-2566
       วงเงินกู้ 78,000.00 บาท
       เงินต้นคงเหลือ 65,000.00 บาท
  statement

       ผู้ค้ำประกัน


 • สัญญาเงินกู้ ฉฉ0100466
 •      วันที่กู้ 07-12-2566
       วงเงินกู้ 72,000.00 บาท
       เงินต้นคงเหลือ 60,000.00 บาท
  statement

       ผู้ค้ำประกัน


 • สัญญาเงินกู้ ฉฉ0100566
 •      วันที่กู้ 07-12-2566
       วงเงินกู้ 42,000.00 บาท
       เงินต้นคงเหลือ 35,000.00 บาท
  statement

       ผู้ค้ำประกัน


 • สัญญาเงินกู้ ฉฉ0100966
 •      วันที่กู้ 07-12-2566
       วงเงินกู้ 50,000.00 บาท
       เงินต้นคงเหลือ 41,600.00 บาท
  statement

       ผู้ค้ำประกัน


 • สัญญาเงินกู้ ฉฉ0101066
 •      วันที่กู้ 07-12-2566
       วงเงินกู้ 134,000.00 บาท
       เงินต้นคงเหลือ 111,000.00 บาท
  statement

       ผู้ค้ำประกัน


 • สัญญาเงินกู้ ฉฉ0101166
 •      วันที่กู้ 07-12-2566
       วงเงินกู้ 32,400.00 บาท
       เงินต้นคงเหลือ 27,000.00 บาท
  statement

       ผู้ค้ำประกัน


 • สัญญาเงินกู้ ฉฉ0101366
 •      วันที่กู้ 07-12-2566
       วงเงินกู้ 60,000.00 บาท
       เงินต้นคงเหลือ 50,000.00 บาท
  statement

       ผู้ค้ำประกัน


 • สัญญาเงินกู้ ฉฉ0101466
 •      วันที่กู้ 07-12-2566
       วงเงินกู้ 69,000.00 บาท
       เงินต้นคงเหลือ 57,500.00 บาท
  statement

       ผู้ค้ำประกัน


 • สัญญาเงินกู้ ฉฉ0101566
 •      วันที่กู้ 07-12-2566
       วงเงินกู้ 8,400.00 บาท
       เงินต้นคงเหลือ 7,000.00 บาท
  statement

       ผู้ค้ำประกัน


 • สัญญาเงินกู้ ฉฉ0101666
 •      วันที่กู้ 07-12-2566
       วงเงินกู้ 10,000.00 บาท
       เงินต้นคงเหลือ 8,300.00 บาท
  statement

       ผู้ค้ำประกัน


 • สัญญาเงินกู้ ฉฉ0101766
 •      วันที่กู้ 07-12-2566
       วงเงินกู้ 10,000.00 บาท
       เงินต้นคงเหลือ 8,300.00 บาท
  statement

       ผู้ค้ำประกัน


 • สัญญาเงินกู้ ฉฉ0101966
 •      วันที่กู้ 07-12-2566
       วงเงินกู้ 10,000.00 บาท
       เงินต้นคงเหลือ 8,300.00 บาท
  statement

       ผู้ค้ำประกัน


 • สัญญาเงินกู้ ฉฉ0102466
 •      วันที่กู้ 07-12-2566
       วงเงินกู้ 10,000.00 บาท
       เงินต้นคงเหลือ 8,300.00 บาท
  statement

       ผู้ค้ำประกัน


 • สัญญาเงินกู้ ฉฉ0102566
 •      วันที่กู้ 07-12-2566
       วงเงินกู้ 10,000.00 บาท
       เงินต้นคงเหลือ 8,300.00 บาท
  statement

       ผู้ค้ำประกัน


 • สัญญาเงินกู้ ฉฉ0102666
 •      วันที่กู้ 07-12-2566
       วงเงินกู้ 10,000.00 บาท
       เงินต้นคงเหลือ 8,300.00 บาท
  statement

       ผู้ค้ำประกัน


 • สัญญาเงินกู้ ฉฉ0102766
 •      วันที่กู้ 07-12-2566
       วงเงินกู้ 10,000.00 บาท
       เงินต้นคงเหลือ 8,300.00 บาท
  statement

       ผู้ค้ำประกัน


 • สัญญาเงินกู้ ฉฉ0102866
 •      วันที่กู้ 07-12-2566
       วงเงินกู้ 10,000.00 บาท
       เงินต้นคงเหลือ 8,300.00 บาท
  statement

       ผู้ค้ำประกัน


 • สัญญาเงินกู้ ฉฉ0102966
 •      วันที่กู้ 07-12-2566
       วงเงินกู้ 42,000.00 บาท
       เงินต้นคงเหลือ 35,000.00 บาท
  statement

       ผู้ค้ำประกัน


 • สัญญาเงินกู้ ฉฉ0103166
 •      วันที่กู้ 07-12-2566
       วงเงินกู้ 10,000.00 บาท
       เงินต้นคงเหลือ 8,300.00 บาท
  statement

       ผู้ค้ำประกัน


 • สัญญาเงินกู้ ฉฉ0103266
 •      วันที่กู้ 07-12-2566
       วงเงินกู้ 10,000.00 บาท
       เงินต้นคงเหลือ 8,300.00 บาท
  statement

       ผู้ค้ำประกัน


 • สัญญาเงินกู้ ฉฉ0103466
 •      วันที่กู้ 07-12-2566
       วงเงินกู้ 10,000.00 บาท
       เงินต้นคงเหลือ 8,300.00 บาท
  statement

       ผู้ค้ำประกัน


 • สัญญาเงินกู้ ฉฉ0103566
 •      วันที่กู้ 07-12-2566
       วงเงินกู้ 3,800.00 บาท
       เงินต้นคงเหลือ 2,800.00 บาท
  statement

       ผู้ค้ำประกัน


 • สัญญาเงินกู้ ฉฉ0103666
 •      วันที่กู้ 08-12-2566
       วงเงินกู้ 120,000.00 บาท
       เงินต้นคงเหลือ 100,000.00 บาท
  statement

       ผู้ค้ำประกัน


 • สัญญาเงินกู้ ฉฉ0104066
 •      วันที่กู้ 08-12-2566
       วงเงินกู้ 10,000.00 บาท
       เงินต้นคงเหลือ 8,300.00 บาท
  statement

       ผู้ค้ำประกัน


 • สัญญาเงินกู้ ฉฉ0104166
 •      วันที่กู้ 08-12-2566
       วงเงินกู้ 10,000.00 บาท
       เงินต้นคงเหลือ 6,000.00 บาท
  statement

       ผู้ค้ำประกัน


 • สัญญาเงินกู้ ฉฉ0104266
 •      วันที่กู้ 08-12-2566
       วงเงินกู้ 10,000.00 บาท
       เงินต้นคงเหลือ 8,300.00 บาท
  statement

       ผู้ค้ำประกัน


 • สัญญาเงินกู้ ฉฉ0104466
 •      วันที่กู้ 13-12-2566
       วงเงินกู้ 25,000.00 บาท
       เงินต้นคงเหลือ 20,800.00 บาท
  statement

       ผู้ค้ำประกัน


 • สัญญาเงินกู้ ฉฉ0104766
 •      วันที่กู้ 13-12-2566
       วงเงินกู้ 10,000.00 บาท
       เงินต้นคงเหลือ 8,000.00 บาท
  statement

       ผู้ค้ำประกัน


 • สัญญาเงินกู้ ฉฉ0104966
 •      วันที่กู้ 15-12-2566
       วงเงินกู้ 2,500.00 บาท
       เงินต้นคงเหลือ 1,500.00 บาท
  statement

       ผู้ค้ำประกัน


 • สัญญาเงินกู้ ฉฉ0105066
 •      วันที่กู้ 15-12-2566
       วงเงินกู้ 4,000.00 บาท
       เงินต้นคงเหลือ 3,300.00 บาท
  statement

       ผู้ค้ำประกัน


 • สัญญาเงินกู้ ฉฉ0105266
 •      วันที่กู้ 15-12-2566
       วงเงินกู้ 5,000.00 บาท
       เงินต้นคงเหลือ 4,000.00 บาท
  statement

       ผู้ค้ำประกัน


 • สัญญาเงินกู้ ฉฉ0105566
 •      วันที่กู้ 15-12-2566
       วงเงินกู้ 14,000.00 บาท
       เงินต้นคงเหลือ 11,600.00 บาท
  statement

       ผู้ค้ำประกัน


 • สัญญาเงินกู้ ฉฉ0105666
 •      วันที่กู้ 15-12-2566
       วงเงินกู้ 10,000.00 บาท
       เงินต้นคงเหลือ 8,300.00 บาท
  statement

       ผู้ค้ำประกัน


 • สัญญาเงินกู้ ฉฉ0105866
 •      วันที่กู้ 20-12-2566
       วงเงินกู้ 10,000.00 บาท
       เงินต้นคงเหลือ 8,300.00 บาท
  statement

       ผู้ค้ำประกัน


 • สัญญาเงินกู้ ฉฉ0105966
 •      วันที่กู้ 20-12-2566
       วงเงินกู้ 10,000.00 บาท
       เงินต้นคงเหลือ 8,300.00 บาท
  statement

       ผู้ค้ำประกัน


 • สัญญาเงินกู้ ฉฉ0106066
 •      วันที่กู้ 20-12-2566
       วงเงินกู้ 10,000.00 บาท
       เงินต้นคงเหลือ 8,300.00 บาท
  statement

       ผู้ค้ำประกัน


 • สัญญาเงินกู้ ฉฉ0106166
 •      วันที่กู้ 20-12-2566
       วงเงินกู้ 30,000.00 บาท
       เงินต้นคงเหลือ 25,000.00 บาท
  statement

       ผู้ค้ำประกัน


 • สัญญาเงินกู้ ฉฉ0106266
 •      วันที่กู้ 22-12-2566
       วงเงินกู้ 130,000.00 บาท
       เงินต้นคงเหลือ 108,200.00 บาท
  statement

       ผู้ค้ำประกัน


 • สัญญาเงินกู้ ฉฉ0106366
 •      วันที่กู้ 22-12-2566
       วงเงินกู้ 16,800.00 บาท
       เงินต้นคงเหลือ 14,000.00 บาท
  statement

       ผู้ค้ำประกัน


 • สัญญาเงินกู้ ฉฉ0106466
 •      วันที่กู้ 22-12-2566
       วงเงินกู้ 110,000.00 บาท
       เงินต้นคงเหลือ 91,600.00 บาท
  statement

       ผู้ค้ำประกัน


 • สัญญาเงินกู้ ฉฉ0106566
 •      วันที่กู้ 22-12-2566
       วงเงินกู้ 72,000.00 บาท
       เงินต้นคงเหลือ 60,000.00 บาท
  statement

       ผู้ค้ำประกัน


 • สัญญาเงินกู้ ฉฉ0106666
 •      วันที่กู้ 22-12-2566
       วงเงินกู้ 10,000.00 บาท
       เงินต้นคงเหลือ 8,300.00 บาท
  statement

       ผู้ค้ำประกัน


 • สัญญาเงินกู้ ฉฉ0106766
 •      วันที่กู้ 22-12-2566
       วงเงินกู้ 10,000.00 บาท
       เงินต้นคงเหลือ 8,300.00 บาท
  statement

       ผู้ค้ำประกัน


 • สัญญาเงินกู้ ฉฉ0106866
 •      วันที่กู้ 22-12-2566
       วงเงินกู้ 10,000.00 บาท
       เงินต้นคงเหลือ 8,300.00 บาท
  statement

       ผู้ค้ำประกัน


 • สัญญาเงินกู้ ฉฉ0107266
 •      วันที่กู้ 22-12-2566
       วงเงินกู้ 10,000.00 บาท
       เงินต้นคงเหลือ 8,300.00 บาท
  statement

       ผู้ค้ำประกัน


 • สัญญาเงินกู้ ฉฉ0107366
 •      วันที่กู้ 22-12-2566
       วงเงินกู้ 10,000.00 บาท
       เงินต้นคงเหลือ 8,300.00 บาท
  statement

       ผู้ค้ำประกัน


 • สัญญาเงินกู้ ฉฉ0107466
 •      วันที่กู้ 22-12-2566
       วงเงินกู้ 6,300.00 บาท
       เงินต้นคงเหลือ 5,250.00 บาท
  statement

       ผู้ค้ำประกัน


 • สัญญาเงินกู้ ฉฉ0107566
 •      วันที่กู้ 27-12-2566
       วงเงินกู้ 62,400.00 บาท
       เงินต้นคงเหลือ 52,000.00 บาท
  statement

       ผู้ค้ำประกัน


 • สัญญาเงินกู้ ฉฉ0107666
 •      วันที่กู้ 27-12-2566
       วงเงินกู้ 126,000.00 บาท
       เงินต้นคงเหลือ 105,000.00 บาท
  statement

       ผู้ค้ำประกัน


 • สัญญาเงินกู้ ฉฉ0107766
 •      วันที่กู้ 27-12-2566
       วงเงินกู้ 42,000.00 บาท
       เงินต้นคงเหลือ 35,000.00 บาท
  statement

       ผู้ค้ำประกัน


 • สัญญาเงินกู้ ฉฉ0107866
 •      วันที่กู้ 27-12-2566
       วงเงินกู้ 54,000.00 บาท
       เงินต้นคงเหลือ 45,000.00 บาท
  statement

       ผู้ค้ำประกัน


 • สัญญาเงินกู้ ฉฉ0108066
 •      วันที่กู้ 27-12-2566
       วงเงินกู้ 10,000.00 บาท
       เงินต้นคงเหลือ 8,000.00 บาท
  statement

       ผู้ค้ำประกัน


 • สัญญาเงินกู้ ฉฉ0108166
 •      วันที่กู้ 27-12-2566
       วงเงินกู้ 24,000.00 บาท
       เงินต้นคงเหลือ 20,000.00 บาท
  statement

       ผู้ค้ำประกัน


 • สัญญาเงินกู้ ฉฉ0108266
 •      วันที่กู้ 27-12-2566
       วงเงินกู้ 6,000.00 บาท
       เงินต้นคงเหลือ 5,000.00 บาท
  statement

       ผู้ค้ำประกัน


 • สัญญาเงินกู้ ฉฉ0108366
 •      วันที่กู้ 27-12-2566
       วงเงินกู้ 10,000.00 บาท
       เงินต้นคงเหลือ 8,300.00 บาท
  statement

       ผู้ค้ำประกัน


 • สัญญาเงินกู้ ฉฉ0108566
 •      วันที่กู้ 27-12-2566
       วงเงินกู้ 8,400.00 บาท
       เงินต้นคงเหลือ 7,000.00 บาท
  statement

       ผู้ค้ำประกัน


 • สัญญาเงินกู้ ฉฉ0108766
 •      วันที่กู้ 27-12-2566
       วงเงินกู้ 15,200.00 บาท
       เงินต้นคงเหลือ 12,600.00 บาท
  statement

       ผู้ค้ำประกัน


 • สัญญาเงินกู้ ฉฉ0109066
 •      วันที่กู้ 27-12-2566
       วงเงินกู้ 10,000.00 บาท
       เงินต้นคงเหลือ 9,000.00 บาท
  statement

       ผู้ค้ำประกัน


 • สัญญาเงินกู้ ฉฉ0109166
 •      วันที่กู้ 27-12-2566
       วงเงินกู้ 10,000.00 บาท
       เงินต้นคงเหลือ 8,300.00 บาท
  statement

       ผู้ค้ำประกัน


 • สัญญาเงินกู้ ฉฉ0109266
 •      วันที่กู้ 27-12-2566
       วงเงินกู้ 10,000.00 บาท
       เงินต้นคงเหลือ 8,300.00 บาท
  statement

       ผู้ค้ำประกัน


 • สัญญาเงินกู้ พ10000157
 •      วันที่กู้ 01-04-2557
       วงเงินกู้ 1,657,000.00 บาท
       เงินต้นคงเหลือ 1,234,878.00 บาท
  statement

       ผู้ค้ำประกัน


 • สัญญาเงินกู้ พ10000158
 •      วันที่กู้ 27-02-2558
       วงเงินกู้ 2,380,000.00 บาท
       เงินต้นคงเหลือ 1,646,397.00 บาท
  statement

       ผู้ค้ำประกัน


 • สัญญาเงินกู้ พ10000161
 •      วันที่กู้ 06-02-2561
       วงเงินกู้ 610,650.00 บาท
       เงินต้นคงเหลือ 488,652.00 บาท
  statement

       ผู้ค้ำประกัน


 • สัญญาเงินกู้ พ10000162
 •      วันที่กู้ 07-08-2562
       วงเงินกู้ 430,000.00 บาท
       เงินต้นคงเหลือ 386,555.00 บาท
  statement

       ผู้ค้ำประกัน


 • สัญญาเงินกู้ พ10000164
 •      วันที่กู้ 07-09-2564
       วงเงินกู้ 1,694,800.00 บาท
       เงินต้นคงเหลือ 1,561,233.00 บาท
  statement

       ผู้ค้ำประกัน


 • สัญญาเงินกู้ พ10000166
 •      วันที่กู้ 12-06-2566
       วงเงินกู้ 1,700,000.00 บาท
       เงินต้นคงเหลือ 1,442,913.00 บาท
  statement

       ผู้ค้ำประกัน


 • สัญญาเงินกู้ พ10000167
 •      วันที่กู้ 05-01-2567
       วงเงินกู้ 3,000,000.00 บาท
       เงินต้นคงเหลือ 2,978,016.00 บาท
  statement

       ผู้ค้ำประกัน


 • สัญญาเงินกู้ พ10000261
 •      วันที่กู้ 23-02-2561
       วงเงินกู้ 1,098,112.00 บาท
       เงินต้นคงเหลือ 848,212.00 บาท
  statement

       ผู้ค้ำประกัน


 • สัญญาเงินกู้ พ10000264
 •      วันที่กู้ 21-12-2564
       วงเงินกู้ 2,600,000.00 บาท
       เงินต้นคงเหลือ 2,461,665.00 บาท
  statement

       ผู้ค้ำประกัน


 • สัญญาเงินกู้ พ10000266
 •      วันที่กู้ 26-09-2566
       วงเงินกู้ 740,000.00 บาท
       เงินต้นคงเหลือ 712,918.00 บาท
  statement

       ผู้ค้ำประกัน


 • สัญญาเงินกู้ พ10000357
 •      วันที่กู้ 02-10-2557
       วงเงินกู้ 500,000.00 บาท
       เงินต้นคงเหลือ 225,410.00 บาท
  statement

       ผู้ค้ำประกัน


 • สัญญาเงินกู้ พ10000361
 •      วันที่กู้ 03-05-2561
       วงเงินกู้ 495,120.00 บาท
       เงินต้นคงเหลือ 371,533.00 บาท
  statement

       ผู้ค้ำประกัน


 • สัญญาเงินกู้ พ10000366
 •      วันที่กู้ 22-12-2566
       วงเงินกู้ 2,580,000.00 บาท
       เงินต้นคงเหลือ 2,545,702.00 บาท
  statement

       ผู้ค้ำประกัน


 • สัญญาเงินกู้ พ10000458
 •      วันที่กู้ 15-07-2558
       วงเงินกู้ 597,000.00 บาท
       เงินต้นคงเหลือ 360,175.00 บาท
  statement

       ผู้ค้ำประกัน


 • สัญญาเงินกู้ พ10000459
 •      วันที่กู้ 16-11-2559
       วงเงินกู้ 268,000.00 บาท
       เงินต้นคงเหลือ 151,473.00 บาท
  statement

       ผู้ค้ำประกัน


 • สัญญาเงินกู้ พ10000466
 •      วันที่กู้ 25-12-2566
       วงเงินกู้ 500,000.00 บาท
       เงินต้นคงเหลือ 489,938.00 บาท
  statement

       ผู้ค้ำประกัน


 • สัญญาเงินกู้ พ10000561
 •      วันที่กู้ 08-10-2561
       วงเงินกู้ 1,240,500.00 บาท
       เงินต้นคงเหลือ 1,013,739.00 บาท
  statement

       ผู้ค้ำประกัน


 • สัญญาเงินกู้ พ10000566
 •      วันที่กู้ 25-12-2566
       วงเงินกู้ 1,162,400.00 บาท
       เงินต้นคงเหลือ 1,159,926.00 บาท
  statement

       ผู้ค้ำประกัน


 • สัญญาเงินกู้ พ10000656
 •      วันที่กู้ 12-11-2556
       วงเงินกู้ 2,200,000.00 บาท
       เงินต้นคงเหลือ 813,036.00 บาท
  statement

       ผู้ค้ำประกัน


 • สัญญาเงินกู้ พ10000758
 •      วันที่กู้ 08-12-2558
       วงเงินกู้ 340,000.00 บาท
       เงินต้นคงเหลือ 240,318.00 บาท
  statement

       ผู้ค้ำประกัน


 • สัญญาเงินกู้ พ20000166
 •      วันที่กู้ 07-09-2566
       วงเงินกู้ 45,000.00 บาท
       เงินต้นคงเหลือ 40,250.00 บาท
  statement

       ผู้ค้ำประกัน


 • สัญญาเงินกู้ พ20000264
 •      วันที่กู้ 02-03-2564
       วงเงินกู้ 100,000.00 บาท
       เงินต้นคงเหลือ 34,900.00 บาท
  statement

       ผู้ค้ำประกัน


 • สัญญาเงินกู้ พ20003663
 •      วันที่กู้ 17-11-2563
       วงเงินกู้ 100,000.00 บาท
       เงินต้นคงเหลือ 30,700.00 บาท
  statement

       ผู้ค้ำประกัน


 • สัญญาเงินกู้ พ20003763
 •      วันที่กู้ 17-11-2563
       วงเงินกู้ 72,000.00 บาท
       เงินต้นคงเหลือ 22,500.00 บาท
  statement

       ผู้ค้ำประกัน


 • สัญญาเงินกู้ พ20004263
 •      วันที่กู้ 07-12-2563
       วงเงินกู้ 72,000.00 บาท
       เงินต้นคงเหลือ 24,000.00 บาท
  statement

       ผู้ค้ำประกัน


 • สัญญาเงินกู้ พ20004363
 •      วันที่กู้ 09-12-2563
       วงเงินกู้ 48,000.00 บาท
       เงินต้นคงเหลือ 16,000.00 บาท
  statement

       ผู้ค้ำประกัน


 • สัญญาเงินกู้ พ60000265
 •      วันที่กู้ 13-01-2565
       วงเงินกู้ 96,000.00 บาท
       เงินต้นคงเหลือ 21,000.00 บาท
  statement

       ผู้ค้ำประกัน


 • สัญญาเงินกู้ พ60000565
 •      วันที่กู้ 11-02-2565
       วงเงินกู้ 100,000.00 บาท
       เงินต้นคงเหลือ 49,600.00 บาท
  statement

       ผู้ค้ำประกัน


 • สัญญาเงินกู้ พ60000964
 •      วันที่กู้ 02-02-2564
       วงเงินกู้ 24,000.00 บาท
       เงินต้นคงเหลือ 8,500.00 บาท
  statement

       ผู้ค้ำประกัน


 • สัญญาเงินกู้ พ60001364
 •      วันที่กู้ 19-02-2564
       วงเงินกู้ 100,000.00 บาท
       เงินต้นคงเหลือ 34,900.00 บาท
  statement

       ผู้ค้ำประกัน


 • สัญญาเงินกู้ พ60001964
 •      วันที่กู้ 19-02-2564
       วงเงินกู้ 20,000.00 บาท
       เงินต้นคงเหลือ 4,500.00 บาท
  statement

       ผู้ค้ำประกัน


 • สัญญาเงินกู้ พ60003763
 •      วันที่กู้ 30-11-2563
       วงเงินกู้ 43,000.00 บาท
       เงินต้นคงเหลือ 10,600.00 บาท
  statement

       ผู้ค้ำประกัน


 • สัญญาเงินกู้ พ60004663
 •      วันที่กู้ 09-12-2563
       วงเงินกู้ 100,000.00 บาท
       เงินต้นคงเหลือ 26,500.00 บาท
  statement

       ผู้ค้ำประกัน


 • สัญญาเงินกู้ พ60005163
 •      วันที่กู้ 25-12-2563
       วงเงินกู้ 74,000.00 บาท
       เงินต้นคงเหลือ 22,800.00 บาท
  statement

       ผู้ค้ำประกัน


 • สัญญาเงินกู้ พ60006564
 •      วันที่กู้ 02-09-2564
       วงเงินกู้ 70,000.00 บาท
       เงินต้นคงเหลือ 25,000.00 บาท
  statement

       ผู้ค้ำประกัน


 • สัญญาเงินกู้ พ60007464
 •      วันที่กู้ 05-10-2564
       วงเงินกู้ 41,400.00 บาท
       เงินต้นคงเหลือ 9,200.00 บาท
  statement

       ผู้ค้ำประกัน


 • สัญญาเงินกู้ พ60008264
 •      วันที่กู้ 19-10-2564
       วงเงินกู้ 59,500.00 บาท
       เงินต้นคงเหลือ 11,900.00 บาท
  statement

       ผู้ค้ำประกัน


 • สัญญาเงินกู้ พ60008564
 •      วันที่กู้ 25-10-2564
       วงเงินกู้ 96,000.00 บาท
       เงินต้นคงเหลือ 40,000.00 บาท
  statement

       ผู้ค้ำประกัน


 • สัญญาเงินกู้ พ60010064
 •      วันที่กู้ 30-11-2564
       วงเงินกู้ 49,000.00 บาท
       เงินต้นคงเหลือ 9,850.00 บาท
  statement

       ผู้ค้ำประกัน


 • สัญญาเงินกู้ พ70000161
 •      วันที่กู้ 03-01-2561
       วงเงินกู้ 180,000.00 บาท
       เงินต้นคงเหลือ 8,488.00 บาท
  statement

       ผู้ค้ำประกัน


 • สัญญาเงินกู้ พ70000166
 •      วันที่กู้ 28-02-2566
       วงเงินกู้ 380,000.00 บาท
       เงินต้นคงเหลือ 332,876.00 บาท
  statement

       ผู้ค้ำประกัน


 • สัญญาเงินกู้ พ70000167
 •      วันที่กู้ 16-01-2567
       วงเงินกู้ 800,000.00 บาท
       เงินต้นคงเหลือ 797,749.00 บาท
  statement

       ผู้ค้ำประกัน


 • สัญญาเงินกู้ พ70000266
 •      วันที่กู้ 28-02-2566
       วงเงินกู้ 800,000.00 บาท
       เงินต้นคงเหลือ 753,391.00 บาท
  statement

       ผู้ค้ำประกัน


 • สัญญาเงินกู้ พ70000267
 •      วันที่กู้ 16-01-2567
       วงเงินกู้ 800,000.00 บาท
       เงินต้นคงเหลือ 797,749.00 บาท
  statement

       ผู้ค้ำประกัน


 • สัญญาเงินกู้ พ70000361
 •      วันที่กู้ 03-01-2561
       วงเงินกู้ 200,000.00 บาท
       เงินต้นคงเหลือ 32,157.00 บาท
  statement

       ผู้ค้ำประกัน


 • สัญญาเงินกู้ พ70000362
 •      วันที่กู้ 31-01-2562
       วงเงินกู้ 600,000.00 บาท
       เงินต้นคงเหลือ 350,516.00 บาท
  statement

       ผู้ค้ำประกัน


 • สัญญาเงินกู้ พ70000367
 •      วันที่กู้ 16-01-2567
       วงเงินกู้ 200,000.00 บาท
       เงินต้นคงเหลือ 199,262.00 บาท
  statement

       ผู้ค้ำประกัน


 • สัญญาเงินกู้ พ70000466
 •      วันที่กู้ 28-02-2566
       วงเงินกู้ 350,000.00 บาท
       เงินต้นคงเหลือ 328,304.00 บาท
  statement

       ผู้ค้ำประกัน


 • สัญญาเงินกู้ พ70000467
 •      วันที่กู้ 16-01-2567
       วงเงินกู้ 800,000.00 บาท
       เงินต้นคงเหลือ 797,749.00 บาท
  statement

       ผู้ค้ำประกัน


 • สัญญาเงินกู้ พ70000564
 •      วันที่กู้ 14-01-2564
       วงเงินกู้ 600,000.00 บาท
       เงินต้นคงเหลือ 494,928.00 บาท
  statement

       ผู้ค้ำประกัน


 • สัญญาเงินกู้ พ70000566
 •      วันที่กู้ 28-02-2566
       วงเงินกู้ 150,000.00 บาท
       เงินต้นคงเหลือ 140,876.00 บาท
  statement

       ผู้ค้ำประกัน


 • สัญญาเงินกู้ พ70000567
 •      วันที่กู้ 16-01-2567
       วงเงินกู้ 800,000.00 บาท
       เงินต้นคงเหลือ 797,749.00 บาท
  statement

       ผู้ค้ำประกัน


 • สัญญาเงินกู้ พ70000667
 •      วันที่กู้ 16-01-2567
       วงเงินกู้ 800,000.00 บาท
       เงินต้นคงเหลือ 797,749.00 บาท
  statement

       ผู้ค้ำประกัน


 • สัญญาเงินกู้ พ70000763
 •      วันที่กู้ 20-02-2563
       วงเงินกู้ 400,000.00 บาท
       เงินต้นคงเหลือ 283,484.00 บาท
  statement

       ผู้ค้ำประกัน


 • สัญญาเงินกู้ พ70000765
 •      วันที่กู้ 31-01-2565
       วงเงินกู้ 400,000.00 บาท
       เงินต้นคงเหลือ 345,870.00 บาท
  statement

       ผู้ค้ำประกัน


 • สัญญาเงินกู้ พ70000767
 •      วันที่กู้ 16-01-2567
       วงเงินกู้ 800,000.00 บาท
       เงินต้นคงเหลือ 796,449.00 บาท
  statement

       ผู้ค้ำประกัน


 • สัญญาเงินกู้ พ70000867
 •      วันที่กู้ 31-01-2567
       วงเงินกู้ 800,000.00 บาท
       เงินต้นคงเหลือ 796,028.00 บาท
  statement

       ผู้ค้ำประกัน


 • สัญญาเงินกู้ พ70000966
 •      วันที่กู้ 28-02-2566
       วงเงินกู้ 430,000.00 บาท
       เงินต้นคงเหลือ 404,008.00 บาท
  statement

       ผู้ค้ำประกัน


 • สัญญาเงินกู้ พ70000967
 •      วันที่กู้ 31-01-2567
       วงเงินกู้ 800,000.00 บาท
       เงินต้นคงเหลือ 796,028.00 บาท
  statement

       ผู้ค้ำประกัน


 • สัญญาเงินกู้ พ70001062
 •      วันที่กู้ 26-02-2562
       วงเงินกู้ 600,000.00 บาท
       เงินต้นคงเหลือ 267,840.00 บาท
  statement

       ผู้ค้ำประกัน


 • สัญญาเงินกู้ พ70001066
 •      วันที่กู้ 28-02-2566
       วงเงินกู้ 200,000.00 บาท
       เงินต้นคงเหลือ 173,905.00 บาท
  statement

       ผู้ค้ำประกัน


 • สัญญาเงินกู้ พ70001067
 •      วันที่กู้ 31-01-2567
       วงเงินกู้ 800,000.00 บาท
       เงินต้นคงเหลือ 796,028.00 บาท
  statement

       ผู้ค้ำประกัน


 • สัญญาเงินกู้ พ70001163
 •      วันที่กู้ 28-02-2563
       วงเงินกู้ 600,000.00 บาท
       เงินต้นคงเหลือ 393,909.00 บาท
  statement

       ผู้ค้ำประกัน


 • สัญญาเงินกู้ พ70001166
 •      วันที่กู้ 28-02-2566
       วงเงินกู้ 400,000.00 บาท
       เงินต้นคงเหลือ 360,101.00 บาท
  statement

       ผู้ค้ำประกัน


 • สัญญาเงินกู้ พ70001167
 •      วันที่กู้ 31-01-2567
       วงเงินกู้ 200,000.00 บาท
       เงินต้นคงเหลือ 194,832.00 บาท
  statement

       ผู้ค้ำประกัน


 • สัญญาเงินกู้ พ70001263
 •      วันที่กู้ 17-03-2563
       วงเงินกู้ 400,000.00 บาท
       เงินต้นคงเหลือ 195,894.00 บาท
  statement

       ผู้ค้ำประกัน


 • สัญญาเงินกู้ พ70001266
 •      วันที่กู้ 30-03-2566
       วงเงินกู้ 800,000.00 บาท
       เงินต้นคงเหลือ 732,693.00 บาท
  statement

       ผู้ค้ำประกัน


 • สัญญาเงินกู้ พ70001267
 •      วันที่กู้ 31-01-2567
       วงเงินกู้ 200,000.00 บาท
       เงินต้นคงเหลือ 198,832.00 บาท
  statement

       ผู้ค้ำประกัน


 • สัญญาเงินกู้ พ70001366
 •      วันที่กู้ 30-03-2566
       วงเงินกู้ 770,000.00 บาท
       เงินต้นคงเหลือ 729,318.00 บาท
  statement

       ผู้ค้ำประกัน


 • สัญญาเงินกู้ พ70001466
 •      วันที่กู้ 30-03-2566
       วงเงินกู้ 600,000.00 บาท
       เงินต้นคงเหลือ 567,790.00 บาท
  statement

       ผู้ค้ำประกัน


 • สัญญาเงินกู้ พ70001666
 •      วันที่กู้ 30-03-2566
       วงเงินกู้ 420,000.00 บาท
       เงินต้นคงเหลือ 396,890.00 บาท
  statement

       ผู้ค้ำประกัน


 • สัญญาเงินกู้ พ70001764
 •      วันที่กู้ 19-02-2564
       วงเงินกู้ 600,000.00 บาท
       เงินต้นคงเหลือ 494,928.00 บาท
  statement

       ผู้ค้ำประกัน


 • สัญญาเงินกู้ พ70001766
 •      วันที่กู้ 30-03-2566
       วงเงินกู้ 600,000.00 บาท
       เงินต้นคงเหลือ 481,432.00 บาท
  statement

       ผู้ค้ำประกัน


 • สัญญาเงินกู้ พ70001866
 •      วันที่กู้ 30-03-2566
       วงเงินกู้ 800,000.00 บาท
       เงินต้นคงเหลือ 757,427.00 บาท
  statement

       ผู้ค้ำประกัน


 • สัญญาเงินกู้ พ70001965
 •      วันที่กู้ 16-03-2565
       วงเงินกู้ 600,000.00 บาท
       เงินต้นคงเหลือ 520,878.00 บาท
  statement

       ผู้ค้ำประกัน


 • สัญญาเงินกู้ พ70001966
 •      วันที่กู้ 30-03-2566
       วงเงินกู้ 600,000.00 บาท
       เงินต้นคงเหลือ 567,790.00 บาท
  statement

       ผู้ค้ำประกัน


 • สัญญาเงินกู้ พ70002066
 •      วันที่กู้ 30-03-2566
       วงเงินกู้ 800,000.00 บาท
       เงินต้นคงเหลือ 757,427.00 บาท
  statement

       ผู้ค้ำประกัน


 • สัญญาเงินกู้ พ70002166
 •      วันที่กู้ 31-03-2566
       วงเงินกู้ 800,000.00 บาท
       เงินต้นคงเหลือ 757,307.00 บาท
  statement

       ผู้ค้ำประกัน


 • สัญญาเงินกู้ พ70002266
 •      วันที่กู้ 31-03-2566
       วงเงินกู้ 600,000.00 บาท
       เงินต้นคงเหลือ 567,675.00 บาท
  statement

       ผู้ค้ำประกัน


 • สัญญาเงินกู้ พ70002366
 •      วันที่กู้ 31-03-2566
       วงเงินกู้ 800,000.00 บาท
       เงินต้นคงเหลือ 757,307.00 บาท
  statement

       ผู้ค้ำประกัน


 • สัญญาเงินกู้ พ70002561
 •      วันที่กู้ 06-02-2561
       วงเงินกู้ 120,000.00 บาท
       เงินต้นคงเหลือ 11,220.00 บาท
  statement

       ผู้ค้ำประกัน


 • สัญญาเงินกู้ พ70002566
 •      วันที่กู้ 31-03-2566
       วงเงินกู้ 710,000.00 บาท
       เงินต้นคงเหลือ 664,001.00 บาท
  statement

       ผู้ค้ำประกัน


 • สัญญาเงินกู้ พ70002664
 •      วันที่กู้ 25-02-2564
       วงเงินกู้ 210,000.00 บาท
       เงินต้นคงเหลือ 154,309.00 บาท
  statement

       ผู้ค้ำประกัน


 • สัญญาเงินกู้ พ70002665
 •      วันที่กู้ 30-03-2565
       วงเงินกู้ 800,000.00 บาท
       เงินต้นคงเหลือ 716,750.00 บาท
  statement

       ผู้ค้ำประกัน


 • สัญญาเงินกู้ พ70002760
 •      วันที่กู้ 11-04-2560
       วงเงินกู้ 100,000.00 บาท
       เงินต้นคงเหลือ 39,931.00 บาท
  statement

       ผู้ค้ำประกัน


 • สัญญาเงินกู้ พ70002763
 •      วันที่กู้ 15-04-2563
       วงเงินกู้ 550,000.00 บาท
       เงินต้นคงเหลือ 418,634.00 บาท
  statement

       ผู้ค้ำประกัน


 • สัญญาเงินกู้ พ70002866
 •      วันที่กู้ 05-04-2566
       วงเงินกู้ 150,000.00 บาท
       เงินต้นคงเหลือ 134,833.00 บาท
  statement

       ผู้ค้ำประกัน


 • สัญญาเงินกู้ พ70002962
 •      วันที่กู้ 27-02-2562
       วงเงินกู้ 280,000.00 บาท
       เงินต้นคงเหลือ 142,694.00 บาท
  statement

       ผู้ค้ำประกัน


 • สัญญาเงินกู้ พ70002966
 •      วันที่กู้ 05-04-2566
       วงเงินกู้ 520,000.00 บาท
       เงินต้นคงเหลือ 496,246.00 บาท
  statement

       ผู้ค้ำประกัน


 • สัญญาเงินกู้ พ70003066
 •      วันที่กู้ 05-04-2566
       วงเงินกู้ 300,000.00 บาท
       เงินต้นคงเหลือ 285,983.00 บาท
  statement

       ผู้ค้ำประกัน


 • สัญญาเงินกู้ พ70003163
 •      วันที่กู้ 29-04-2563
       วงเงินกู้ 600,000.00 บาท
       เงินต้นคงเหลือ 440,071.00 บาท
  statement

       ผู้ค้ำประกัน


 • สัญญาเงินกู้ พ70003166
 •      วันที่กู้ 27-04-2566
       วงเงินกู้ 800,000.00 บาท
       เงินต้นคงเหลือ 761,687.00 บาท
  statement

       ผู้ค้ำประกัน


 • สัญญาเงินกู้ พ70003263
 •      วันที่กู้ 29-04-2563
       วงเงินกู้ 510,000.00 บาท
       เงินต้นคงเหลือ 367,131.00 บาท
  statement

       ผู้ค้ำประกัน


 • สัญญาเงินกู้ พ70003266
 •      วันที่กู้ 27-04-2566
       วงเงินกู้ 800,000.00 บาท
       เงินต้นคงเหลือ 761,687.00 บาท
  statement

       ผู้ค้ำประกัน


 • สัญญาเงินกู้ พ70003364
 •      วันที่กู้ 15-03-2564
       วงเงินกู้ 600,000.00 บาท
       เงินต้นคงเหลือ 455,085.00 บาท
  statement

       ผู้ค้ำประกัน


 • สัญญาเงินกู้ พ70003366
 •      วันที่กู้ 27-04-2566
       วงเงินกู้ 600,000.00 บาท
       เงินต้นคงเหลือ 571,009.00 บาท
  statement

       ผู้ค้ำประกัน


 • สัญญาเงินกู้ พ70003464
 •      วันที่กู้ 15-03-2564
       วงเงินกู้ 600,000.00 บาท
       เงินต้นคงเหลือ 494,928.00 บาท
  statement

       ผู้ค้ำประกัน


 • สัญญาเงินกู้ พ70003466
 •      วันที่กู้ 27-04-2566
       วงเงินกู้ 700,000.00 บาท
       เงินต้นคงเหลือ 666,348.00 บาท
  statement

       ผู้ค้ำประกัน


 • สัญญาเงินกู้ พ70003566
 •      วันที่กู้ 27-04-2566
       วงเงินกู้ 380,000.00 บาท
       เงินต้นคงเหลือ 339,033.00 บาท
  statement

       ผู้ค้ำประกัน


 • สัญญาเงินกู้ พ70003666
 •      วันที่กู้ 27-04-2566
       วงเงินกู้ 400,000.00 บาท
       เงินต้นคงเหลือ 380,333.00 บาท
  statement

       ผู้ค้ำประกัน


 • สัญญาเงินกู้ พ70003763
 •      วันที่กู้ 29-04-2563
       วงเงินกู้ 430,000.00 บาท
       เงินต้นคงเหลือ 330,620.00 บาท
  statement

       ผู้ค้ำประกัน


 • สัญญาเงินกู้ พ70003765
 •      วันที่กู้ 30-03-2565
       วงเงินกู้ 800,000.00 บาท
       เงินต้นคงเหลือ 707,246.00 บาท
  statement

       ผู้ค้ำประกัน


 • สัญญาเงินกู้ พ70003866
 •      วันที่กู้ 28-04-2566
       วงเงินกู้ 800,000.00 บาท
       เงินต้นคงเหลือ 761,566.00 บาท
  statement

       ผู้ค้ำประกัน


 • สัญญาเงินกู้ พ70003965
 •      วันที่กู้ 30-03-2565
       วงเงินกู้ 800,000.00 บาท
       เงินต้นคงเหลือ 708,425.00 บาท
  statement

       ผู้ค้ำประกัน


 • สัญญาเงินกู้ พ70003966
 •      วันที่กู้ 28-04-2566
       วงเงินกู้ 800,000.00 บาท
       เงินต้นคงเหลือ 761,566.00 บาท
  statement

       ผู้ค้ำประกัน


 • สัญญาเงินกู้ พ70004062
 •      วันที่กู้ 05-03-2562
       วงเงินกู้ 250,000.00 บาท
       เงินต้นคงเหลือ 152,309.00 บาท
  statement

       ผู้ค้ำประกัน


 • สัญญาเงินกู้ พ70004063
 •      วันที่กู้ 30-04-2563
       วงเงินกู้ 340,000.00 บาท
       เงินต้นคงเหลือ 131,396.00 บาท
  statement

       ผู้ค้ำประกัน


 • สัญญาเงินกู้ พ70004066
 •      วันที่กู้ 28-04-2566
       วงเงินกู้ 600,000.00 บาท
       เงินต้นคงเหลือ 570,921.00 บาท
  statement

       ผู้ค้ำประกัน


 • สัญญาเงินกู้ พ70004161
 •      วันที่กู้ 05-04-2561
       วงเงินกู้ 250,000.00 บาท
       เงินต้นคงเหลือ 99,989.00 บาท
  statement

       ผู้ค้ำประกัน


 • สัญญาเงินกู้ พ70004265
 •      วันที่กู้ 30-03-2565
       วงเงินกู้ 800,000.00 บาท
       เงินต้นคงเหลือ 708,425.00 บาท
  statement

       ผู้ค้ำประกัน


 • สัญญาเงินกู้ พ70004366
 •      วันที่กู้ 16-05-2566
       วงเงินกู้ 800,000.00 บาท
       เงินต้นคงเหลือ 759,392.00 บาท
  statement

       ผู้ค้ำประกัน


 • สัญญาเงินกู้ พ70004466
 •      วันที่กู้ 16-05-2566
       วงเงินกู้ 700,000.00 บาท
       เงินต้นคงเหลือ 663,682.00 บาท
  statement

       ผู้ค้ำประกัน


 • สัญญาเงินกู้ พ70004562
 •      วันที่กู้ 05-03-2562
       วงเงินกู้ 600,000.00 บาท
       เงินต้นคงเหลือ 364,326.00 บาท
  statement

       ผู้ค้ำประกัน


 • สัญญาเงินกู้ พ70004566
 •      วันที่กู้ 16-05-2566
       วงเงินกู้ 200,000.00 บาท
       เงินต้นคงเหลือ 171,830.00 บาท
  statement

       ผู้ค้ำประกัน


 • สัญญาเงินกู้ พ70004663
 •      วันที่กู้ 21-05-2563
       วงเงินกู้ 160,000.00 บาท
       เงินต้นคงเหลือ 108,185.00 บาท
  statement

       ผู้ค้ำประกัน


 • สัญญาเงินกู้ พ70004665
 •      วันที่กู้ 07-04-2565
       วงเงินกู้ 800,000.00 บาท
       เงินต้นคงเหลือ 715,440.00 บาท
  statement

       ผู้ค้ำประกัน


 • สัญญาเงินกู้ พ70004761
 •      วันที่กู้ 11-04-2561
       วงเงินกู้ 400,000.00 บาท
       เงินต้นคงเหลือ 213,768.00 บาท
  statement

       ผู้ค้ำประกัน


 • สัญญาเงินกู้ พ70004764
 •      วันที่กู้ 21-04-2564
       วงเงินกู้ 600,000.00 บาท
       เงินต้นคงเหลือ 278,528.00 บาท
  statement

       ผู้ค้ำประกัน


 • สัญญาเงินกู้ พ70004766
 •      วันที่กู้ 16-05-2566
       วงเงินกู้ 600,000.00 บาท
       เงินต้นคงเหลือ 535,639.00 บาท
  statement

       ผู้ค้ำประกัน


 • สัญญาเงินกู้ พ70004864
 •      วันที่กู้ 21-04-2564
       วงเงินกู้ 600,000.00 บาท
       เงินต้นคงเหลือ 495,822.00 บาท
  statement

       ผู้ค้ำประกัน


 • สัญญาเงินกู้ พ70004866
 •      วันที่กู้ 16-05-2566
       วงเงินกู้ 800,000.00 บาท
       เงินต้นคงเหลือ 766,998.00 บาท
  statement

       ผู้ค้ำประกัน


 • สัญญาเงินกู้ พ70005061
 •      วันที่กู้ 30-04-2561
       วงเงินกู้ 400,000.00 บาท
       เงินต้นคงเหลือ 56,658.00 บาท
  statement

       ผู้ค้ำประกัน


 • สัญญาเงินกู้ พ70005065
 •      วันที่กู้ 07-04-2565
       วงเงินกู้ 730,000.00 บาท
       เงินต้นคงเหลือ 621,995.00 บาท
  statement

       ผู้ค้ำประกัน


 • สัญญาเงินกู้ พ70005066
 •      วันที่กู้ 29-05-2566
       วงเงินกู้ 800,000.00 บาท
       เงินต้นคงเหลือ 765,448.00 บาท
  statement

       ผู้ค้ำประกัน


 • สัญญาเงินกู้ พ70005166
 •      วันที่กู้ 29-05-2566
       วงเงินกู้ 800,000.00 บาท
       เงินต้นคงเหลือ 765,448.00 บาท
  statement

       ผู้ค้ำประกัน


 • สัญญาเงินกู้ พ70005266
 •      วันที่กู้ 29-05-2566
       วงเงินกู้ 800,000.00 บาท
       เงินต้นคงเหลือ 722,404.00 บาท
  statement

       ผู้ค้ำประกัน


 • สัญญาเงินกู้ พ70005364
 •      วันที่กู้ 18-05-2564
       วงเงินกู้ 600,000.00 บาท
       เงินต้นคงเหลือ 507,991.00 บาท
  statement

       ผู้ค้ำประกัน


 • สัญญาเงินกู้ พ70005366
 •      วันที่กู้ 29-05-2566
       วงเงินกู้ 570,000.00 บาท
       เงินต้นคงเหลือ 545,393.00 บาท
  statement

       ผู้ค้ำประกัน


 • สัญญาเงินกู้ พ70005465
 •      วันที่กู้ 07-04-2565
       วงเงินกู้ 800,000.00 บาท
       เงินต้นคงเหลือ 715,440.00 บาท
  statement

       ผู้ค้ำประกัน


 • สัญญาเงินกู้ พ70005466
 •      วันที่กู้ 29-05-2566
       วงเงินกู้ 760,000.00 บาท
       เงินต้นคงเหลือ 726,581.00 บาท
  statement

       ผู้ค้ำประกัน


 • สัญญาเงินกู้ พ70005566
 •      วันที่กู้ 29-05-2566
       วงเงินกู้ 700,000.00 บาท
       เงินต้นคงเหลือ 658,664.00 บาท
  statement

       ผู้ค้ำประกัน


 • สัญญาเงินกู้ พ70005662
 •      วันที่กู้ 28-03-2562
       วงเงินกู้ 600,000.00 บาท
       เงินต้นคงเหลือ 396,582.00 บาท
  statement

       ผู้ค้ำประกัน


 • สัญญาเงินกู้ พ70005663
 •      วันที่กู้ 14-08-2563
       วงเงินกู้ 280,000.00 บาท
       เงินต้นคงเหลือ 163,156.00 บาท
  statement

       ผู้ค้ำประกัน


 • สัญญาเงินกู้ พ70005666
 •      วันที่กู้ 29-05-2566
       วงเงินกู้ 800,000.00 บาท
       เงินต้นคงเหลือ 765,448.00 บาท
  statement

       ผู้ค้ำประกัน


 • สัญญาเงินกู้ พ70005763
 •      วันที่กู้ 20-08-2563
       วงเงินกู้ 600,000.00 บาท
       เงินต้นคงเหลือ 436,891.00 บาท
  statement

       ผู้ค้ำประกัน


 • สัญญาเงินกู้ พ70005765
 •      วันที่กู้ 08-04-2565
       วงเงินกู้ 600,000.00 บาท
       เงินต้นคงเหลือ 489,824.00 บาท
  statement

       ผู้ค้ำประกัน


 • สัญญาเงินกู้ พ70005766
 •      วันที่กู้ 29-05-2566
       วงเงินกู้ 430,000.00 บาท
       เงินต้นคงเหลือ 410,730.00 บาท
  statement

       ผู้ค้ำประกัน


 • สัญญาเงินกู้ พ70005866
 •      วันที่กู้ 15-06-2566
       วงเงินกู้ 400,000.00 บาท
       เงินต้นคงเหลือ 342,029.00 บาท
  statement

       ผู้ค้ำประกัน


 • สัญญาเงินกู้ พ70005966
 •      วันที่กู้ 15-06-2566
       วงเงินกู้ 800,000.00 บาท
       เงินต้นคงเหลือ 770,973.00 บาท
  statement

       ผู้ค้ำประกัน


 • สัญญาเงินกู้ พ70006061
 •      วันที่กู้ 15-06-2561
       วงเงินกู้ 80,000.00 บาท
       เงินต้นคงเหลือ 31,813.00 บาท
  statement

       ผู้ค้ำประกัน


 • สัญญาเงินกู้ พ70006065
 •      วันที่กู้ 08-04-2565
       วงเงินกู้ 400,000.00 บาท
       เงินต้นคงเหลือ 356,503.00 บาท
  statement

       ผู้ค้ำประกัน


 • สัญญาเงินกู้ พ70006066
 •      วันที่กู้ 15-06-2566
       วงเงินกู้ 800,000.00 บาท
       เงินต้นคงเหลือ 770,973.00 บาท
  statement

       ผู้ค้ำประกัน


 • สัญญาเงินกู้ พ70006164
 •      วันที่กู้ 14-06-2564
       วงเงินกู้ 500,000.00 บาท
       เงินต้นคงเหลือ 404,988.00 บาท
  statement

       ผู้ค้ำประกัน


 • สัญญาเงินกู้ พ70006166
 •      วันที่กู้ 15-06-2566
       วงเงินกู้ 400,000.00 บาท
       เงินต้นคงเหลือ 366,399.00 บาท
  statement

       ผู้ค้ำประกัน


 • สัญญาเงินกู้ พ70006266
 •      วันที่กู้ 15-06-2566
       วงเงินกู้ 800,000.00 บาท
       เงินต้นคงเหลือ 770,973.00 บาท
  statement

       ผู้ค้ำประกัน


 • สัญญาเงินกู้ พ70006466
 •      วันที่กู้ 15-06-2566
       วงเงินกู้ 600,000.00 บาท
       เงินต้นคงเหลือ 366,590.00 บาท
  statement

       ผู้ค้ำประกัน


 • สัญญาเงินกู้ พ70006664
 •      วันที่กู้ 17-06-2564
       วงเงินกู้ 100,000.00 บาท
       เงินต้นคงเหลือ 80,947.00 บาท
  statement

       ผู้ค้ำประกัน


 • สัญญาเงินกู้ พ70006666
 •      วันที่กู้ 15-06-2566
       วงเงินกู้ 510,000.00 บาท
       เงินต้นคงเหลือ 491,120.00 บาท
  statement

       ผู้ค้ำประกัน


 • สัญญาเงินกู้ พ70006760
 •      วันที่กู้ 12-04-2560
       วงเงินกู้ 300,000.00 บาท
       เงินต้นคงเหลือ 113,524.00 บาท
  statement

       ผู้ค้ำประกัน


 • สัญญาเงินกู้ พ70006764
 •      วันที่กู้ 30-06-2564
       วงเงินกู้ 600,000.00 บาท
       เงินต้นคงเหลือ 501,538.00 บาท
  statement

       ผู้ค้ำประกัน


 • สัญญาเงินกู้ พ70006765
 •      วันที่กู้ 11-04-2565
       วงเงินกู้ 800,000.00 บาท
       เงินต้นคงเหลือ 675,764.00 บาท
  statement

       ผู้ค้ำประกัน


 • สัญญาเงินกู้ พ70006766
 •      วันที่กู้ 15-06-2566
       วงเงินกู้ 800,000.00 บาท
       เงินต้นคงเหลือ 770,973.00 บาท
  statement

       ผู้ค้ำประกัน


 • สัญญาเงินกู้ พ70006866
 •      วันที่กู้ 15-06-2566
       วงเงินกู้ 800,000.00 บาท
       เงินต้นคงเหลือ 770,973.00 บาท
  statement

       ผู้ค้ำประกัน


 • สัญญาเงินกู้ พ70006964
 •      วันที่กู้ 30-06-2564
       วงเงินกู้ 400,000.00 บาท
       เงินต้นคงเหลือ 333,216.00 บาท
  statement

       ผู้ค้ำประกัน


 • สัญญาเงินกู้ พ70006966
 •      วันที่กู้ 29-06-2566
       วงเงินกู้ 500,000.00 บาท
       เงินต้นคงเหลือ 458,583.00 บาท
  statement

       ผู้ค้ำประกัน


 • สัญญาเงินกู้ พ70007063
 •      วันที่กู้ 30-09-2563
       วงเงินกู้ 200,000.00 บาท
       เงินต้นคงเหลือ 145,421.00 บาท
  statement

       ผู้ค้ำประกัน


 • สัญญาเงินกู้ พ70007066
 •      วันที่กู้ 29-06-2566
       วงเงินกู้ 800,000.00 บาท
       เงินต้นคงเหลือ 769,313.00 บาท
  statement

       ผู้ค้ำประกัน


 • สัญญาเงินกู้ พ70007166
 •      วันที่กู้ 29-06-2566
       วงเงินกู้ 800,000.00 บาท
       เงินต้นคงเหลือ 769,313.00 บาท
  statement

       ผู้ค้ำประกัน


 • สัญญาเงินกู้ พ70007265
 •      วันที่กู้ 11-04-2565
       วงเงินกู้ 800,000.00 บาท
       เงินต้นคงเหลือ 714,931.00 บาท
  statement

       ผู้ค้ำประกัน


 • สัญญาเงินกู้ พ70007266
 •      วันที่กู้ 29-06-2566
       วงเงินกู้ 800,000.00 บาท
       เงินต้นคงเหลือ 767,689.00 บาท
  statement

       ผู้ค้ำประกัน


 • สัญญาเงินกู้ พ70007365
 •      วันที่กู้ 11-04-2565
       วงเงินกู้ 800,000.00 บาท
       เงินต้นคงเหลือ 714,931.00 บาท
  statement

       ผู้ค้ำประกัน


 • สัญญาเงินกู้ พ70007465
 •      วันที่กู้ 28-04-2565
       วงเงินกู้ 800,000.00 บาท
       เงินต้นคงเหลือ 712,788.00 บาท
  statement

       ผู้ค้ำประกัน


 • สัญญาเงินกู้ พ70007562
 •      วันที่กู้ 19-04-2562
       วงเงินกู้ 600,000.00 บาท
       เงินต้นคงเหลือ 300,061.00 บาท
  statement

       ผู้ค้ำประกัน


 • สัญญาเงินกู้ พ70007564
 •      วันที่กู้ 30-07-2564
       วงเงินกู้ 450,000.00 บาท
       เงินต้นคงเหลือ 376,169.00 บาท
  statement

       ผู้ค้ำประกัน


 • สัญญาเงินกู้ พ70007565
 •      วันที่กู้ 28-04-2565
       วงเงินกู้ 700,000.00 บาท
       เงินต้นคงเหลือ 606,782.00 บาท
  statement

       ผู้ค้ำประกัน


 • สัญญาเงินกู้ พ70007566
 •      วันที่กู้ 29-06-2566
       วงเงินกู้ 800,000.00 บาท
       เงินต้นคงเหลือ 769,313.00 บาท
  statement

       ผู้ค้ำประกัน


 • สัญญาเงินกู้ พ70007660
 •      วันที่กู้ 21-04-2560
       วงเงินกู้ 300,000.00 บาท
       เงินต้นคงเหลือ 121,943.00 บาท
  statement

       ผู้ค้ำประกัน


 • สัญญาเงินกู้ พ70007661
 •      วันที่กู้ 13-07-2561
       วงเงินกู้ 400,000.00 บาท
       เงินต้นคงเหลือ 223,654.00 บาท
  statement

       ผู้ค้ำประกัน


 • สัญญาเงินกู้ พ70007662
 •      วันที่กู้ 25-04-2562
       วงเงินกู้ 600,000.00 บาท
       เงินต้นคงเหลือ 403,723.00 บาท
  statement

       ผู้ค้ำประกัน


 • สัญญาเงินกู้ พ70007665
 •      วันที่กู้ 28-04-2565
       วงเงินกู้ 450,000.00 บาท
       เงินต้นคงเหลือ 398,783.00 บาท
  statement

       ผู้ค้ำประกัน


 • สัญญาเงินกู้ พ70007763
 •      วันที่กู้ 30-10-2563
       วงเงินกู้ 600,000.00 บาท
       เงินต้นคงเหลือ 444,983.00 บาท
  statement

       ผู้ค้ำประกัน


 • สัญญาเงินกู้ พ70007766
 •      วันที่กู้ 14-07-2566
       วงเงินกู้ 800,000.00 บาท
       เงินต้นคงเหลือ 723,990.00 บาท
  statement

       ผู้ค้ำประกัน


 • สัญญาเงินกู้ พ70007860
 •      วันที่กู้ 21-04-2560
       วงเงินกู้ 300,000.00 บาท
       เงินต้นคงเหลือ 111,141.00 บาท
  statement

       ผู้ค้ำประกัน


 • สัญญาเงินกู้ พ70007865
 •      วันที่กู้ 28-04-2565
       วงเงินกู้ 800,000.00 บาท
       เงินต้นคงเหลือ 712,788.00 บาท
  statement

       ผู้ค้ำประกัน


 • สัญญาเงินกู้ พ70007866
 •      วันที่กู้ 14-07-2566
       วงเงินกู้ 800,000.00 บาท
       เงินต้นคงเหลือ 775,051.00 บาท
  statement

       ผู้ค้ำประกัน


 • สัญญาเงินกู้ พ70007966
 •      วันที่กู้ 14-07-2566
       วงเงินกู้ 600,000.00 บาท
       เงินต้นคงเหลือ 550,616.00 บาท
  statement

       ผู้ค้ำประกัน


 • สัญญาเงินกู้ พ70008063
 •      วันที่กู้ 10-11-2563
       วงเงินกู้ 380,000.00 บาท
       เงินต้นคงเหลือ 245,435.00 บาท
  statement

       ผู้ค้ำประกัน


 • สัญญาเงินกู้ พ70008066
 •      วันที่กู้ 26-07-2566
       วงเงินกู้ 800,000.00 บาท
       เงินต้นคงเหลือ 773,626.00 บาท
  statement

       ผู้ค้ำประกัน


 • สัญญาเงินกู้ พ70008165
 •      วันที่กู้ 28-04-2565
       วงเงินกู้ 800,000.00 บาท
       เงินต้นคงเหลือ 712,788.00 บาท
  statement

       ผู้ค้ำประกัน


 • สัญญาเงินกู้ พ70008166
 •      วันที่กู้ 26-07-2566
       วงเงินกู้ 600,000.00 บาท
       เงินต้นคงเหลือ 580,050.00 บาท
  statement

       ผู้ค้ำประกัน


 • สัญญาเงินกู้ พ70008265
 •      วันที่กู้ 28-04-2565
       วงเงินกู้ 270,000.00 บาท
       เงินต้นคงเหลือ 196,106.00 บาท
  statement

       ผู้ค้ำประกัน


 • สัญญาเงินกู้ พ70008266
 •      วันที่กู้ 26-07-2566
       วงเงินกู้ 100,000.00 บาท
       เงินต้นคงเหลือ 92,538.00 บาท
  statement

       ผู้ค้ำประกัน


 • สัญญาเงินกู้ พ70008365
 •      วันที่กู้ 28-04-2565
       วงเงินกู้ 800,000.00 บาท
       เงินต้นคงเหลือ 88,498.00 บาท
  statement

       ผู้ค้ำประกัน


 • สัญญาเงินกู้ พ70008366
 •      วันที่กู้ 26-07-2566
       วงเงินกู้ 800,000.00 บาท
       เงินต้นคงเหลือ 772,209.00 บาท
  statement

       ผู้ค้ำประกัน


 • สัญญาเงินกู้ พ70008460
 •      วันที่กู้ 21-04-2560
       วงเงินกู้ 300,000.00 บาท
       เงินต้นคงเหลือ 107,983.00 บาท
  statement

       ผู้ค้ำประกัน


 • สัญญาเงินกู้ พ70008466
 •      วันที่กู้ 26-07-2566
       วงเงินกู้ 150,000.00 บาท
       เงินต้นคงเหลือ 144,836.00 บาท
  statement

       ผู้ค้ำประกัน


 • สัญญาเงินกู้ พ70008566
 •      วันที่กู้ 21-08-2566
       วงเงินกู้ 400,000.00 บาท
       เงินต้นคงเหลือ 388,722.00 บาท
  statement

       ผู้ค้ำประกัน


 • สัญญาเงินกู้ พ70008662
 •      วันที่กู้ 30-04-2562
       วงเงินกู้ 400,000.00 บาท
       เงินต้นคงเหลือ 270,498.00 บาท
  statement

       ผู้ค้ำประกัน


 • สัญญาเงินกู้ พ70008666
 •      วันที่กู้ 21-08-2566
       วงเงินกู้ 100,000.00 บาท
       เงินต้นคงเหลือ 97,029.00 บาท
  statement

       ผู้ค้ำประกัน


 • สัญญาเงินกู้ พ70008766
 •      วันที่กู้ 21-08-2566
       วงเงินกู้ 700,000.00 บาท
       เงินต้นคงเหลือ 680,111.00 บาท
  statement

       ผู้ค้ำประกัน


 • สัญญาเงินกู้ พ70008865
 •      วันที่กู้ 28-04-2565
       วงเงินกู้ 800,000.00 บาท
       เงินต้นคงเหลือ 712,788.00 บาท
  statement

       ผู้ค้ำประกัน


 • สัญญาเงินกู้ พ70008866
 •      วันที่กู้ 25-08-2566
       วงเงินกู้ 800,000.00 บาท
       เงินต้นคงเหลือ 777,580.00 บาท
  statement

       ผู้ค้ำประกัน


 • สัญญาเงินกู้ พ70008964
 •      วันที่กู้ 30-09-2564
       วงเงินกู้ 200,000.00 บาท
       เงินต้นคงเหลือ 149,865.00 บาท
  statement

       ผู้ค้ำประกัน


 • สัญญาเงินกู้ พ70008965
 •      วันที่กู้ 28-04-2565
       วงเงินกู้ 500,000.00 บาท
       เงินต้นคงเหลือ 442,325.00 บาท
  statement

       ผู้ค้ำประกัน


 • สัญญาเงินกู้ พ70008966
 •      วันที่กู้ 25-08-2566
       วงเงินกู้ 800,000.00 บาท
       เงินต้นคงเหลือ 777,580.00 บาท
  statement

       ผู้ค้ำประกัน


 • สัญญาเงินกู้ พ70009066
 •      วันที่กู้ 30-08-2566
       วงเงินกู้ 800,000.00 บาท
       เงินต้นคงเหลือ 776,992.00 บาท
  statement

       ผู้ค้ำประกัน


 • สัญญาเงินกู้ พ70009161
 •      วันที่กู้ 23-08-2561
       วงเงินกู้ 140,000.00 บาท
       เงินต้นคงเหลือ 12,799.00 บาท
  statement

       ผู้ค้ำประกัน


 • สัญญาเงินกู้ พ70009162
 •      วันที่กู้ 16-05-2562
       วงเงินกู้ 600,000.00 บาท
       เงินต้นคงเหลือ 289,184.00 บาท
  statement

       ผู้ค้ำประกัน


 • สัญญาเงินกู้ พ70009164
 •      วันที่กู้ 30-09-2564
       วงเงินกู้ 450,000.00 บาท
       เงินต้นคงเหลือ 381,156.00 บาท
  statement

       ผู้ค้ำประกัน


 • สัญญาเงินกู้ พ70009166
 •      วันที่กู้ 19-09-2566
       วงเงินกู้ 790,000.00 บาท
       เงินต้นคงเหลือ 753,199.00 บาท
  statement

       ผู้ค้ำประกัน


 • สัญญาเงินกู้ พ70009266
 •      วันที่กู้ 19-09-2566
       วงเงินกู้ 260,000.00 บาท
       เงินต้นคงเหลือ 250,008.00 บาท
  statement

       ผู้ค้ำประกัน


 • สัญญาเงินกู้ พ70009362
 •      วันที่กู้ 16-05-2562
       วงเงินกู้ 600,000.00 บาท
       เงินต้นคงเหลือ 409,424.00 บาท
  statement

       ผู้ค้ำประกัน


 • สัญญาเงินกู้ พ70009365
 •      วันที่กู้ 31-05-2565
       วงเงินกู้ 700,000.00 บาท
       เงินต้นคงเหลือ 554,361.00 บาท
  statement

       ผู้ค้ำประกัน


 • สัญญาเงินกู้ พ70009366
 •      วันที่กู้ 19-09-2566
       วงเงินกู้ 730,000.00 บาท
       เงินต้นคงเหลือ 689,258.00 บาท
  statement

       ผู้ค้ำประกัน


 • สัญญาเงินกู้ พ70009462
 •      วันที่กู้ 29-05-2562
       วงเงินกู้ 500,000.00 บาท
       เงินต้นคงเหลือ 286,307.00 บาท
  statement

       ผู้ค้ำประกัน


 • สัญญาเงินกู้ พ70009463
 •      วันที่กู้ 16-12-2563
       วงเงินกู้ 350,000.00 บาท
       เงินต้นคงเหลือ 106,872.00 บาท
  statement

       ผู้ค้ำประกัน


 • สัญญาเงินกู้ พ70009465
 •      วันที่กู้ 31-05-2565
       วงเงินกู้ 800,000.00 บาท
       เงินต้นคงเหลือ 705,234.00 บาท
  statement

       ผู้ค้ำประกัน


 • สัญญาเงินกู้ พ70009466
 •      วันที่กู้ 19-09-2566
       วงเงินกู้ 800,000.00 บาท
       เงินต้นคงเหลือ 782,096.00 บาท
  statement

       ผู้ค้ำประกัน


 • สัญญาเงินกู้ พ70009566
 •      วันที่กู้ 22-09-2566
       วงเงินกู้ 800,000.00 บาท
       เงินต้นคงเหลือ 781,745.00 บาท
  statement

       ผู้ค้ำประกัน


 • สัญญาเงินกู้ พ70009662
 •      วันที่กู้ 29-05-2562
       วงเงินกู้ 400,000.00 บาท
       เงินต้นคงเหลือ 254,964.00 บาท
  statement

       ผู้ค้ำประกัน


 • สัญญาเงินกู้ พ70009665
 •      วันที่กู้ 31-05-2565
       วงเงินกู้ 600,000.00 บาท
       เงินต้นคงเหลือ 536,863.00 บาท
  statement

       ผู้ค้ำประกัน


 • สัญญาเงินกู้ พ70009666
 •      วันที่กู้ 22-09-2566
       วงเงินกู้ 500,000.00 บาท
       เงินต้นคงเหลือ 487,898.00 บาท
  statement

       ผู้ค้ำประกัน


 • สัญญาเงินกู้ พ70009762
 •      วันที่กู้ 29-05-2562
       วงเงินกู้ 600,000.00 บาท
       เงินต้นคงเหลือ 379,600.00 บาท
  statement

       ผู้ค้ำประกัน


 • สัญญาเงินกู้ พ70009766
 •      วันที่กู้ 22-09-2566
       วงเงินกู้ 600,000.00 บาท
       เงินต้นคงเหลือ 564,495.00 บาท
  statement

       ผู้ค้ำประกัน


 • สัญญาเงินกู้ พ70009862
 •      วันที่กู้ 29-05-2562
       วงเงินกู้ 600,000.00 บาท
       เงินต้นคงเหลือ 393,908.00 บาท
  statement

       ผู้ค้ำประกัน


 • สัญญาเงินกู้ พ70009863
 •      วันที่กู้ 28-12-2563
       วงเงินกู้ 600,000.00 บาท
       เงินต้นคงเหลือ 216,169.00 บาท
  statement

       ผู้ค้ำประกัน


 • สัญญาเงินกู้ พ70009866
 •      วันที่กู้ 22-09-2566
       วงเงินกู้ 800,000.00 บาท
       เงินต้นคงเหลือ 781,745.00 บาท
  statement

       ผู้ค้ำประกัน


 • สัญญาเงินกู้ พ70009965
 •      วันที่กู้ 31-05-2565
       วงเงินกู้ 600,000.00 บาท
       เงินต้นคงเหลือ 536,923.00 บาท
  statement

       ผู้ค้ำประกัน


 • สัญญาเงินกู้ พ70010064
 •      วันที่กู้ 19-10-2564
       วงเงินกู้ 200,000.00 บาท
       เงินต้นคงเหลือ 169,903.00 บาท
  statement

       ผู้ค้ำประกัน


 • สัญญาเงินกู้ พ70010066
 •      วันที่กู้ 29-09-2566
       วงเงินกู้ 50,000.00 บาท
       เงินต้นคงเหลือ 48,587.00 บาท
  statement

       ผู้ค้ำประกัน


 • สัญญาเงินกู้ พ70010165
 •      วันที่กู้ 31-05-2565
       วงเงินกู้ 800,000.00 บาท
       เงินต้นคงเหลือ 716,628.00 บาท
  statement

       ผู้ค้ำประกัน


 • สัญญาเงินกู้ พ70010166
 •      วันที่กู้ 17-10-2566
       วงเงินกู้ 300,000.00 บาท
       เงินต้นคงเหลือ 288,549.00 บาท
  statement

       ผู้ค้ำประกัน


 • สัญญาเงินกู้ พ70010264
 •      วันที่กู้ 25-10-2564
       วงเงินกู้ 200,000.00 บาท
       เงินต้นคงเหลือ 166,736.00 บาท
  statement

       ผู้ค้ำประกัน


 • สัญญาเงินกู้ พ70010265
 •      วันที่กู้ 31-05-2565
       วงเงินกู้ 800,000.00 บาท
       เงินต้นคงเหลือ 716,628.00 บาท
  statement

       ผู้ค้ำประกัน


 • สัญญาเงินกู้ พ70010266
 •      วันที่กู้ 17-10-2566
       วงเงินกู้ 300,000.00 บาท
       เงินต้นคงเหลือ 265,602.00 บาท
  statement

       ผู้ค้ำประกัน


 • สัญญาเงินกู้ พ70010366
 •      วันที่กู้ 17-10-2566
       วงเงินกู้ 800,000.00 บาท
       เงินต้นคงเหลือ 783,421.00 บาท
  statement

       ผู้ค้ำประกัน


 • สัญญาเงินกู้ พ70010466
 •      วันที่กู้ 17-10-2566
       วงเงินกู้ 800,000.00 บาท
       เงินต้นคงเหลือ 786,238.00 บาท
  statement

       ผู้ค้ำประกัน


 • สัญญาเงินกู้ พ70010566
 •      วันที่กู้ 17-10-2566
       วงเงินกู้ 800,000.00 บาท
       เงินต้นคงเหลือ 786,238.00 บาท
  statement

       ผู้ค้ำประกัน


 • สัญญาเงินกู้ พ70010666
 •      วันที่กู้ 17-10-2566
       วงเงินกู้ 450,000.00 บาท
       เงินต้นคงเหลือ 428,999.00 บาท
  statement

       ผู้ค้ำประกัน


 • สัญญาเงินกู้ พ70010764
 •      วันที่กู้ 29-10-2564
       วงเงินกู้ 300,000.00 บาท
       เงินต้นคงเหลือ 132,285.00 บาท
  statement

       ผู้ค้ำประกัน


 • สัญญาเงินกู้ พ70010766
 •      วันที่กู้ 17-10-2566
       วงเงินกู้ 600,000.00 บาท
       เงินต้นคงเหลือ 572,669.00 บาท
  statement

       ผู้ค้ำประกัน


 • สัญญาเงินกู้ พ70010866
 •      วันที่กู้ 17-10-2566
       วงเงินกู้ 580,000.00 บาท
       เงินต้นคงเหลือ 553,487.00 บาท
  statement

       ผู้ค้ำประกัน


 • สัญญาเงินกู้ พ70010964
 •      วันที่กู้ 15-11-2564
       วงเงินกู้ 600,000.00 บาท
       เงินต้นคงเหลือ 470,603.00 บาท
  statement

       ผู้ค้ำประกัน


 • สัญญาเงินกู้ พ70010965
 •      วันที่กู้ 10-06-2565
       วงเงินกู้ 800,000.00 บาท
       เงินต้นคงเหลือ 723,328.00 บาท
  statement

       ผู้ค้ำประกัน


 • สัญญาเงินกู้ พ70010966
 •      วันที่กู้ 31-10-2566
       วงเงินกู้ 800,000.00 บาท
       เงินต้นคงเหลือ 784,607.00 บาท
  statement

       ผู้ค้ำประกัน


 • สัญญาเงินกู้ พ70011066
 •      วันที่กู้ 31-10-2566
       วงเงินกู้ 800,000.00 บาท
       เงินต้นคงเหลือ 784,607.00 บาท
  statement

       ผู้ค้ำประกัน


 • สัญญาเงินกู้ พ70011161
 •      วันที่กู้ 10-10-2561
       วงเงินกู้ 400,000.00 บาท
       เงินต้นคงเหลือ 252,980.00 บาท
  statement

       ผู้ค้ำประกัน


 • สัญญาเงินกู้ พ70011164
 •      วันที่กู้ 15-11-2564
       วงเงินกู้ 600,000.00 บาท
       เงินต้นคงเหลือ 519,214.00 บาท
  statement

       ผู้ค้ำประกัน


 • สัญญาเงินกู้ พ70011165
 •      วันที่กู้ 10-06-2565
       วงเงินกู้ 800,000.00 บาท
       เงินต้นคงเหลือ 723,328.00 บาท
  statement

       ผู้ค้ำประกัน


 • สัญญาเงินกู้ พ70011166
 •      วันที่กู้ 03-11-2566
       วงเงินกู้ 800,000.00 บาท
       เงินต้นคงเหลือ 784,256.00 บาท
  statement

       ผู้ค้ำประกัน


 • สัญญาเงินกู้ พ70011266
 •      วันที่กู้ 03-11-2566
       วงเงินกู้ 400,000.00 บาท
       เงินต้นคงเหลือ 380,252.00 บาท
  statement

       ผู้ค้ำประกัน


 • สัญญาเงินกู้ พ70011365
 •      วันที่กู้ 15-06-2565
       วงเงินกู้ 800,000.00 บาท
       เงินต้นคงเหลือ 722,702.00 บาท
  statement

       ผู้ค้ำประกัน


 • สัญญาเงินกู้ พ70011366
 •      วันที่กู้ 17-11-2566
       วงเงินกู้ 800,000.00 บาท
       เงินต้นคงเหลือ 790,013.00 บาท
  statement

       ผู้ค้ำประกัน


 • สัญญาเงินกู้ พ70011460
 •      วันที่กู้ 25-04-2560
       วงเงินกู้ 200,000.00 บาท
       เงินต้นคงเหลือ 58,645.00 บาท
  statement

       ผู้ค้ำประกัน


 • สัญญาเงินกู้ พ70011466
 •      วันที่กู้ 17-11-2566
       วงเงินกู้ 450,000.00 บาท
       เงินต้นคงเหลือ 434,760.00 บาท
  statement

       ผู้ค้ำประกัน


 • สัญญาเงินกู้ พ70011562
 •      วันที่กู้ 31-07-2562
       วงเงินกู้ 470,000.00 บาท
       เงินต้นคงเหลือ 298,799.00 บาท
  statement

       ผู้ค้ำประกัน


 • สัญญาเงินกู้ พ70011565
 •      วันที่กู้ 15-06-2565
       วงเงินกู้ 500,000.00 บาท
       เงินต้นคงเหลือ 446,737.00 บาท
  statement

       ผู้ค้ำประกัน


 • สัญญาเงินกู้ พ70011566
 •      วันที่กู้ 30-11-2566
       วงเงินกู้ 800,000.00 บาท
       เงินต้นคงเหลือ 788,505.00 บาท
  statement

       ผู้ค้ำประกัน


 • สัญญาเงินกู้ พ70011665
 •      วันที่กู้ 15-06-2565
       วงเงินกู้ 350,000.00 บาท
       เงินต้นคงเหลือ 316,053.00 บาท
  statement

       ผู้ค้ำประกัน


 • สัญญาเงินกู้ พ70011666
 •      วันที่กู้ 30-11-2566
       วงเงินกู้ 300,000.00 บาท
       เงินต้นคงเหลือ 285,860.00 บาท
  statement

       ผู้ค้ำประกัน


 • สัญญาเงินกู้ พ70011764
 •      วันที่กู้ 30-11-2564
       วงเงินกู้ 600,000.00 บาท
       เงินต้นคงเหลือ 497,516.00 บาท
  statement

       ผู้ค้ำประกัน


 • สัญญาเงินกู้ พ70011765
 •      วันที่กู้ 21-06-2565
       วงเงินกู้ 200,000.00 บาท
       เงินต้นคงเหลือ 155,987.00 บาท
  statement

       ผู้ค้ำประกัน


 • สัญญาเงินกู้ พ70011766
 •      วันที่กู้ 19-12-2566
       วงเงินกู้ 800,000.00 บาท
       เงินต้นคงเหลือ 793,652.00 บาท
  statement

       ผู้ค้ำประกัน


 • สัญญาเงินกู้ พ70011864
 •      วันที่กู้ 30-11-2564
       วงเงินกู้ 600,000.00 บาท
       เงินต้นคงเหลือ 517,763.00 บาท
  statement

       ผู้ค้ำประกัน


 • สัญญาเงินกู้ พ70011866
 •      วันที่กู้ 19-12-2566
       วงเงินกู้ 800,000.00 บาท
       เงินต้นคงเหลือ 793,652.00 บาท
  statement

       ผู้ค้ำประกัน


 • สัญญาเงินกู้ พ70011966
 •      วันที่กู้ 19-12-2566
       วงเงินกู้ 200,000.00 บาท
       เงินต้นคงเหลือ 194,054.00 บาท
  statement

       ผู้ค้ำประกัน


 • สัญญาเงินกู้ พ70012065
 •      วันที่กู้ 30-06-2565
       วงเงินกู้ 800,000.00 บาท
       เงินต้นคงเหลือ 720,824.00 บาท
  statement

       ผู้ค้ำประกัน


 • สัญญาเงินกู้ พ70012066
 •      วันที่กู้ 19-12-2566
       วงเงินกู้ 800,000.00 บาท
       เงินต้นคงเหลือ 793,652.00 บาท
  statement

       ผู้ค้ำประกัน


 • สัญญาเงินกู้ พ70012166
 •      วันที่กู้ 19-12-2566
       วงเงินกู้ 600,000.00 บาท
       เงินต้นคงเหลือ 586,572.00 บาท
  statement

       ผู้ค้ำประกัน


 • สัญญาเงินกู้ พ70012265
 •      วันที่กู้ 30-06-2565
       วงเงินกู้ 800,000.00 บาท
       เงินต้นคงเหลือ 720,824.00 บาท
  statement

       ผู้ค้ำประกัน


 • สัญญาเงินกู้ พ70012266
 •      วันที่กู้ 19-12-2566
       วงเงินกู้ 600,000.00 บาท
       เงินต้นคงเหลือ 586,572.00 บาท
  statement

       ผู้ค้ำประกัน


 • สัญญาเงินกู้ พ70012364
 •      วันที่กู้ 17-12-2564
       วงเงินกู้ 400,000.00 บาท
       เงินต้นคงเหลือ 347,263.00 บาท
  statement

       ผู้ค้ำประกัน


 • สัญญาเงินกู้ พ70012365
 •      วันที่กู้ 30-06-2565
       วงเงินกู้ 700,000.00 บาท
       เงินต้นคงเหลือ 628,377.00 บาท
  statement

       ผู้ค้ำประกัน


 • สัญญาเงินกู้ พ70012366
 •      วันที่กู้ 19-12-2566
       วงเงินกู้ 800,000.00 บาท
       เงินต้นคงเหลือ 793,652.00 บาท
  statement

       ผู้ค้ำประกัน


 • สัญญาเงินกู้ พ70012466
 •      วันที่กู้ 20-12-2566
       วงเงินกู้ 800,000.00 บาท
       เงินต้นคงเหลือ 793,538.00 บาท
  statement

       ผู้ค้ำประกัน


 • สัญญาเงินกู้ พ70012562
 •      วันที่กู้ 30-08-2562
       วงเงินกู้ 240,000.00 บาท
       เงินต้นคงเหลือ 151,982.00 บาท
  statement

       ผู้ค้ำประกัน


 • สัญญาเงินกู้ พ70012662
 •      วันที่กู้ 30-08-2562
       วงเงินกู้ 400,000.00 บาท
       เงินต้นคงเหลือ 264,316.00 บาท
  statement

       ผู้ค้ำประกัน


 • สัญญาเงินกู้ พ70012665
 •      วันที่กู้ 30-06-2565
       วงเงินกู้ 150,000.00 บาท
       เงินต้นคงเหลือ 134,504.00 บาท
  statement

       ผู้ค้ำประกัน


 • สัญญาเงินกู้ พ70012666
 •      วันที่กู้ 27-12-2566
       วงเงินกู้ 800,000.00 บาท
       เงินต้นคงเหลือ 792,730.00 บาท
  statement

       ผู้ค้ำประกัน


 • สัญญาเงินกู้ พ70012765
 •      วันที่กู้ 12-07-2565
       วงเงินกู้ 300,000.00 บาท
       เงินต้นคงเหลือ 229,975.00 บาท
  statement

       ผู้ค้ำประกัน


 • สัญญาเงินกู้ พ70012766
 •      วันที่กู้ 27-12-2566
       วงเงินกู้ 600,000.00 บาท
       เงินต้นคงเหลือ 594,498.00 บาท
  statement

       ผู้ค้ำประกัน


 • สัญญาเงินกู้ พ70012866
 •      วันที่กู้ 27-12-2566
       วงเงินกู้ 800,000.00 บาท
       เงินต้นคงเหลือ 794,538.00 บาท
  statement

       ผู้ค้ำประกัน


 • สัญญาเงินกู้ พ70013062
 •      วันที่กู้ 12-09-2562
       วงเงินกู้ 600,000.00 บาท
       เงินต้นคงเหลือ 361,131.00 บาท
  statement

       ผู้ค้ำประกัน


 • สัญญาเงินกู้ พ70013065
 •      วันที่กู้ 12-07-2565
       วงเงินกู้ 400,000.00 บาท
       เงินต้นคงเหลือ 336,942.00 บาท
  statement

       ผู้ค้ำประกัน


 • สัญญาเงินกู้ พ70013262
 •      วันที่กู้ 12-09-2562
       วงเงินกู้ 450,000.00 บาท
       เงินต้นคงเหลือ 290,630.00 บาท
  statement

       ผู้ค้ำประกัน


 • สัญญาเงินกู้ พ70013265
 •      วันที่กู้ 21-07-2565
       วงเงินกู้ 800,000.00 บาท
       เงินต้นคงเหลือ 726,129.00 บาท
  statement

       ผู้ค้ำประกัน


 • สัญญาเงินกู้ พ70013465
 •      วันที่กู้ 27-07-2565
       วงเงินกู้ 800,000.00 บาท
       เงินต้นคงเหลือ 725,380.00 บาท
  statement

       ผู้ค้ำประกัน


 • สัญญาเงินกู้ พ70013865
 •      วันที่กู้ 18-08-2565
       วงเงินกู้ 400,000.00 บาท
       เงินต้นคงเหลือ 362,464.00 บาท
  statement

       ผู้ค้ำประกัน


 • สัญญาเงินกู้ พ70014265
 •      วันที่กู้ 31-08-2565
       วงเงินกู้ 800,000.00 บาท
       เงินต้นคงเหลือ 728,920.00 บาท
  statement

       ผู้ค้ำประกัน


 • สัญญาเงินกู้ พ70014361
 •      วันที่กู้ 26-12-2561
       วงเงินกู้ 600,000.00 บาท
       เงินต้นคงเหลือ 384,481.00 บาท
  statement

       ผู้ค้ำประกัน


 • สัญญาเงินกู้ พ70014565
 •      วันที่กู้ 14-09-2565
       วงเงินกู้ 800,000.00 บาท
       เงินต้นคงเหลือ 735,037.00 บาท
  statement

       ผู้ค้ำประกัน


 • สัญญาเงินกู้ พ70014662
 •      วันที่กู้ 12-09-2562
       วงเงินกู้ 200,000.00 บาท
       เงินต้นคงเหลือ 67,262.00 บาท
  statement

       ผู้ค้ำประกัน


 • สัญญาเงินกู้ พ70014665
 •      วันที่กู้ 14-09-2565
       วงเงินกู้ 800,000.00 บาท
       เงินต้นคงเหลือ 735,037.00 บาท
  statement

       ผู้ค้ำประกัน


 • สัญญาเงินกู้ พ70014762
 •      วันที่กู้ 20-09-2562
       วงเงินกู้ 600,000.00 บาท
       เงินต้นคงเหลือ 338,851.00 บาท
  statement

       ผู้ค้ำประกัน


 • สัญญาเงินกู้ พ70015060
 •      วันที่กู้ 19-05-2560
       วงเงินกู้ 300,000.00 บาท
       เงินต้นคงเหลือ 106,373.00 บาท
  statement

       ผู้ค้ำประกัน


 • สัญญาเงินกู้ พ70015165
 •      วันที่กู้ 16-09-2565
       วงเงินกู้ 200,000.00 บาท
       เงินต้นคงเหลือ 157,728.00 บาท
  statement

       ผู้ค้ำประกัน


 • สัญญาเงินกู้ พ70015265
 •      วันที่กู้ 30-09-2565
       วงเงินกู้ 800,000.00 บาท
       เงินต้นคงเหลือ 733,063.00 บาท
  statement

       ผู้ค้ำประกัน


 • สัญญาเงินกู้ พ70015362
 •      วันที่กู้ 20-09-2562
       วงเงินกู้ 400,000.00 บาท
       เงินต้นคงเหลือ 286,500.00 บาท
  statement

       ผู้ค้ำประกัน


 • สัญญาเงินกู้ พ70015365
 •      วันที่กู้ 30-09-2565
       วงเงินกู้ 600,000.00 บาท
       เงินต้นคงเหลือ 531,752.00 บาท
  statement

       ผู้ค้ำประกัน


 • สัญญาเงินกู้ พ70015660
 •      วันที่กู้ 19-05-2560
       วงเงินกู้ 100,000.00 บาท
       เงินต้นคงเหลือ 47,021.00 บาท
  statement

       ผู้ค้ำประกัน


 • สัญญาเงินกู้ พ70015665
 •      วันที่กู้ 12-10-2565
       วงเงินกู้ 800,000.00 บาท
       เงินต้นคงเหลือ 739,401.00 บาท
  statement

       ผู้ค้ำประกัน


 • สัญญาเงินกู้ พ70015761
 •      วันที่กู้ 28-12-2561
       วงเงินกู้ 600,000.00 บาท
       เงินต้นคงเหลือ 384,266.00 บาท
  statement

       ผู้ค้ำประกัน


 • สัญญาเงินกู้ พ70015765
 •      วันที่กู้ 12-10-2565
       วงเงินกู้ 600,000.00 บาท
       เงินต้นคงเหลือ 484,692.00 บาท
  statement

       ผู้ค้ำประกัน


 • สัญญาเงินกู้ พ70015965
 •      วันที่กู้ 12-10-2565
       วงเงินกู้ 800,000.00 บาท
       เงินต้นคงเหลือ 739,401.00 บาท
  statement

       ผู้ค้ำประกัน


 • สัญญาเงินกู้ พ70016065
 •      วันที่กู้ 12-10-2565
       วงเงินกู้ 800,000.00 บาท
       เงินต้นคงเหลือ 723,125.00 บาท
  statement

       ผู้ค้ำประกัน


 • สัญญาเงินกู้ พ70016265
 •      วันที่กู้ 31-10-2565
       วงเงินกู้ 700,000.00 บาท
       เงินต้นคงเหลือ 610,004.00 บาท
  statement

       ผู้ค้ำประกัน


 • สัญญาเงินกู้ พ70016361
 •      วันที่กู้ 28-12-2561
       วงเงินกู้ 600,000.00 บาท
       เงินต้นคงเหลือ 384,266.00 บาท
  statement

       ผู้ค้ำประกัน


 • สัญญาเงินกู้ พ70016365
 •      วันที่กู้ 31-10-2565
       วงเงินกู้ 400,000.00 บาท
       เงินต้นคงเหลือ 357,786.00 บาท
  statement

       ผู้ค้ำประกัน


 • สัญญาเงินกู้ พ70016465
 •      วันที่กู้ 31-10-2565
       วงเงินกู้ 800,000.00 บาท
       เงินต้นคงเหลือ 737,068.00 บาท
  statement

       ผู้ค้ำประกัน


 • สัญญาเงินกู้ พ70016662
 •      วันที่กู้ 10-10-2562
       วงเงินกู้ 250,000.00 บาท
       เงินต้นคงเหลือ 138,753.00 บาท
  statement

       ผู้ค้ำประกัน


 • สัญญาเงินกู้ พ70016965
 •      วันที่กู้ 15-11-2565
       วงเงินกู้ 800,000.00 บาท
       เงินต้นคงเหลือ 743,009.00 บาท
  statement

       ผู้ค้ำประกัน


 • สัญญาเงินกู้ พ70017260
 •      วันที่กู้ 14-07-2560
       วงเงินกู้ 170,000.00 บาท
       เงินต้นคงเหลือ 34,192.00 บาท
  statement

       ผู้ค้ำประกัน


 • สัญญาเงินกู้ พ70017462
 •      วันที่กู้ 10-10-2562
       วงเงินกู้ 400,000.00 บาท
       เงินต้นคงเหลือ 178,731.00 บาท
  statement

       ผู้ค้ำประกัน


 • สัญญาเงินกู้ พ70017662
 •      วันที่กู้ 17-10-2562
       วงเงินกู้ 600,000.00 บาท
       เงินต้นคงเหลือ 328,434.00 บาท
  statement

       ผู้ค้ำประกัน


 • สัญญาเงินกู้ พ70017665
 •      วันที่กู้ 15-11-2565
       วงเงินกู้ 600,000.00 บาท
       เงินต้นคงเหลือ 556,873.00 บาท
  statement

       ผู้ค้ำประกัน


 • สัญญาเงินกู้ พ70017765
 •      วันที่กู้ 29-11-2565
       วงเงินกู้ 800,000.00 บาท
       เงินต้นคงเหลือ 745,500.00 บาท
  statement

       ผู้ค้ำประกัน


 • สัญญาเงินกู้ พ70017965
 •      วันที่กู้ 29-11-2565
       วงเงินกู้ 700,000.00 บาท
       เงินต้นคงเหลือ 646,895.00 บาท
  statement

       ผู้ค้ำประกัน


 • สัญญาเงินกู้ พ70018065
 •      วันที่กู้ 29-11-2565
       วงเงินกู้ 800,000.00 บาท
       เงินต้นคงเหลือ 741,297.00 บาท
  statement

       ผู้ค้ำประกัน


 • สัญญาเงินกู้ พ70018462
 •      วันที่กู้ 31-10-2562
       วงเงินกู้ 500,000.00 บาท
       เงินต้นคงเหลือ 331,751.00 บาท
  statement

       ผู้ค้ำประกัน


 • สัญญาเงินกู้ พ70018465
 •      วันที่กู้ 29-11-2565
       วงเงินกู้ 310,000.00 บาท
       เงินต้นคงเหลือ 286,149.00 บาท
  statement

       ผู้ค้ำประกัน


 • สัญญาเงินกู้ พ70018565
 •      วันที่กู้ 29-11-2565
       วงเงินกู้ 800,000.00 บาท
       เงินต้นคงเหลือ 727,682.00 บาท
  statement

       ผู้ค้ำประกัน


 • สัญญาเงินกู้ พ70018665
 •      วันที่กู้ 29-11-2565
       วงเงินกู้ 180,000.00 บาท
       เงินต้นคงเหลือ 161,261.00 บาท
  statement

       ผู้ค้ำประกัน


 • สัญญาเงินกู้ พ70018765
 •      วันที่กู้ 15-12-2565
       วงเงินกู้ 800,000.00 บาท
       เงินต้นคงเหลือ 722,603.00 บาท
  statement

       ผู้ค้ำประกัน


 • สัญญาเงินกู้ พ70018965
 •      วันที่กู้ 15-12-2565
       วงเงินกู้ 600,000.00 บาท
       เงินต้นคงเหลือ 559,956.00 บาท
  statement

       ผู้ค้ำประกัน


 • สัญญาเงินกู้ พ70019065
 •      วันที่กู้ 15-12-2565
       วงเงินกู้ 200,000.00 บาท
       เงินต้นคงเหลือ 181,372.00 บาท
  statement

       ผู้ค้ำประกัน


 • สัญญาเงินกู้ พ70019160
 •      วันที่กู้ 31-08-2560
       วงเงินกู้ 200,000.00 บาท
       เงินต้นคงเหลือ 28,875.00 บาท
  statement

       ผู้ค้ำประกัน


 • สัญญาเงินกู้ พ70019165
 •      วันที่กู้ 15-12-2565
       วงเงินกู้ 600,000.00 บาท
       เงินต้นคงเหลือ 498,018.00 บาท
  statement

       ผู้ค้ำประกัน


 • สัญญาเงินกู้ พ70019362
 •      วันที่กู้ 28-11-2562
       วงเงินกู้ 350,000.00 บาท
       เงินต้นคงเหลือ 171,895.00 บาท
  statement

       ผู้ค้ำประกัน


 • สัญญาเงินกู้ พ70019560
 •      วันที่กู้ 31-08-2560
       วงเงินกู้ 300,000.00 บาท
       เงินต้นคงเหลือ 148,321.00 บาท
  statement

       ผู้ค้ำประกัน


 • สัญญาเงินกู้ พ70019665
 •      วันที่กู้ 29-12-2565
       วงเงินกู้ 80,000.00 บาท
       เงินต้นคงเหลือ 73,531.00 บาท
  statement

       ผู้ค้ำประกัน


 • สัญญาเงินกู้ พ70019960
 •      วันที่กู้ 16-10-2560
       วงเงินกู้ 200,000.00 บาท
       เงินต้นคงเหลือ 97,705.00 บาท
  statement

       ผู้ค้ำประกัน


 • สัญญาเงินกู้ พ70020562
 •      วันที่กู้ 13-12-2562
       วงเงินกู้ 600,000.00 บาท
       เงินต้นคงเหลือ 407,809.00 บาท
  statement

       ผู้ค้ำประกัน


 • สัญญาเงินกู้ พ70020862
 •      วันที่กู้ 19-12-2562
       วงเงินกู้ 600,000.00 บาท
       เงินต้นคงเหลือ 416,661.00 บาท
  statement

       ผู้ค้ำประกัน


 • สัญญาเงินกู้ พ70027260
 •      วันที่กู้ 29-12-2560
       วงเงินกู้ 300,000.00 บาท
       เงินต้นคงเหลือ 136,081.00 บาท
  statement

       ผู้ค้ำประกัน


 • สัญญาเงินกู้ พ70027360
 •      วันที่กู้ 29-12-2560
       วงเงินกู้ 250,000.00 บาท
       เงินต้นคงเหลือ 15,175.00 บาท
  statement

       ผู้ค้ำประกัน


 • สัญญาเงินกู้ พ80000160
 •      วันที่กู้ 29-12-2560
       วงเงินกู้ 267,710.00 บาท
       เงินต้นคงเหลือ 98,575.00 บาท
  statement

       ผู้ค้ำประกัน


 • สัญญาเงินกู้ พ80000161
 •      วันที่กู้ 31-01-2561
       วงเงินกู้ 92,628.48 บาท
       เงินต้นคงเหลือ 51,501.00 บาท
  statement

       ผู้ค้ำประกัน


 • สัญญาเงินกู้ พ80000163
 •      วันที่กู้ 30-01-2563
       วงเงินกู้ 27,187.00 บาท
       เงินต้นคงเหลือ 2,687.00 บาท
  statement

       ผู้ค้ำประกัน


 • สัญญาเงินกู้ พ80000164
 •      วันที่กู้ 13-08-2564
       วงเงินกู้ 30,125.50 บาท
       เงินต้นคงเหลือ 16,330.00 บาท
  statement

       ผู้ค้ำประกัน


 • สัญญาเงินกู้ พ80000165
 •      วันที่กู้ 31-01-2565
       วงเงินกู้ 34,821.75 บาท
       เงินต้นคงเหลือ 23,543.00 บาท
  statement

       ผู้ค้ำประกัน


 • สัญญาเงินกู้ พ80000260
 •      วันที่กู้ 29-12-2560
       วงเงินกู้ 216,781.00 บาท
       เงินต้นคงเหลือ 111,719.00 บาท
  statement

       ผู้ค้ำประกัน


 • สัญญาเงินกู้ พ80000261
 •      วันที่กู้ 31-01-2561
       วงเงินกู้ 92,628.48 บาท
       เงินต้นคงเหลือ 54,656.00 บาท
  statement

       ผู้ค้ำประกัน


 • สัญญาเงินกู้ พ80000265
 •      วันที่กู้ 05-04-2565
       วงเงินกู้ 427,906.50 บาท
       เงินต้นคงเหลือ 382,925.00 บาท
  statement

       ผู้ค้ำประกัน


 • สัญญาเงินกู้ พ80000360
 •      วันที่กู้ 29-12-2560
       วงเงินกู้ 232,925.00 บาท
       เงินต้นคงเหลือ 116,368.00 บาท
  statement

       ผู้ค้ำประกัน


 • สัญญาเงินกู้ พ80000364
 •      วันที่กู้ 13-08-2564
       วงเงินกู้ 30,125.50 บาท
       เงินต้นคงเหลือ 16,330.00 บาท
  statement

       ผู้ค้ำประกัน


 • สัญญาเงินกู้ พ80000365
 •      วันที่กู้ 31-05-2565
       วงเงินกู้ 427,906.50 บาท
       เงินต้นคงเหลือ 383,348.00 บาท
  statement

       ผู้ค้ำประกัน


 • สัญญาเงินกู้ พ80000460
 •      วันที่กู้ 29-12-2560
       วงเงินกู้ 114,162.00 บาท
       เงินต้นคงเหลือ 51,813.00 บาท
  statement

       ผู้ค้ำประกัน


 • สัญญาเงินกู้ พ80000461
 •      วันที่กู้ 31-01-2561
       วงเงินกู้ 92,628.50 บาท
       เงินต้นคงเหลือ 57,183.00 บาท
  statement

       ผู้ค้ำประกัน


 • สัญญาเงินกู้ พ80000464
 •      วันที่กู้ 13-08-2564
       วงเงินกู้ 30,125.50 บาท
       เงินต้นคงเหลือ 16,330.00 บาท
  statement

       ผู้ค้ำประกัน


 • สัญญาเงินกู้ พ80000465
 •      วันที่กู้ 19-07-2565
       วงเงินกู้ 120,448.50 บาท
       เงินต้นคงเหลือ 98,839.00 บาท
  statement

       ผู้ค้ำประกัน


 • สัญญาเงินกู้ พ80000560
 •      วันที่กู้ 29-12-2560
       วงเงินกู้ 115,580.00 บาท
       เงินต้นคงเหลือ 53,744.00 บาท
  statement

       ผู้ค้ำประกัน


 • สัญญาเงินกู้ พ80000561
 •      วันที่กู้ 31-01-2561
       วงเงินกู้ 158,920.75 บาท
       เงินต้นคงเหลือ 69,431.00 บาท
  statement

       ผู้ค้ำประกัน


 • สัญญาเงินกู้ พ80000564
 •      วันที่กู้ 16-11-2564
       วงเงินกู้ 35,785.75 บาท
       เงินต้นคงเหลือ 23,663.00 บาท
  statement

       ผู้ค้ำประกัน


 • สัญญาเงินกู้ พ80000565
 •      วันที่กู้ 19-07-2565
       วงเงินกู้ 120,448.50 บาท
       เงินต้นคงเหลือ 100,930.00 บาท
  statement

       ผู้ค้ำประกัน


 • สัญญาเงินกู้ พ80000663
 •      วันที่กู้ 30-07-2563
       วงเงินกู้ 289,888.00 บาท
       เงินต้นคงเหลือ 222,343.00 บาท
  statement

       ผู้ค้ำประกัน


 • สัญญาเงินกู้ พ80000664
 •      วันที่กู้ 16-11-2564
       วงเงินกู้ 35,785.75 บาท
       เงินต้นคงเหลือ 23,663.00 บาท
  statement

       ผู้ค้ำประกัน


 • สัญญาเงินกู้ พ80000665
 •      วันที่กู้ 02-08-2565
       วงเงินกู้ 188,042.00 บาท
       เงินต้นคงเหลือ 171,764.00 บาท
  statement

       ผู้ค้ำประกัน


 • สัญญาเงินกู้ พ80000761
 •      วันที่กู้ 28-02-2561
       วงเงินกู้ 158,736.75 บาท
       เงินต้นคงเหลือ 53,630.00 บาท
  statement

       ผู้ค้ำประกัน


 • สัญญาเงินกู้ พ80000763
 •      วันที่กู้ 30-07-2563
       วงเงินกู้ 333,888.00 บาท
       เงินต้นคงเหลือ 251,795.00 บาท
  statement

       ผู้ค้ำประกัน


 • สัญญาเงินกู้ พ80000764
 •      วันที่กู้ 16-11-2564
       วงเงินกู้ 35,785.75 บาท
       เงินต้นคงเหลือ 18,144.00 บาท
  statement

       ผู้ค้ำประกัน


 • สัญญาเงินกู้ พ80000861
 •      วันที่กู้ 28-02-2561
       วงเงินกู้ 158,736.75 บาท
       เงินต้นคงเหลือ 53,630.00 บาท
  statement

       ผู้ค้ำประกัน


 • สัญญาเงินกู้ พ80000863
 •      วันที่กู้ 10-08-2563
       วงเงินกู้ 253,635.00 บาท
       เงินต้นคงเหลือ 54,986.00 บาท
  statement

       ผู้ค้ำประกัน


 • สัญญาเงินกู้ พ80000865
 •      วันที่กู้ 19-12-2565
       วงเงินกู้ 22,899.80 บาท
       เงินต้นคงเหลือ 14,949.00 บาท
  statement

       ผู้ค้ำประกัน


 • สัญญาเงินกู้ พ80000961
 •      วันที่กู้ 28-02-2561
       วงเงินกู้ 155,706.75 บาท
       เงินต้นคงเหลือ 4,359.00 บาท
  statement

       ผู้ค้ำประกัน


 • สัญญาเงินกู้ พ80000963
 •      วันที่กู้ 25-12-2563
       วงเงินกู้ 107,000.00 บาท
       เงินต้นคงเหลือ 68,072.00 บาท
  statement

       ผู้ค้ำประกัน


 • สัญญาเงินกู้ พ80000965
 •      วันที่กู้ 19-12-2565
       วงเงินกู้ 22,899.80 บาท
       เงินต้นคงเหลือ 14,949.00 บาท
  statement

       ผู้ค้ำประกัน


 • สัญญาเงินกู้ พ80001061
 •      วันที่กู้ 12-02-2561
       วงเงินกู้ 350,613.00 บาท
       เงินต้นคงเหลือ 98,898.00 บาท
  statement

       ผู้ค้ำประกัน


 • สัญญาเงินกู้ พ80001064
 •      วันที่กู้ 29-12-2564
       วงเงินกู้ 260,822.25 บาท
       เงินต้นคงเหลือ 212,177.00 บาท
  statement

       ผู้ค้ำประกัน


 • สัญญาเงินกู้ พ80001065
 •      วันที่กู้ 19-12-2565
       วงเงินกู้ 22,899.80 บาท
       เงินต้นคงเหลือ 14,949.00 บาท
  statement

       ผู้ค้ำประกัน


 • สัญญาเงินกู้ พ80001164
 •      วันที่กู้ 29-12-2564
       วงเงินกู้ 152,419.75 บาท
       เงินต้นคงเหลือ 120,957.00 บาท
  statement

       ผู้ค้ำประกัน


 • สัญญาเงินกู้ พ80001265
 •      วันที่กู้ 19-12-2565
       วงเงินกู้ 22,899.80 บาท
       เงินต้นคงเหลือ 14,949.00 บาท
  statement

       ผู้ค้ำประกัน


 • สัญญาเงินกู้ พ80001465
 •      วันที่กู้ 26-12-2565
       วงเงินกู้ 409,659.00 บาท
       เงินต้นคงเหลือ 391,378.00 บาท
  statement

       ผู้ค้ำประกัน


 • สัญญาเงินกู้ พ80001565
 •      วันที่กู้ 26-12-2565
       วงเงินกู้ 409,659.00 บาท
       เงินต้นคงเหลือ 391,378.00 บาท
  statement

       ผู้ค้ำประกัน


 • สัญญาเงินกู้ พ80001665
 •      วันที่กู้ 26-12-2565
       วงเงินกู้ 246,700.50 บาท
       เงินต้นคงเหลือ 235,932.50 บาท
  statement

       ผู้ค้ำประกัน


 • สัญญาเงินกู้ พ80001765
 •      วันที่กู้ 26-12-2565
       วงเงินกู้ 246,700.50 บาท
       เงินต้นคงเหลือ 235,932.50 บาท
  statement

       ผู้ค้ำประกัน


 • สัญญาเงินกู้ พ90000161
 •      วันที่กู้ 06-02-2561
       วงเงินกู้ 300,000.00 บาท
       เงินต้นคงเหลือ 226,500.00 บาท
  statement

       ผู้ค้ำประกัน


 • สัญญาเงินกู้ พ90000164
 •      วันที่กู้ 07-09-2564
       วงเงินกู้ 441,900.00 บาท
       เงินต้นคงเหลือ 393,507.00 บาท
  statement

       ผู้ค้ำประกัน


 • สัญญาเงินกู้ พ90000165
 •      วันที่กู้ 08-03-2565
       วงเงินกู้ 130,000.00 บาท
       เงินต้นคงเหลือ 116,534.00 บาท
  statement

       ผู้ค้ำประกัน


 • สัญญาเงินกู้ พ90000166
 •      วันที่กู้ 26-12-2566
       วงเงินกู้ 1,187,600.00 บาท
       เงินต้นคงเหลือ 1,179,713.00 บาท
  statement

       ผู้ค้ำประกัน


 • สัญญาเงินกู้ พ90000260
 •      วันที่กู้ 08-12-2560
       วงเงินกู้ 480,000.00 บาท
       เงินต้นคงเหลือ 303,153.00 บาท
  statement

       ผู้ค้ำประกัน


 • สัญญาเงินกู้ พ90000261
 •      วันที่กู้ 23-02-2561
       วงเงินกู้ 700,000.00 บาท
       เงินต้นคงเหลือ 496,359.00 บาท
  statement

       ผู้ค้ำประกัน


 • สัญญาเงินกู้ พ90000262
 •      วันที่กู้ 12-12-2562
       วงเงินกู้ 150,000.00 บาท
       เงินต้นคงเหลือ 47,393.00 บาท
  statement

       ผู้ค้ำประกัน


 • สัญญาเงินกู้ พ90000360
 •      วันที่กู้ 15-12-2560
       วงเงินกู้ 380,000.00 บาท
       เงินต้นคงเหลือ 260,547.00 บาท
  statement

       ผู้ค้ำประกัน


 • สัญญาเงินกู้ พ90000661
 •      วันที่กู้ 07-09-2561
       วงเงินกู้ 790,000.00 บาท
       เงินต้นคงเหลือ 348,943.00 บาท
  statement

       ผู้ค้ำประกัน


 • สัญญาเงินกู้ พ90000761
 •      วันที่กู้ 08-10-2561
       วงเงินกู้ 430,000.00 บาท
       เงินต้นคงเหลือ 335,437.00 บาท
  statement

       ผู้ค้ำประกัน


 • สัญญาเงินกู้ พ90000861
 •      วันที่กู้ 28-12-2561
       วงเงินกู้ 100,000.00 บาท
       เงินต้นคงเหลือ 42,538.00 บาท
  statement

       ผู้ค้ำประกัน


 • สัญญาเงินกู้ พพ0000156
 •      วันที่กู้ 15-01-2556
       วงเงินกู้ 1,600,000.00 บาท
       เงินต้นคงเหลือ 354,000.00 บาท
  statement

       ผู้ค้ำประกัน


 • สัญญาเงินกู้ พพ0000255
 •      วันที่กู้ 23-05-2555
       วงเงินกู้ 500,000.00 บาท
       เงินต้นคงเหลือ 95,049.00 บาท
  statement

       ผู้ค้ำประกัน


 • สัญญาเงินกู้ พพ0000355
 •      วันที่กู้ 23-05-2555
       วงเงินกู้ 950,000.00 บาท
       เงินต้นคงเหลือ 395,370.00 บาท
  statement

       ผู้ค้ำประกัน


 • สัญญาเงินกู้ สม0000166
 •      วันที่กู้ 02-02-2566
       วงเงินกู้ 676,000.00 บาท
       เงินต้นคงเหลือ 461,000.00 บาท
  statement

       ผู้ค้ำประกัน


 • สัญญาเงินกู้ สม0000167
 •      วันที่กู้ 05-01-2567
       วงเงินกู้ 268,000.00 บาท
       เงินต้นคงเหลือ 266,816.00 บาท
  statement

       ผู้ค้ำประกัน


 • สัญญาเงินกู้ สม0000264
 •      วันที่กู้ 07-01-2564
       วงเงินกู้ 150,000.00 บาท
       เงินต้นคงเหลือ 84,000.00 บาท
  statement

       ผู้ค้ำประกัน


 • สัญญาเงินกู้ สม0000266
 •      วันที่กู้ 02-02-2566
       วงเงินกู้ 135,000.00 บาท
       เงินต้นคงเหลือ 70,000.00 บาท
  statement

       ผู้ค้ำประกัน


 • สัญญาเงินกู้ สม0000267
 •      วันที่กู้ 05-01-2567
       วงเงินกู้ 656,000.00 บาท
       เงินต้นคงเหลือ 653,000.00 บาท
  statement

       ผู้ค้ำประกัน


 • สัญญาเงินกู้ สม0000366
 •      วันที่กู้ 16-02-2566
       วงเงินกู้ 244,000.00 บาท
       เงินต้นคงเหลือ 228,125.00 บาท
  statement

       ผู้ค้ำประกัน


 • สัญญาเงินกู้ สม0000367
 •      วันที่กู้ 05-01-2567
       วงเงินกู้ 175,000.00 บาท
       เงินต้นคงเหลือ 172,000.00 บาท
  statement

       ผู้ค้ำประกัน


 • สัญญาเงินกู้ สม0000462
 •      วันที่กู้ 12-02-2562
       วงเงินกู้ 1,500,000.00 บาท
       เงินต้นคงเหลือ 150,000.00 บาท
  statement

       ผู้ค้ำประกัน


 • สัญญาเงินกู้ สม0000465
 •      วันที่กู้ 13-01-2565
       วงเงินกู้ 260,000.00 บาท
       เงินต้นคงเหลือ 10,000.00 บาท
  statement

       ผู้ค้ำประกัน


 • สัญญาเงินกู้ สม0000466
 •      วันที่กู้ 16-02-2566
       วงเงินกู้ 80,000.00 บาท
       เงินต้นคงเหลือ 32,000.00 บาท
  statement

       ผู้ค้ำประกัน


 • สัญญาเงินกู้ สม0000467
 •      วันที่กู้ 05-01-2567
       วงเงินกู้ 30,000.00 บาท
       เงินต้นคงเหลือ 29,500.00 บาท
  statement

       ผู้ค้ำประกัน


 • สัญญาเงินกู้ สม0000566
 •      วันที่กู้ 16-02-2566
       วงเงินกู้ 155,000.00 บาท
       เงินต้นคงเหลือ 106,575.00 บาท
  statement

       ผู้ค้ำประกัน


 • สัญญาเงินกู้ สม0000567
 •      วันที่กู้ 16-01-2567
       วงเงินกู้ 624,000.00 บาท
       เงินต้นคงเหลือ 623,313.00 บาท
  statement

       ผู้ค้ำประกัน


 • สัญญาเงินกู้ สม0000666
 •      วันที่กู้ 16-02-2566
       วงเงินกู้ 200,000.00 บาท
       เงินต้นคงเหลือ 140,000.00 บาท
  statement

       ผู้ค้ำประกัน


 • สัญญาเงินกู้ สม0000766
 •      วันที่กู้ 16-02-2566
       วงเงินกู้ 50,000.00 บาท
       เงินต้นคงเหลือ 38,000.00 บาท
  statement

       ผู้ค้ำประกัน


 • สัญญาเงินกู้ สม0000767
 •      วันที่กู้ 16-01-2567
       วงเงินกู้ 14,800.00 บาท
       เงินต้นคงเหลือ 14,300.00 บาท
  statement

       ผู้ค้ำประกัน


 • สัญญาเงินกู้ สม0000865
 •      วันที่กู้ 17-01-2565
       วงเงินกู้ 1,350,000.00 บาท
       เงินต้นคงเหลือ 1,224,979.00 บาท
  statement

       ผู้ค้ำประกัน


 • สัญญาเงินกู้ สม0000866
 •      วันที่กู้ 16-02-2566
       วงเงินกู้ 100,000.00 บาท
       เงินต้นคงเหลือ 88,000.00 บาท
  statement

       ผู้ค้ำประกัน


 • สัญญาเงินกู้ สม0000867
 •      วันที่กู้ 16-01-2567
       วงเงินกู้ 27,400.00 บาท
       เงินต้นคงเหลือ 26,900.00 บาท
  statement

       ผู้ค้ำประกัน


 • สัญญาเงินกู้ สม0000967
 •      วันที่กู้ 16-01-2567
       วงเงินกู้ 1,999,000.00 บาท
       เงินต้นคงเหลือ 1,998,318.00 บาท
  statement

       ผู้ค้ำประกัน


 • สัญญาเงินกู้ สม0001067
 •      วันที่กู้ 16-01-2567
       วงเงินกู้ 1,600,000.00 บาท
       เงินต้นคงเหลือ 1,599,760.00 บาท
  statement

       ผู้ค้ำประกัน


 • สัญญาเงินกู้ สม0001167
 •      วันที่กู้ 16-01-2567
       วงเงินกู้ 260,000.00 บาท
       เงินต้นคงเหลือ 258,000.00 บาท
  statement

       ผู้ค้ำประกัน


 • สัญญาเงินกู้ สม0001258
 •      วันที่กู้ 14-01-2558
       วงเงินกู้ 700,000.00 บาท
       เงินต้นคงเหลือ 372,998.00 บาท
  statement

       ผู้ค้ำประกัน


 • สัญญาเงินกู้ สม0001267
 •      วันที่กู้ 16-01-2567
       วงเงินกู้ 200,000.00 บาท
       เงินต้นคงเหลือ 196,683.00 บาท
  statement

       ผู้ค้ำประกัน


 • สัญญาเงินกู้ สม0001361
 •      วันที่กู้ 31-01-2561
       วงเงินกู้ 1,400,000.00 บาท
       เงินต้นคงเหลือ 865,033.00 บาท
  statement

       ผู้ค้ำประกัน


 • สัญญาเงินกู้ สม0001367
 •      วันที่กู้ 16-01-2567
       วงเงินกู้ 200,000.00 บาท
       เงินต้นคงเหลือ 196,683.00 บาท
  statement

       ผู้ค้ำประกัน


 • สัญญาเงินกู้ สม0001464
 •      วันที่กู้ 29-01-2564
       วงเงินกู้ 750,000.00 บาท
       เงินต้นคงเหลือ 639,957.00 บาท
  statement

       ผู้ค้ำประกัน


 • สัญญาเงินกู้ สม0001466
 •      วันที่กู้ 16-02-2566
       วงเงินกู้ 60,000.00 บาท
       เงินต้นคงเหลือ 36,000.00 บาท
  statement

       ผู้ค้ำประกัน


 • สัญญาเงินกู้ สม0001467
 •      วันที่กู้ 16-01-2567
       วงเงินกู้ 75,000.00 บาท
       เงินต้นคงเหลือ 73,718.00 บาท
  statement

       ผู้ค้ำประกัน


 • สัญญาเงินกู้ สม0001567
 •      วันที่กู้ 19-01-2567
       วงเงินกู้ 530,000.00 บาท
       เงินต้นคงเหลือ 522,000.00 บาท
  statement

       ผู้ค้ำประกัน


 • สัญญาเงินกู้ สม0001665
 •      วันที่กู้ 31-01-2565
       วงเงินกู้ 1,340,000.00 บาท
       เงินต้นคงเหลือ 1,213,026.00 บาท
  statement

       ผู้ค้ำประกัน


 • สัญญาเงินกู้ สม0001667
 •      วันที่กู้ 19-01-2567
       วงเงินกู้ 206,000.00 บาท
       เงินต้นคงเหลือ 205,327.00 บาท
  statement

       ผู้ค้ำประกัน


 • สัญญาเงินกู้ สม0001767
 •      วันที่กู้ 19-01-2567
       วงเงินกู้ 361,000.00 บาท
       เงินต้นคงเหลือ 359,000.00 บาท
  statement

       ผู้ค้ำประกัน


 • สัญญาเงินกู้ สม0001866
 •      วันที่กู้ 28-02-2566
       วงเงินกู้ 740,000.00 บาท
       เงินต้นคงเหลือ 620,000.00 บาท
  statement

       ผู้ค้ำประกัน


 • สัญญาเงินกู้ สม0001867
 •      วันที่กู้ 19-01-2567
       วงเงินกู้ 30,000.00 บาท
       เงินต้นคงเหลือ 29,500.00 บาท
  statement

       ผู้ค้ำประกัน


 • สัญญาเงินกู้ สม0001966
 •      วันที่กู้ 28-02-2566
       วงเงินกู้ 81,000.00 บาท
       เงินต้นคงเหลือ 69,000.00 บาท
  statement

       ผู้ค้ำประกัน


 • สัญญาเงินกู้ สม0001967
 •      วันที่กู้ 19-01-2567
       วงเงินกู้ 77,300.00 บาท
       เงินต้นคงเหลือ 76,800.00 บาท
  statement

       ผู้ค้ำประกัน


 • สัญญาเงินกู้ สม0002058
 •      วันที่กู้ 27-01-2558
       วงเงินกู้ 490,000.00 บาท
       เงินต้นคงเหลือ 181,700.00 บาท
  statement

       ผู้ค้ำประกัน


 • สัญญาเงินกู้ สม0002067
 •      วันที่กู้ 31-01-2567
       วงเงินกู้ 36,000.00 บาท
       เงินต้นคงเหลือ 34,000.00 บาท
  statement

       ผู้ค้ำประกัน


 • สัญญาเงินกู้ สม0002163
 •      วันที่กู้ 20-02-2563
       วงเงินกู้ 1,350,000.00 บาท
       เงินต้นคงเหลือ 1,112,208.00 บาท
  statement

       ผู้ค้ำประกัน


 • สัญญาเงินกู้ สม0002166
 •      วันที่กู้ 28-02-2566
       วงเงินกู้ 26,500.00 บาท
       เงินต้นคงเหลือ 20,500.00 บาท
  statement

       ผู้ค้ำประกัน


 • สัญญาเงินกู้ สม0002167
 •      วันที่กู้ 31-01-2567
       วงเงินกู้ 50,000.00 บาท
       เงินต้นคงเหลือ 48,000.00 บาท
  statement

       ผู้ค้ำประกัน


 • สัญญาเงินกู้ สม0002267
 •      วันที่กู้ 31-01-2567
       วงเงินกู้ 1,999,000.00 บาท
       เงินต้นคงเหลือ 1,991,507.00 บาท
  statement

       ผู้ค้ำประกัน


 • สัญญาเงินกู้ สม0002364
 •      วันที่กู้ 29-01-2564
       วงเงินกู้ 1,900,000.00 บาท
       เงินต้นคงเหลือ 1,670,126.00 บาท
  statement

       ผู้ค้ำประกัน


 • สัญญาเงินกู้ สม0002367
 •      วันที่กู้ 31-01-2567
       วงเงินกู้ 1,999,000.00 บาท
       เงินต้นคงเหลือ 1,993,107.00 บาท
  statement

       ผู้ค้ำประกัน


 • สัญญาเงินกู้ สม0002466
 •      วันที่กู้ 28-02-2566
       วงเงินกู้ 200,000.00 บาท
       เงินต้นคงเหลือ 153,928.00 บาท
  statement

       ผู้ค้ำประกัน


 • สัญญาเงินกู้ สม0002467
 •      วันที่กู้ 31-01-2567
       วงเงินกู้ 1,600,000.00 บาท
       เงินต้นคงเหลือ 1,580,000.00 บาท
  statement

       ผู้ค้ำประกัน


 • สัญญาเงินกู้ สม0002564
 •      วันที่กู้ 19-02-2564
       วงเงินกู้ 860,000.00 บาท
       เงินต้นคงเหลือ 40,000.00 บาท
  statement

       ผู้ค้ำประกัน


 • สัญญาเงินกู้ สม0002565
 •      วันที่กู้ 02-02-2565
       วงเงินกู้ 170,000.00 บาท
       เงินต้นคงเหลือ 95,000.00 บาท
  statement

       ผู้ค้ำประกัน


 • สัญญาเงินกู้ สม0002567
 •      วันที่กู้ 31-01-2567
       วงเงินกู้ 1,500,000.00 บาท
       เงินต้นคงเหลือ 1,496,234.00 บาท
  statement

       ผู้ค้ำประกัน


 • สัญญาเงินกู้ สม0002664
 •      วันที่กู้ 19-02-2564
       วงเงินกู้ 192,000.00 บาท
       เงินต้นคงเหลือ 152,249.00 บาท
  statement

       ผู้ค้ำประกัน


 • สัญญาเงินกู้ สม0002667
 •      วันที่กู้ 31-01-2567
       วงเงินกู้ 200,000.00 บาท
       เงินต้นคงเหลือ 196,211.00 บาท
  statement

       ผู้ค้ำประกัน


 • สัญญาเงินกู้ สม0002766
 •      วันที่กู้ 28-02-2566
       วงเงินกู้ 200,000.00 บาท
       เงินต้นคงเหลือ 153,928.00 บาท
  statement

       ผู้ค้ำประกัน


 • สัญญาเงินกู้ สม0002767
 •      วันที่กู้ 31-01-2567
       วงเงินกู้ 200,000.00 บาท
       เงินต้นคงเหลือ 196,211.00 บาท
  statement

       ผู้ค้ำประกัน


 • สัญญาเงินกู้ สม0002863
 •      วันที่กู้ 20-02-2563
       วงเงินกู้ 1,680,000.00 บาท
       เงินต้นคงเหลือ 1,446,980.00 บาท
  statement

       ผู้ค้ำประกัน


 • สัญญาเงินกู้ สม0002867
 •      วันที่กู้ 31-01-2567
       วงเงินกู้ 200,000.00 บาท
       เงินต้นคงเหลือ 196,211.00 บาท
  statement

       ผู้ค้ำประกัน


 • สัญญาเงินกู้ สม0002963
 •      วันที่กู้ 20-02-2563
       วงเงินกู้ 1,490,000.00 บาท
       เงินต้นคงเหลือ 1,294,015.00 บาท
  statement

       ผู้ค้ำประกัน


 • สัญญาเงินกู้ สม0002967
 •      วันที่กู้ 31-01-2567
       วงเงินกู้ 200,000.00 บาท
       เงินต้นคงเหลือ 196,211.00 บาท
  statement

       ผู้ค้ำประกัน


 • สัญญาเงินกู้ สม0003066
 •      วันที่กู้ 28-02-2566
       วงเงินกู้ 230,000.00 บาท
       เงินต้นคงเหลือ 200,487.00 บาท
  statement

       ผู้ค้ำประกัน


 • สัญญาเงินกู้ สม0003067
 •      วันที่กู้ 19-02-2567
       วงเงินกู้ 1,075,000.00 บาท
       เงินต้นคงเหลือ 1,075,000.00 บาท
  statement

       ผู้ค้ำประกัน


 • สัญญาเงินกู้ สม0003166
 •      วันที่กู้ 28-02-2566
       วงเงินกู้ 200,000.00 บาท
       เงินต้นคงเหลือ 153,928.00 บาท
  statement

       ผู้ค้ำประกัน


 • สัญญาเงินกู้ สม0003167
 •      วันที่กู้ 19-02-2567
       วงเงินกู้ 440,000.00 บาท
       เงินต้นคงเหลือ 440,000.00 บาท
  statement

       ผู้ค้ำประกัน


 • สัญญาเงินกู้ สม0003265
 •      วันที่กู้ 11-02-2565
       วงเงินกู้ 204,000.00 บาท
       เงินต้นคงเหลือ 168,000.00 บาท
  statement

       ผู้ค้ำประกัน


 • สัญญาเงินกู้ สม0003267
 •      วันที่กู้ 19-02-2567
       วงเงินกู้ 650,000.00 บาท
       เงินต้นคงเหลือ 650,000.00 บาท
  statement

       ผู้ค้ำประกัน


 • สัญญาเงินกู้ สม0003367
 •      วันที่กู้ 19-02-2567
       วงเงินกู้ 200,000.00 บาท
       เงินต้นคงเหลือ 200,000.00 บาท
  statement

       ผู้ค้ำประกัน


 • สัญญาเงินกู้ สม0003465
 •      วันที่กู้ 11-02-2565
       วงเงินกู้ 120,000.00 บาท
       เงินต้นคงเหลือ 97,164.00 บาท
  statement

       ผู้ค้ำประกัน


 • สัญญาเงินกู้ สม0003467
 •      วันที่กู้ 19-02-2567
       วงเงินกู้ 80,000.00 บาท
       เงินต้นคงเหลือ 80,000.00 บาท
  statement

       ผู้ค้ำประกัน


 • สัญญาเงินกู้ สม0003565
 •      วันที่กู้ 11-02-2565
       วงเงินกู้ 25,200.00 บาท
       เงินต้นคงเหลือ 13,200.00 บาท
  statement

       ผู้ค้ำประกัน


 • สัญญาเงินกู้ สม0003566
 •      วันที่กู้ 28-02-2566
       วงเงินกู้ 1,999,000.00 บาท
       เงินต้นคงเหลือ 1,912,772.00 บาท
  statement

       ผู้ค้ำประกัน


 • สัญญาเงินกู้ สม0003567
 •      วันที่กู้ 19-02-2567
       วงเงินกู้ 130,900.00 บาท
       เงินต้นคงเหลือ 130,900.00 บาท
  statement

       ผู้ค้ำประกัน


 • สัญญาเงินกู้ สม0003667
 •      วันที่กู้ 19-02-2567
       วงเงินกู้ 44,000.00 บาท
       เงินต้นคงเหลือ 44,000.00 บาท
  statement

       ผู้ค้ำประกัน


 • สัญญาเงินกู้ สม0003766
 •      วันที่กู้ 28-02-2566
       วงเงินกู้ 200,000.00 บาท
       เงินต้นคงเหลือ 153,928.00 บาท
  statement

       ผู้ค้ำประกัน


 • สัญญาเงินกู้ สม0003965
 •      วันที่กู้ 25-02-2565
       วงเงินกู้ 460,000.00 บาท
       เงินต้นคงเหลือ 172,000.00 บาท
  statement

       ผู้ค้ำประกัน


 • สัญญาเงินกู้ สม0004066
 •      วันที่กู้ 28-02-2566
       วงเงินกู้ 75,000.00 บาท
       เงินต้นคงเหลือ 57,261.00 บาท
  statement

       ผู้ค้ำประกัน


 • สัญญาเงินกู้ สม0004266
 •      วันที่กู้ 28-02-2566
       วงเงินกู้ 550,000.00 บาท
       เงินต้นคงเหลือ 520,944.00 บาท
  statement

       ผู้ค้ำประกัน


 • สัญญาเงินกู้ สม0004464
 •      วันที่กู้ 25-02-2564
       วงเงินกู้ 200,000.00 บาท
       เงินต้นคงเหลือ 77,700.00 บาท
  statement

       ผู้ค้ำประกัน


 • สัญญาเงินกู้ สม0004466
 •      วันที่กู้ 08-03-2566
       วงเงินกู้ 87,000.00 บาท
       เงินต้นคงเหลือ 81,500.00 บาท
  statement

       ผู้ค้ำประกัน


 • สัญญาเงินกู้ สม0004566
 •      วันที่กู้ 08-03-2566
       วงเงินกู้ 69,700.00 บาท
       เงินต้นคงเหลือ 58,700.00 บาท
  statement

       ผู้ค้ำประกัน


 • สัญญาเงินกู้ สม0004762
 •      วันที่กู้ 29-03-2562
       วงเงินกู้ 1,750,000.00 บาท
       เงินต้นคงเหลือ 1,293,387.00 บาท
  statement

       ผู้ค้ำประกัน


 • สัญญาเงินกู้ สม0004766
 •      วันที่กู้ 08-03-2566
       วงเงินกู้ 109,000.00 บาท
       เงินต้นคงเหลือ 98,000.00 บาท
  statement

       ผู้ค้ำประกัน


 • สัญญาเงินกู้ สม0004862
 •      วันที่กู้ 29-03-2562
       วงเงินกู้ 1,250,000.00 บาท
       เงินต้นคงเหลือ 830,000.00 บาท
  statement

       ผู้ค้ำประกัน


 • สัญญาเงินกู้ สม0005265
 •      วันที่กู้ 25-02-2565
       วงเงินกู้ 700,000.00 บาท
       เงินต้นคงเหลือ 625,741.00 บาท
  statement

       ผู้ค้ำประกัน


 • สัญญาเงินกู้ สม0005365
 •      วันที่กู้ 25-02-2565
       วงเงินกู้ 500,000.00 บาท
       เงินต้นคงเหลือ 454,570.00 บาท
  statement

       ผู้ค้ำประกัน


 • สัญญาเงินกู้ สม0005666
 •      วันที่กู้ 30-03-2566
       วงเงินกู้ 350,000.00 บาท
       เงินต้นคงเหลือ 284,000.00 บาท
  statement

       ผู้ค้ำประกัน


 • สัญญาเงินกู้ สม0005766
 •      วันที่กู้ 30-03-2566
       วงเงินกู้ 59,000.00 บาท
       เงินต้นคงเหลือ 53,500.00 บาท
  statement

       ผู้ค้ำประกัน


 • สัญญาเงินกู้ สม0005964
 •      วันที่กู้ 29-03-2564
       วงเงินกู้ 238,000.00 บาท
       เงินต้นคงเหลือ 136,000.00 บาท
  statement

       ผู้ค้ำประกัน


 • สัญญาเงินกู้ สม0006166
 •      วันที่กู้ 30-03-2566
       วงเงินกู้ 1,999,000.00 บาท
       เงินต้นคงเหลือ 1,920,310.00 บาท
  statement

       ผู้ค้ำประกัน


 • สัญญาเงินกู้ สม0006260
 •      วันที่กู้ 14-03-2560
       วงเงินกู้ 700,000.00 บาท
       เงินต้นคงเหลือ 448,771.00 บาท
  statement

       ผู้ค้ำประกัน


 • สัญญาเงินกู้ สม0006264
 •      วันที่กู้ 31-03-2564
       วงเงินกู้ 1,900,000.00 บาท
       เงินต้นคงเหลือ 1,676,796.00 บาท
  statement

       ผู้ค้ำประกัน


 • สัญญาเงินกู้ สม0006266
 •      วันที่กู้ 30-03-2566
       วงเงินกู้ 900,000.00 บาท
       เงินต้นคงเหลือ 864,244.00 บาท
  statement

       ผู้ค้ำประกัน


 • สัญญาเงินกู้ สม0006466
 •      วันที่กู้ 30-03-2566
       วงเงินกู้ 800,000.00 บาท
       เงินต้นคงเหลือ 767,848.00 บาท
  statement

       ผู้ค้ำประกัน


 • สัญญาเงินกู้ สม0006561
 •      วันที่กู้ 29-03-2561
       วงเงินกู้ 1,194,000.00 บาท
       เงินต้นคงเหลือ 903,844.00 บาท
  statement

       ผู้ค้ำประกัน


 • สัญญาเงินกู้ สม0006663
 •      วันที่กู้ 17-03-2563
       วงเงินกู้ 140,000.00 บาท
       เงินต้นคงเหลือ 91,300.00 บาท
  statement

       ผู้ค้ำประกัน


 • สัญญาเงินกู้ สม0006665
 •      วันที่กู้ 16-03-2565
       วงเงินกู้ 200,000.00 บาท
       เงินต้นคงเหลือ 109,789.00 บาท
  statement

       ผู้ค้ำประกัน


 • สัญญาเงินกู้ สม0006759
 •      วันที่กู้ 17-03-2559
       วงเงินกู้ 1,000,000.00 บาท
       เงินต้นคงเหลือ 496,831.00 บาท
  statement

       ผู้ค้ำประกัน


 • สัญญาเงินกู้ สม0006766
 •      วันที่กู้ 30-03-2566
       วงเงินกู้ 200,000.00 บาท
       เงินต้นคงเหลือ 157,885.00 บาท
  statement

       ผู้ค้ำประกัน


 • สัญญาเงินกู้ สม0007066
 •      วันที่กู้ 30-03-2566
       วงเงินกู้ 250,000.00 บาท
       เงินต้นคงเหลือ 239,880.00 บาท
  statement

       ผู้ค้ำประกัน


 • สัญญาเงินกู้ สม0007265
 •      วันที่กู้ 16-03-2565
       วงเงินกู้ 100,000.00 บาท
       เงินต้นคงเหลือ 53,682.00 บาท
  statement

       ผู้ค้ำประกัน


 • สัญญาเงินกู้ สม0007266
 •      วันที่กู้ 30-03-2566
       วงเงินกู้ 200,000.00 บาท
       เงินต้นคงเหลือ 157,885.00 บาท
  statement

       ผู้ค้ำประกัน


 • สัญญาเงินกู้ สม0007460
 •      วันที่กู้ 30-03-2560
       วงเงินกู้ 1,000,000.00 บาท
       เงินต้นคงเหลือ 300,125.00 บาท
  statement

       ผู้ค้ำประกัน


 • สัญญาเงินกู้ สม0007466
 •      วันที่กู้ 30-03-2566
       วงเงินกู้ 500,000.00 บาท
       เงินต้นคงเหลือ 479,778.00 บาท
  statement

       ผู้ค้ำประกัน


 • สัญญาเงินกู้ สม0007566
 •      วันที่กู้ 30-03-2566
       วงเงินกู้ 1,650,000.00 บาท
       เงินต้นคงเหลือ 1,583,943.00 บาท
  statement

       ผู้ค้ำประกัน


 • สัญญาเงินกู้ สม0007664
 •      วันที่กู้ 21-04-2564
       วงเงินกู้ 800,000.00 บาท
       เงินต้นคงเหลือ 708,660.00 บาท
  statement

       ผู้ค้ำประกัน


 • สัญญาเงินกู้ สม0007666
 •      วันที่กู้ 30-03-2566
       วงเงินกู้ 450,000.00 บาท
       เงินต้นคงเหลือ 45,000.00 บาท
  statement

       ผู้ค้ำประกัน


 • สัญญาเงินกู้ สม0007763
 •      วันที่กู้ 17-03-2563
       วงเงินกู้ 200,000.00 บาท
       เงินต้นคงเหลือ 58,324.00 บาท
  statement

       ผู้ค้ำประกัน


 • สัญญาเงินกู้ สม0007766
 •      วันที่กู้ 30-03-2566
       วงเงินกู้ 1,999,000.00 บาท
       เงินต้นคงเหลือ 1,882,002.00 บาท
  statement

       ผู้ค้ำประกัน


 • สัญญาเงินกู้ สม0007866
 •      วันที่กู้ 30-03-2566
       วงเงินกู้ 200,000.00 บาท
       เงินต้นคงเหลือ 157,885.00 บาท
  statement

       ผู้ค้ำประกัน


 • สัญญาเงินกู้ สม0007964
 •      วันที่กู้ 21-04-2564
       วงเงินกู้ 310,000.00 บาท
       เงินต้นคงเหลือ 271,181.00 บาท
  statement

       ผู้ค้ำประกัน


 • สัญญาเงินกู้ สม0007966
 •      วันที่กู้ 30-03-2566
       วงเงินกู้ 100,000.00 บาท
       เงินต้นคงเหลือ 78,378.00 บาท
  statement

       ผู้ค้ำประกัน


 • สัญญาเงินกู้ สม0008165
 •      วันที่กู้ 22-03-2565
       วงเงินกู้ 1,999,000.00 บาท
       เงินต้นคงเหลือ 1,831,959.00 บาท
  statement

       ผู้ค้ำประกัน


 • สัญญาเงินกู้ สม0008166
 •      วันที่กู้ 31-03-2566
       วงเงินกู้ 90,000.00 บาท
       เงินต้นคงเหลือ 68,000.00 บาท
  statement

       ผู้ค้ำประกัน


 • สัญญาเงินกู้ สม0008264
 •      วันที่กู้ 21-04-2564
       วงเงินกู้ 550,000.00 บาท
       เงินต้นคงเหลือ 478,633.00 บาท
  statement

       ผู้ค้ำประกัน


 • สัญญาเงินกู้ สม0008362
 •      วันที่กู้ 05-04-2562
       วงเงินกู้ 1,600,000.00 บาท
       เงินต้นคงเหลือ 1,281,443.00 บาท
  statement

       ผู้ค้ำประกัน


 • สัญญาเงินกู้ สม0008366
 •      วันที่กู้ 31-03-2566
       วงเงินกู้ 44,000.00 บาท
       เงินต้นคงเหลือ 27,500.00 บาท
  statement

       ผู้ค้ำประกัน


 • สัญญาเงินกู้ สม0008463
 •      วันที่กู้ 17-03-2563
       วงเงินกู้ 1,070,000.00 บาท
       เงินต้นคงเหลือ 838,225.00 บาท
  statement

       ผู้ค้ำประกัน


 • สัญญาเงินกู้ สม0008464
 •      วันที่กู้ 21-04-2564
       วงเงินกู้ 210,000.00 บาท
       เงินต้นคงเหลือ 159,791.00 บาท
  statement

       ผู้ค้ำประกัน


 • สัญญาเงินกู้ สม0008466
 •      วันที่กู้ 31-03-2566
       วงเงินกู้ 1,000,000.00 บาท
       เงินต้นคงเหลือ 959,391.00 บาท
  statement

       ผู้ค้ำประกัน


 • สัญญาเงินกู้ สม0008565
 •      วันที่กู้ 30-03-2565
       วงเงินกู้ 38,700.00 บาท
       เงินต้นคงเหลือ 15,700.00 บาท
  statement

       ผู้ค้ำประกัน


 • สัญญาเงินกู้ สม0008566
 •      วันที่กู้ 31-03-2566
       วงเงินกู้ 750,000.00 บาท
       เงินต้นคงเหลือ 719,543.00 บาท
  statement

       ผู้ค้ำประกัน


 • สัญญาเงินกู้ สม0008662
 •      วันที่กู้ 05-04-2562
       วงเงินกู้ 1,999,000.00 บาท
       เงินต้นคงเหลือ 1,634,111.00 บาท
  statement

       ผู้ค้ำประกัน


 • สัญญาเงินกู้ สม0008664
 •      วันที่กู้ 30-04-2564
       วงเงินกู้ 120,000.00 บาท
       เงินต้นคงเหลือ 65,000.00 บาท
  statement

       ผู้ค้ำประกัน


 • สัญญาเงินกู้ สม0008862
 •      วันที่กู้ 05-04-2562
       วงเงินกู้ 1,950,000.00 บาท
       เงินต้นคงเหลือ 1,336,224.00 บาท
  statement

       ผู้ค้ำประกัน


 • สัญญาเงินกู้ สม0008865
 •      วันที่กู้ 30-03-2565
       วงเงินกู้ 1,999,000.00 บาท
       เงินต้นคงเหลือ 1,673,938.00 บาท
  statement

       ผู้ค้ำประกัน


 • สัญญาเงินกู้ สม0008964
 •      วันที่กู้ 30-04-2564
       วงเงินกู้ 200,000.00 บาท
       เงินต้นคงเหลือ 62,224.00 บาท
  statement

       ผู้ค้ำประกัน


 • สัญญาเงินกู้ สม0008966
 •      วันที่กู้ 31-03-2566
       วงเงินกู้ 62,500.00 บาท
       เงินต้นคงเหลือ 48,978.00 บาท
  statement

       ผู้ค้ำประกัน


 • สัญญาเงินกู้ สม0009066
 •      วันที่กู้ 31-03-2566
       วงเงินกู้ 62,500.00 บาท
       เงินต้นคงเหลือ 48,978.00 บาท
  statement

       ผู้ค้ำประกัน


 • สัญญาเงินกู้ สม0009163
 •      วันที่กู้ 26-03-2563
       วงเงินกู้ 1,690,000.00 บาท
       เงินต้นคงเหลือ 1,420,423.00 บาท
  statement

       ผู้ค้ำประกัน


 • สัญญาเงินกู้ สม0009165
 •      วันที่กู้ 30-03-2565
       วงเงินกู้ 200,000.00 บาท
       เงินต้นคงเหลือ 109,298.00 บาท
  statement

       ผู้ค้ำประกัน


 • สัญญาเงินกู้ สม0009266
 •      วันที่กู้ 31-03-2566
       วงเงินกู้ 37,500.00 บาท
       เงินต้นคงเหลือ 29,386.00 บาท
  statement

       ผู้ค้ำประกัน


 • สัญญาเงินกู้ สม0009365
 •      วันที่กู้ 30-03-2565
       วงเงินกู้ 200,000.00 บาท
       เงินต้นคงเหลือ 174,785.00 บาท
  statement

       ผู้ค้ำประกัน


 • สัญญาเงินกู้ สม0009462
 •      วันที่กู้ 30-04-2562
       วงเงินกู้ 200,000.00 บาท
       เงินต้นคงเหลือ 77,279.00 บาท
  statement

       ผู้ค้ำประกัน


 • สัญญาเงินกู้ สม0009566
 •      วันที่กู้ 31-03-2566
       วงเงินกู้ 75,000.00 บาท
       เงินต้นคงเหลือ 58,772.00 บาท
  statement

       ผู้ค้ำประกัน


 • สัญญาเงินกู้ สม0009663
 •      วันที่กู้ 31-03-2563
       วงเงินกู้ 1,400,000.00 บาท
       เงินต้นคงเหลือ 1,142,140.00 บาท
  statement

       ผู้ค้ำประกัน


 • สัญญาเงินกู้ สม0009666
 •      วันที่กู้ 31-03-2566
       วงเงินกู้ 86,800.00 บาท
       เงินต้นคงเหลือ 75,800.00 บาท
  statement

       ผู้ค้ำประกัน


 • สัญญาเงินกู้ สม0009866
 •      วันที่กู้ 31-03-2566
       วงเงินกู้ 200,000.00 บาท
       เงินต้นคงเหลือ 157,852.00 บาท
  statement

       ผู้ค้ำประกัน


 • สัญญาเงินกู้ สม0009963
 •      วันที่กู้ 31-03-2563
       วงเงินกู้ 1,000,000.00 บาท
       เงินต้นคงเหลือ 802,104.00 บาท
  statement

       ผู้ค้ำประกัน


 • สัญญาเงินกู้ สม0010063
 •      วันที่กู้ 31-03-2563
       วงเงินกู้ 900,000.00 บาท
       เงินต้นคงเหลือ 683,887.00 บาท
  statement

       ผู้ค้ำประกัน


 • สัญญาเงินกู้ สม0010262
 •      วันที่กู้ 30-04-2562
       วงเงินกู้ 1,000,000.00 บาท
       เงินต้นคงเหลือ 693,854.00 บาท
  statement

       ผู้ค้ำประกัน


 • สัญญาเงินกู้ สม0010263
 •      วันที่กู้ 31-03-2563
       วงเงินกู้ 600,000.00 บาท
       เงินต้นคงเหลือ 62,069.00 บาท
  statement

       ผู้ค้ำประกัน


 • สัญญาเงินกู้ สม0010265
 •      วันที่กู้ 08-04-2565
       วงเงินกู้ 1,990,000.00 บาท
       เงินต้นคงเหลือ 1,827,437.00 บาท
  statement

       ผู้ค้ำประกัน


 • สัญญาเงินกู้ สม0010266
 •      วันที่กู้ 05-04-2566
       วงเงินกู้ 186,000.00 บาท
       เงินต้นคงเหลือ 175,000.00 บาท
  statement

       ผู้ค้ำประกัน


 • สัญญาเงินกู้ สม0010366
 •      วันที่กู้ 05-04-2566
       วงเงินกู้ 380,000.00 บาท
       เงินต้นคงเหลือ 355,000.00 บาท
  statement

       ผู้ค้ำประกัน


 • สัญญาเงินกู้ สม0010560
 •      วันที่กู้ 28-04-2560
       วงเงินกู้ 1,290,000.00 บาท
       เงินต้นคงเหลือ 457,163.00 บาท
  statement

       ผู้ค้ำประกัน


 • สัญญาเงินกู้ สม0010766
 •      วันที่กู้ 05-04-2566
       วงเงินกู้ 58,900.00 บาท
       เงินต้นคงเหลือ 28,900.00 บาท
  statement

       ผู้ค้ำประกัน


 • สัญญาเงินกู้ สม0010861
 •      วันที่กู้ 27-04-2561
       วงเงินกู้ 350,000.00 บาท
       เงินต้นคงเหลือ 27,518.00 บาท
  statement

       ผู้ค้ำประกัน


 • สัญญาเงินกู้ สม0011160
 •      วันที่กู้ 28-04-2560
       วงเงินกู้ 900,000.00 บาท
       เงินต้นคงเหลือ 290,959.00 บาท
  statement

       ผู้ค้ำประกัน


 • สัญญาเงินกู้ สม0011166
 •      วันที่กู้ 05-04-2566
       วงเงินกู้ 1,800,000.00 บาท
       เงินต้นคงเหลือ 1,741,548.00 บาท
  statement

       ผู้ค้ำประกัน


 • สัญญาเงินกู้ สม0011260
 •      วันที่กู้ 28-04-2560
       วงเงินกู้ 1,200,000.00 บาท
       เงินต้นคงเหลือ 418,532.00 บาท
  statement

       ผู้ค้ำประกัน


 • สัญญาเงินกู้ สม0011364
 •      วันที่กู้ 31-05-2564
       วงเงินกู้ 1,400,000.00 บาท
       เงินต้นคงเหลือ 1,193,509.00 บาท
  statement

       ผู้ค้ำประกัน


 • สัญญาเงินกู้ สม0011365
 •      วันที่กู้ 11-04-2565
       วงเงินกู้ 700,000.00 บาท
       เงินต้นคงเหลือ 502,000.00 บาท
  statement

       ผู้ค้ำประกัน


 • สัญญาเงินกู้ สม0011460
 •      วันที่กู้ 28-04-2560
       วงเงินกู้ 1,000,000.00 บาท
       เงินต้นคงเหลือ 618,566.00 บาท
  statement

       ผู้ค้ำประกัน


 • สัญญาเงินกู้ สม0011466
 •      วันที่กู้ 05-04-2566
       วงเงินกู้ 200,000.00 บาท
       เงินต้นคงเหลือ 162,614.00 บาท
  statement

       ผู้ค้ำประกัน


 • สัญญาเงินกู้ สม0011560
 •      วันที่กู้ 28-04-2560
       วงเงินกู้ 1,420,000.00 บาท
       เงินต้นคงเหลือ 724,821.00 บาท
  statement

       ผู้ค้ำประกัน


 • สัญญาเงินกู้ สม0011564
 •      วันที่กู้ 31-05-2564
       วงเงินกู้ 1,400,000.00 บาท
       เงินต้นคงเหลือ 1,239,212.00 บาท
  statement

       ผู้ค้ำประกัน


 • สัญญาเงินกู้ สม0011566
 •      วันที่กู้ 05-04-2566
       วงเงินกู้ 800,000.00 บาท
       เงินต้นคงเหลือ 755,000.00 บาท
  statement

       ผู้ค้ำประกัน


 • สัญญาเงินกู้ สม0011660
 •      วันที่กู้ 28-04-2560
       วงเงินกู้ 950,000.00 บาท
       เงินต้นคงเหลือ 547,200.00 บาท
  statement

       ผู้ค้ำประกัน


 • สัญญาเงินกู้ สม0011666
 •      วันที่กู้ 05-04-2566
       วงเงินกู้ 460,000.00 บาท
       เงินต้นคงเหลือ 444,450.00 บาท
  statement

       ผู้ค้ำประกัน


 • สัญญาเงินกู้ สม0011760
 •      วันที่กู้ 28-04-2560
       วงเงินกู้ 1,350,000.00 บาท
       เงินต้นคงเหลือ 485,648.00 บาท
  statement

       ผู้ค้ำประกัน


 • สัญญาเงินกู้ สม0011763
 •      วันที่กู้ 15-04-2563
       วงเงินกู้ 890,000.00 บาท
       เงินต้นคงเหลือ 638,371.00 บาท
  statement

       ผู้ค้ำประกัน


 • สัญญาเงินกู้ สม0011766
 •      วันที่กู้ 05-04-2566
       วงเงินกู้ 150,000.00 บาท
       เงินต้นคงเหลือ 95,000.00 บาท
  statement

       ผู้ค้ำประกัน


 • สัญญาเงินกู้ สม0011860
 •      วันที่กู้ 28-04-2560
       วงเงินกู้ 1,300,000.00 บาท
       เงินต้นคงเหลือ 458,259.00 บาท
  statement

       ผู้ค้ำประกัน


 • สัญญาเงินกู้ สม0011961
 •      วันที่กู้ 30-04-2561
       วงเงินกู้ 530,000.00 บาท
       เงินต้นคงเหลือ 383,885.00 บาท
  statement

       ผู้ค้ำประกัน


 • สัญญาเงินกู้ สม0011965
 •      วันที่กู้ 28-04-2565
       วงเงินกู้ 1,990,000.00 บาท
       เงินต้นคงเหลือ 1,825,131.00 บาท
  statement

       ผู้ค้ำประกัน


 • สัญญาเงินกู้ สม0011966
 •      วันที่กู้ 18-04-2566
       วงเงินกู้ 126,000.00 บาท
       เงินต้นคงเหลือ 106,000.00 บาท
  statement

       ผู้ค้ำประกัน


 • สัญญาเงินกู้ สม0012066
 •      วันที่กู้ 18-04-2566
       วงเงินกู้ 124,000.00 บาท
       เงินต้นคงเหลือ 74,000.00 บาท
  statement

       ผู้ค้ำประกัน


 • สัญญาเงินกู้ สม0012265
 •      วันที่กู้ 28-04-2565
       วงเงินกู้ 200,000.00 บาท
       เงินต้นคงเหลือ 113,502.00 บาท
  statement

       ผู้ค้ำประกัน


 • สัญญาเงินกู้ สม0012366
 •      วันที่กู้ 27-04-2566
       วงเงินกู้ 507,000.00 บาท
       เงินต้นคงเหลือ 457,000.00 บาท
  statement

       ผู้ค้ำประกัน


 • สัญญาเงินกู้ สม0012462
 •      วันที่กู้ 16-05-2562
       วงเงินกู้ 108,000.00 บาท
       เงินต้นคงเหลือ 57,000.00 บาท
  statement

       ผู้ค้ำประกัน


 • สัญญาเงินกู้ สม0012566
 •      วันที่กู้ 27-04-2566
       วงเงินกู้ 1,462,000.00 บาท
       เงินต้นคงเหลือ 1,376,314.00 บาท
  statement

       ผู้ค้ำประกัน


 • สัญญาเงินกู้ สม0012762
 •      วันที่กู้ 16-05-2562
       วงเงินกู้ 800,000.00 บาท
       เงินต้นคงเหลือ 298,337.00 บาท
  statement

       ผู้ค้ำประกัน


 • สัญญาเงินกู้ สม0012765
 •      วันที่กู้ 28-04-2565
       วงเงินกู้ 600,000.00 บาท
       เงินต้นคงเหลือ 551,103.00 บาท
  statement

       ผู้ค้ำประกัน


 • สัญญาเงินกู้ สม0012766
 •      วันที่กู้ 27-04-2566
       วงเงินกู้ 40,000.00 บาท
       เงินต้นคงเหลือ 20,000.00 บาท
  statement

       ผู้ค้ำประกัน


 • สัญญาเงินกู้ สม0012866
 •      วันที่กู้ 27-04-2566
       วงเงินกู้ 1,999,000.00 บาท
       เงินต้นคงเหลือ 1,928,469.00 บาท
  statement

       ผู้ค้ำประกัน


 • สัญญาเงินกู้ สม0012958
 •      วันที่กู้ 30-04-2558
       วงเงินกู้ 480,000.00 บาท
       เงินต้นคงเหลือ 210,000.00 บาท
  statement

       ผู้ค้ำประกัน


 • สัญญาเงินกู้ สม0012964
 •      วันที่กู้ 17-06-2564
       วงเงินกู้ 1,000,000.00 บาท
       เงินต้นคงเหลือ 817,443.00 บาท
  statement

       ผู้ค้ำประกัน


 • สัญญาเงินกู้ สม0012966
 •      วันที่กู้ 27-04-2566
       วงเงินกู้ 800,000.00 บาท
       เงินต้นคงเหลือ 737,476.00 บาท
  statement

       ผู้ค้ำประกัน


 • สัญญาเงินกู้ สม0013063
 •      วันที่กู้ 30-04-2563
       วงเงินกู้ 680,000.00 บาท
       เงินต้นคงเหลือ 289,513.00 บาท
  statement

       ผู้ค้ำประกัน


 • สัญญาเงินกู้ สม0013066
 •      วันที่กู้ 27-04-2566
       วงเงินกู้ 1,400,000.00 บาท
       เงินต้นคงเหลือ 1,285,475.00 บาท
  statement

       ผู้ค้ำประกัน


 • สัญญาเงินกู้ สม0013163
 •      วันที่กู้ 30-04-2563
       วงเงินกู้ 1,999,000.00 บาท
       เงินต้นคงเหลือ 1,736,981.00 บาท
  statement

       ผู้ค้ำประกัน


 • สัญญาเงินกู้ สม0013166
 •      วันที่กู้ 27-04-2566
       วงเงินกู้ 1,999,000.00 บาท
       เงินต้นคงเหลือ 1,928,469.00 บาท
  statement

       ผู้ค้ำประกัน


 • สัญญาเงินกู้ สม0013264
 •      วันที่กู้ 30-06-2564
       วงเงินกู้ 46,800.00 บาท
       เงินต้นคงเหลือ 14,800.00 บาท
  statement

       ผู้ค้ำประกัน


 • สัญญาเงินกู้ สม0013266
 •      วันที่กู้ 27-04-2566
       วงเงินกู้ 1,999,000.00 บาท
       เงินต้นคงเหลือ 1,928,469.00 บาท
  statement

       ผู้ค้ำประกัน


 • สัญญาเงินกู้ สม0013362
 •      วันที่กู้ 16-05-2562
       วงเงินกู้ 540,000.00 บาท
       เงินต้นคงเหลือ 431,689.00 บาท
  statement

       ผู้ค้ำประกัน


 • สัญญาเงินกู้ สม0013366
 •      วันที่กู้ 27-04-2566
       วงเงินกู้ 1,999,000.00 บาท
       เงินต้นคงเหลือ 1,928,469.00 บาท
  statement

       ผู้ค้ำประกัน


 • สัญญาเงินกู้ สม0013466
 •      วันที่กู้ 27-04-2566
       วงเงินกู้ 200,000.00 บาท
       เงินต้นคงเหลือ 161,892.00 บาท
  statement

       ผู้ค้ำประกัน


 • สัญญาเงินกู้ สม0013563
 •      วันที่กู้ 30-04-2563
       วงเงินกู้ 900,000.00 บาท
       เงินต้นคงเหลือ 755,802.00 บาท
  statement

       ผู้ค้ำประกัน


 • สัญญาเงินกู้ สม0013564
 •      วันที่กู้ 30-06-2564
       วงเงินกู้ 1,400,000.00 บาท
       เงินต้นคงเหลือ 600,000.00 บาท
  statement

       ผู้ค้ำประกัน


 • สัญญาเงินกู้ สม0013565
 •      วันที่กู้ 29-04-2565
       วงเงินกู้ 1,400,000.00 บาท
       เงินต้นคงเหลือ 1,023,395.00 บาท
  statement

       ผู้ค้ำประกัน


 • สัญญาเงินกู้ สม0013664
 •      วันที่กู้ 30-06-2564
       วงเงินกู้ 1,990,000.00 บาท
       เงินต้นคงเหลือ 1,746,518.00 บาท
  statement

       ผู้ค้ำประกัน


 • สัญญาเงินกู้ สม0013666
 •      วันที่กู้ 27-04-2566
       วงเงินกู้ 150,000.00 บาท
       เงินต้นคงเหลือ 120,653.00 บาท
  statement

       ผู้ค้ำประกัน


 • สัญญาเงินกู้ สม0013764
 •      วันที่กู้ 30-06-2564
       วงเงินกู้ 750,000.00 บาท
       เงินต้นคงเหลือ 510,000.00 บาท
  statement

       ผู้ค้ำประกัน


 • สัญญาเงินกู้ สม0013766
 •      วันที่กู้ 27-04-2566
       วงเงินกู้ 100,000.00 บาท
       เงินต้นคงเหลือ 80,434.00 บาท
  statement

       ผู้ค้ำประกัน


 • สัญญาเงินกู้ สม0013866
 •      วันที่กู้ 27-04-2566
       วงเงินกู้ 200,000.00 บาท
       เงินต้นคงเหลือ 161,892.00 บาท
  statement

       ผู้ค้ำประกัน


 • สัญญาเงินกู้ สม0013966
 •      วันที่กู้ 28-04-2566
       วงเงินกู้ 200,000.00 บาท
       เงินต้นคงเหลือ 100,000.00 บาท
  statement

       ผู้ค้ำประกัน


 • สัญญาเงินกู้ สม0014060
 •      วันที่กู้ 15-05-2560
       วงเงินกู้ 700,000.00 บาท
       เงินต้นคงเหลือ 266,695.00 บาท
  statement

       ผู้ค้ำประกัน


 • สัญญาเงินกู้ สม0014263
 •      วันที่กู้ 30-04-2563
       วงเงินกู้ 1,990,000.00 บาท
       เงินต้นคงเหลือ 1,420,705.00 บาท
  statement

       ผู้ค้ำประกัน


 • สัญญาเงินกู้ สม0014363
 •      วันที่กู้ 30-04-2563
       วงเงินกู้ 1,900,000.00 บาท
       เงินต้นคงเหลือ 1,056,969.00 บาท
  statement

       ผู้ค้ำประกัน


 • สัญญาเงินกู้ สม0014465
 •      วันที่กู้ 12-05-2565
       วงเงินกู้ 61,000.00 บาท
       เงินต้นคงเหลือ 40,000.00 บาท
  statement

       ผู้ค้ำประกัน


 • สัญญาเงินกู้ สม0014560
 •      วันที่กู้ 31-05-2560
       วงเงินกู้ 1,300,000.00 บาท
       เงินต้นคงเหลือ 669,988.00 บาท
  statement

       ผู้ค้ำประกัน


 • สัญญาเงินกู้ สม0014565
 •      วันที่กู้ 12-05-2565
       วงเงินกู้ 22,000.00 บาท
       เงินต้นคงเหลือ 11,500.00 บาท
  statement

       ผู้ค้ำประกัน


 • สัญญาเงินกู้ สม0014566
 •      วันที่กู้ 28-04-2566
       วงเงินกู้ 1,999,000.00 บาท
       เงินต้นคงเหลือ 1,928,141.00 บาท
  statement

       ผู้ค้ำประกัน


 • สัญญาเงินกู้ สม0014663
 •      วันที่กู้ 30-04-2563
       วงเงินกู้ 1,200,000.00 บาท
       เงินต้นคงเหลือ 933,139.00 บาท
  statement

       ผู้ค้ำประกัน


 • สัญญาเงินกู้ สม0014666
 •      วันที่กู้ 28-04-2566
       วงเงินกู้ 400,000.00 บาท
       เงินต้นคงเหลือ 352,323.00 บาท
  statement

       ผู้ค้ำประกัน


 • สัญญาเงินกู้ สม0014759
 •      วันที่กู้ 31-05-2559
       วงเงินกู้ 238,500.00 บาท
       เงินต้นคงเหลือ 64,454.00 บาท
  statement

       ผู้ค้ำประกัน


 • สัญญาเงินกู้ สม0014762
 •      วันที่กู้ 30-05-2562
       วงเงินกู้ 1,990,000.00 บาท
       เงินต้นคงเหลือ 1,443,933.00 บาท
  statement

       ผู้ค้ำประกัน


 • สัญญาเงินกู้ สม0014766
 •      วันที่กู้ 28-04-2566
       วงเงินกู้ 1,400,000.00 บาท
       เงินต้นคงเหลือ 1,346,550.00 บาท
  statement

       ผู้ค้ำประกัน


 • สัญญาเงินกู้ สม0014966
 •      วันที่กู้ 28-04-2566
       วงเงินกู้ 200,000.00 บาท
       เงินต้นคงเหลือ 161,855.00 บาท
  statement

       ผู้ค้ำประกัน


 • สัญญาเงินกู้ สม0015066
 •      วันที่กู้ 28-04-2566
       วงเงินกู้ 200,000.00 บาท
       เงินต้นคงเหลือ 161,855.00 บาท
  statement

       ผู้ค้ำประกัน


 • สัญญาเงินกู้ สม0015166
 •      วันที่กู้ 28-04-2566
       วงเงินกู้ 200,000.00 บาท
       เงินต้นคงเหลือ 161,855.00 บาท
  statement

       ผู้ค้ำประกัน


 • สัญญาเงินกู้ สม0015363
 •      วันที่กู้ 15-05-2563
       วงเงินกู้ 1,990,000.00 บาท
       เงินต้นคงเหลือ 1,664,528.00 บาท
  statement

       ผู้ค้ำประกัน


 • สัญญาเงินกู้ สม0015564
 •      วันที่กู้ 30-07-2564
       วงเงินกู้ 510,000.00 บาท
       เงินต้นคงเหลือ 438,213.00 บาท
  statement

       ผู้ค้ำประกัน


 • สัญญาเงินกู้ สม0015566
 •      วันที่กู้ 28-04-2566
       วงเงินกู้ 500,000.00 บาท
       เงินต้นคงเหลือ 481,785.00 บาท
  statement

       ผู้ค้ำประกัน


 • สัญญาเงินกู้ สม0015766
 •      วันที่กู้ 28-04-2566
       วงเงินกู้ 150,000.00 บาท
       เงินต้นคงเหลือ 120,627.00 บาท
  statement

       ผู้ค้ำประกัน


 • สัญญาเงินกู้ สม0015860
 •      วันที่กู้ 15-06-2560
       วงเงินกู้ 1,300,000.00 บาท
       เงินต้นคงเหลือ 777,888.00 บาท
  statement

       ผู้ค้ำประกัน


 • สัญญาเงินกู้ สม0015865
 •      วันที่กู้ 30-05-2565
       วงเงินกู้ 465,000.00 บาท
       เงินต้นคงเหลือ 401,927.00 บาท
  statement

       ผู้ค้ำประกัน


 • สัญญาเงินกู้ สม0015866
 •      วันที่กู้ 28-04-2566
       วงเงินกู้ 150,000.00 บาท
       เงินต้นคงเหลือ 120,627.00 บาท
  statement

       ผู้ค้ำประกัน


 • สัญญาเงินกู้ สม0015959
 •      วันที่กู้ 13-06-2559
       วงเงินกู้ 500,000.00 บาท
       เงินต้นคงเหลือ 66,036.00 บาท
  statement

       ผู้ค้ำประกัน


 • สัญญาเงินกู้ สม0015962
 •      วันที่กู้ 18-06-2562
       วงเงินกู้ 1,200,000.00 บาท
       เงินต้นคงเหลือ 964,079.00 บาท
  statement

       ผู้ค้ำประกัน


 • สัญญาเงินกู้ สม0015965
 •      วันที่กู้ 30-05-2565
       วงเงินกู้ 330,000.00 บาท
       เงินต้นคงเหลือ 225,000.00 บาท
  statement

       ผู้ค้ำประกัน


 • สัญญาเงินกู้ สม0016065
 •      วันที่กู้ 30-05-2565
       วงเงินกู้ 80,000.00 บาท
       เงินต้นคงเหลือ 60,094.00 บาท
  statement

       ผู้ค้ำประกัน


 • สัญญาเงินกู้ สม0016264
 •      วันที่กู้ 10-08-2564
       วงเงินกู้ 279,000.00 บาท
       เงินต้นคงเหลือ 242,602.00 บาท
  statement

       ผู้ค้ำประกัน


 • สัญญาเงินกู้ สม0016365
 •      วันที่กู้ 30-05-2565
       วงเงินกู้ 1,700,000.00 บาท
       เงินต้นคงเหลือ 1,560,306.00 บาท
  statement

       ผู้ค้ำประกัน


 • สัญญาเงินกู้ สม0016366
 •      วันที่กู้ 02-05-2566
       วงเงินกู้ 200,000.00 บาท
       เงินต้นคงเหลือ 188,000.00 บาท
  statement

       ผู้ค้ำประกัน


 • สัญญาเงินกู้ สม0016565
 •      วันที่กู้ 30-05-2565
       วงเงินกู้ 200,000.00 บาท
       เงินต้นคงเหลือ 117,585.00 บาท
  statement

       ผู้ค้ำประกัน


 • สัญญาเงินกู้ สม0016664
 •      วันที่กู้ 11-08-2564
       วงเงินกู้ 250,000.00 บาท
       เงินต้นคงเหลือ 218,630.00 บาท
  statement

       ผู้ค้ำประกัน


 • สัญญาเงินกู้ สม0016666
 •      วันที่กู้ 03-05-2566
       วงเงินกู้ 34,000.00 บาท
       เงินต้นคงเหลือ 19,000.00 บาท
  statement

       ผู้ค้ำประกัน


 • สัญญาเงินกู้ สม0016865
 •      วันที่กู้ 30-05-2565
       วงเงินกู้ 200,000.00 บาท
       เงินต้นคงเหลือ 117,585.00 บาท
  statement

       ผู้ค้ำประกัน


 • สัญญาเงินกู้ สม0016866
 •      วันที่กู้ 10-05-2566
       วงเงินกู้ 271,000.00 บาท
       เงินต้นคงเหลือ 253,000.00 บาท
  statement

       ผู้ค้ำประกัน


 • สัญญาเงินกู้ สม0016960
 •      วันที่กู้ 30-06-2560
       วงเงินกู้ 1,230,000.00 บาท
       เงินต้นคงเหลือ 716,901.00 บาท
  statement

       ผู้ค้ำประกัน


 • สัญญาเงินกู้ สม0017062
 •      วันที่กู้ 28-06-2562
       วงเงินกู้ 600,000.00 บาท
       เงินต้นคงเหลือ 488,776.00 บาท
  statement

       ผู้ค้ำประกัน


 • สัญญาเงินกู้ สม0017065
 •      วันที่กู้ 30-05-2565
       วงเงินกู้ 650,000.00 บาท
       เงินต้นคงเหลือ 599,762.00 บาท
  statement

       ผู้ค้ำประกัน


 • สัญญาเงินกู้ สม0017261
 •      วันที่กู้ 31-05-2561
       วงเงินกู้ 1,700,000.00 บาท
       เงินต้นคงเหลือ 1,260,075.00 บาท
  statement

       ผู้ค้ำประกัน


 • สัญญาเงินกู้ สม0017266
 •      วันที่กู้ 16-05-2566
       วงเงินกู้ 1,400,000.00 บาท
       เงินต้นคงเหลือ 1,324,400.00 บาท
  statement

       ผู้ค้ำประกัน


 • สัญญาเงินกู้ สม0017366
 •      วันที่กู้ 16-05-2566
       วงเงินกู้ 1,999,000.00 บาท
       เงินต้นคงเหลือ 1,939,529.00 บาท
  statement

       ผู้ค้ำประกัน


 • สัญญาเงินกู้ สม0017466
 •      วันที่กู้ 16-05-2566
       วงเงินกู้ 1,999,000.00 บาท
       เงินต้นคงเหลือ 1,922,170.00 บาท
  statement

       ผู้ค้ำประกัน


 • สัญญาเงินกู้ สม0017665
 •      วันที่กู้ 02-06-2565
       วงเงินกู้ 54,800.00 บาท
       เงินต้นคงเหลือ 34,800.00 บาท
  statement

       ผู้ค้ำประกัน


 • สัญญาเงินกู้ สม0017666
 •      วันที่กู้ 16-05-2566
       วงเงินกู้ 200,000.00 บาท
       เงินต้นคงเหลือ 166,168.00 บาท
  statement

       ผู้ค้ำประกัน


 • สัญญาเงินกู้ สม0017766
 •      วันที่กู้ 16-05-2566
       วงเงินกู้ 200,000.00 บาท
       เงินต้นคงเหลือ 166,168.00 บาท
  statement

       ผู้ค้ำประกัน


 • สัญญาเงินกู้ สม0017866
 •      วันที่กู้ 16-05-2566
       วงเงินกู้ 200,000.00 บาท
       เงินต้นคงเหลือ 166,168.00 บาท
  statement

       ผู้ค้ำประกัน


 • สัญญาเงินกู้ สม0017966
 •      วันที่กู้ 16-05-2566
       วงเงินกู้ 200,000.00 บาท
       เงินต้นคงเหลือ 166,168.00 บาท
  statement

       ผู้ค้ำประกัน


 • สัญญาเงินกู้ สม0018065
 •      วันที่กู้ 09-06-2565
       วงเงินกู้ 882,000.00 บาท
       เงินต้นคงเหลือ 782,000.00 บาท
  statement

       ผู้ค้ำประกัน


 • สัญญาเงินกู้ สม0018066
 •      วันที่กู้ 16-05-2566
       วงเงินกู้ 150,000.00 บาท
       เงินต้นคงเหลือ 103,756.00 บาท
  statement

       ผู้ค้ำประกัน


 • สัญญาเงินกู้ สม0018165
 •      วันที่กู้ 09-06-2565
       วงเงินกู้ 94,500.00 บาท
       เงินต้นคงเหลือ 74,500.00 บาท
  statement

       ผู้ค้ำประกัน


 • สัญญาเงินกู้ สม0018166
 •      วันที่กู้ 16-05-2566
       วงเงินกู้ 200,000.00 บาท
       เงินต้นคงเหลือ 166,168.00 บาท
  statement

       ผู้ค้ำประกัน


 • สัญญาเงินกู้ สม0018265
 •      วันที่กู้ 09-06-2565
       วงเงินกู้ 160,000.00 บาท
       เงินต้นคงเหลือ 80,000.00 บาท
  statement

       ผู้ค้ำประกัน


 • สัญญาเงินกู้ สม0018266
 •      วันที่กู้ 16-05-2566
       วงเงินกู้ 200,000.00 บาท
       เงินต้นคงเหลือ 166,168.00 บาท
  statement

       ผู้ค้ำประกัน


 • สัญญาเงินกู้ สม0018566
 •      วันที่กู้ 16-05-2566
       วงเงินกู้ 800,000.00 บาท
       เงินต้นคงเหลือ 772,927.00 บาท
  statement

       ผู้ค้ำประกัน


 • สัญญาเงินกู้ สม0018666
 •      วันที่กู้ 16-05-2566
       วงเงินกู้ 200,000.00 บาท
       เงินต้นคงเหลือ 179,014.00 บาท
  statement

       ผู้ค้ำประกัน


 • สัญญาเงินกู้ สม0018766
 •      วันที่กู้ 16-05-2566
       วงเงินกู้ 200,000.00 บาท
       เงินต้นคงเหลือ 166,168.00 บาท
  statement

       ผู้ค้ำประกัน


 • สัญญาเงินกู้ สม0018863
 •      วันที่กู้ 30-06-2563
       วงเงินกู้ 900,000.00 บาท
       เงินต้นคงเหลือ 627,048.00 บาท
  statement

       ผู้ค้ำประกัน


 • สัญญาเงินกู้ สม0018866
 •      วันที่กู้ 16-05-2566
       วงเงินกู้ 1,400,000.00 บาท
       เงินต้นคงเหลือ 1,354,918.00 บาท
  statement

       ผู้ค้ำประกัน


 • สัญญาเงินกู้ สม0018966
 •      วันที่กู้ 18-05-2566
       วงเงินกู้ 200,000.00 บาท
       เงินต้นคงเหลือ 178,947.00 บาท
  statement

       ผู้ค้ำประกัน


 • สัญญาเงินกู้ สม0019066
 •      วันที่กู้ 18-05-2566
       วงเงินกู้ 200,000.00 บาท
       เงินต้นคงเหลือ 178,947.00 บาท
  statement

       ผู้ค้ำประกัน


 • สัญญาเงินกู้ สม0019365
 •      วันที่กู้ 15-06-2565
       วงเงินกู้ 1,999,000.00 บาท
       เงินต้นคงเหลือ 1,857,358.00 บาท
  statement

       ผู้ค้ำประกัน


 • สัญญาเงินกู้ สม0019366
 •      วันที่กู้ 31-05-2566
       วงเงินกู้ 176,000.00 บาท
       เงินต้นคงเหลือ 158,000.00 บาท
  statement

       ผู้ค้ำประกัน


 • สัญญาเงินกู้ สม0019465
 •      วันที่กู้ 21-06-2565
       วงเงินกู้ 1,999,000.00 บาท
       เงินต้นคงเหลือ 1,881,043.00 บาท
  statement

       ผู้ค้ำประกัน


 • สัญญาเงินกู้ สม0019662
 •      วันที่กู้ 31-07-2562
       วงเงินกู้ 1,240,000.00 บาท
       เงินต้นคงเหลือ 923,133.00 บาท
  statement

       ผู้ค้ำประกัน


 • สัญญาเงินกู้ สม0019666
 •      วันที่กู้ 31-05-2566
       วงเงินกู้ 434,700.00 บาท
       เงินต้นคงเหลือ 380,700.00 บาท
  statement

       ผู้ค้ำประกัน


 • สัญญาเงินกู้ สม0019766
 •      วันที่กู้ 31-05-2566
       วงเงินกู้ 850,000.00 บาท
       เงินต้นคงเหลือ 713,078.00 บาท
  statement

       ผู้ค้ำประกัน


 • สัญญาเงินกู้ สม0020062
 •      วันที่กู้ 31-07-2562
       วงเงินกู้ 1,400,000.00 บาท
       เงินต้นคงเหลือ 1,091,097.00 บาท
  statement

       ผู้ค้ำประกัน


 • สัญญาเงินกู้ สม0020063
 •      วันที่กู้ 17-07-2563
       วงเงินกู้ 800,000.00 บาท
       เงินต้นคงเหลือ 430,000.00 บาท
  statement

       ผู้ค้ำประกัน


 • สัญญาเงินกู้ สม0020066
 •      วันที่กู้ 31-05-2566
       วงเงินกู้ 1,400,000.00 บาท
       เงินต้นคงเหลือ 1,337,718.00 บาท
  statement

       ผู้ค้ำประกัน


 • สัญญาเงินกู้ สม0020166
 •      วันที่กู้ 31-05-2566
       วงเงินกู้ 1,400,000.00 บาท
       เงินต้นคงเหลือ 1,351,479.00 บาท
  statement

       ผู้ค้ำประกัน


 • สัญญาเงินกู้ สม0020262
 •      วันที่กู้ 31-07-2562
       วงเงินกู้ 400,000.00 บาท
       เงินต้นคงเหลือ 285,000.00 บาท
  statement

       ผู้ค้ำประกัน


 • สัญญาเงินกู้ สม0020264
 •      วันที่กู้ 30-09-2564
       วงเงินกู้ 1,100,000.00 บาท
       เงินต้นคงเหลือ 906,664.00 บาท
  statement

       ผู้ค้ำประกัน


 • สัญญาเงินกู้ สม0020266
 •      วันที่กู้ 31-05-2566
       วงเงินกู้ 1,850,000.00 บาท
       เงินต้นคงเหลือ 1,789,162.00 บาท
  statement

       ผู้ค้ำประกัน


 • สัญญาเงินกู้ สม0020466
 •      วันที่กู้ 31-05-2566
       วงเงินกู้ 1,400,000.00 บาท
       เงินต้นคงเหลือ 1,310,000.00 บาท
  statement

       ผู้ค้ำประกัน


 • สัญญาเงินกู้ สม0020566
 •      วันที่กู้ 31-05-2566
       วงเงินกู้ 1,850,000.00 บาท
       เงินต้นคงเหลือ 1,789,162.00 บาท
  statement

       ผู้ค้ำประกัน


 • สัญญาเงินกู้ สม0020660
 •      วันที่กู้ 16-08-2560
       วงเงินกู้ 1,000,000.00 บาท
       เงินต้นคงเหลือ 296,800.00 บาท
  statement

       ผู้ค้ำประกัน


 • สัญญาเงินกู้ สม0020666
 •      วันที่กู้ 31-05-2566
       วงเงินกู้ 200,000.00 บาท
       เงินต้นคงเหลือ 165,678.00 บาท
  statement

       ผู้ค้ำประกัน


 • สัญญาเงินกู้ สม0020763
 •      วันที่กู้ 31-07-2563
       วงเงินกู้ 90,000.00 บาท
       เงินต้นคงเหลือ 4,000.00 บาท
  statement

       ผู้ค้ำประกัน


 • สัญญาเงินกู้ สม0020764
 •      วันที่กู้ 30-09-2564
       วงเงินกู้ 500,000.00 บาท
       เงินต้นคงเหลือ 434,688.00 บาท
  statement

       ผู้ค้ำประกัน


 • สัญญาเงินกู้ สม0020766
 •      วันที่กู้ 31-05-2566
       วงเงินกู้ 200,000.00 บาท
       เงินต้นคงเหลือ 165,678.00 บาท
  statement

       ผู้ค้ำประกัน


 • สัญญาเงินกู้ สม0020866
 •      วันที่กู้ 31-05-2566
       วงเงินกู้ 200,000.00 บาท
       เงินต้นคงเหลือ 165,678.00 บาท
  statement

       ผู้ค้ำประกัน


 • สัญญาเงินกู้ สม0020966
 •      วันที่กู้ 31-05-2566
       วงเงินกู้ 200,000.00 บาท
       เงินต้นคงเหลือ 165,678.00 บาท
  statement

       ผู้ค้ำประกัน


 • สัญญาเงินกู้ สม0021066
 •      วันที่กู้ 31-05-2566
       วงเงินกู้ 100,000.00 บาท
       เงินต้นคงเหลือ 82,382.00 บาท
  statement

       ผู้ค้ำประกัน


 • สัญญาเงินกู้ สม0021166
 •      วันที่กู้ 31-05-2566
       วงเงินกู้ 700,000.00 บาท
       เงินต้นคงเหลือ 675,740.00 บาท
  statement

       ผู้ค้ำประกัน


 • สัญญาเงินกู้ สม0021364
 •      วันที่กู้ 05-10-2564
       วงเงินกู้ 33,000.00 บาท
       เงินต้นคงเหลือ 19,000.00 บาท
  statement

       ผู้ค้ำประกัน


 • สัญญาเงินกู้ สม0021366
 •      วันที่กู้ 31-05-2566
       วงเงินกู้ 600,000.00 บาท
       เงินต้นคงเหลือ 534,646.00 บาท
  statement

       ผู้ค้ำประกัน


 • สัญญาเงินกู้ สม0021466
 •      วันที่กู้ 31-05-2566
       วงเงินกู้ 300,000.00 บาท
       เงินต้นคงเหลือ 290,260.00 บาท
  statement

       ผู้ค้ำประกัน


 • สัญญาเงินกู้ สม0021566
 •      วันที่กู้ 31-05-2566
       วงเงินกู้ 320,000.00 บาท
       เงินต้นคงเหลือ 309,302.00 บาท
  statement

       ผู้ค้ำประกัน


 • สัญญาเงินกู้ สม0021664
 •      วันที่กู้ 12-10-2564
       วงเงินกู้ 272,900.00 บาท
       เงินต้นคงเหลือ 223,211.00 บาท
  statement

       ผู้ค้ำประกัน


 • สัญญาเงินกู้ สม0021666
 •      วันที่กู้ 08-06-2566
       วงเงินกู้ 248,000.00 บาท
       เงินต้นคงเหลือ 236,000.00 บาท
  statement

       ผู้ค้ำประกัน


 • สัญญาเงินกู้ สม0021762
 •      วันที่กู้ 16-08-2562
       วงเงินกู้ 1,990,000.00 บาท
       เงินต้นคงเหลือ 1,321,222.00 บาท
  statement

       ผู้ค้ำประกัน


 • สัญญาเงินกู้ สม0021862
 •      วันที่กู้ 16-08-2562
       วงเงินกู้ 1,500,000.00 บาท
       เงินต้นคงเหลือ 1,188,306.00 บาท
  statement

       ผู้ค้ำประกัน


 • สัญญาเงินกู้ สม0021866
 •      วันที่กู้ 08-06-2566
       วงเงินกู้ 947,000.00 บาท
       เงินต้นคงเหลือ 922,308.00 บาท
  statement

       ผู้ค้ำประกัน


 • สัญญาเงินกู้ สม0021966
 •      วันที่กู้ 08-06-2566
       วงเงินกู้ 226,000.00 บาท
       เงินต้นคงเหลือ 210,000.00 บาท
  statement

       ผู้ค้ำประกัน


 • สัญญาเงินกู้ สม0022066
 •      วันที่กู้ 08-06-2566
       วงเงินกู้ 309,000.00 บาท
       เงินต้นคงเหลือ 229,000.00 บาท
  statement

       ผู้ค้ำประกัน


 • สัญญาเงินกู้ สม0022166
 •      วันที่กู้ 08-06-2566
       วงเงินกู้ 1,444,000.00 บาท
       เงินต้นคงเหลือ 1,284,000.00 บาท
  statement

       ผู้ค้ำประกัน


 • สัญญาเงินกู้ สม0022366
 •      วันที่กู้ 08-06-2566
       วงเงินกู้ 59,000.00 บาท
       เงินต้นคงเหลือ 51,000.00 บาท
  statement

       ผู้ค้ำประกัน


 • สัญญาเงินกู้ สม0022464
 •      วันที่กู้ 14-10-2564
       วงเงินกู้ 1,300,000.00 บาท
       เงินต้นคงเหลือ 1,161,185.00 บาท
  statement

       ผู้ค้ำประกัน


 • สัญญาเงินกู้ สม0022566
 •      วันที่กู้ 08-06-2566
       วงเงินกู้ 100,000.00 บาท
       เงินต้นคงเหลือ 84,000.00 บาท
  statement

       ผู้ค้ำประกัน


 • สัญญาเงินกู้ สม0022666
 •      วันที่กู้ 08-06-2566
       วงเงินกู้ 36,900.00 บาท
       เงินต้นคงเหลือ 28,900.00 บาท
  statement

       ผู้ค้ำประกัน


 • สัญญาเงินกู้ สม0022766
 •      วันที่กู้ 08-06-2566
       วงเงินกู้ 39,500.00 บาท
       เงินต้นคงเหลือ 35,500.00 บาท
  statement

       ผู้ค้ำประกัน


 • สัญญาเงินกู้ สม0022865
 •      วันที่กู้ 12-07-2565
       วงเงินกู้ 200,000.00 บาท
       เงินต้นคงเหลือ 126,413.00 บาท
  statement

       ผู้ค้ำประกัน


 • สัญญาเงินกู้ สม0022966
 •      วันที่กู้ 08-06-2566
       วงเงินกู้ 18,900.00 บาท
       เงินต้นคงเหลือ 14,900.00 บาท
  statement

       ผู้ค้ำประกัน


 • สัญญาเงินกู้ สม0023064
 •      วันที่กู้ 14-10-2564
       วงเงินกู้ 800,000.00 บาท
       เงินต้นคงเหลือ 716,645.00 บาท
  statement

       ผู้ค้ำประกัน


 • สัญญาเงินกู้ สม0023066
 •      วันที่กู้ 16-06-2566
       วงเงินกู้ 200,000.00 บาท
       เงินต้นคงเหลือ 160,000.00 บาท
  statement

       ผู้ค้ำประกัน


 • สัญญาเงินกู้ สม0023165
 •      วันที่กู้ 12-07-2565
       วงเงินกู้ 200,000.00 บาท
       เงินต้นคงเหลือ 126,413.00 บาท
  statement

       ผู้ค้ำประกัน


 • สัญญาเงินกู้ สม0023166
 •      วันที่กู้ 16-06-2566
       วงเงินกู้ 145,000.00 บาท
       เงินต้นคงเหลือ 134,726.00 บาท
  statement

       ผู้ค้ำประกัน


 • สัญญาเงินกู้ สม0023257
 •      วันที่กู้ 07-08-2557
       วงเงินกู้ 1,400,000.00 บาท
       เงินต้นคงเหลือ 549,800.00 บาท
  statement

       ผู้ค้ำประกัน


 • สัญญาเงินกู้ สม0023266
 •      วันที่กู้ 16-06-2566
       วงเงินกู้ 231,000.00 บาท
       เงินต้นคงเหลือ 215,000.00 บาท
  statement

       ผู้ค้ำประกัน


 • สัญญาเงินกู้ สม0023360
 •      วันที่กู้ 31-08-2560
       วงเงินกู้ 1,000,000.00 บาท
       เงินต้นคงเหลือ 220,000.00 บาท
  statement

       ผู้ค้ำประกัน


 • สัญญาเงินกู้ สม0023465
 •      วันที่กู้ 12-07-2565
       วงเงินกู้ 75,000.00 บาท
       เงินต้นคงเหลือ 46,662.00 บาท
  statement

       ผู้ค้ำประกัน


 • สัญญาเงินกู้ สม0023466
 •      วันที่กู้ 16-06-2566
       วงเงินกู้ 1,999,000.00 บาท
       เงินต้นคงเหลือ 1,946,612.00 บาท
  statement

       ผู้ค้ำประกัน


 • สัญญาเงินกู้ สม0023558
 •      วันที่กู้ 14-08-2558
       วงเงินกู้ 890,000.00 บาท
       เงินต้นคงเหลือ 327,493.00 บาท
  statement

       ผู้ค้ำประกัน


 • สัญญาเงินกู้ สม0023564
 •      วันที่กู้ 15-10-2564
       วงเงินกู้ 1,700,000.00 บาท
       เงินต้นคงเหลือ 1,478,859.00 บาท
  statement

       ผู้ค้ำประกัน


 • สัญญาเงินกู้ สม0023566
 •      วันที่กู้ 16-06-2566
       วงเงินกู้ 1,999,000.00 บาท
       เงินต้นคงเหลือ 1,946,612.00 บาท
  statement

       ผู้ค้ำประกัน


 • สัญญาเงินกู้ สม0023665
 •      วันที่กู้ 21-07-2565
       วงเงินกู้ 220,000.00 บาท
       เงินต้นคงเหลือ 144,000.00 บาท
  statement

       ผู้ค้ำประกัน


 • สัญญาเงินกู้ สม0023666
 •      วันที่กู้ 16-06-2566
       วงเงินกู้ 1,800,000.00 บาท
       เงินต้นคงเหลือ 1,727,995.00 บาท
  statement

       ผู้ค้ำประกัน


 • สัญญาเงินกู้ สม0023766
 •      วันที่กู้ 16-06-2566
       วงเงินกู้ 400,000.00 บาท
       เงินต้นคงเหลือ 362,850.00 บาท
  statement

       ผู้ค้ำประกัน


 • สัญญาเงินกู้ สม0023859
 •      วันที่กู้ 30-08-2559
       วงเงินกู้ 580,000.00 บาท
       เงินต้นคงเหลือ 94,792.00 บาท
  statement

       ผู้ค้ำประกัน


 • สัญญาเงินกู้ สม0023861
 •      วันที่กู้ 31-07-2561
       วงเงินกู้ 1,800,000.00 บาท
       เงินต้นคงเหลือ 1,291,999.00 บาท
  statement

       ผู้ค้ำประกัน


 • สัญญาเงินกู้ สม0023863
 •      วันที่กู้ 31-08-2563
       วงเงินกู้ 1,100,000.00 บาท
       เงินต้นคงเหลือ 944,385.00 บาท
  statement

       ผู้ค้ำประกัน


 • สัญญาเงินกู้ สม0023866
 •      วันที่กู้ 16-06-2566
       วงเงินกู้ 1,999,000.00 บาท
       เงินต้นคงเหลือ 1,853,876.00 บาท
  statement

       ผู้ค้ำประกัน


 • สัญญาเงินกู้ สม0023963
 •      วันที่กู้ 31-08-2563
       วงเงินกู้ 1,000,000.00 บาท
       เงินต้นคงเหลือ 809,600.00 บาท
  statement

       ผู้ค้ำประกัน


 • สัญญาเงินกู้ สม0023966
 •      วันที่กู้ 16-06-2566
       วงเงินกู้ 400,000.00 บาท
       เงินต้นคงเหลือ 362,850.00 บาท
  statement

       ผู้ค้ำประกัน


 • สัญญาเงินกู้ สม0024165
 •      วันที่กู้ 27-07-2565
       วงเงินกู้ 17,000.00 บาท
       เงินต้นคงเหลือ 12,675.00 บาท
  statement

       ผู้ค้ำประกัน


 • สัญญาเงินกู้ สม0024254
 •      วันที่กู้ 10-06-2554
       วงเงินกู้ 800,000.00 บาท
       เงินต้นคงเหลือ 6,200.00 บาท
  statement

       ผู้ค้ำประกัน


 • สัญญาเงินกู้ สม0024265
 •      วันที่กู้ 27-07-2565
       วงเงินกู้ 1,999,000.00 บาท
       เงินต้นคงเหลือ 1,842,998.00 บาท
  statement

       ผู้ค้ำประกัน


 • สัญญาเงินกู้ สม0024266
 •      วันที่กู้ 16-06-2566
       วงเงินกู้ 100,000.00 บาท
       เงินต้นคงเหลือ 84,611.00 บาท
  statement

       ผู้ค้ำประกัน


 • สัญญาเงินกู้ สม0024462
 •      วันที่กู้ 30-08-2562
       วงเงินกู้ 1,930,000.00 บาท
       เงินต้นคงเหลือ 1,380,553.00 บาท
  statement

       ผู้ค้ำประกัน


 • สัญญาเงินกู้ สม0024466
 •      วันที่กู้ 16-06-2566
       วงเงินกู้ 510,000.00 บาท
       เงินต้นคงเหลือ 496,106.00 บาท
  statement

       ผู้ค้ำประกัน


 • สัญญาเงินกู้ สม0024562
 •      วันที่กู้ 30-08-2562
       วงเงินกู้ 1,990,000.00 บาท
       เงินต้นคงเหลือ 1,387,354.00 บาท
  statement

       ผู้ค้ำประกัน


 • สัญญาเงินกู้ สม0024566
 •      วันที่กู้ 16-06-2566
       วงเงินกู้ 800,000.00 บาท
       เงินต้นคงเหลือ 778,573.00 บาท
  statement

       ผู้ค้ำประกัน


 • สัญญาเงินกู้ สม0024664
 •      วันที่กู้ 25-10-2564
       วงเงินกู้ 100,000.00 บาท
       เงินต้นคงเหลือ 42,682.00 บาท
  statement

       ผู้ค้ำประกัน


 • สัญญาเงินกู้ สม0024666
 •      วันที่กู้ 16-06-2566
       วงเงินกู้ 100,000.00 บาท
       เงินต้นคงเหลือ 83,798.00 บาท
  statement

       ผู้ค้ำประกัน


 • สัญญาเงินกู้ สม0024766
 •      วันที่กู้ 16-06-2566
       วงเงินกู้ 100,000.00 บาท
       เงินต้นคงเหลือ 84,611.00 บาท
  statement

       ผู้ค้ำประกัน


 • สัญญาเงินกู้ สม0024859
 •      วันที่กู้ 31-08-2559
       วงเงินกู้ 430,000.00 บาท
       เงินต้นคงเหลือ 203,400.00 บาท
  statement

       ผู้ค้ำประกัน


 • สัญญาเงินกู้ สม0024866
 •      วันที่กู้ 16-06-2566
       วงเงินกู้ 135,000.00 บาท
       เงินต้นคงเหลือ 128,379.00 บาท
  statement

       ผู้ค้ำประกัน


 • สัญญาเงินกู้ สม0025066
 •      วันที่กู้ 16-06-2566
       วงเงินกู้ 100,000.00 บาท
       เงินต้นคงเหลือ 84,611.00 บาท
  statement

       ผู้ค้ำประกัน


 • สัญญาเงินกู้ สม0025164
 •      วันที่กู้ 29-10-2564
       วงเงินกู้ 430,000.00 บาท
       เงินต้นคงเหลือ 384,077.00 บาท
  statement

       ผู้ค้ำประกัน


 • สัญญาเงินกู้ สม0025666
 •      วันที่กู้ 30-06-2566
       วงเงินกู้ 251,000.00 บาท
       เงินต้นคงเหลือ 235,000.00 บาท
  statement

       ผู้ค้ำประกัน


 • สัญญาเงินกู้ สม0025765
 •      วันที่กู้ 15-08-2565
       วงเงินกู้ 1,999,000.00 บาท
       เงินต้นคงเหลือ 1,767,681.00 บาท
  statement

       ผู้ค้ำประกัน


 • สัญญาเงินกู้ สม0025864
 •      วันที่กู้ 09-11-2564
       วงเงินกู้ 175,000.00 บาท
       เงินต้นคงเหลือ 147,700.00 บาท
  statement

       ผู้ค้ำประกัน


 • สัญญาเงินกู้ สม0025866
 •      วันที่กู้ 30-06-2566
       วงเงินกู้ 306,900.00 บาท
       เงินต้นคงเหลือ 294,484.00 บาท
  statement

       ผู้ค้ำประกัน


 • สัญญาเงินกู้ สม0025966
 •      วันที่กู้ 30-06-2566
       วงเงินกู้ 270,000.00 บาท
       เงินต้นคงเหลือ 190,000.00 บาท
  statement

       ผู้ค้ำประกัน


 • สัญญาเงินกู้ สม0026061
 •      วันที่กู้ 16-08-2561
       วงเงินกู้ 1,000,000.00 บาท
       เงินต้นคงเหลือ 773,950.00 บาท
  statement

       ผู้ค้ำประกัน


 • สัญญาเงินกู้ สม0026064
 •      วันที่กู้ 09-11-2564
       วงเงินกู้ 74,000.00 บาท
       เงินต้นคงเหลือ 47,000.00 บาท
  statement

       ผู้ค้ำประกัน


 • สัญญาเงินกู้ สม0026066
 •      วันที่กู้ 30-06-2566
       วงเงินกู้ 100,000.00 บาท
       เงินต้นคงเหลือ 95,773.00 บาท
  statement

       ผู้ค้ำประกัน


 • สัญญาเงินกู้ สม0026166
 •      วันที่กู้ 30-06-2566
       วงเงินกู้ 65,000.00 บาท
       เงินต้นคงเหลือ 61,846.00 บาท
  statement

       ผู้ค้ำประกัน


 • สัญญาเงินกู้ สม0026266
 •      วันที่กู้ 30-06-2566
       วงเงินกู้ 150,000.00 บาท
       เงินต้นคงเหลือ 145,286.00 บาท
  statement

       ผู้ค้ำประกัน


 • สัญญาเงินกู้ สม0026462
 •      วันที่กู้ 20-09-2562
       วงเงินกู้ 1,000,000.00 บาท
       เงินต้นคงเหลือ 689,158.00 บาท
  statement

       ผู้ค้ำประกัน


 • สัญญาเงินกู้ สม0026464
 •      วันที่กู้ 12-11-2564
       วงเงินกู้ 800,000.00 บาท
       เงินต้นคงเหลือ 720,097.00 บาท
  statement

       ผู้ค้ำประกัน


 • สัญญาเงินกู้ สม0026465
 •      วันที่กู้ 15-08-2565
       วงเงินกู้ 100,000.00 บาท
       เงินต้นคงเหลือ 64,246.00 บาท
  statement

       ผู้ค้ำประกัน


 • สัญญาเงินกู้ สม0026665
 •      วันที่กู้ 18-08-2565
       วงเงินกู้ 220,000.00 บาท
       เงินต้นคงเหลือ 184,000.00 บาท
  statement

       ผู้ค้ำประกัน


 • สัญญาเงินกู้ สม0026666
 •      วันที่กู้ 30-06-2566
       วงเงินกู้ 21,600.00 บาท
       เงินต้นคงเหลือ 17,600.00 บาท
  statement

       ผู้ค้ำประกัน


 • สัญญาเงินกู้ สม0026766
 •      วันที่กู้ 30-06-2566
       วงเงินกู้ 800,000.00 บาท
       เงินต้นคงเหลือ 776,748.00 บาท
  statement

       ผู้ค้ำประกัน


 • สัญญาเงินกู้ สม0026856
 •      วันที่กู้ 12-07-2556
       วงเงินกู้ 500,000.00 บาท
       เงินต้นคงเหลือ 131,000.00 บาท
  statement

       ผู้ค้ำประกัน


 • สัญญาเงินกู้ สม0026866
 •      วันที่กู้ 30-06-2566
       วงเงินกู้ 1,000,000.00 บาท
       เงินต้นคงเหลือ 970,733.00 บาท
  statement

       ผู้ค้ำประกัน


 • สัญญาเงินกู้ สม0026966
 •      วันที่กู้ 30-06-2566
       วงเงินกู้ 1,999,000.00 บาท
       เงินต้นคงเหลือ 1,914,395.00 บาท
  statement

       ผู้ค้ำประกัน


 • สัญญาเงินกู้ สม0027066
 •      วันที่กู้ 30-06-2566
       วงเงินกู้ 400,000.00 บาท
       เงินต้นคงเหลือ 361,936.00 บาท
  statement

       ผู้ค้ำประกัน


 • สัญญาเงินกู้ สม0027162
 •      วันที่กู้ 20-09-2562
       วงเงินกู้ 1,400,000.00 บาท
       เงินต้นคงเหลือ 862,265.00 บาท
  statement

       ผู้ค้ำประกัน


 • สัญญาเงินกู้ สม0027163
 •      วันที่กู้ 30-09-2563
       วงเงินกู้ 1,400,000.00 บาท
       เงินต้นคงเหลือ 1,193,024.00 บาท
  statement

       ผู้ค้ำประกัน


 • สัญญาเงินกู้ สม0027166
 •      วันที่กู้ 30-06-2566
       วงเงินกู้ 530,000.00 บาท
       เงินต้นคงเหลือ 514,911.00 บาท
  statement

       ผู้ค้ำประกัน


 • สัญญาเงินกู้ สม0027259
 •      วันที่กู้ 05-10-2559
       วงเงินกู้ 198,000.00 บาท
       เงินต้นคงเหลือ 19,769.00 บาท
  statement

       ผู้ค้ำประกัน


 • สัญญาเงินกู้ สม0027364
 •      วันที่กู้ 15-11-2564
       วงเงินกู้ 400,000.00 บาท
       เงินต้นคงเหลือ 305,500.00 บาท
  statement

       ผู้ค้ำประกัน


 • สัญญาเงินกู้ สม0027566
 •      วันที่กู้ 30-06-2566
       วงเงินกู้ 650,000.00 บาท
       เงินต้นคงเหลือ 631,463.00 บาท
  statement

       ผู้ค้ำประกัน


 • สัญญาเงินกู้ สม0027662
 •      วันที่กู้ 27-09-2562
       วงเงินกู้ 1,280,000.00 บาท
       เงินต้นคงเหลือ 1,051,984.00 บาท
  statement

       ผู้ค้ำประกัน


 • สัญญาเงินกู้ สม0027666
 •      วันที่กู้ 30-06-2566
       วงเงินกู้ 600,000.00 บาท
       เงินต้นคงเหลือ 582,765.00 บาท
  statement

       ผู้ค้ำประกัน


 • สัญญาเงินกู้ สม0027766
 •      วันที่กู้ 30-06-2566
       วงเงินกู้ 100,000.00 บาท
       เงินต้นคงเหลือ 84,382.00 บาท
  statement

       ผู้ค้ำประกัน


 • สัญญาเงินกู้ สม0027865
 •      วันที่กู้ 29-08-2565
       วงเงินกู้ 150,000.00 บาท
       เงินต้นคงเหลือ 80,000.00 บาท
  statement

       ผู้ค้ำประกัน


 • สัญญาเงินกู้ สม0027966
 •      วันที่กู้ 07-07-2566
       วงเงินกู้ 286,000.00 บาท
       เงินต้นคงเหลือ 279,090.00 บาท
  statement

       ผู้ค้ำประกัน


 • สัญญาเงินกู้ สม0028063
 •      วันที่กู้ 08-10-2563
       วงเงินกู้ 186,000.00 บาท
       เงินต้นคงเหลือ 158,233.00 บาท
  statement

       ผู้ค้ำประกัน


 • สัญญาเงินกู้ สม0028065
 •      วันที่กู้ 31-08-2565
       วงเงินกู้ 350,000.00 บาท
       เงินต้นคงเหลือ 170,000.00 บาท
  statement

       ผู้ค้ำประกัน


 • สัญญาเงินกู้ สม0028265
 •      วันที่กู้ 31-08-2565
       วงเงินกู้ 18,000.00 บาท
       เงินต้นคงเหลือ 9,000.00 บาท
  statement

       ผู้ค้ำประกัน


 • สัญญาเงินกู้ สม0028362
 •      วันที่กู้ 30-09-2562
       วงเงินกู้ 210,000.00 บาท
       เงินต้นคงเหลือ 116,805.00 บาท
  statement

       ผู้ค้ำประกัน


 • สัญญาเงินกู้ สม0028365
 •      วันที่กู้ 31-08-2565
       วงเงินกู้ 86,600.00 บาท
       เงินต้นคงเหลือ 68,600.00 บาท
  statement

       ผู้ค้ำประกัน


 • สัญญาเงินกู้ สม0028366
 •      วันที่กู้ 07-07-2566
       วงเงินกู้ 30,000.00 บาท
       เงินต้นคงเหลือ 9,000.00 บาท
  statement

       ผู้ค้ำประกัน


 • สัญญาเงินกู้ สม0028466
 •      วันที่กู้ 07-07-2566
       วงเงินกู้ 55,800.00 บาท
       เงินต้นคงเหลือ 54,364.00 บาท
  statement

       ผู้ค้ำประกัน


 • สัญญาเงินกู้ สม0028562
 •      วันที่กู้ 30-09-2562
       วงเงินกู้ 140,000.00 บาท
       เงินต้นคงเหลือ 93,000.00 บาท
  statement

       ผู้ค้ำประกัน


 • สัญญาเงินกู้ สม0028563
 •      วันที่กู้ 15-10-2563
       วงเงินกู้ 580,000.00 บาท
       เงินต้นคงเหลือ 387,795.00 บาท
  statement

       ผู้ค้ำประกัน


 • สัญญาเงินกู้ สม0028566
 •      วันที่กู้ 07-07-2566
       วงเงินกู้ 31,500.00 บาท
       เงินต้นคงเหลือ 28,000.00 บาท
  statement

       ผู้ค้ำประกัน


 • สัญญาเงินกู้ สม0028763
 •      วันที่กู้ 15-10-2563
       วงเงินกู้ 1,000,000.00 บาท
       เงินต้นคงเหลือ 792,972.00 บาท
  statement

       ผู้ค้ำประกัน


 • สัญญาเงินกู้ สม0028766
 •      วันที่กู้ 07-07-2566
       วงเงินกู้ 36,000.00 บาท
       เงินต้นคงเหลือ 29,000.00 บาท
  statement

       ผู้ค้ำประกัน


 • สัญญาเงินกู้ สม0028866
 •      วันที่กู้ 07-07-2566
       วงเงินกู้ 50,000.00 บาท
       เงินต้นคงเหลือ 29,000.00 บาท
  statement

       ผู้ค้ำประกัน


 • สัญญาเงินกู้ สม0028962
 •      วันที่กู้ 10-10-2562
       วงเงินกู้ 299,000.00 บาท
       เงินต้นคงเหลือ 245,540.00 บาท
  statement

       ผู้ค้ำประกัน


 • สัญญาเงินกู้ สม0028966
 •      วันที่กู้ 14-07-2566
       วงเงินกู้ 1,900,000.00 บาท
       เงินต้นคงเหลือ 1,857,672.00 บาท
  statement

       ผู้ค้ำประกัน


 • สัญญาเงินกู้ สม0029165
 •      วันที่กู้ 02-09-2565
       วงเงินกู้ 200,000.00 บาท
       เงินต้นคงเหลือ 110,000.00 บาท
  statement

       ผู้ค้ำประกัน


 • สัญญาเงินกู้ สม0029259
 •      วันที่กู้ 28-10-2559
       วงเงินกู้ 900,000.00 บาท
       เงินต้นคงเหลือ 527,994.00 บาท
  statement

       ผู้ค้ำประกัน


 • สัญญาเงินกู้ สม0029366
 •      วันที่กู้ 14-07-2566
       วงเงินกู้ 200,000.00 บาท
       เงินต้นคงเหลือ 173,981.00 บาท
  statement

       ผู้ค้ำประกัน


 • สัญญาเงินกู้ สม0029464
 •      วันที่กู้ 02-12-2564
       วงเงินกู้ 93,000.00 บาท
       เงินต้นคงเหลือ 82,774.00 บาท
  statement

       ผู้ค้ำประกัน


 • สัญญาเงินกู้ สม0029466
 •      วันที่กู้ 14-07-2566
       วงเงินกู้ 200,000.00 บาท
       เงินต้นคงเหลือ 173,981.00 บาท
  statement

       ผู้ค้ำประกัน


 • สัญญาเงินกู้ สม0029559
 •      วันที่กู้ 31-10-2559
       วงเงินกู้ 1,500,000.00 บาท
       เงินต้นคงเหลือ 202,358.00 บาท
  statement

       ผู้ค้ำประกัน


 • สัญญาเงินกู้ สม0029565
 •      วันที่กู้ 08-09-2565
       วงเงินกู้ 667,000.00 บาท
       เงินต้นคงเหลือ 625,237.00 บาท
  statement

       ผู้ค้ำประกัน


 • สัญญาเงินกู้ สม0029566
 •      วันที่กู้ 14-07-2566
       วงเงินกู้ 75,000.00 บาท
       เงินต้นคงเหลือ 64,977.00 บาท
  statement

       ผู้ค้ำประกัน


 • สัญญาเงินกู้ สม0029665
 •      วันที่กู้ 08-09-2565
       วงเงินกู้ 363,000.00 บาท
       เงินต้นคงเหลือ 320,500.00 บาท
  statement

       ผู้ค้ำประกัน


 • สัญญาเงินกู้ สม0029666
 •      วันที่กู้ 14-07-2566
       วงเงินกู้ 125,000.00 บาท
       เงินต้นคงเหลือ 108,294.00 บาท
  statement

       ผู้ค้ำประกัน


 • สัญญาเงินกู้ สม0029766
 •      วันที่กู้ 14-07-2566
       วงเงินกู้ 100,000.00 บาท
       เงินต้นคงเหลือ 85,925.00 บาท
  statement

       ผู้ค้ำประกัน


 • สัญญาเงินกู้ สม0029866
 •      วันที่กู้ 21-07-2566
       วงเงินกู้ 326,000.00 บาท
       เงินต้นคงเหลือ 308,500.00 บาท
  statement

       ผู้ค้ำประกัน


 • สัญญาเงินกู้ สม0029965
 •      วันที่กู้ 14-09-2565
       วงเงินกู้ 1,999,000.00 บาท
       เงินต้นคงเหลือ 1,880,319.00 บาท
  statement

       ผู้ค้ำประกัน


 • สัญญาเงินกู้ สม0029966
 •      วันที่กู้ 21-07-2566
       วงเงินกู้ 168,000.00 บาท
       เงินต้นคงเหลือ 157,500.00 บาท
  statement

       ผู้ค้ำประกัน


 • สัญญาเงินกู้ สม0030066
 •      วันที่กู้ 26-07-2566
       วงเงินกู้ 1,800,000.00 บาท
       เงินต้นคงเหลือ 1,730,000.00 บาท
  statement

       ผู้ค้ำประกัน


 • สัญญาเงินกู้ สม0030166
 •      วันที่กู้ 26-07-2566
       วงเงินกู้ 1,600,000.00 บาท
       เงินต้นคงเหลือ 1,561,281.00 บาท
  statement

       ผู้ค้ำประกัน


 • สัญญาเงินกู้ สม0030265
 •      วันที่กู้ 14-09-2565
       วงเงินกู้ 1,990,000.00 บาท
       เงินต้นคงเหลือ 1,801,300.00 บาท
  statement

       ผู้ค้ำประกัน


 • สัญญาเงินกู้ สม0030266
 •      วันที่กู้ 26-07-2566
       วงเงินกู้ 1,700,000.00 บาท
       เงินต้นคงเหลือ 1,658,373.00 บาท
  statement

       ผู้ค้ำประกัน


 • สัญญาเงินกู้ สม0030362
 •      วันที่กู้ 10-10-2562
       วงเงินกู้ 400,000.00 บาท
       เงินต้นคงเหลือ 275,800.00 บาท
  statement

       ผู้ค้ำประกัน


 • สัญญาเงินกู้ สม0030363
 •      วันที่กู้ 29-10-2563
       วงเงินกู้ 590,000.00 บาท
       เงินต้นคงเหลือ 503,946.00 บาท
  statement

       ผู้ค้ำประกัน


 • สัญญาเงินกู้ สม0030366
 •      วันที่กู้ 26-07-2566
       วงเงินกู้ 800,000.00 บาท
       เงินต้นคงเหลือ 780,285.00 บาท
  statement

       ผู้ค้ำประกัน


 • สัญญาเงินกู้ สม0030458
 •      วันที่กู้ 21-10-2558
       วงเงินกู้ 600,000.00 บาท
       เงินต้นคงเหลือ 130,000.00 บาท
  statement

       ผู้ค้ำประกัน


 • สัญญาเงินกู้ สม0030466
 •      วันที่กู้ 26-07-2566
       วงเงินกู้ 200,000.00 บาท
       เงินต้นคงเหลือ 173,592.00 บาท
  statement

       ผู้ค้ำประกัน


 • สัญญาเงินกู้ สม0030562
 •      วันที่กู้ 10-10-2562
       วงเงินกู้ 730,000.00 บาท
       เงินต้นคงเหลือ 556,947.00 บาท
  statement

       ผู้ค้ำประกัน


 • สัญญาเงินกู้ สม0030566
 •      วันที่กู้ 26-07-2566
       วงเงินกู้ 200,000.00 บาท
       เงินต้นคงเหลือ 173,592.00 บาท
  statement

       ผู้ค้ำประกัน


 • สัญญาเงินกู้ สม0030665
 •      วันที่กู้ 14-09-2565
       วงเงินกู้ 650,000.00 บาท
       เงินต้นคงเหลือ 589,937.00 บาท
  statement

       ผู้ค้ำประกัน


 • สัญญาเงินกู้ สม0030666
 •      วันที่กู้ 26-07-2566
       วงเงินกู้ 200,000.00 บาท
       เงินต้นคงเหลือ 173,592.00 บาท
  statement

       ผู้ค้ำประกัน


 • สัญญาเงินกู้ สม0030765
 •      วันที่กู้ 14-09-2565
       วงเงินกู้ 800,000.00 บาท
       เงินต้นคงเหลือ 751,503.00 บาท
  statement

       ผู้ค้ำประกัน


 • สัญญาเงินกู้ สม0030766
 •      วันที่กู้ 26-07-2566
       วงเงินกู้ 250,000.00 บาท
       เงินต้นคงเหลือ 243,795.00 บาท
  statement

       ผู้ค้ำประกัน


 • สัญญาเงินกู้ สม0030866
 •      วันที่กู้ 26-07-2566
       วงเงินกู้ 50,000.00 บาท
       เงินต้นคงเหลือ 43,220.00 บาท
  statement

       ผู้ค้ำประกัน


 • สัญญาเงินกู้ สม0030964
 •      วันที่กู้ 15-12-2564
       วงเงินกู้ 220,000.00 บาท
       เงินต้นคงเหลือ 194,465.00 บาท
  statement

       ผู้ค้ำประกัน


 • สัญญาเงินกู้ สม0030966
 •      วันที่กู้ 26-07-2566
       วงเงินกู้ 40,000.00 บาท
       เงินต้นคงเหลือ 34,293.00 บาท
  statement

       ผู้ค้ำประกัน


 • สัญญาเงินกู้ สม0031066
 •      วันที่กู้ 10-08-2566
       วงเงินกู้ 207,000.00 บาท
       เงินต้นคงเหลือ 198,523.00 บาท
  statement

       ผู้ค้ำประกัน


 • สัญญาเงินกู้ สม0031162
 •      วันที่กู้ 16-10-2562
       วงเงินกู้ 190,000.00 บาท
       เงินต้นคงเหลือ 99,000.00 บาท
  statement

       ผู้ค้ำประกัน


 • สัญญาเงินกู้ สม0031166
 •      วันที่กู้ 10-08-2566
       วงเงินกู้ 207,000.00 บาท
       เงินต้นคงเหลือ 198,523.00 บาท
  statement

       ผู้ค้ำประกัน


 • สัญญาเงินกู้ สม0031362
 •      วันที่กู้ 16-10-2562
       วงเงินกู้ 275,000.00 บาท
       เงินต้นคงเหลือ 138,212.00 บาท
  statement

       ผู้ค้ำประกัน


 • สัญญาเงินกู้ สม0031363
 •      วันที่กู้ 06-11-2563
       วงเงินกู้ 1,400,000.00 บาท
       เงินต้นคงเหลือ 1,185,136.00 บาท
  statement

       ผู้ค้ำประกัน


 • สัญญาเงินกู้ สม0031364
 •      วันที่กู้ 17-12-2564
       วงเงินกู้ 100,000.00 บาท
       เงินต้นคงเหลือ 47,185.00 บาท
  statement

       ผู้ค้ำประกัน


 • สัญญาเงินกู้ สม0031366
 •      วันที่กู้ 10-08-2566
       วงเงินกู้ 210,000.00 บาท
       เงินต้นคงเหลือ 201,000.00 บาท
  statement

       ผู้ค้ำประกัน


 • สัญญาเงินกู้ สม0031462
 •      วันที่กู้ 16-10-2562
       วงเงินกู้ 1,700,000.00 บาท
       เงินต้นคงเหลือ 729,350.00 บาท
  statement

       ผู้ค้ำประกัน


 • สัญญาเงินกู้ สม0031466
 •      วันที่กู้ 10-08-2566
       วงเงินกู้ 55,800.00 บาท
       เงินต้นคงเหลือ 37,800.00 บาท
  statement

       ผู้ค้ำประกัน


 • สัญญาเงินกู้ สม0031564
 •      วันที่กู้ 17-12-2564
       วงเงินกู้ 200,000.00 บาท
       เงินต้นคงเหลือ 97,127.00 บาท
  statement

       ผู้ค้ำประกัน


 • สัญญาเงินกู้ สม0031566
 •      วันที่กู้ 10-08-2566
       วงเงินกู้ 40,000.00 บาท
       เงินต้นคงเหลือ 22,000.00 บาท
  statement

       ผู้ค้ำประกัน


 • สัญญาเงินกู้ สม0031663
 •      วันที่กู้ 16-11-2563
       วงเงินกู้ 1,600,000.00 บาท
       เงินต้นคงเหลือ 1,376,128.00 บาท
  statement

       ผู้ค้ำประกัน


 • สัญญาเงินกู้ สม0031666
 •      วันที่กู้ 10-08-2566
       วงเงินกู้ 59,400.00 บาท
       เงินต้นคงเหลือ 56,400.00 บาท
  statement

       ผู้ค้ำประกัน


 • สัญญาเงินกู้ สม0031766
 •      วันที่กู้ 21-08-2566
       วงเงินกู้ 90,000.00 บาท
       เงินต้นคงเหลือ 84,000.00 บาท
  statement

       ผู้ค้ำประกัน


 • สัญญาเงินกู้ สม0031966
 •      วันที่กู้ 21-08-2566
       วงเงินกู้ 1,300,000.00 บาท
       เงินต้นคงเหลือ 1,274,209.00 บาท
  statement

       ผู้ค้ำประกัน


 • สัญญาเงินกู้ สม0032066
 •      วันที่กู้ 21-08-2566
       วงเงินกู้ 1,600,000.00 บาท
       เงินต้นคงเหลือ 1,566,997.00 บาท
  statement

       ผู้ค้ำประกัน


 • สัญญาเงินกู้ สม0032164
 •      วันที่กู้ 28-12-2564
       วงเงินกู้ 810,000.00 บาท
       เงินต้นคงเหลือ 544,641.00 บาท
  statement

       ผู้ค้ำประกัน


 • สัญญาเงินกู้ สม0032165
 •      วันที่กู้ 16-09-2565
       วงเงินกู้ 150,000.00 บาท
       เงินต้นคงเหลือ 99,449.00 บาท
  statement

       ผู้ค้ำประกัน


 • สัญญาเงินกู้ สม0032166
 •      วันที่กู้ 21-08-2566
       วงเงินกู้ 1,300,000.00 บาท
       เงินต้นคงเหลือ 1,272,995.00 บาท
  statement

       ผู้ค้ำประกัน


 • สัญญาเงินกู้ สม0032266
 •      วันที่กู้ 21-08-2566
       วงเงินกู้ 200,000.00 บาท
       เงินต้นคงเหลือ 177,583.00 บาท
  statement

       ผู้ค้ำประกัน


 • สัญญาเงินกู้ สม0032366
 •      วันที่กู้ 21-08-2566
       วงเงินกู้ 200,000.00 บาท
       เงินต้นคงเหลือ 177,583.00 บาท
  statement

       ผู้ค้ำประกัน


 • สัญญาเงินกู้ สม0032466
 •      วันที่กู้ 21-08-2566
       วงเงินกู้ 150,000.00 บาท
       เงินต้นคงเหลือ 132,732.00 บาท
  statement

       ผู้ค้ำประกัน


 • สัญญาเงินกู้ สม0032566
 •      วันที่กู้ 24-08-2566
       วงเงินกู้ 300,000.00 บาท
       เงินต้นคงเหลือ 240,000.00 บาท
  statement

       ผู้ค้ำประกัน


 • สัญญาเงินกู้ สม0032661
 •      วันที่กู้ 12-10-2561
       วงเงินกู้ 800,000.00 บาท
       เงินต้นคงเหลือ 512,423.00 บาท
  statement

       ผู้ค้ำประกัน


 • สัญญาเงินกู้ สม0032665
 •      วันที่กู้ 20-09-2565
       วงเงินกู้ 200,000.00 บาท
       เงินต้นคงเหลือ 30,000.00 บาท
  statement

       ผู้ค้ำประกัน


 • สัญญาเงินกู้ สม0032666
 •      วันที่กู้ 24-08-2566
       วงเงินกู้ 71,000.00 บาท
       เงินต้นคงเหลือ 60,800.00 บาท
  statement

       ผู้ค้ำประกัน


 • สัญญาเงินกู้ สม0032765
 •      วันที่กู้ 30-09-2565
       วงเงินกู้ 351,000.00 บาท
       เงินต้นคงเหลือ 317,000.00 บาท
  statement

       ผู้ค้ำประกัน


 • สัญญาเงินกู้ สม0032766
 •      วันที่กู้ 24-08-2566
       วงเงินกู้ 147,000.00 บาท
       เงินต้นคงเหลือ 140,498.00 บาท
  statement

       ผู้ค้ำประกัน


 • สัญญาเงินกู้ สม0032866
 •      วันที่กู้ 24-08-2566
       วงเงินกู้ 650,000.00 บาท
       เงินต้นคงเหลือ 636,791.00 บาท
  statement

       ผู้ค้ำประกัน


 • สัญญาเงินกู้ สม0032966
 •      วันที่กู้ 24-08-2566
       วงเงินกู้ 900,000.00 บาท
       เงินต้นคงเหลือ 881,569.00 บาท
  statement

       ผู้ค้ำประกัน


 • สัญญาเงินกู้ สม0033065
 •      วันที่กู้ 30-09-2565
       วงเงินกู้ 700,000.00 บาท
       เงินต้นคงเหลือ 640,864.00 บาท
  statement

       ผู้ค้ำประกัน


 • สัญญาเงินกู้ สม0033166
 •      วันที่กู้ 30-08-2566
       วงเงินกู้ 100,000.00 บาท
       เงินต้นคงเหลือ 72,556.00 บาท
  statement

       ผู้ค้ำประกัน


 • สัญญาเงินกู้ สม0033266
 •      วันที่กู้ 30-08-2566
       วงเงินกู้ 1,900,000.00 บาท
       เงินต้นคงเหลือ 1,843,061.00 บาท
  statement

       ผู้ค้ำประกัน


 • สัญญาเงินกู้ สม0033365
 •      วันที่กู้ 30-09-2565
       วงเงินกู้ 800,000.00 บาท
       เงินต้นคงเหลือ 735,192.00 บาท
  statement

       ผู้ค้ำประกัน


 • สัญญาเงินกู้ สม0033366
 •      วันที่กู้ 30-08-2566
       วงเงินกู้ 200,000.00 บาท
       เงินต้นคงเหลือ 177,294.00 บาท
  statement

       ผู้ค้ำประกัน


 • สัญญาเงินกู้ สม0033465
 •      วันที่กู้ 30-09-2565
       วงเงินกู้ 1,400,000.00 บาท
       เงินต้นคงเหลือ 1,311,762.00 บาท
  statement

       ผู้ค้ำประกัน


 • สัญญาเงินกู้ สม0033466
 •      วันที่กู้ 30-08-2566
       วงเงินกู้ 200,000.00 บาท
       เงินต้นคงเหลือ 177,294.00 บาท
  statement

       ผู้ค้ำประกัน


 • สัญญาเงินกู้ สม0033566
 •      วันที่กู้ 30-08-2566
       วงเงินกู้ 180,000.00 บาท
       เงินต้นคงเหลือ 157,924.00 บาท
  statement

       ผู้ค้ำประกัน


 • สัญญาเงินกู้ สม0033666
 •      วันที่กู้ 30-08-2566
       วงเงินกู้ 150,000.00 บาท
       เงินต้นคงเหลือ 132,515.00 บาท
  statement

       ผู้ค้ำประกัน


 • สัญญาเงินกู้ สม0033762
 •      วันที่กู้ 31-10-2562
       วงเงินกู้ 600,000.00 บาท
       เงินต้นคงเหลือ 333,351.00 บาท
  statement

       ผู้ค้ำประกัน


 • สัญญาเงินกู้ สม0033766
 •      วันที่กู้ 30-08-2566
       วงเงินกู้ 200,000.00 บาท
       เงินต้นคงเหลือ 177,294.00 บาท
  statement

       ผู้ค้ำประกัน


 • สัญญาเงินกู้ สม0033861
 •      วันที่กู้ 16-10-2561
       วงเงินกู้ 1,999,000.00 บาท
       เงินต้นคงเหลือ 1,564,772.00 บาท
  statement

       ผู้ค้ำประกัน


 • สัญญาเงินกู้ สม0033862
 •      วันที่กู้ 31-10-2562
       วงเงินกู้ 1,700,000.00 บาท
       เงินต้นคงเหลือ 1,246,062.00 บาท
  statement

       ผู้ค้ำประกัน


 • สัญญาเงินกู้ สม0033866
 •      วันที่กู้ 30-08-2566
       วงเงินกู้ 800,000.00 บาท
       เงินต้นคงเหลือ 782,640.00 บาท
  statement

       ผู้ค้ำประกัน


 • สัญญาเงินกู้ สม0033966
 •      วันที่กู้ 30-08-2566
       วงเงินกู้ 150,000.00 บาท
       เงินต้นคงเหลือ 132,515.00 บาท
  statement

       ผู้ค้ำประกัน


 • สัญญาเงินกู้ สม0034066
 •      วันที่กู้ 30-08-2566
       วงเงินกู้ 200,000.00 บาท
       เงินต้นคงเหลือ 177,294.00 บาท
  statement

       ผู้ค้ำประกัน


 • สัญญาเงินกู้ สม0034162
 •      วันที่กู้ 31-10-2562
       วงเงินกู้ 1,000,000.00 บาท
       เงินต้นคงเหลือ 540,000.00 บาท
  statement

       ผู้ค้ำประกัน


 • สัญญาเงินกู้ สม0034166
 •      วันที่กู้ 07-09-2566
       วงเงินกู้ 324,900.00 บาท
       เงินต้นคงเหลือ 315,987.00 บาท
  statement

       ผู้ค้ำประกัน


 • สัญญาเงินกู้ สม0034260
 •      วันที่กู้ 27-12-2560
       วงเงินกู้ 324,000.00 บาท
       เงินต้นคงเหลือ 142,205.00 บาท
  statement

       ผู้ค้ำประกัน


 • สัญญาเงินกู้ สม0034266
 •      วันที่กู้ 07-09-2566
       วงเงินกู้ 241,000.00 บาท
       เงินต้นคงเหลือ 231,000.00 บาท
  statement

       ผู้ค้ำประกัน


 • สัญญาเงินกู้ สม0034365
 •      วันที่กู้ 06-10-2565
       วงเงินกู้ 19,300.00 บาท
       เงินต้นคงเหลือ 3,300.00 บาท
  statement

       ผู้ค้ำประกัน


 • สัญญาเงินกู้ สม0034366
 •      วันที่กู้ 07-09-2566
       วงเงินกู้ 44,700.00 บาท
       เงินต้นคงเหลือ 39,700.00 บาท
  statement

       ผู้ค้ำประกัน


 • สัญญาเงินกู้ สม0034466
 •      วันที่กู้ 19-09-2566
       วงเงินกู้ 210,000.00 บาท
       เงินต้นคงเหลือ 90,203.00 บาท
  statement

       ผู้ค้ำประกัน


 • สัญญาเงินกู้ สม0034560
 •      วันที่กู้ 27-12-2560
       วงเงินกู้ 950,000.00 บาท
       เงินต้นคงเหลือ 256,160.00 บาท
  statement

       ผู้ค้ำประกัน


 • สัญญาเงินกู้ สม0034566
 •      วันที่กู้ 19-09-2566
       วงเงินกู้ 86,000.00 บาท
       เงินต้นคงเหลือ 81,000.00 บาท
  statement

       ผู้ค้ำประกัน


 • สัญญาเงินกู้ สม0034666
 •      วันที่กู้ 19-09-2566
       วงเงินกู้ 200,000.00 บาท
       เงินต้นคงเหลือ 180,000.00 บาท
  statement

       ผู้ค้ำประกัน


 • สัญญาเงินกู้ สม0034765
 •      วันที่กู้ 07-10-2565
       วงเงินกู้ 245,000.00 บาท
       เงินต้นคงเหลือ 213,000.00 บาท
  statement

       ผู้ค้ำประกัน


 • สัญญาเงินกู้ สม0034766
 •      วันที่กู้ 19-09-2566
       วงเงินกู้ 73,000.00 บาท
       เงินต้นคงเหลือ 57,500.00 บาท
  statement

       ผู้ค้ำประกัน


 • สัญญาเงินกู้ สม0034866
 •      วันที่กู้ 19-09-2566
       วงเงินกู้ 500,000.00 บาท
       เงินต้นคงเหลือ 450,000.00 บาท
  statement

       ผู้ค้ำประกัน


 • สัญญาเงินกู้ สม0034965
 •      วันที่กู้ 12-10-2565
       วงเงินกู้ 350,000.00 บาท
       เงินต้นคงเหลือ 270,000.00 บาท
  statement

       ผู้ค้ำประกัน


 • สัญญาเงินกู้ สม0034966
 •      วันที่กู้ 19-09-2566
       วงเงินกู้ 1,999,000.00 บาท
       เงินต้นคงเหลือ 1,967,015.00 บาท
  statement

       ผู้ค้ำประกัน


 • สัญญาเงินกู้ สม0035062
 •      วันที่กู้ 15-11-2562
       วงเงินกู้ 1,900,000.00 บาท
       เงินต้นคงเหลือ 1,260,363.00 บาท
  statement

       ผู้ค้ำประกัน


 • สัญญาเงินกู้ สม0035066
 •      วันที่กู้ 19-09-2566
       วงเงินกู้ 200,000.00 บาท
       เงินต้นคงเหลือ 181,459.00 บาท
  statement

       ผู้ค้ำประกัน


 • สัญญาเงินกู้ สม0035161
 •      วันที่กู้ 06-11-2561
       วงเงินกู้ 60,000.00 บาท
       เงินต้นคงเหลือ 6,000.00 บาท
  statement

       ผู้ค้ำประกัน


 • สัญญาเงินกู้ สม0035166
 •      วันที่กู้ 19-09-2566
       วงเงินกู้ 200,000.00 บาท
       เงินต้นคงเหลือ 181,459.00 บาท
  statement

       ผู้ค้ำประกัน


 • สัญญาเงินกู้ สม0035266
 •      วันที่กู้ 19-09-2566
       วงเงินกู้ 180,000.00 บาท
       เงินต้นคงเหลือ 162,961.00 บาท
  statement

       ผู้ค้ำประกัน


 • สัญญาเงินกู้ สม0035366
 •      วันที่กู้ 19-09-2566
       วงเงินกู้ 200,000.00 บาท
       เงินต้นคงเหลือ 181,459.00 บาท
  statement

       ผู้ค้ำประกัน


 • สัญญาเงินกู้ สม0035466
 •      วันที่กู้ 19-09-2566
       วงเงินกู้ 1,030,000.00 บาท
       เงินต้นคงเหลือ 1,013,284.00 บาท
  statement

       ผู้ค้ำประกัน


 • สัญญาเงินกู้ สม0035566
 •      วันที่กู้ 19-09-2566
       วงเงินกู้ 150,000.00 บาท
       เงินต้นคงเหลือ 135,717.00 บาท
  statement

       ผู้ค้ำประกัน


 • สัญญาเงินกู้ สม0035665
 •      วันที่กู้ 12-10-2565
       วงเงินกู้ 1,999,000.00 บาท
       เงินต้นคงเหลือ 1,888,689.00 บาท
  statement

       ผู้ค้ำประกัน


 • สัญญาเงินกู้ สม0035666
 •      วันที่กู้ 19-09-2566
       วงเงินกู้ 150,000.00 บาท
       เงินต้นคงเหลือ 135,717.00 บาท
  statement

       ผู้ค้ำประกัน


 • สัญญาเงินกู้ สม0035765
 •      วันที่กู้ 12-10-2565
       วงเงินกู้ 600,000.00 บาท
       เงินต้นคงเหลือ 247,444.00 บาท
  statement

       ผู้ค้ำประกัน


 • สัญญาเงินกู้ สม0035766
 •      วันที่กู้ 19-09-2566
       วงเงินกู้ 200,000.00 บาท
       เงินต้นคงเหลือ 181,459.00 บาท
  statement

       ผู้ค้ำประกัน


 • สัญญาเงินกู้ สม0035865
 •      วันที่กู้ 12-10-2565
       วงเงินกู้ 600,000.00 บาท
       เงินต้นคงเหลือ 558,569.00 บาท
  statement

       ผู้ค้ำประกัน


 • สัญญาเงินกู้ สม0035866
 •      วันที่กู้ 19-09-2566
       วงเงินกู้ 125,000.00 บาท
       เงินต้นคงเหลือ 113,097.00 บาท
  statement

       ผู้ค้ำประกัน


 • สัญญาเงินกู้ สม0035966
 •      วันที่กู้ 19-09-2566
       วงเงินกู้ 62,500.00 บาท
       เงินต้นคงเหลือ 56,548.00 บาท
  statement

       ผู้ค้ำประกัน


 • สัญญาเงินกู้ สม0036066
 •      วันที่กู้ 19-09-2566
       วงเงินกู้ 650,000.00 บาท
       เงินต้นคงเหลือ 639,589.00 บาท
  statement

       ผู้ค้ำประกัน


 • สัญญาเงินกู้ สม0036163
 •      วันที่กู้ 25-12-2563
       วงเงินกู้ 1,200,000.00 บาท
       เงินต้นคงเหลือ 130,210.00 บาท
  statement

       ผู้ค้ำประกัน


 • สัญญาเงินกู้ สม0036166
 •      วันที่กู้ 19-09-2566
       วงเงินกู้ 472,000.00 บาท
       เงินต้นคงเหลือ 464,043.00 บาท
  statement

       ผู้ค้ำประกัน


 • สัญญาเงินกู้ สม0036266
 •      วันที่กู้ 22-09-2566
       วงเงินกู้ 255,000.00 บาท
       เงินต้นคงเหลือ 235,000.00 บาท
  statement

       ผู้ค้ำประกัน


 • สัญญาเงินกู้ สม0036366
 •      วันที่กู้ 22-09-2566
       วงเงินกู้ 100,000.00 บาท
       เงินต้นคงเหลือ 95,000.00 บาท
  statement

       ผู้ค้ำประกัน


 • สัญญาเงินกู้ สม0036465
 •      วันที่กู้ 31-10-2565
       วงเงินกู้ 225,000.00 บาท
       เงินต้นคงเหลือ 193,091.00 บาท
  statement

       ผู้ค้ำประกัน


 • สัญญาเงินกู้ สม0036466
 •      วันที่กู้ 22-09-2566
       วงเงินกู้ 110,000.00 บาท
       เงินต้นคงเหลือ 80,000.00 บาท
  statement

       ผู้ค้ำประกัน


 • สัญญาเงินกู้ สม0036562
 •      วันที่กู้ 15-11-2562
       วงเงินกู้ 600,000.00 บาท
       เงินต้นคงเหลือ 285,000.00 บาท
  statement

       ผู้ค้ำประกัน


 • สัญญาเงินกู้ สม0036563
 •      วันที่กู้ 29-12-2563
       วงเงินกู้ 1,400,000.00 บาท
       เงินต้นคงเหลือ 804,205.00 บาท
  statement

       ผู้ค้ำประกัน


 • สัญญาเงินกู้ สม0036566
 •      วันที่กู้ 22-09-2566
       วงเงินกู้ 800,000.00 บาท
       เงินต้นคงเหลือ 760,000.00 บาท
  statement

       ผู้ค้ำประกัน


 • สัญญาเงินกู้ สม0036663
 •      วันที่กู้ 29-12-2563
       วงเงินกู้ 1,900,000.00 บาท
       เงินต้นคงเหลือ 1,646,676.00 บาท
  statement

       ผู้ค้ำประกัน


 • สัญญาเงินกู้ สม0036666
 •      วันที่กู้ 22-09-2566
       วงเงินกู้ 1,999,000.00 บาท
       เงินต้นคงเหลือ 1,966,053.00 บาท
  statement

       ผู้ค้ำประกัน


 • สัญญาเงินกู้ สม0036761
 •      วันที่กู้ 14-11-2561
       วงเงินกู้ 1,400,000.00 บาท
       เงินต้นคงเหลือ 863,120.00 บาท
  statement

       ผู้ค้ำประกัน


 • สัญญาเงินกู้ สม0036762
 •      วันที่กู้ 15-11-2562
       วงเงินกู้ 1,400,000.00 บาท
       เงินต้นคงเหลือ 1,083,721.00 บาท
  statement

       ผู้ค้ำประกัน


 • สัญญาเงินกู้ สม0036765
 •      วันที่กู้ 31-10-2565
       วงเงินกู้ 21,600.00 บาท
       เงินต้นคงเหลือ 13,600.00 บาท
  statement

       ผู้ค้ำประกัน


 • สัญญาเงินกู้ สม0036766
 •      วันที่กู้ 22-09-2566
       วงเงินกู้ 400,000.00 บาท
       เงินต้นคงเหลือ 376,860.00 บาท
  statement

       ผู้ค้ำประกัน


 • สัญญาเงินกู้ สม0036863
 •      วันที่กู้ 29-12-2563
       วงเงินกู้ 580,000.00 บาท
       เงินต้นคงเหลือ 248,766.00 บาท
  statement

       ผู้ค้ำประกัน


 • สัญญาเงินกู้ สม0036866
 •      วันที่กู้ 22-09-2566
       วงเงินกู้ 850,000.00 บาท
       เงินต้นคงเหลือ 828,509.00 บาท
  statement

       ผู้ค้ำประกัน


 • สัญญาเงินกู้ สม0036966
 •      วันที่กู้ 22-09-2566
       วงเงินกู้ 200,000.00 บาท
       เงินต้นคงเหลือ 181,363.00 บาท
  statement

       ผู้ค้ำประกัน


 • สัญญาเงินกู้ สม0037066
 •      วันที่กู้ 22-09-2566
       วงเงินกู้ 150,000.00 บาท
       เงินต้นคงเหลือ 135,644.00 บาท
  statement

       ผู้ค้ำประกัน


 • สัญญาเงินกู้ สม0037166
 •      วันที่กู้ 22-09-2566
       วงเงินกู้ 125,000.00 บาท
       เงินต้นคงเหลือ 113,036.00 บาท
  statement

       ผู้ค้ำประกัน


 • สัญญาเงินกู้ สม0037263
 •      วันที่กู้ 29-12-2563
       วงเงินกู้ 500,000.00 บาท
       เงินต้นคงเหลือ 420,335.00 บาท
  statement

       ผู้ค้ำประกัน


 • สัญญาเงินกู้ สม0037266
 •      วันที่กู้ 22-09-2566
       วงเงินกู้ 75,000.00 บาท
       เงินต้นคงเหลือ 67,823.00 บาท
  statement

       ผู้ค้ำประกัน


 • สัญญาเงินกู้ สม0037366
 •      วันที่กู้ 29-09-2566
       วงเงินกู้ 33,300.00 บาท
       เงินต้นคงเหลือ 28,300.00 บาท
  statement

       ผู้ค้ำประกัน


 • สัญญาเงินกู้ สม0037466
 •      วันที่กู้ 29-09-2566
       วงเงินกู้ 1,999,000.00 บาท
       เงินต้นคงเหลือ 1,896,168.00 บาท
  statement

       ผู้ค้ำประกัน


 • สัญญาเงินกู้ สม0037565
 •      วันที่กู้ 01-11-2565
       วงเงินกู้ 1,400,000.00 บาท
       เงินต้นคงเหลือ 1,224,301.00 บาท
  statement

       ผู้ค้ำประกัน


 • สัญญาเงินกู้ สม0037566
 •      วันที่กู้ 29-09-2566
       วงเงินกู้ 1,999,000.00 บาท
       เงินต้นคงเหลือ 1,946,643.00 บาท
  statement

       ผู้ค้ำประกัน


 • สัญญาเงินกู้ สม0037662
 •      วันที่กู้ 28-11-2562
       วงเงินกู้ 1,999,000.00 บาท
       เงินต้นคงเหลือ 1,643,869.00 บาท
  statement

       ผู้ค้ำประกัน


 • สัญญาเงินกู้ สม0037666
 •      วันที่กู้ 29-09-2566
       วงเงินกู้ 1,900,000.00 บาท
       เงินต้นคงเหลือ 1,865,428.00 บาท
  statement

       ผู้ค้ำประกัน


 • สัญญาเงินกู้ สม0037762
 •      วันที่กู้ 28-11-2562
       วงเงินกู้ 1,900,000.00 บาท
       เงินต้นคงเหลือ 1,614,563.00 บาท
  statement

       ผู้ค้ำประกัน


 • สัญญาเงินกู้ สม0037766
 •      วันที่กู้ 29-09-2566
       วงเงินกู้ 1,999,000.00 บาท
       เงินต้นคงเหลือ 1,963,806.00 บาท
  statement

       ผู้ค้ำประกัน


 • สัญญาเงินกู้ สม0037866
 •      วันที่กู้ 29-09-2566
       วงเงินกู้ 180,000.00 บาท
       เงินต้นคงเหลือ 176,805.00 บาท
  statement

       ผู้ค้ำประกัน


 • สัญญาเงินกู้ สม0037962
 •      วันที่กู้ 28-11-2562
       วงเงินกู้ 750,000.00 บาท
       เงินต้นคงเหลือ 435,000.00 บาท
  statement

       ผู้ค้ำประกัน


 • สัญญาเงินกู้ สม0037966
 •      วันที่กู้ 29-09-2566
       วงเงินกู้ 800,000.00 บาท
       เงินต้นคงเหลือ 785,629.00 บาท
  statement

       ผู้ค้ำประกัน


 • สัญญาเงินกู้ สม0038065
 •      วันที่กู้ 03-11-2565
       วงเงินกู้ 60,000.00 บาท
       เงินต้นคงเหลือ 28,000.00 บาท
  statement

       ผู้ค้ำประกัน


 • สัญญาเงินกู้ สม0038066
 •      วันที่กู้ 29-09-2566
       วงเงินกู้ 650,000.00 บาท
       เงินต้นคงเหลือ 638,546.00 บาท
  statement

       ผู้ค้ำประกัน


 • สัญญาเงินกู้ สม0038166
 •      วันที่กู้ 29-09-2566
       วงเงินกู้ 1,930,000.00 บาท
       เงินต้นคงเหลือ 1,896,157.00 บาท
  statement

       ผู้ค้ำประกัน


 • สัญญาเงินกู้ สม0038266
 •      วันที่กู้ 06-10-2566
       วงเงินกู้ 600,000.00 บาท
       เงินต้นคงเหลือ 573,617.00 บาท
  statement

       ผู้ค้ำประกัน


 • สัญญาเงินกู้ สม0038366
 •      วันที่กู้ 06-10-2566
       วงเงินกู้ 289,000.00 บาท
       เงินต้นคงเหลือ 282,200.00 บาท
  statement

       ผู้ค้ำประกัน


 • สัญญาเงินกู้ สม0038466
 •      วันที่กู้ 06-10-2566
       วงเงินกู้ 124,200.00 บาท
       เงินต้นคงเหลือ 120,200.00 บาท
  statement

       ผู้ค้ำประกัน


 • สัญญาเงินกู้ สม0038566
 •      วันที่กู้ 06-10-2566
       วงเงินกู้ 100,000.00 บาท
       เงินต้นคงเหลือ 96,000.00 บาท
  statement

       ผู้ค้ำประกัน


 • สัญญาเงินกู้ สม0038665
 •      วันที่กู้ 15-11-2565
       วงเงินกู้ 1,300,000.00 บาท
       เงินต้นคงเหลือ 1,139,216.00 บาท
  statement

       ผู้ค้ำประกัน


 • สัญญาเงินกู้ สม0038765
 •      วันที่กู้ 15-11-2565
       วงเงินกู้ 1,200,000.00 บาท
       เงินต้นคงเหลือ 1,069,631.00 บาท
  statement

       ผู้ค้ำประกัน


 • สัญญาเงินกู้ สม0038766
 •      วันที่กู้ 06-10-2566
       วงเงินกู้ 49,000.00 บาท
       เงินต้นคงเหลือ 45,000.00 บาท
  statement

       ผู้ค้ำประกัน


 • สัญญาเงินกู้ สม0038866
 •      วันที่กู้ 17-10-2566
       วงเงินกู้ 223,000.00 บาท
       เงินต้นคงเหลือ 219,718.00 บาท
  statement

       ผู้ค้ำประกัน


 • สัญญาเงินกู้ สม0038966
 •      วันที่กู้ 17-10-2566
       วงเงินกู้ 114,700.00 บาท
       เงินต้นคงเหลือ 110,700.00 บาท
  statement

       ผู้ค้ำประกัน


 • สัญญาเงินกู้ สม0039066
 •      วันที่กู้ 17-10-2566
       วงเงินกู้ 1,999,000.00 บาท
       เงินต้นคงเหลือ 1,974,926.00 บาท
  statement

       ผู้ค้ำประกัน


 • สัญญาเงินกู้ สม0039166
 •      วันที่กู้ 17-10-2566
       วงเงินกู้ 1,300,000.00 บาท
       เงินต้นคงเหลือ 1,284,326.00 บาท
  statement

       ผู้ค้ำประกัน


 • สัญญาเงินกู้ สม0039266
 •      วันที่กู้ 17-10-2566
       วงเงินกู้ 1,500,000.00 บาท
       เงินต้นคงเหลือ 1,481,759.00 บาท
  statement

       ผู้ค้ำประกัน


 • สัญญาเงินกู้ สม0039366
 •      วันที่กู้ 17-10-2566
       วงเงินกู้ 100,000.00 บาท
       เงินต้นคงเหลือ 92,472.00 บาท
  statement

       ผู้ค้ำประกัน


 • สัญญาเงินกู้ สม0039466
 •      วันที่กู้ 17-10-2566
       วงเงินกู้ 200,000.00 บาท
       เงินต้นคงเหลือ 185,349.00 บาท
  statement

       ผู้ค้ำประกัน


 • สัญญาเงินกู้ สม0039565
 •      วันที่กู้ 15-11-2565
       วงเงินกู้ 200,000.00 บาท
       เงินต้นคงเหลือ 142,446.00 บาท
  statement

       ผู้ค้ำประกัน


 • สัญญาเงินกู้ สม0039566
 •      วันที่กู้ 17-10-2566
       วงเงินกู้ 200,000.00 บาท
       เงินต้นคงเหลือ 185,349.00 บาท
  statement

       ผู้ค้ำประกัน


 • สัญญาเงินกู้ สม0039666
 •      วันที่กู้ 17-10-2566
       วงเงินกู้ 200,000.00 บาท
       เงินต้นคงเหลือ 185,349.00 บาท
  statement

       ผู้ค้ำประกัน


 • สัญญาเงินกู้ สม0039766
 •      วันที่กู้ 17-10-2566
       วงเงินกู้ 200,000.00 บาท
       เงินต้นคงเหลือ 185,349.00 บาท
  statement

       ผู้ค้ำประกัน


 • สัญญาเงินกู้ สม0039865
 •      วันที่กู้ 17-11-2565
       วงเงินกู้ 580,000.00 บาท
       เงินต้นคงเหลือ 520,000.00 บาท
  statement

       ผู้ค้ำประกัน


 • สัญญาเงินกู้ สม0039866
 •      วันที่กู้ 17-10-2566
       วงเงินกู้ 200,000.00 บาท
       เงินต้นคงเหลือ 185,349.00 บาท
  statement

       ผู้ค้ำประกัน


 • สัญญาเงินกู้ สม0039966
 •      วันที่กู้ 17-10-2566
       วงเงินกู้ 200,000.00 บาท
       เงินต้นคงเหลือ 185,349.00 บาท
  statement

       ผู้ค้ำประกัน


 • สัญญาเงินกู้ สม0040066
 •      วันที่กู้ 17-10-2566
       วงเงินกู้ 200,000.00 บาท
       เงินต้นคงเหลือ 185,349.00 บาท
  statement

       ผู้ค้ำประกัน


 • สัญญาเงินกู้ สม0040165
 •      วันที่กู้ 17-11-2565
       วงเงินกู้ 41,000.00 บาท
       เงินต้นคงเหลือ 26,000.00 บาท
  statement

       ผู้ค้ำประกัน


 • สัญญาเงินกู้ สม0040166
 •      วันที่กู้ 17-10-2566
       วงเงินกู้ 200,000.00 บาท
       เงินต้นคงเหลือ 185,349.00 บาท
  statement

       ผู้ค้ำประกัน


 • สัญญาเงินกู้ สม0040262
 •      วันที่กู้ 12-12-2562
       วงเงินกู้ 1,000,000.00 บาท
       เงินต้นคงเหลือ 827,678.00 บาท
  statement

       ผู้ค้ำประกัน


 • สัญญาเงินกู้ สม0040266
 •      วันที่กู้ 17-10-2566
       วงเงินกู้ 850,000.00 บาท
       เงินต้นคงเหลือ 839,596.00 บาท
  statement

       ผู้ค้ำประกัน


 • สัญญาเงินกู้ สม0040366
 •      วันที่กู้ 17-10-2566
       วงเงินกู้ 150,000.00 บาท
       เงินต้นคงเหลือ 138,012.00 บาท
  statement

       ผู้ค้ำประกัน


 • สัญญาเงินกู้ สม0040462
 •      วันที่กู้ 12-12-2562
       วงเงินกู้ 400,000.00 บาท
       เงินต้นคงเหลือ 339,768.00 บาท
  statement

       ผู้ค้ำประกัน


 • สัญญาเงินกู้ สม0040466
 •      วันที่กู้ 17-10-2566
       วงเงินกู้ 150,000.00 บาท
       เงินต้นคงเหลือ 138,709.00 บาท
  statement

       ผู้ค้ำประกัน


 • สัญญาเงินกู้ สม0040566
 •      วันที่กู้ 17-10-2566
       วงเงินกู้ 160,000.00 บาท
       เงินต้นคงเหลือ 157,383.00 บาท
  statement

       ผู้ค้ำประกัน


 • สัญญาเงินกู้ สม0040661
 •      วันที่กู้ 28-12-2561
       วงเงินกู้ 1,700,000.00 บาท
       เงินต้นคงเหลือ 1,303,275.00 บาท
  statement

       ผู้ค้ำประกัน


 • สัญญาเงินกู้ สม0040666
 •      วันที่กู้ 19-10-2566
       วงเงินกู้ 151,500.00 บาท
       เงินต้นคงเหลือ 149,458.00 บาท
  statement

       ผู้ค้ำประกัน


 • สัญญาเงินกู้ สม0040766
 •      วันที่กู้ 19-10-2566
       วงเงินกู้ 144,000.00 บาท
       เงินต้นคงเหลือ 136,000.00 บาท
  statement

       ผู้ค้ำประกัน


 • สัญญาเงินกู้ สม0040866
 •      วันที่กู้ 19-10-2566
       วงเงินกู้ 400,000.00 บาท
       เงินต้นคงเหลือ 381,849.00 บาท
  statement

       ผู้ค้ำประกัน


 • สัญญาเงินกู้ สม0040965
 •      วันที่กู้ 30-11-2565
       วงเงินกู้ 1,999,000.00 บาท
       เงินต้นคงเหลือ 1,888,823.00 บาท
  statement

       ผู้ค้ำประกัน


 • สัญญาเงินกู้ สม0040966
 •      วันที่กู้ 24-10-2566
       วงเงินกู้ 513,000.00 บาท
       เงินต้นคงเหลือ 493,000.00 บาท
  statement

       ผู้ค้ำประกัน


 • สัญญาเงินกู้ สม0041065
 •      วันที่กู้ 30-11-2565
       วงเงินกู้ 1,000,000.00 บาท
       เงินต้นคงเหลือ 841,573.00 บาท
  statement

       ผู้ค้ำประกัน


 • สัญญาเงินกู้ สม0041066
 •      วันที่กู้ 24-10-2566
       วงเงินกู้ 126,900.00 บาท
       เงินต้นคงเหลือ 118,900.00 บาท
  statement

       ผู้ค้ำประกัน


 • สัญญาเงินกู้ สม0041162
 •      วันที่กู้ 19-12-2562
       วงเงินกู้ 1,800,000.00 บาท
       เงินต้นคงเหลือ 1,175,694.00 บาท
  statement

       ผู้ค้ำประกัน


 • สัญญาเงินกู้ สม0041166
 •      วันที่กู้ 24-10-2566
       วงเงินกู้ 104,000.00 บาท
       เงินต้นคงเหลือ 98,000.00 บาท
  statement

       ผู้ค้ำประกัน


 • สัญญาเงินกู้ สม0041262
 •      วันที่กู้ 19-12-2562
       วงเงินกู้ 800,000.00 บาท
       เงินต้นคงเหลือ 537,150.00 บาท
  statement

       ผู้ค้ำประกัน


 • สัญญาเงินกู้ สม0041266
 •      วันที่กู้ 24-10-2566
       วงเงินกู้ 40,000.00 บาท
       เงินต้นคงเหลือ 36,000.00 บาท
  statement

       ผู้ค้ำประกัน


 • สัญญาเงินกู้ สม0041466
 •      วันที่กู้ 31-10-2566
       วงเงินกู้ 500,000.00 บาท
       เงินต้นคงเหลือ 468,000.00 บาท
  statement

       ผู้ค้ำประกัน


 • สัญญาเงินกู้ สม0041566
 •      วันที่กู้ 31-10-2566
       วงเงินกู้ 535,000.00 บาท
       เงินต้นคงเหลือ 495,000.00 บาท
  statement

       ผู้ค้ำประกัน


 • สัญญาเงินกู้ สม0041666
 •      วันที่กู้ 31-10-2566
       วงเงินกู้ 89,100.00 บาท
       เงินต้นคงเหลือ 85,100.00 บาท
  statement

       ผู้ค้ำประกัน


 • สัญญาเงินกู้ สม0041765
 •      วันที่กู้ 30-11-2565
       วงเงินกู้ 1,999,000.00 บาท
       เงินต้นคงเหลือ 1,889,945.00 บาท
  statement

       ผู้ค้ำประกัน


 • สัญญาเงินกู้ สม0041766
 •      วันที่กู้ 31-10-2566
       วงเงินกู้ 30,000.00 บาท
       เงินต้นคงเหลือ 28,000.00 บาท
  statement

       ผู้ค้ำประกัน


 • สัญญาเงินกู้ สม0041866
 •      วันที่กู้ 31-10-2566
       วงเงินกู้ 1,999,000.00 บาท
       เงินต้นคงเหลือ 1,967,633.00 บาท
  statement

       ผู้ค้ำประกัน


 • สัญญาเงินกู้ สม0041966
 •      วันที่กู้ 31-10-2566
       วงเงินกู้ 400,000.00 บาท
       เงินต้นคงเหลือ 387,526.00 บาท
  statement

       ผู้ค้ำประกัน


 • สัญญาเงินกู้ สม0042066
 •      วันที่กู้ 31-10-2566
       วงเงินกู้ 1,400,000.00 บาท
       เงินต้นคงเหลือ 1,379,709.00 บาท
  statement

       ผู้ค้ำประกัน


 • สัญญาเงินกู้ สม0042162
 •      วันที่กู้ 26-12-2562
       วงเงินกู้ 1,500,000.00 บาท
       เงินต้นคงเหลือ 1,280,580.00 บาท
  statement

       ผู้ค้ำประกัน


 • สัญญาเงินกู้ สม0042166
 •      วันที่กู้ 31-10-2566
       วงเงินกู้ 200,000.00 บาท
       เงินต้นคงเหลือ 184,901.00 บาท
  statement

       ผู้ค้ำประกัน


 • สัญญาเงินกู้ สม0042266
 •      วันที่กู้ 31-10-2566
       วงเงินกู้ 500,000.00 บาท
       เงินต้นคงเหลือ 492,667.00 บาท
  statement

       ผู้ค้ำประกัน


 • สัญญาเงินกู้ สม0042366
 •      วันที่กู้ 03-11-2566
       วงเงินกู้ 111,600.00 บาท
       เงินต้นคงเหลือ 107,600.00 บาท
  statement

       ผู้ค้ำประกัน


 • สัญญาเงินกู้ สม0042566
 •      วันที่กู้ 03-11-2566
       วงเงินกู้ 136,300.00 บาท
       เงินต้นคงเหลือ 132,300.00 บาท
  statement

       ผู้ค้ำประกัน


 • สัญญาเงินกู้ สม0042666
 •      วันที่กู้ 03-11-2566
       วงเงินกู้ 198,700.00 บาท
       เงินต้นคงเหลือ 190,700.00 บาท
  statement

       ผู้ค้ำประกัน


 • สัญญาเงินกู้ สม0042766
 •      วันที่กู้ 08-11-2566
       วงเงินกู้ 166,900.00 บาท
       เงินต้นคงเหลือ 160,900.00 บาท
  statement

       ผู้ค้ำประกัน


 • สัญญาเงินกู้ สม0042865
 •      วันที่กู้ 08-12-2565
       วงเงินกู้ 53,000.00 บาท
       เงินต้นคงเหลือ 39,000.00 บาท
  statement

       ผู้ค้ำประกัน


 • สัญญาเงินกู้ สม0042866
 •      วันที่กู้ 08-11-2566
       วงเงินกู้ 149,000.00 บาท
       เงินต้นคงเหลือ 146,000.00 บาท
  statement

       ผู้ค้ำประกัน


 • สัญญาเงินกู้ สม0042966
 •      วันที่กู้ 08-11-2566
       วงเงินกู้ 288,500.00 บาท
       เงินต้นคงเหลือ 284,615.00 บาท
  statement

       ผู้ค้ำประกัน


 • สัญญาเงินกู้ สม0043066
 •      วันที่กู้ 08-11-2566
       วงเงินกู้ 290,000.00 บาท
       เงินต้นคงเหลือ 284,000.00 บาท
  statement

       ผู้ค้ำประกัน


 • สัญญาเงินกู้ สม0043165
 •      วันที่กู้ 14-12-2565
       วงเงินกู้ 500,000.00 บาท
       เงินต้นคงเหลือ 287,200.00 บาท
  statement

       ผู้ค้ำประกัน


 • สัญญาเงินกู้ สม0043166
 •      วันที่กู้ 08-11-2566
       วงเงินกู้ 200,000.00 บาท
       เงินต้นคงเหลือ 170,000.00 บาท
  statement

       ผู้ค้ำประกัน


 • สัญญาเงินกู้ สม0043266
 •      วันที่กู้ 08-11-2566
       วงเงินกู้ 213,000.00 บาท
       เงินต้นคงเหลือ 207,765.00 บาท
  statement

       ผู้ค้ำประกัน


 • สัญญาเงินกู้ สม0043365
 •      วันที่กู้ 14-12-2565
       วงเงินกู้ 1,999,000.00 บาท
       เงินต้นคงเหลือ 1,902,950.00 บาท
  statement

       ผู้ค้ำประกัน


 • สัญญาเงินกู้ สม0043366
 •      วันที่กู้ 08-11-2566
       วงเงินกู้ 150,000.00 บาท
       เงินต้นคงเหลือ 147,000.00 บาท
  statement

       ผู้ค้ำประกัน


 • สัญญาเงินกู้ สม0043465
 •      วันที่กู้ 14-12-2565
       วงเงินกู้ 1,400,000.00 บาท
       เงินต้นคงเหลือ 1,331,661.00 บาท
  statement

       ผู้ค้ำประกัน


 • สัญญาเงินกู้ สม0043466
 •      วันที่กู้ 08-11-2566
       วงเงินกู้ 87,300.00 บาท
       เงินต้นคงเหลือ 84,300.00 บาท
  statement

       ผู้ค้ำประกัน


 • สัญญาเงินกู้ สม0043565
 •      วันที่กู้ 14-12-2565
       วงเงินกู้ 400,000.00 บาท
       เงินต้นคงเหลือ 333,427.00 บาท
  statement

       ผู้ค้ำประกัน


 • สัญญาเงินกู้ สม0043566
 •      วันที่กู้ 08-11-2566
       วงเงินกู้ 24,700.00 บาท
       เงินต้นคงเหลือ 21,700.00 บาท
  statement

       ผู้ค้ำประกัน


 • สัญญาเงินกู้ สม0043666
 •      วันที่กู้ 08-11-2566
       วงเงินกู้ 54,000.00 บาท
       เงินต้นคงเหลือ 51,000.00 บาท
  statement

       ผู้ค้ำประกัน


 • สัญญาเงินกู้ สม0043766
 •      วันที่กู้ 10-11-2566
       วงเงินกู้ 225,900.00 บาท
       เงินต้นคงเหลือ 221,400.00 บาท
  statement

       ผู้ค้ำประกัน


 • สัญญาเงินกู้ สม0043866
 •      วันที่กู้ 10-11-2566
       วงเงินกู้ 1,400,000.00 บาท
       เงินต้นคงเหลือ 1,388,414.00 บาท
  statement

       ผู้ค้ำประกัน


 • สัญญาเงินกู้ สม0043966
 •      วันที่กู้ 10-11-2566
       วงเงินกู้ 92,700.00 บาท
       เงินต้นคงเหลือ 90,900.00 บาท
  statement

       ผู้ค้ำประกัน


 • สัญญาเงินกู้ สม0044066
 •      วันที่กู้ 10-11-2566
       วงเงินกู้ 69,300.00 บาท
       เงินต้นคงเหลือ 63,300.00 บาท
  statement

       ผู้ค้ำประกัน


 • สัญญาเงินกู้ สม0044165
 •      วันที่กู้ 14-12-2565
       วงเงินกู้ 200,000.00 บาท
       เงินต้นคงเหลือ 146,490.00 บาท
  statement

       ผู้ค้ำประกัน


 • สัญญาเงินกู้ สม0044166
 •      วันที่กู้ 10-11-2566
       วงเงินกู้ 37,000.00 บาท
       เงินต้นคงเหลือ 35,500.00 บาท
  statement

       ผู้ค้ำประกัน


 • สัญญาเงินกู้ สม0044366
 •      วันที่กู้ 17-11-2566
       วงเงินกู้ 261,000.00 บาท
       เงินต้นคงเหลือ 255,000.00 บาท
  statement

       ผู้ค้ำประกัน


 • สัญญาเงินกู้ สม0044466
 •      วันที่กู้ 17-11-2566
       วงเงินกู้ 210,000.00 บาท
       เงินต้นคงเหลือ 207,426.00 บาท
  statement

       ผู้ค้ำประกัน


 • สัญญาเงินกู้ สม0044565
 •      วันที่กู้ 16-12-2565
       วงเงินกู้ 287,000.00 บาท
       เงินต้นคงเหลือ 196,000.00 บาท
  statement

       ผู้ค้ำประกัน


 • สัญญาเงินกู้ สม0044566
 •      วันที่กู้ 17-11-2566
       วงเงินกู้ 640,000.00 บาท
       เงินต้นคงเหลือ 628,000.00 บาท
  statement

       ผู้ค้ำประกัน


 • สัญญาเงินกู้ สม0044666
 •      วันที่กู้ 17-11-2566
       วงเงินกู้ 17,000.00 บาท
       เงินต้นคงเหลือ 14,900.00 บาท
  statement

       ผู้ค้ำประกัน


 • สัญญาเงินกู้ สม0044766
 •      วันที่กู้ 17-11-2566
       วงเงินกู้ 23,400.00 บาท
       เงินต้นคงเหลือ 21,900.00 บาท
  statement

       ผู้ค้ำประกัน


 • สัญญาเงินกู้ สม0044865
 •      วันที่กู้ 29-12-2565
       วงเงินกู้ 100,000.00 บาท
       เงินต้นคงเหลือ 41,200.00 บาท
  statement

       ผู้ค้ำประกัน


 • สัญญาเงินกู้ สม0044866
 •      วันที่กู้ 17-11-2566
       วงเงินกู้ 800,000.00 บาท
       เงินต้นคงเหลือ 767,946.00 บาท
  statement

       ผู้ค้ำประกัน


 • สัญญาเงินกู้ สม0044966
 •      วันที่กู้ 17-11-2566
       วงเงินกู้ 1,990,000.00 บาท
       เงินต้นคงเหลือ 1,960,940.00 บาท
  statement

       ผู้ค้ำประกัน


 • สัญญาเงินกู้ สม0045066
 •      วันที่กู้ 17-11-2566
       วงเงินกู้ 1,999,000.00 บาท
       เงินต้นคงเหลือ 1,973,704.00 บาท
  statement

       ผู้ค้ำประกัน


 • สัญญาเงินกู้ สม0045166
 •      วันที่กู้ 17-11-2566
       วงเงินกู้ 800,000.00 บาท
       เงินต้นคงเหลือ 782,112.00 บาท
  statement

       ผู้ค้ำประกัน


 • สัญญาเงินกู้ สม0045266
 •      วันที่กู้ 17-11-2566
       วงเงินกู้ 1,600,000.00 บาท
       เงินต้นคงเหลือ 1,585,624.00 บาท
  statement

       ผู้ค้ำประกัน


 • สัญญาเงินกู้ สม0045365
 •      วันที่กู้ 29-12-2565
       วงเงินกู้ 50,000.00 บาท
       เงินต้นคงเหลือ 36,000.00 บาท
  statement

       ผู้ค้ำประกัน


 • สัญญาเงินกู้ สม0045366
 •      วันที่กู้ 17-11-2566
       วงเงินกู้ 200,000.00 บาท
       เงินต้นคงเหลือ 189,123.00 บาท
  statement

       ผู้ค้ำประกัน


 • สัญญาเงินกู้ สม0045465
 •      วันที่กู้ 29-12-2565
       วงเงินกู้ 1,000,000.00 บาท
       เงินต้นคงเหลือ 946,608.00 บาท
  statement

       ผู้ค้ำประกัน


 • สัญญาเงินกู้ สม0045466
 •      วันที่กู้ 17-11-2566
       วงเงินกู้ 200,000.00 บาท
       เงินต้นคงเหลือ 189,123.00 บาท
  statement

       ผู้ค้ำประกัน


 • สัญญาเงินกู้ สม0045566
 •      วันที่กู้ 17-11-2566
       วงเงินกู้ 200,000.00 บาท
       เงินต้นคงเหลือ 189,123.00 บาท
  statement

       ผู้ค้ำประกัน


 • สัญญาเงินกู้ สม0045666
 •      วันที่กู้ 17-11-2566
       วงเงินกู้ 200,000.00 บาท
       เงินต้นคงเหลือ 189,123.00 บาท
  statement

       ผู้ค้ำประกัน


 • สัญญาเงินกู้ สม0045766
 •      วันที่กู้ 17-11-2566
       วงเงินกู้ 235,000.00 บาท
       เงินต้นคงเหลือ 227,110.00 บาท
  statement

       ผู้ค้ำประกัน


 • สัญญาเงินกู้ สม0045866
 •      วันที่กู้ 17-11-2566
       วงเงินกู้ 200,000.00 บาท
       เงินต้นคงเหลือ 189,123.00 บาท
  statement

       ผู้ค้ำประกัน


 • สัญญาเงินกู้ สม0045966
 •      วันที่กู้ 17-11-2566
       วงเงินกู้ 200,000.00 บาท
       เงินต้นคงเหลือ 189,123.00 บาท
  statement

       ผู้ค้ำประกัน


 • สัญญาเงินกู้ สม0046066
 •      วันที่กู้ 17-11-2566
       วงเงินกู้ 800,000.00 บาท
       เงินต้นคงเหลือ 792,963.00 บาท
  statement

       ผู้ค้ำประกัน


 • สัญญาเงินกู้ สม0046166
 •      วันที่กู้ 17-11-2566
       วงเงินกู้ 200,000.00 บาท
       เงินต้นคงเหลือ 189,123.00 บาท
  statement

       ผู้ค้ำประกัน


 • สัญญาเงินกู้ สม0046266
 •      วันที่กู้ 17-11-2566
       วงเงินกู้ 230,000.00 บาท
       เงินต้นคงเหลือ 222,329.00 บาท
  statement

       ผู้ค้ำประกัน


 • สัญญาเงินกู้ สม0046354
 •      วันที่กู้ 30-11-2554
       วงเงินกู้ 402,000.00 บาท
       เงินต้นคงเหลือ 21,315.00 บาท
  statement

       ผู้ค้ำประกัน


 • สัญญาเงินกู้ สม0046366
 •      วันที่กู้ 17-11-2566
       วงเงินกู้ 200,000.00 บาท
       เงินต้นคงเหลือ 189,123.00 บาท
  statement

       ผู้ค้ำประกัน


 • สัญญาเงินกู้ สม0046466
 •      วันที่กู้ 17-11-2566
       วงเงินกู้ 150,000.00 บาท
       เงินต้นคงเหลือ 141,919.00 บาท
  statement

       ผู้ค้ำประกัน


 • สัญญาเงินกู้ สม0046566
 •      วันที่กู้ 30-11-2566
       วงเงินกู้ 256,000.00 บาท
       เงินต้นคงเหลือ 251,500.00 บาท
  statement

       ผู้ค้ำประกัน


 • สัญญาเงินกู้ สม0046666
 •      วันที่กู้ 30-11-2566
       วงเงินกู้ 74,700.00 บาท
       เงินต้นคงเหลือ 71,700.00 บาท
  statement

       ผู้ค้ำประกัน


 • สัญญาเงินกู้ สม0046766
 •      วันที่กู้ 30-11-2566
       วงเงินกู้ 89,000.00 บาท
       เงินต้นคงเหลือ 83,000.00 บาท
  statement

       ผู้ค้ำประกัน


 • สัญญาเงินกู้ สม0046866
 •      วันที่กู้ 30-11-2566
       วงเงินกู้ 80,000.00 บาท
       เงินต้นคงเหลือ 74,000.00 บาท
  statement

       ผู้ค้ำประกัน


 • สัญญาเงินกู้ สม0046966
 •      วันที่กู้ 30-11-2566
       วงเงินกู้ 114,000.00 บาท
       เงินต้นคงเหลือ 108,000.00 บาท
  statement

       ผู้ค้ำประกัน


 • สัญญาเงินกู้ สม0047066
 •      วันที่กู้ 30-11-2566
       วงเงินกู้ 50,000.00 บาท
       เงินต้นคงเหลือ 44,000.00 บาท
  statement

       ผู้ค้ำประกัน


 • สัญญาเงินกู้ สม0047166
 •      วันที่กู้ 30-11-2566
       วงเงินกู้ 50,000.00 บาท
       เงินต้นคงเหลือ 45,500.00 บาท
  statement

       ผู้ค้ำประกัน


 • สัญญาเงินกู้ สม0047266
 •      วันที่กู้ 30-11-2566
       วงเงินกู้ 1,999,000.00 บาท
       เงินต้นคงเหลือ 1,977,709.00 บาท
  statement

       ผู้ค้ำประกัน


 • สัญญาเงินกู้ สม0047366
 •      วันที่กู้ 30-11-2566
       วงเงินกู้ 1,998,000.00 บาท
       เงินต้นคงเหลือ 1,976,694.00 บาท
  statement

       ผู้ค้ำประกัน


 • สัญญาเงินกู้ สม0047466
 •      วันที่กู้ 30-11-2566
       วงเงินกู้ 1,999,000.00 บาท
       เงินต้นคงเหลือ 1,977,709.00 บาท
  statement

       ผู้ค้ำประกัน


 • สัญญาเงินกู้ สม0047566
 •      วันที่กู้ 30-11-2566
       วงเงินกู้ 450,000.00 บาท
       เงินต้นคงเหลือ 420,303.00 บาท
  statement

       ผู้ค้ำประกัน


 • สัญญาเงินกู้ สม0047666
 •      วันที่กู้ 30-11-2566
       วงเงินกู้ 830,000.00 บาท
       เงินต้นคงเหลือ 820,836.00 บาท
  statement

       ผู้ค้ำประกัน


 • สัญญาเงินกู้ สม0047766
 •      วันที่กู้ 30-11-2566
       วงเงินกู้ 200,000.00 บาท
       เงินต้นคงเหลือ 188,710.00 บาท
  statement

       ผู้ค้ำประกัน


 • สัญญาเงินกู้ สม0047866
 •      วันที่กู้ 30-11-2566
       วงเงินกู้ 650,000.00 บาท
       เงินต้นคงเหลือ 642,768.00 บาท
  statement

       ผู้ค้ำประกัน


 • สัญญาเงินกู้ สม0047966
 •      วันที่กู้ 08-12-2566
       วงเงินกู้ 169,000.00 บาท
       เงินต้นคงเหลือ 166,000.00 บาท
  statement

       ผู้ค้ำประกัน


 • สัญญาเงินกู้ สม0048066
 •      วันที่กู้ 08-12-2566
       วงเงินกู้ 300,000.00 บาท
       เงินต้นคงเหลือ 280,000.00 บาท
  statement

       ผู้ค้ำประกัน


 • สัญญาเงินกู้ สม0048166
 •      วันที่กู้ 08-12-2566
       วงเงินกู้ 178,000.00 บาท
       เงินต้นคงเหลือ 174,000.00 บาท
  statement

       ผู้ค้ำประกัน


 • สัญญาเงินกู้ สม0048266
 •      วันที่กู้ 13-12-2566
       วงเงินกู้ 261,000.00 บาท
       เงินต้นคงเหลือ 253,930.00 บาท
  statement

       ผู้ค้ำประกัน


 • สัญญาเงินกู้ สม0048366
 •      วันที่กู้ 13-12-2566
       วงเงินกู้ 910,000.00 บาท
       เงินต้นคงเหลือ 890,000.00 บาท
  statement

       ผู้ค้ำประกัน


 • สัญญาเงินกู้ สม0048466
 •      วันที่กู้ 13-12-2566
       วงเงินกู้ 63,000.00 บาท
       เงินต้นคงเหลือ 59,000.00 บาท
  statement

       ผู้ค้ำประกัน


 • สัญญาเงินกู้ สม0048566
 •      วันที่กู้ 13-12-2566
       วงเงินกู้ 29,900.00 บาท
       เงินต้นคงเหลือ 28,900.00 บาท
  statement

       ผู้ค้ำประกัน


 • สัญญาเงินกู้ สม0048666
 •      วันที่กู้ 19-12-2566
       วงเงินกู้ 600,000.00 บาท
       เงินต้นคงเหลือ 596,782.00 บาท
  statement

       ผู้ค้ำประกัน


 • สัญญาเงินกู้ สม0048766
 •      วันที่กู้ 19-12-2566
       วงเงินกู้ 160,000.00 บาท
       เงินต้นคงเหลือ 150,806.00 บาท
  statement

       ผู้ค้ำประกัน


 • สัญญาเงินกู้ สม0048866
 •      วันที่กู้ 19-12-2566
       วงเงินกู้ 1,999,000.00 บาท
       เงินต้นคงเหลือ 1,988,197.00 บาท
  statement

       ผู้ค้ำประกัน


 • สัญญาเงินกู้ สม0048966
 •      วันที่กู้ 19-12-2566
       วงเงินกู้ 1,999,000.00 บาท
       เงินต้นคงเหลือ 1,988,397.00 บาท
  statement

       ผู้ค้ำประกัน


 • สัญญาเงินกู้ สม0049066
 •      วันที่กู้ 19-12-2566
       วงเงินกู้ 400,000.00 บาท
       เงินต้นคงเหลือ 391,307.00 บาท
  statement

       ผู้ค้ำประกัน


 • สัญญาเงินกู้ สม0049166
 •      วันที่กู้ 19-12-2566
       วงเงินกู้ 200,000.00 บาท
       เงินต้นคงเหลือ 192,847.00 บาท
  statement

       ผู้ค้ำประกัน


 • สัญญาเงินกู้ สม0049266
 •      วันที่กู้ 19-12-2566
       วงเงินกู้ 200,000.00 บาท
       เงินต้นคงเหลือ 192,847.00 บาท
  statement

       ผู้ค้ำประกัน


 • สัญญาเงินกู้ สม0049366
 •      วันที่กู้ 19-12-2566
       วงเงินกู้ 200,000.00 บาท
       เงินต้นคงเหลือ 192,847.00 บาท
  statement

       ผู้ค้ำประกัน


 • สัญญาเงินกู้ สม0049466
 •      วันที่กู้ 19-12-2566
       วงเงินกู้ 200,000.00 บาท
       เงินต้นคงเหลือ 192,847.00 บาท
  statement

       ผู้ค้ำประกัน


 • สัญญาเงินกู้ สม0049566
 •      วันที่กู้ 19-12-2566
       วงเงินกู้ 200,000.00 บาท
       เงินต้นคงเหลือ 192,847.00 บาท
  statement

       ผู้ค้ำประกัน


 • สัญญาเงินกู้ สม0049666
 •      วันที่กู้ 19-12-2566
       วงเงินกู้ 100,000.00 บาท
       เงินต้นคงเหลือ 96,324.00 บาท
  statement

       ผู้ค้ำประกัน


 • สัญญาเงินกู้ สม0049766
 •      วันที่กู้ 19-12-2566
       วงเงินกู้ 200,000.00 บาท
       เงินต้นคงเหลือ 192,847.00 บาท
  statement

       ผู้ค้ำประกัน


 • สัญญาเงินกู้ สม0049866
 •      วันที่กู้ 19-12-2566
       วงเงินกู้ 200,000.00 บาท
       เงินต้นคงเหลือ 192,847.00 บาท
  statement

       ผู้ค้ำประกัน


 • สัญญาเงินกู้ สม0049966
 •      วันที่กู้ 19-12-2566
       วงเงินกู้ 100,000.00 บาท
       เงินต้นคงเหลือ 96,324.00 บาท
  statement

       ผู้ค้ำประกัน


 • สัญญาเงินกู้ สม0050066
 •      วันที่กู้ 19-12-2566
       วงเงินกู้ 200,000.00 บาท
       เงินต้นคงเหลือ 192,847.00 บาท
  statement

       ผู้ค้ำประกัน


 • สัญญาเงินกู้ สม0050166
 •      วันที่กู้ 19-12-2566
       วงเงินกู้ 650,000.00 บาท
       เงินต้นคงเหลือ 646,548.00 บาท
  statement

       ผู้ค้ำประกัน


 • สัญญาเงินกู้ สม0050266
 •      วันที่กู้ 19-12-2566
       วงเงินกู้ 200,000.00 บาท
       เงินต้นคงเหลือ 192,847.00 บาท
  statement

       ผู้ค้ำประกัน


 • สัญญาเงินกู้ สม0050366
 •      วันที่กู้ 19-12-2566
       วงเงินกู้ 75,000.00 บาท
       เงินต้นคงเหลือ 72,243.00 บาท
  statement

       ผู้ค้ำประกัน


 • สัญญาเงินกู้ สม0050466
 •      วันที่กู้ 27-12-2566
       วงเงินกู้ 342,000.00 บาท
       เงินต้นคงเหลือ 337,000.00 บาท
  statement

       ผู้ค้ำประกัน


 • สัญญาเงินกู้ สม0050566
 •      วันที่กู้ 27-12-2566
       วงเงินกู้ 262,000.00 บาท
       เงินต้นคงเหลือ 258,628.00 บาท
  statement

       ผู้ค้ำประกัน


 • สัญญาเงินกู้ สม0050666
 •      วันที่กู้ 27-12-2566
       วงเงินกู้ 456,000.00 บาท
       เงินต้นคงเหลือ 452,979.00 บาท
  statement

       ผู้ค้ำประกัน


 • สัญญาเงินกู้ สม0050766
 •      วันที่กู้ 27-12-2566
       วงเงินกู้ 283,000.00 บาท
       เงินต้นคงเหลือ 279,839.00 บาท
  statement

       ผู้ค้ำประกัน


 • สัญญาเงินกู้ สม0050866
 •      วันที่กู้ 27-12-2566
       วงเงินกู้ 109,000.00 บาท
       เงินต้นคงเหลือ 99,000.00 บาท
  statement

       ผู้ค้ำประกัน


 • สัญญาเงินกู้ สม0050966
 •      วันที่กู้ 27-12-2566
       วงเงินกู้ 79,200.00 บาท
       เงินต้นคงเหลือ 77,200.00 บาท
  statement

       ผู้ค้ำประกัน


 • สัญญาเงินกู้ สม0051066
 •      วันที่กู้ 27-12-2566
       วงเงินกู้ 20,300.00 บาท
       เงินต้นคงเหลือ 18,900.00 บาท
  statement

       ผู้ค้ำประกัน


 • สัญญาเงินกู้ สม0051166
 •      วันที่กู้ 27-12-2566
       วงเงินกู้ 150,000.00 บาท
       เงินต้นคงเหลือ 144,296.00 บาท
  statement

       ผู้ค้ำประกัน


 • สัญญาเงินกู้ สม0051266
 •      วันที่กู้ 27-12-2566
       วงเงินกู้ 1,070,000.00 บาท
       เงินต้นคงเหลือ 1,062,945.00 บาท
  statement

       ผู้ค้ำประกัน


 • สัญญาเงินกู้ สม0051366
 •      วันที่กู้ 27-12-2566
       วงเงินกู้ 200,000.00 บาท
       เงินต้นคงเหลือ 192,595.00 บาท
  statement

       ผู้ค้ำประกัน


 • สัญญาเงินกู้ สม0051466
 •      วันที่กู้ 27-12-2566
       วงเงินกู้ 125,000.00 บาท
       เงินต้นคงเหลือ 120,246.00 บาท
  statement

       ผู้ค้ำประกัน


 • สัญญาเงินกู้ สม0051566
 •      วันที่กู้ 27-12-2566
       วงเงินกู้ 125,000.00 บาท
       เงินต้นคงเหลือ 120,246.00 บาท
  statement

       ผู้ค้ำประกัน


 • สัญญาเงินกู้ สส0000156
 •      วันที่กู้ 13-02-2556
       วงเงินกู้ 1,551,215.00 บาท
       เงินต้นคงเหลือ 1,458,582.00 บาท
  statement

       ผู้ค้ำประกัน