LOAN DETAIL

ข้อมูลหนี้สิน

นางสาวณิชาภา เรืองวงษ์ [ส0904]

 • สัญญาเงินกู้ ฉฉ0001467
 •      วันที่กู้ 05-01-2567
       วงเงินกู้ 10,000.00 บาท
       เงินต้นคงเหลือ 5,750.00 บาท
  statement

       ผู้ค้ำประกัน


 • สัญญาเงินกู้ ฉฉ0003367
 •      วันที่กู้ 11-01-2567
       วงเงินกู้ 20,000.00 บาท
       เงินต้นคงเหลือ 10,000.00 บาท
  statement

       ผู้ค้ำประกัน


 • สัญญาเงินกู้ ฉฉ0003667
 •      วันที่กู้ 11-01-2567
       วงเงินกู้ 10,000.00 บาท
       เงินต้นคงเหลือ 5,000.00 บาท
  statement

       ผู้ค้ำประกัน


 • สัญญาเงินกู้ ฉฉ0003967
 •      วันที่กู้ 16-01-2567
       วงเงินกู้ 150,000.00 บาท
       เงินต้นคงเหลือ 87,500.00 บาท
  statement

       ผู้ค้ำประกัน


 • สัญญาเงินกู้ ฉฉ0004967
 •      วันที่กู้ 25-01-2567
       วงเงินกู้ 10,000.00 บาท
       เงินต้นคงเหลือ 5,750.00 บาท
  statement

       ผู้ค้ำประกัน


 • สัญญาเงินกู้ ฉฉ0005567
 •      วันที่กู้ 25-01-2567
       วงเงินกู้ 12,000.00 บาท
       เงินต้นคงเหลือ 7,000.00 บาท
  statement

       ผู้ค้ำประกัน


 • สัญญาเงินกู้ ฉฉ0005867
 •      วันที่กู้ 31-01-2567
       วงเงินกู้ 60,000.00 บาท
       เงินต้นคงเหลือ 35,000.00 บาท
  statement

       ผู้ค้ำประกัน


 • สัญญาเงินกู้ ฉฉ0006767
 •      วันที่กู้ 31-01-2567
       วงเงินกู้ 36,000.00 บาท
       เงินต้นคงเหลือ 21,000.00 บาท
  statement

       ผู้ค้ำประกัน


 • สัญญาเงินกู้ ฉฉ0007067
 •      วันที่กู้ 19-02-2567
       วงเงินกู้ 150,000.00 บาท
       เงินต้นคงเหลือ 100,000.00 บาท
  statement

       ผู้ค้ำประกัน


 • สัญญาเงินกู้ ฉฉ0007367
 •      วันที่กู้ 19-02-2567
       วงเงินกู้ 10,000.00 บาท
       เงินต้นคงเหลือ 6,600.00 บาท
  statement

       ผู้ค้ำประกัน


 • สัญญาเงินกู้ ฉฉ0007767
 •      วันที่กู้ 19-02-2567
       วงเงินกู้ 10,000.00 บาท
       เงินต้นคงเหลือ 6,000.00 บาท
  statement

       ผู้ค้ำประกัน


 • สัญญาเงินกู้ ฉฉ0008667
 •      วันที่กู้ 19-02-2567
       วงเงินกู้ 50,000.00 บาท
       เงินต้นคงเหลือ 33,200.00 บาท
  statement

       ผู้ค้ำประกัน


 • สัญญาเงินกู้ ฉฉ0011367
 •      วันที่กู้ 23-02-2567
       วงเงินกู้ 40,000.00 บาท
       เงินต้นคงเหลือ 26,400.00 บาท
  statement

       ผู้ค้ำประกัน


 • สัญญาเงินกู้ ฉฉ0011467
 •      วันที่กู้ 29-02-2567
       วงเงินกู้ 72,000.00 บาท
       เงินต้นคงเหลือ 48,000.00 บาท
  statement

       ผู้ค้ำประกัน


 • สัญญาเงินกู้ ฉฉ0012767
 •      วันที่กู้ 29-02-2567
       วงเงินกู้ 30,000.00 บาท
       เงินต้นคงเหลือ 20,000.00 บาท
  statement

       ผู้ค้ำประกัน


 • สัญญาเงินกู้ ฉฉ0013067
 •      วันที่กู้ 29-02-2567
       วงเงินกู้ 24,000.00 บาท
       เงินต้นคงเหลือ 16,000.00 บาท
  statement

       ผู้ค้ำประกัน


 • สัญญาเงินกู้ ฉฉ0014267
 •      วันที่กู้ 07-03-2567
       วงเงินกู้ 100,000.00 บาท
       เงินต้นคงเหลือ 74,800.00 บาท
  statement

       ผู้ค้ำประกัน


 • สัญญาเงินกู้ ฉฉ0014567
 •      วันที่กู้ 07-03-2567
       วงเงินกู้ 138,000.00 บาท
       เงินต้นคงเหลือ 103,500.00 บาท
  statement

       ผู้ค้ำประกัน


 • สัญญาเงินกู้ ฉฉ0015167
 •      วันที่กู้ 07-03-2567
       วงเงินกู้ 66,000.00 บาท
       เงินต้นคงเหลือ 49,500.00 บาท
  statement

       ผู้ค้ำประกัน


 • สัญญาเงินกู้ ฉฉ0015267
 •      วันที่กู้ 07-03-2567
       วงเงินกู้ 10,000.00 บาท
       เงินต้นคงเหลือ 7,450.00 บาท
  statement

       ผู้ค้ำประกัน


 • สัญญาเงินกู้ ฉฉ0015867
 •      วันที่กู้ 07-03-2567
       วงเงินกู้ 20,000.00 บาท
       เงินต้นคงเหลือ 14,000.00 บาท
  statement

       ผู้ค้ำประกัน


 • สัญญาเงินกู้ ฉฉ0016067
 •      วันที่กู้ 12-03-2567
       วงเงินกู้ 10,000.00 บาท
       เงินต้นคงเหลือ 4,900.00 บาท
  statement

       ผู้ค้ำประกัน


 • สัญญาเงินกู้ ฉฉ0016667
 •      วันที่กู้ 12-03-2567
       วงเงินกู้ 10,000.00 บาท
       เงินต้นคงเหลือ 7,450.00 บาท
  statement

       ผู้ค้ำประกัน


 • สัญญาเงินกู้ ฉฉ0016767
 •      วันที่กู้ 12-03-2567
       วงเงินกู้ 10,000.00 บาท
       เงินต้นคงเหลือ 7,450.00 บาท
  statement

       ผู้ค้ำประกัน


 • สัญญาเงินกู้ ฉฉ0016867
 •      วันที่กู้ 12-03-2567
       วงเงินกู้ 10,000.00 บาท
       เงินต้นคงเหลือ 7,450.00 บาท
  statement

       ผู้ค้ำประกัน


 • สัญญาเงินกู้ ฉฉ0016967
 •      วันที่กู้ 12-03-2567
       วงเงินกู้ 40,000.00 บาท
       เงินต้นคงเหลือ 29,800.00 บาท
  statement

       ผู้ค้ำประกัน


 • สัญญาเงินกู้ ฉฉ0017367
 •      วันที่กู้ 14-03-2567
       วงเงินกู้ 148,000.00 บาท
       เงินต้นคงเหลือ 110,800.00 บาท
  statement

       ผู้ค้ำประกัน


 • สัญญาเงินกู้ ฉฉ0017467
 •      วันที่กู้ 14-03-2567
       วงเงินกู้ 50,000.00 บาท
       เงินต้นคงเหลือ 37,400.00 บาท
  statement

       ผู้ค้ำประกัน


 • สัญญาเงินกู้ ฉฉ0017967
 •      วันที่กู้ 19-03-2567
       วงเงินกู้ 30,000.00 บาท
       เงินต้นคงเหลือ 22,500.00 บาท
  statement

       ผู้ค้ำประกัน


 • สัญญาเงินกู้ ฉฉ0019167
 •      วันที่กู้ 21-03-2567
       วงเงินกู้ 20,000.00 บาท
       เงินต้นคงเหลือ 14,000.00 บาท
  statement

       ผู้ค้ำประกัน


 • สัญญาเงินกู้ ฉฉ0019267
 •      วันที่กู้ 26-03-2567
       วงเงินกู้ 20,000.00 บาท
       เงินต้นคงเหลือ 8,000.00 บาท
  statement

       ผู้ค้ำประกัน


 • สัญญาเงินกู้ ฉฉ0019367
 •      วันที่กู้ 26-03-2567
       วงเงินกู้ 100,000.00 บาท
       เงินต้นคงเหลือ 74,800.00 บาท
  statement

       ผู้ค้ำประกัน


 • สัญญาเงินกู้ ฉฉ0019467
 •      วันที่กู้ 26-03-2567
       วงเงินกู้ 33,000.00 บาท
       เงินต้นคงเหลือ 24,600.00 บาท
  statement

       ผู้ค้ำประกัน


 • สัญญาเงินกู้ ฉฉ0020167
 •      วันที่กู้ 26-03-2567
       วงเงินกู้ 24,000.00 บาท
       เงินต้นคงเหลือ 18,000.00 บาท
  statement

       ผู้ค้ำประกัน


 • สัญญาเงินกู้ ฉฉ0020267
 •      วันที่กู้ 26-03-2567
       วงเงินกู้ 30,000.00 บาท
       เงินต้นคงเหลือ 21,500.00 บาท
  statement

       ผู้ค้ำประกัน


 • สัญญาเงินกู้ ฉฉ0020367
 •      วันที่กู้ 26-03-2567
       วงเงินกู้ 45,000.00 บาท
       เงินต้นคงเหลือ 33,750.00 บาท
  statement

       ผู้ค้ำประกัน


 • สัญญาเงินกู้ ฉฉ0020567
 •      วันที่กู้ 26-03-2567
       วงเงินกู้ 10,000.00 บาท
       เงินต้นคงเหลือ 7,450.00 บาท
  statement

       ผู้ค้ำประกัน


 • สัญญาเงินกู้ ฉฉ0020667
 •      วันที่กู้ 26-03-2567
       วงเงินกู้ 5,000.00 บาท
       เงินต้นคงเหลือ 3,500.00 บาท
  statement

       ผู้ค้ำประกัน


 • สัญญาเงินกู้ ฉฉ0020867
 •      วันที่กู้ 26-03-2567
       วงเงินกู้ 10,000.00 บาท
       เงินต้นคงเหลือ 7,450.00 บาท
  statement

       ผู้ค้ำประกัน


 • สัญญาเงินกู้ ฉฉ0020967
 •      วันที่กู้ 29-03-2567
       วงเงินกู้ 120,000.00 บาท
       เงินต้นคงเหลือ 90,000.00 บาท
  statement

       ผู้ค้ำประกัน


 • สัญญาเงินกู้ ฉฉ0021067
 •      วันที่กู้ 29-03-2567
       วงเงินกู้ 15,000.00 บาท
       เงินต้นคงเหลือ 11,250.00 บาท
  statement

       ผู้ค้ำประกัน


 • สัญญาเงินกู้ ฉฉ0021466
 •      วันที่กู้ 21-03-2566
       วงเงินกู้ 6,300.00 บาท
       เงินต้นคงเหลือ 433.00 บาท
  statement

       ผู้ค้ำประกัน


 • สัญญาเงินกู้ ฉฉ0021967
 •      วันที่กู้ 29-03-2567
       วงเงินกู้ 40,000.00 บาท
       เงินต้นคงเหลือ 29,800.00 บาท
  statement

       ผู้ค้ำประกัน


 • สัญญาเงินกู้ ฉฉ0022067
 •      วันที่กู้ 29-03-2567
       วงเงินกู้ 60,000.00 บาท
       เงินต้นคงเหลือ 45,000.00 บาท
  statement

       ผู้ค้ำประกัน


 • สัญญาเงินกู้ ฉฉ0022267
 •      วันที่กู้ 29-03-2567
       วงเงินกู้ 18,000.00 บาท
       เงินต้นคงเหลือ 16,500.00 บาท
  statement

       ผู้ค้ำประกัน


 • สัญญาเงินกู้ ฉฉ0023067
 •      วันที่กู้ 04-04-2567
       วงเงินกู้ 52,000.00 บาท
       เงินต้นคงเหลือ 43,200.00 บาท
  statement

       ผู้ค้ำประกัน


 • สัญญาเงินกู้ ฉฉ0023167
 •      วันที่กู้ 04-04-2567
       วงเงินกู้ 54,000.00 บาท
       เงินต้นคงเหลือ 45,000.00 บาท
  statement

       ผู้ค้ำประกัน


 • สัญญาเงินกู้ ฉฉ0023267
 •      วันที่กู้ 04-04-2567
       วงเงินกู้ 50,000.00 บาท
       เงินต้นคงเหลือ 41,600.00 บาท
  statement

       ผู้ค้ำประกัน


 • สัญญาเงินกู้ ฉฉ0023367
 •      วันที่กู้ 04-04-2567
       วงเงินกู้ 60,000.00 บาท
       เงินต้นคงเหลือ 50,000.00 บาท
  statement

       ผู้ค้ำประกัน


 • สัญญาเงินกู้ ฉฉ0023656
 •      วันที่กู้ 31-05-2556
       วงเงินกู้ 20,000.00 บาท
       เงินต้นคงเหลือ 20,000.00 บาท
  statement

       ผู้ค้ำประกัน


 • สัญญาเงินกู้ ฉฉ0023667
 •      วันที่กู้ 04-04-2567
       วงเงินกู้ 48,000.00 บาท
       เงินต้นคงเหลือ 40,000.00 บาท
  statement

       ผู้ค้ำประกัน


 • สัญญาเงินกู้ ฉฉ0023867
 •      วันที่กู้ 04-04-2567
       วงเงินกู้ 60,000.00 บาท
       เงินต้นคงเหลือ 50,000.00 บาท
  statement

       ผู้ค้ำประกัน


 • สัญญาเงินกู้ ฉฉ0023956
 •      วันที่กู้ 31-05-2556
       วงเงินกู้ 36,000.00 บาท
       เงินต้นคงเหลือ 36,000.00 บาท
  statement

       ผู้ค้ำประกัน


 • สัญญาเงินกู้ ฉฉ0024067
 •      วันที่กู้ 04-04-2567
       วงเงินกู้ 60,000.00 บาท
       เงินต้นคงเหลือ 50,000.00 บาท
  statement

       ผู้ค้ำประกัน


 • สัญญาเงินกู้ ฉฉ0024167
 •      วันที่กู้ 04-04-2567
       วงเงินกู้ 150,000.00 บาท
       เงินต้นคงเหลือ 125,000.00 บาท
  statement

       ผู้ค้ำประกัน


 • สัญญาเงินกู้ ฉฉ0024367
 •      วันที่กู้ 04-04-2567
       วงเงินกู้ 49,000.00 บาท
       เงินต้นคงเหลือ 40,800.00 บาท
  statement

       ผู้ค้ำประกัน


 • สัญญาเงินกู้ ฉฉ0025567
 •      วันที่กู้ 04-04-2567
       วงเงินกู้ 10,000.00 บาท
       เงินต้นคงเหลือ 8,300.00 บาท
  statement

       ผู้ค้ำประกัน


 • สัญญาเงินกู้ ฉฉ0026367
 •      วันที่กู้ 04-04-2567
       วงเงินกู้ 10,000.00 บาท
       เงินต้นคงเหลือ 8,300.00 บาท
  statement

       ผู้ค้ำประกัน


 • สัญญาเงินกู้ ฉฉ0026967
 •      วันที่กู้ 10-04-2567
       วงเงินกู้ 30,000.00 บาท
       เงินต้นคงเหลือ 25,000.00 บาท
  statement

       ผู้ค้ำประกัน


 • สัญญาเงินกู้ ฉฉ0027267
 •      วันที่กู้ 10-04-2567
       วงเงินกู้ 10,000.00 บาท
       เงินต้นคงเหลือ 8,300.00 บาท
  statement

       ผู้ค้ำประกัน


 • สัญญาเงินกู้ ฉฉ0027367
 •      วันที่กู้ 10-04-2567
       วงเงินกู้ 10,000.00 บาท
       เงินต้นคงเหลือ 8,300.00 บาท
  statement

       ผู้ค้ำประกัน


 • สัญญาเงินกู้ ฉฉ0027567
 •      วันที่กู้ 10-04-2567
       วงเงินกู้ 10,000.00 บาท
       เงินต้นคงเหลือ 8,300.00 บาท
  statement

       ผู้ค้ำประกัน


 • สัญญาเงินกู้ ฉฉ0027867
 •      วันที่กู้ 10-04-2567
       วงเงินกู้ 6,300.00 บาท
       เงินต้นคงเหลือ 5,100.00 บาท
  statement

       ผู้ค้ำประกัน


 • สัญญาเงินกู้ ฉฉ0028267
 •      วันที่กู้ 11-04-2567
       วงเงินกู้ 30,000.00 บาท
       เงินต้นคงเหลือ 25,000.00 บาท
  statement

       ผู้ค้ำประกัน


 • สัญญาเงินกู้ ฉฉ0028667
 •      วันที่กู้ 18-04-2567
       วงเงินกู้ 50,000.00 บาท
       เงินต้นคงเหลือ 41,600.00 บาท
  statement

       ผู้ค้ำประกัน


 • สัญญาเงินกู้ ฉฉ0029067
 •      วันที่กู้ 18-04-2567
       วงเงินกู้ 10,000.00 บาท
       เงินต้นคงเหลือ 8,300.00 บาท
  statement

       ผู้ค้ำประกัน


 • สัญญาเงินกู้ ฉฉ0029367
 •      วันที่กู้ 19-04-2567
       วงเงินกู้ 30,000.00 บาท
       เงินต้นคงเหลือ 25,000.00 บาท
  statement

       ผู้ค้ำประกัน


 • สัญญาเงินกู้ ฉฉ0029667
 •      วันที่กู้ 29-04-2567
       วงเงินกู้ 9,600.00 บาท
       เงินต้นคงเหลือ 8,000.00 บาท
  statement

       ผู้ค้ำประกัน


 • สัญญาเงินกู้ ฉฉ0029767
 •      วันที่กู้ 29-04-2567
       วงเงินกู้ 16,000.00 บาท
       เงินต้นคงเหลือ 13,000.00 บาท
  statement

       ผู้ค้ำประกัน


 • สัญญาเงินกู้ ฉฉ0029867
 •      วันที่กู้ 29-04-2567
       วงเงินกู้ 48,000.00 บาท
       เงินต้นคงเหลือ 40,000.00 บาท
  statement

       ผู้ค้ำประกัน


 • สัญญาเงินกู้ ฉฉ0029967
 •      วันที่กู้ 29-04-2567
       วงเงินกู้ 20,000.00 บาท
       เงินต้นคงเหลือ 16,600.00 บาท
  statement

       ผู้ค้ำประกัน


 • สัญญาเงินกู้ ฉฉ0030167
 •      วันที่กู้ 29-04-2567
       วงเงินกู้ 5,000.00 บาท
       เงินต้นคงเหลือ 4,000.00 บาท
  statement

       ผู้ค้ำประกัน


 • สัญญาเงินกู้ ฉฉ0030267
 •      วันที่กู้ 29-04-2567
       วงเงินกู้ 30,000.00 บาท
       เงินต้นคงเหลือ 25,000.00 บาท
  statement

       ผู้ค้ำประกัน


 • สัญญาเงินกู้ ฉฉ0030367
 •      วันที่กู้ 29-04-2567
       วงเงินกู้ 13,050.00 บาท
       เงินต้นคงเหลือ 10,850.00 บาท
  statement

       ผู้ค้ำประกัน


 • สัญญาเงินกู้ ฉฉ0030467
 •      วันที่กู้ 02-05-2567
       วงเงินกู้ 30,000.00 บาท
       เงินต้นคงเหลือ 25,000.00 บาท
  statement

       ผู้ค้ำประกัน


 • สัญญาเงินกู้ ฉฉ0030667
 •      วันที่กู้ 02-05-2567
       วงเงินกู้ 60,000.00 บาท
       เงินต้นคงเหลือ 50,000.00 บาท
  statement

       ผู้ค้ำประกัน


 • สัญญาเงินกู้ ฉฉ0030767
 •      วันที่กู้ 02-05-2567
       วงเงินกู้ 10,000.00 บาท
       เงินต้นคงเหลือ 8,300.00 บาท
  statement

       ผู้ค้ำประกัน


 • สัญญาเงินกู้ ฉฉ0030867
 •      วันที่กู้ 02-05-2567
       วงเงินกู้ 10,000.00 บาท
       เงินต้นคงเหลือ 8,000.00 บาท
  statement

       ผู้ค้ำประกัน


 • สัญญาเงินกู้ ฉฉ0030967
 •      วันที่กู้ 02-05-2567
       วงเงินกู้ 30,000.00 บาท
       เงินต้นคงเหลือ 25,000.00 บาท
  statement

       ผู้ค้ำประกัน


 • สัญญาเงินกู้ ฉฉ0031067
 •      วันที่กู้ 03-05-2567
       วงเงินกู้ 27,600.00 บาท
       เงินต้นคงเหลือ 25,300.00 บาท
  statement

       ผู้ค้ำประกัน


 • สัญญาเงินกู้ ฉฉ0031367
 •      วันที่กู้ 03-05-2567
       วงเงินกู้ 73,200.00 บาท
       เงินต้นคงเหลือ 67,100.00 บาท
  statement

       ผู้ค้ำประกัน


 • สัญญาเงินกู้ ฉฉ0031567
 •      วันที่กู้ 03-05-2567
       วงเงินกู้ 72,000.00 บาท
       เงินต้นคงเหลือ 66,000.00 บาท
  statement

       ผู้ค้ำประกัน


 • สัญญาเงินกู้ ฉฉ0031767
 •      วันที่กู้ 03-05-2567
       วงเงินกู้ 138,000.00 บาท
       เงินต้นคงเหลือ 126,500.00 บาท
  statement

       ผู้ค้ำประกัน


 • สัญญาเงินกู้ ฉฉ0031967
 •      วันที่กู้ 03-05-2567
       วงเงินกู้ 15,000.00 บาท
       เงินต้นคงเหลือ 13,750.00 บาท
  statement

       ผู้ค้ำประกัน


 • สัญญาเงินกู้ ฉฉ0032167
 •      วันที่กู้ 03-05-2567
       วงเงินกู้ 15,000.00 บาท
       เงินต้นคงเหลือ 13,750.00 บาท
  statement

       ผู้ค้ำประกัน


 • สัญญาเงินกู้ ฉฉ0032267
 •      วันที่กู้ 03-05-2567
       วงเงินกู้ 15,000.00 บาท
       เงินต้นคงเหลือ 13,750.00 บาท
  statement

       ผู้ค้ำประกัน


 • สัญญาเงินกู้ ฉฉ0032667
 •      วันที่กู้ 03-05-2567
       วงเงินกู้ 15,000.00 บาท
       เงินต้นคงเหลือ 13,750.00 บาท
  statement

       ผู้ค้ำประกัน


 • สัญญาเงินกู้ ฉฉ0032867
 •      วันที่กู้ 03-05-2567
       วงเงินกู้ 15,000.00 บาท
       เงินต้นคงเหลือ 13,750.00 บาท
  statement

       ผู้ค้ำประกัน


 • สัญญาเงินกู้ ฉฉ0033067
 •      วันที่กู้ 03-05-2567
       วงเงินกู้ 15,000.00 บาท
       เงินต้นคงเหลือ 13,750.00 บาท
  statement

       ผู้ค้ำประกัน


 • สัญญาเงินกู้ ฉฉ0033167
 •      วันที่กู้ 03-05-2567
       วงเงินกู้ 15,000.00 บาท
       เงินต้นคงเหลือ 13,750.00 บาท
  statement

       ผู้ค้ำประกัน


 • สัญญาเงินกู้ ฉฉ0033267
 •      วันที่กู้ 03-05-2567
       วงเงินกู้ 15,000.00 บาท
       เงินต้นคงเหลือ 13,750.00 บาท
  statement

       ผู้ค้ำประกัน


 • สัญญาเงินกู้ ฉฉ0033367
 •      วันที่กู้ 03-05-2567
       วงเงินกู้ 15,000.00 บาท
       เงินต้นคงเหลือ 13,750.00 บาท
  statement

       ผู้ค้ำประกัน


 • สัญญาเงินกู้ ฉฉ0033467
 •      วันที่กู้ 03-05-2567
       วงเงินกู้ 15,000.00 บาท
       เงินต้นคงเหลือ 13,750.00 บาท
  statement

       ผู้ค้ำประกัน


 • สัญญาเงินกู้ ฉฉ0033767
 •      วันที่กู้ 03-05-2567
       วงเงินกู้ 15,000.00 บาท
       เงินต้นคงเหลือ 13,750.00 บาท
  statement

       ผู้ค้ำประกัน


 • สัญญาเงินกู้ ฉฉ0034267
 •      วันที่กู้ 03-05-2567
       วงเงินกู้ 13,000.00 บาท
       เงินต้นคงเหลือ 11,900.00 บาท
  statement

       ผู้ค้ำประกัน


 • สัญญาเงินกู้ ฉฉ0034367
 •      วันที่กู้ 03-05-2567
       วงเงินกู้ 15,000.00 บาท
       เงินต้นคงเหลือ 13,750.00 บาท
  statement

       ผู้ค้ำประกัน


 • สัญญาเงินกู้ ฉฉ0034767
 •      วันที่กู้ 03-05-2567
       วงเงินกู้ 15,000.00 บาท
       เงินต้นคงเหลือ 13,750.00 บาท
  statement

       ผู้ค้ำประกัน


 • สัญญาเงินกู้ ฉฉ0034867
 •      วันที่กู้ 03-05-2567
       วงเงินกู้ 15,000.00 บาท
       เงินต้นคงเหลือ 13,750.00 บาท
  statement

       ผู้ค้ำประกัน


 • สัญญาเงินกู้ ฉฉ0034967
 •      วันที่กู้ 03-05-2567
       วงเงินกู้ 15,000.00 บาท
       เงินต้นคงเหลือ 13,750.00 บาท
  statement

       ผู้ค้ำประกัน


 • สัญญาเงินกู้ ฉฉ0035067
 •      วันที่กู้ 03-05-2567
       วงเงินกู้ 15,000.00 บาท
       เงินต้นคงเหลือ 13,750.00 บาท
  statement

       ผู้ค้ำประกัน


 • สัญญาเงินกู้ ฉฉ0035167
 •      วันที่กู้ 03-05-2567
       วงเงินกู้ 15,000.00 บาท
       เงินต้นคงเหลือ 13,750.00 บาท
  statement

       ผู้ค้ำประกัน


 • สัญญาเงินกู้ ฉฉ0035367
 •      วันที่กู้ 03-05-2567
       วงเงินกู้ 15,000.00 บาท
       เงินต้นคงเหลือ 13,750.00 บาท
  statement

       ผู้ค้ำประกัน


 • สัญญาเงินกู้ ฉฉ0035567
 •      วันที่กู้ 03-05-2567
       วงเงินกู้ 15,000.00 บาท
       เงินต้นคงเหลือ 13,750.00 บาท
  statement

       ผู้ค้ำประกัน


 • สัญญาเงินกู้ ฉฉ0035667
 •      วันที่กู้ 03-05-2567
       วงเงินกู้ 15,000.00 บาท
       เงินต้นคงเหลือ 13,750.00 บาท
  statement

       ผู้ค้ำประกัน


 • สัญญาเงินกู้ ฉฉ0035767
 •      วันที่กู้ 03-05-2567
       วงเงินกู้ 15,000.00 บาท
       เงินต้นคงเหลือ 13,750.00 บาท
  statement

       ผู้ค้ำประกัน


 • สัญญาเงินกู้ ฉฉ0035867
 •      วันที่กู้ 03-05-2567
       วงเงินกู้ 15,000.00 บาท
       เงินต้นคงเหลือ 13,750.00 บาท
  statement

       ผู้ค้ำประกัน


 • สัญญาเงินกู้ ฉฉ0035967
 •      วันที่กู้ 03-05-2567
       วงเงินกู้ 15,000.00 บาท
       เงินต้นคงเหลือ 13,750.00 บาท
  statement

       ผู้ค้ำประกัน


 • สัญญาเงินกู้ ฉฉ0036067
 •      วันที่กู้ 03-05-2567
       วงเงินกู้ 15,000.00 บาท
       เงินต้นคงเหลือ 13,750.00 บาท
  statement

       ผู้ค้ำประกัน


 • สัญญาเงินกู้ ฉฉ0036367
 •      วันที่กู้ 03-05-2567
       วงเงินกู้ 15,000.00 บาท
       เงินต้นคงเหลือ 13,750.00 บาท
  statement

       ผู้ค้ำประกัน


 • สัญญาเงินกู้ ฉฉ0036567
 •      วันที่กู้ 03-05-2567
       วงเงินกู้ 15,000.00 บาท
       เงินต้นคงเหลือ 13,750.00 บาท
  statement

       ผู้ค้ำประกัน


 • สัญญาเงินกู้ ฉฉ0036767
 •      วันที่กู้ 03-05-2567
       วงเงินกู้ 15,000.00 บาท
       เงินต้นคงเหลือ 13,750.00 บาท
  statement

       ผู้ค้ำประกัน


 • สัญญาเงินกู้ ฉฉ0036967
 •      วันที่กู้ 03-05-2567
       วงเงินกู้ 15,000.00 บาท
       เงินต้นคงเหลือ 13,750.00 บาท
  statement

       ผู้ค้ำประกัน


 • สัญญาเงินกู้ ฉฉ0037067
 •      วันที่กู้ 03-05-2567
       วงเงินกู้ 15,000.00 บาท
       เงินต้นคงเหลือ 13,750.00 บาท
  statement

       ผู้ค้ำประกัน


 • สัญญาเงินกู้ ฉฉ0037167
 •      วันที่กู้ 03-05-2567
       วงเงินกู้ 15,000.00 บาท
       เงินต้นคงเหลือ 13,750.00 บาท
  statement

       ผู้ค้ำประกัน


 • สัญญาเงินกู้ ฉฉ0037267
 •      วันที่กู้ 03-05-2567
       วงเงินกู้ 3,800.00 บาท
       เงินต้นคงเหลือ 3,300.00 บาท
  statement

       ผู้ค้ำประกัน


 • สัญญาเงินกู้ ฉฉ0037367
 •      วันที่กู้ 03-05-2567
       วงเงินกู้ 7,200.00 บาท
       เงินต้นคงเหลือ 6,600.00 บาท
  statement

       ผู้ค้ำประกัน


 • สัญญาเงินกู้ ฉฉ0037767
 •      วันที่กู้ 07-05-2567
       วงเงินกู้ 9,600.00 บาท
       เงินต้นคงเหลือ 8,800.00 บาท
  statement

       ผู้ค้ำประกัน


 • สัญญาเงินกู้ ฉฉ0038167
 •      วันที่กู้ 07-05-2567
       วงเงินกู้ 15,000.00 บาท
       เงินต้นคงเหลือ 13,750.00 บาท
  statement

       ผู้ค้ำประกัน


 • สัญญาเงินกู้ ฉฉ0038267
 •      วันที่กู้ 07-05-2567
       วงเงินกู้ 15,000.00 บาท
       เงินต้นคงเหลือ 13,750.00 บาท
  statement

       ผู้ค้ำประกัน


 • สัญญาเงินกู้ ฉฉ0038367
 •      วันที่กู้ 07-05-2567
       วงเงินกู้ 24,000.00 บาท
       เงินต้นคงเหลือ 22,000.00 บาท
  statement

       ผู้ค้ำประกัน


 • สัญญาเงินกู้ ฉฉ0038667
 •      วันที่กู้ 07-05-2567
       วงเงินกู้ 12,000.00 บาท
       เงินต้นคงเหลือ 11,000.00 บาท
  statement

       ผู้ค้ำประกัน


 • สัญญาเงินกู้ ฉฉ0039067
 •      วันที่กู้ 09-05-2567
       วงเงินกู้ 50,000.00 บาท
       เงินต้นคงเหลือ 45,800.00 บาท
  statement

       ผู้ค้ำประกัน


 • สัญญาเงินกู้ ฉฉ0039367
 •      วันที่กู้ 09-05-2567
       วงเงินกู้ 14,000.00 บาท
       เงินต้นคงเหลือ 12,800.00 บาท
  statement

       ผู้ค้ำประกัน


 • สัญญาเงินกู้ ฉฉ0039767
 •      วันที่กู้ 09-05-2567
       วงเงินกู้ 7,800.00 บาท
       เงินต้นคงเหลือ 7,150.00 บาท
  statement

       ผู้ค้ำประกัน


 • สัญญาเงินกู้ ฉฉ0039867
 •      วันที่กู้ 09-05-2567
       วงเงินกู้ 37,200.00 บาท
       เงินต้นคงเหลือ 34,100.00 บาท
  statement

       ผู้ค้ำประกัน


 • สัญญาเงินกู้ ฉฉ0039967
 •      วันที่กู้ 09-05-2567
       วงเงินกู้ 12,000.00 บาท
       เงินต้นคงเหลือ 11,000.00 บาท
  statement

       ผู้ค้ำประกัน


 • สัญญาเงินกู้ ฉฉ0040067
 •      วันที่กู้ 09-05-2567
       วงเงินกู้ 15,000.00 บาท
       เงินต้นคงเหลือ 13,750.00 บาท
  statement

       ผู้ค้ำประกัน


 • สัญญาเงินกู้ ฉฉ0040167
 •      วันที่กู้ 09-05-2567
       วงเงินกู้ 11,400.00 บาท
       เงินต้นคงเหลือ 10,450.00 บาท
  statement

       ผู้ค้ำประกัน


 • สัญญาเงินกู้ ฉฉ0040367
 •      วันที่กู้ 09-05-2567
       วงเงินกู้ 36,000.00 บาท
       เงินต้นคงเหลือ 33,000.00 บาท
  statement

       ผู้ค้ำประกัน


 • สัญญาเงินกู้ ฉฉ0040467
 •      วันที่กู้ 09-05-2567
       วงเงินกู้ 50,000.00 บาท
       เงินต้นคงเหลือ 45,800.00 บาท
  statement

       ผู้ค้ำประกัน


 • สัญญาเงินกู้ ฉฉ0040567
 •      วันที่กู้ 09-05-2567
       วงเงินกู้ 36,000.00 บาท
       เงินต้นคงเหลือ 33,000.00 บาท
  statement

       ผู้ค้ำประกัน


 • สัญญาเงินกู้ ฉฉ0040667
 •      วันที่กู้ 09-05-2567
       วงเงินกู้ 15,000.00 บาท
       เงินต้นคงเหลือ 13,750.00 บาท
  statement

       ผู้ค้ำประกัน


 • สัญญาเงินกู้ ฉฉ0040767
 •      วันที่กู้ 09-05-2567
       วงเงินกู้ 15,000.00 บาท
       เงินต้นคงเหลือ 13,750.00 บาท
  statement

       ผู้ค้ำประกัน


 • สัญญาเงินกู้ ฉฉ0040867
 •      วันที่กู้ 09-05-2567
       วงเงินกู้ 6,300.00 บาท
       เงินต้นคงเหลือ 5,775.00 บาท
  statement

       ผู้ค้ำประกัน


 • สัญญาเงินกู้ ฉฉ0040967
 •      วันที่กู้ 09-05-2567
       วงเงินกู้ 6,000.00 บาท
       เงินต้นคงเหลือ 5,500.00 บาท
  statement

       ผู้ค้ำประกัน


 • สัญญาเงินกู้ ฉฉ0041067
 •      วันที่กู้ 09-05-2567
       วงเงินกู้ 14,000.00 บาท
       เงินต้นคงเหลือ 12,800.00 บาท
  statement

       ผู้ค้ำประกัน


 • สัญญาเงินกู้ ฉฉ0041367
 •      วันที่กู้ 14-05-2567
       วงเงินกู้ 11,000.00 บาท
       เงินต้นคงเหลือ 10,050.00 บาท
  statement

       ผู้ค้ำประกัน


 • สัญญาเงินกู้ ฉฉ0041467
 •      วันที่กู้ 14-05-2567
       วงเงินกู้ 5,000.00 บาท
       เงินต้นคงเหลือ 4,000.00 บาท
  statement

       ผู้ค้ำประกัน


 • สัญญาเงินกู้ ฉฉ0041567
 •      วันที่กู้ 14-05-2567
       วงเงินกู้ 15,000.00 บาท
       เงินต้นคงเหลือ 13,750.00 บาท
  statement

       ผู้ค้ำประกัน


 • สัญญาเงินกู้ ฉฉ0041667
 •      วันที่กู้ 14-05-2567
       วงเงินกู้ 15,000.00 บาท
       เงินต้นคงเหลือ 13,750.00 บาท
  statement

       ผู้ค้ำประกัน


 • สัญญาเงินกู้ ฉฉ0041767
 •      วันที่กู้ 14-05-2567
       วงเงินกู้ 15,000.00 บาท
       เงินต้นคงเหลือ 13,750.00 บาท
  statement

       ผู้ค้ำประกัน


 • สัญญาเงินกู้ ฉฉ0041867
 •      วันที่กู้ 14-05-2567
       วงเงินกู้ 53,000.00 บาท
       เงินต้นคงเหลือ 48,500.00 บาท
  statement

       ผู้ค้ำประกัน


 • สัญญาเงินกู้ ฉฉ0042167
 •      วันที่กู้ 16-05-2567
       วงเงินกู้ 15,000.00 บาท
       เงินต้นคงเหลือ 13,750.00 บาท
  statement

       ผู้ค้ำประกัน


 • สัญญาเงินกู้ ฉฉ0042267
 •      วันที่กู้ 16-05-2567
       วงเงินกู้ 15,000.00 บาท
       เงินต้นคงเหลือ 13,750.00 บาท
  statement

       ผู้ค้ำประกัน


 • สัญญาเงินกู้ ฉฉ0042367
 •      วันที่กู้ 16-05-2567
       วงเงินกู้ 15,000.00 บาท
       เงินต้นคงเหลือ 13,750.00 บาท
  statement

       ผู้ค้ำประกัน


 • สัญญาเงินกู้ ฉฉ0042467
 •      วันที่กู้ 16-05-2567
       วงเงินกู้ 5,600.00 บาท
       เงินต้นคงเหลือ 5,100.00 บาท
  statement

       ผู้ค้ำประกัน


 • สัญญาเงินกู้ ฉฉ0042567
 •      วันที่กู้ 16-05-2567
       วงเงินกู้ 3,000.00 บาท
       เงินต้นคงเหลือ 2,500.00 บาท
  statement

       ผู้ค้ำประกัน


 • สัญญาเงินกู้ ฉฉ0042667
 •      วันที่กู้ 16-05-2567
       วงเงินกู้ 9,400.00 บาท
       เงินต้นคงเหลือ 8,600.00 บาท
  statement

       ผู้ค้ำประกัน


 • สัญญาเงินกู้ ฉฉ0042867
 •      วันที่กู้ 16-05-2567
       วงเงินกู้ 15,000.00 บาท
       เงินต้นคงเหลือ 12,000.00 บาท
  statement

       ผู้ค้ำประกัน


 • สัญญาเงินกู้ ฉฉ0042967
 •      วันที่กู้ 28-05-2567
       วงเงินกู้ 42,000.00 บาท
       เงินต้นคงเหลือ 38,500.00 บาท
  statement

       ผู้ค้ำประกัน


 • สัญญาเงินกู้ ฉฉ0043067
 •      วันที่กู้ 28-05-2567
       วงเงินกู้ 150,000.00 บาท
       เงินต้นคงเหลือ 137,500.00 บาท
  statement

       ผู้ค้ำประกัน


 • สัญญาเงินกู้ ฉฉ0043167
 •      วันที่กู้ 28-05-2567
       วงเงินกู้ 15,000.00 บาท
       เงินต้นคงเหลือ 13,750.00 บาท
  statement

       ผู้ค้ำประกัน


 • สัญญาเงินกู้ ฉฉ0043267
 •      วันที่กู้ 28-05-2567
       วงเงินกู้ 30,000.00 บาท
       เงินต้นคงเหลือ 27,500.00 บาท
  statement

       ผู้ค้ำประกัน


 • สัญญาเงินกู้ ฉฉ0043367
 •      วันที่กู้ 28-05-2567
       วงเงินกู้ 12,000.00 บาท
       เงินต้นคงเหลือ 11,000.00 บาท
  statement

       ผู้ค้ำประกัน


 • สัญญาเงินกู้ ฉฉ0043467
 •      วันที่กู้ 28-05-2567
       วงเงินกู้ 15,000.00 บาท
       เงินต้นคงเหลือ 13,750.00 บาท
  statement

       ผู้ค้ำประกัน


 • สัญญาเงินกู้ ฉฉ0043567
 •      วันที่กู้ 28-05-2567
       วงเงินกู้ 30,000.00 บาท
       เงินต้นคงเหลือ 27,500.00 บาท
  statement

       ผู้ค้ำประกัน


 • สัญญาเงินกู้ ฉฉ0043667
 •      วันที่กู้ 28-05-2567
       วงเงินกู้ 15,000.00 บาท
       เงินต้นคงเหลือ 13,750.00 บาท
  statement

       ผู้ค้ำประกัน


 • สัญญาเงินกู้ ฉฉ0043767
 •      วันที่กู้ 28-05-2567
       วงเงินกู้ 13,500.00 บาท
       เงินต้นคงเหลือ 12,375.00 บาท
  statement

       ผู้ค้ำประกัน


 • สัญญาเงินกู้ ฉฉ0043867
 •      วันที่กู้ 28-05-2567
       วงเงินกู้ 3,000.00 บาท
       เงินต้นคงเหลือ 2,000.00 บาท
  statement

       ผู้ค้ำประกัน


 • สัญญาเงินกู้ ฉฉ0043967
 •      วันที่กู้ 31-05-2567
       วงเงินกู้ 120,000.00 บาท
       เงินต้นคงเหลือ 110,000.00 บาท
  statement

       ผู้ค้ำประกัน


 • สัญญาเงินกู้ ฉฉ0044067
 •      วันที่กู้ 31-05-2567
       วงเงินกู้ 30,000.00 บาท
       เงินต้นคงเหลือ 27,500.00 บาท
  statement

       ผู้ค้ำประกัน


 • สัญญาเงินกู้ ฉฉ0044167
 •      วันที่กู้ 31-05-2567
       วงเงินกู้ 30,000.00 บาท
       เงินต้นคงเหลือ 27,500.00 บาท
  statement

       ผู้ค้ำประกัน


 • สัญญาเงินกู้ ฉฉ0044267
 •      วันที่กู้ 31-05-2567
       วงเงินกู้ 30,000.00 บาท
       เงินต้นคงเหลือ 27,500.00 บาท
  statement

       ผู้ค้ำประกัน


 • สัญญาเงินกู้ ฉฉ0044367
 •      วันที่กู้ 31-05-2567
       วงเงินกู้ 15,000.00 บาท
       เงินต้นคงเหลือ 13,750.00 บาท
  statement

       ผู้ค้ำประกัน


 • สัญญาเงินกู้ ฉฉ0044467
 •      วันที่กู้ 31-05-2567
       วงเงินกู้ 15,000.00 บาท
       เงินต้นคงเหลือ 13,750.00 บาท
  statement

       ผู้ค้ำประกัน


 • สัญญาเงินกู้ ฉฉ0044567
 •      วันที่กู้ 31-05-2567
       วงเงินกู้ 15,000.00 บาท
       เงินต้นคงเหลือ 13,750.00 บาท
  statement

       ผู้ค้ำประกัน


 • สัญญาเงินกู้ ฉฉ0044667
 •      วันที่กู้ 31-05-2567
       วงเงินกู้ 15,000.00 บาท
       เงินต้นคงเหลือ 13,750.00 บาท
  statement

       ผู้ค้ำประกัน


 • สัญญาเงินกู้ ฉฉ0044767
 •      วันที่กู้ 31-05-2567
       วงเงินกู้ 15,000.00 บาท
       เงินต้นคงเหลือ 13,750.00 บาท
  statement

       ผู้ค้ำประกัน


 • สัญญาเงินกู้ ฉฉ0044867
 •      วันที่กู้ 31-05-2567
       วงเงินกู้ 15,000.00 บาท
       เงินต้นคงเหลือ 13,750.00 บาท
  statement

       ผู้ค้ำประกัน


 • สัญญาเงินกู้ ฉฉ0044967
 •      วันที่กู้ 31-05-2567
       วงเงินกู้ 15,000.00 บาท
       เงินต้นคงเหลือ 13,750.00 บาท
  statement

       ผู้ค้ำประกัน


 • สัญญาเงินกู้ ฉฉ0045067
 •      วันที่กู้ 31-05-2567
       วงเงินกู้ 11,700.00 บาท
       เงินต้นคงเหลือ 10,700.00 บาท
  statement

       ผู้ค้ำประกัน


 • สัญญาเงินกู้ ฉฉ0045167
 •      วันที่กู้ 05-06-2567
       วงเงินกู้ 23,000.00 บาท
       เงินต้นคงเหลือ 23,000.00 บาท
  statement

       ผู้ค้ำประกัน


 • สัญญาเงินกู้ ฉฉ0045267
 •      วันที่กู้ 05-06-2567
       วงเงินกู้ 150,000.00 บาท
       เงินต้นคงเหลือ 150,000.00 บาท
  statement

       ผู้ค้ำประกัน


 • สัญญาเงินกู้ ฉฉ0045367
 •      วันที่กู้ 05-06-2567
       วงเงินกู้ 49,000.00 บาท
       เงินต้นคงเหลือ 49,000.00 บาท
  statement

       ผู้ค้ำประกัน


 • สัญญาเงินกู้ ฉฉ0045467
 •      วันที่กู้ 05-06-2567
       วงเงินกู้ 37,200.00 บาท
       เงินต้นคงเหลือ 37,200.00 บาท
  statement

       ผู้ค้ำประกัน


 • สัญญาเงินกู้ ฉฉ0045567
 •      วันที่กู้ 05-06-2567
       วงเงินกู้ 114,000.00 บาท
       เงินต้นคงเหลือ 114,000.00 บาท
  statement

       ผู้ค้ำประกัน


 • สัญญาเงินกู้ ฉฉ0045667
 •      วันที่กู้ 05-06-2567
       วงเงินกู้ 70,000.00 บาท
       เงินต้นคงเหลือ 70,000.00 บาท
  statement

       ผู้ค้ำประกัน


 • สัญญาเงินกู้ ฉฉ0045767
 •      วันที่กู้ 05-06-2567
       วงเงินกู้ 144,000.00 บาท
       เงินต้นคงเหลือ 144,000.00 บาท
  statement

       ผู้ค้ำประกัน


 • สัญญาเงินกู้ ฉฉ0045867
 •      วันที่กู้ 05-06-2567
       วงเงินกู้ 62,400.00 บาท
       เงินต้นคงเหลือ 62,400.00 บาท
  statement

       ผู้ค้ำประกัน


 • สัญญาเงินกู้ ฉฉ0045967
 •      วันที่กู้ 05-06-2567
       วงเงินกู้ 150,000.00 บาท
       เงินต้นคงเหลือ 150,000.00 บาท
  statement

       ผู้ค้ำประกัน


 • สัญญาเงินกู้ ฉฉ0046067
 •      วันที่กู้ 05-06-2567
       วงเงินกู้ 50,400.00 บาท
       เงินต้นคงเหลือ 50,400.00 บาท
  statement

       ผู้ค้ำประกัน


 • สัญญาเงินกู้ ฉฉ0046167
 •      วันที่กู้ 05-06-2567
       วงเงินกู้ 84,000.00 บาท
       เงินต้นคงเหลือ 84,000.00 บาท
  statement

       ผู้ค้ำประกัน


 • สัญญาเงินกู้ ฉฉ0046267
 •      วันที่กู้ 05-06-2567
       วงเงินกู้ 42,000.00 บาท
       เงินต้นคงเหลือ 42,000.00 บาท
  statement

       ผู้ค้ำประกัน


 • สัญญาเงินกู้ ฉฉ0046367
 •      วันที่กู้ 05-06-2567
       วงเงินกู้ 2,400.00 บาท
       เงินต้นคงเหลือ 2,400.00 บาท
  statement

       ผู้ค้ำประกัน


 • สัญญาเงินกู้ ฉฉ0046467
 •      วันที่กู้ 05-06-2567
       วงเงินกู้ 15,000.00 บาท
       เงินต้นคงเหลือ 15,000.00 บาท
  statement

       ผู้ค้ำประกัน


 • สัญญาเงินกู้ ฉฉ0046567
 •      วันที่กู้ 05-06-2567
       วงเงินกู้ 15,000.00 บาท
       เงินต้นคงเหลือ 15,000.00 บาท
  statement

       ผู้ค้ำประกัน


 • สัญญาเงินกู้ ฉฉ0046667
 •      วันที่กู้ 05-06-2567
       วงเงินกู้ 15,000.00 บาท
       เงินต้นคงเหลือ 15,000.00 บาท
  statement

       ผู้ค้ำประกัน


 • สัญญาเงินกู้ ฉฉ0046767
 •      วันที่กู้ 05-06-2567
       วงเงินกู้ 15,000.00 บาท
       เงินต้นคงเหลือ 15,000.00 บาท
  statement

       ผู้ค้ำประกัน


 • สัญญาเงินกู้ ฉฉ0046867
 •      วันที่กู้ 05-06-2567
       วงเงินกู้ 15,000.00 บาท
       เงินต้นคงเหลือ 15,000.00 บาท
  statement

       ผู้ค้ำประกัน


 • สัญญาเงินกู้ ฉฉ0046967
 •      วันที่กู้ 05-06-2567
       วงเงินกู้ 15,000.00 บาท
       เงินต้นคงเหลือ 15,000.00 บาท
  statement

       ผู้ค้ำประกัน


 • สัญญาเงินกู้ ฉฉ0047067
 •      วันที่กู้ 05-06-2567
       วงเงินกู้ 15,000.00 บาท
       เงินต้นคงเหลือ 15,000.00 บาท
  statement

       ผู้ค้ำประกัน


 • สัญญาเงินกู้ ฉฉ0047167
 •      วันที่กู้ 05-06-2567
       วงเงินกู้ 12,000.00 บาท
       เงินต้นคงเหลือ 12,000.00 บาท
  statement

       ผู้ค้ำประกัน


 • สัญญาเงินกู้ ฉฉ0047267
 •      วันที่กู้ 05-06-2567
       วงเงินกู้ 15,000.00 บาท
       เงินต้นคงเหลือ 15,000.00 บาท
  statement

       ผู้ค้ำประกัน


 • สัญญาเงินกู้ ฉฉ0047367
 •      วันที่กู้ 05-06-2567
       วงเงินกู้ 12,000.00 บาท
       เงินต้นคงเหลือ 12,000.00 บาท
  statement

       ผู้ค้ำประกัน


 • สัญญาเงินกู้ ฉฉ0047467
 •      วันที่กู้ 05-06-2567
       วงเงินกู้ 18,000.00 บาท
       เงินต้นคงเหลือ 18,000.00 บาท
  statement

       ผู้ค้ำประกัน


 • สัญญาเงินกู้ ฉฉ0047567
 •      วันที่กู้ 07-06-2567
       วงเงินกู้ 19,800.00 บาท
       เงินต้นคงเหลือ 19,800.00 บาท
  statement

       ผู้ค้ำประกัน


 • สัญญาเงินกู้ ฉฉ0047667
 •      วันที่กู้ 07-06-2567
       วงเงินกู้ 61,200.00 บาท
       เงินต้นคงเหลือ 61,200.00 บาท
  statement

       ผู้ค้ำประกัน


 • สัญญาเงินกู้ ฉฉ0047767
 •      วันที่กู้ 07-06-2567
       วงเงินกู้ 144,000.00 บาท
       เงินต้นคงเหลือ 144,000.00 บาท
  statement

       ผู้ค้ำประกัน


 • สัญญาเงินกู้ ฉฉ0047867
 •      วันที่กู้ 07-06-2567
       วงเงินกู้ 126,000.00 บาท
       เงินต้นคงเหลือ 126,000.00 บาท
  statement

       ผู้ค้ำประกัน


 • สัญญาเงินกู้ ฉฉ0047967
 •      วันที่กู้ 07-06-2567
       วงเงินกู้ 66,000.00 บาท
       เงินต้นคงเหลือ 66,000.00 บาท
  statement

       ผู้ค้ำประกัน


 • สัญญาเงินกู้ ฉฉ0048067
 •      วันที่กู้ 07-06-2567
       วงเงินกู้ 15,000.00 บาท
       เงินต้นคงเหลือ 15,000.00 บาท
  statement

       ผู้ค้ำประกัน


 • สัญญาเงินกู้ ฉฉ0048167
 •      วันที่กู้ 07-06-2567
       วงเงินกู้ 15,000.00 บาท
       เงินต้นคงเหลือ 15,000.00 บาท
  statement

       ผู้ค้ำประกัน


 • สัญญาเงินกู้ ฉฉ0048267
 •      วันที่กู้ 07-06-2567
       วงเงินกู้ 15,000.00 บาท
       เงินต้นคงเหลือ 15,000.00 บาท
  statement

       ผู้ค้ำประกัน


 • สัญญาเงินกู้ ฉฉ0048367
 •      วันที่กู้ 07-06-2567
       วงเงินกู้ 15,000.00 บาท
       เงินต้นคงเหลือ 15,000.00 บาท
  statement

       ผู้ค้ำประกัน


 • สัญญาเงินกู้ ฉฉ0048467
 •      วันที่กู้ 07-06-2567
       วงเงินกู้ 15,000.00 บาท
       เงินต้นคงเหลือ 15,000.00 บาท
  statement

       ผู้ค้ำประกัน


 • สัญญาเงินกู้ ฉฉ0048567
 •      วันที่กู้ 07-06-2567
       วงเงินกู้ 11,000.00 บาท
       เงินต้นคงเหลือ 11,000.00 บาท
  statement

       ผู้ค้ำประกัน


 • สัญญาเงินกู้ ฉฉ0048667
 •      วันที่กู้ 07-06-2567
       วงเงินกู้ 15,000.00 บาท
       เงินต้นคงเหลือ 15,000.00 บาท
  statement

       ผู้ค้ำประกัน


 • สัญญาเงินกู้ ฉฉ0048767
 •      วันที่กู้ 07-06-2567
       วงเงินกู้ 40,000.00 บาท
       เงินต้นคงเหลือ 40,000.00 บาท
  statement

       ผู้ค้ำประกัน


 • สัญญาเงินกู้ ฉฉ0048867
 •      วันที่กู้ 07-06-2567
       วงเงินกู้ 15,000.00 บาท
       เงินต้นคงเหลือ 15,000.00 บาท
  statement

       ผู้ค้ำประกัน


 • สัญญาเงินกู้ ฉฉ0048967
 •      วันที่กู้ 07-06-2567
       วงเงินกู้ 56,400.00 บาท
       เงินต้นคงเหลือ 56,400.00 บาท
  statement

       ผู้ค้ำประกัน


 • สัญญาเงินกู้ ฉฉ0049067
 •      วันที่กู้ 07-06-2567
       วงเงินกู้ 19,800.00 บาท
       เงินต้นคงเหลือ 19,800.00 บาท
  statement

       ผู้ค้ำประกัน


 • สัญญาเงินกู้ ฉฉ0049167
 •      วันที่กู้ 07-06-2567
       วงเงินกู้ 15,000.00 บาท
       เงินต้นคงเหลือ 15,000.00 บาท
  statement

       ผู้ค้ำประกัน


 • สัญญาเงินกู้ ฉฉ0049267
 •      วันที่กู้ 07-06-2567
       วงเงินกู้ 15,000.00 บาท
       เงินต้นคงเหลือ 15,000.00 บาท
  statement

       ผู้ค้ำประกัน


 • สัญญาเงินกู้ ฉฉ0049367
 •      วันที่กู้ 07-06-2567
       วงเงินกู้ 15,000.00 บาท
       เงินต้นคงเหลือ 15,000.00 บาท
  statement

       ผู้ค้ำประกัน


 • สัญญาเงินกู้ ฉฉ0049467
 •      วันที่กู้ 07-06-2567
       วงเงินกู้ 60,000.00 บาท
       เงินต้นคงเหลือ 60,000.00 บาท
  statement

       ผู้ค้ำประกัน


 • สัญญาเงินกู้ ฉฉ0049567
 •      วันที่กู้ 11-06-2567
       วงเงินกู้ 70,000.00 บาท
       เงินต้นคงเหลือ 70,000.00 บาท
  statement

       ผู้ค้ำประกัน


 • สัญญาเงินกู้ ฉฉ0049667
 •      วันที่กู้ 11-06-2567
       วงเงินกู้ 48,000.00 บาท
       เงินต้นคงเหลือ 48,000.00 บาท
  statement

       ผู้ค้ำประกัน


 • สัญญาเงินกู้ ฉฉ0049767
 •      วันที่กู้ 11-06-2567
       วงเงินกู้ 9,000.00 บาท
       เงินต้นคงเหลือ 9,000.00 บาท
  statement

       ผู้ค้ำประกัน


 • สัญญาเงินกู้ ฉฉ0049867
 •      วันที่กู้ 11-06-2567
       วงเงินกู้ 28,000.00 บาท
       เงินต้นคงเหลือ 28,000.00 บาท
  statement

       ผู้ค้ำประกัน


 • สัญญาเงินกู้ ฉฉ0049967
 •      วันที่กู้ 11-06-2567
       วงเงินกู้ 48,000.00 บาท
       เงินต้นคงเหลือ 48,000.00 บาท
  statement

       ผู้ค้ำประกัน


 • สัญญาเงินกู้ ฉฉ0050067
 •      วันที่กู้ 11-06-2567
       วงเงินกู้ 15,000.00 บาท
       เงินต้นคงเหลือ 15,000.00 บาท
  statement

       ผู้ค้ำประกัน


 • สัญญาเงินกู้ ฉฉ0050167
 •      วันที่กู้ 11-06-2567
       วงเงินกู้ 15,000.00 บาท
       เงินต้นคงเหลือ 15,000.00 บาท
  statement

       ผู้ค้ำประกัน


 • สัญญาเงินกู้ ฉฉ0050267
 •      วันที่กู้ 13-06-2567
       วงเงินกู้ 10,000.00 บาท
       เงินต้นคงเหลือ 10,000.00 บาท
  statement

       ผู้ค้ำประกัน


 • สัญญาเงินกู้ ฉฉ0050367
 •      วันที่กู้ 13-06-2567
       วงเงินกู้ 15,000.00 บาท
       เงินต้นคงเหลือ 15,000.00 บาท
  statement

       ผู้ค้ำประกัน


 • สัญญาเงินกู้ ฉฉ0050467
 •      วันที่กู้ 13-06-2567
       วงเงินกู้ 15,000.00 บาท
       เงินต้นคงเหลือ 15,000.00 บาท
  statement

       ผู้ค้ำประกัน


 • สัญญาเงินกู้ ฉฉ0050567
 •      วันที่กู้ 13-06-2567
       วงเงินกู้ 15,000.00 บาท
       เงินต้นคงเหลือ 15,000.00 บาท
  statement

       ผู้ค้ำประกัน


 • สัญญาเงินกู้ ฉฉ0050667
 •      วันที่กู้ 13-06-2567
       วงเงินกู้ 15,000.00 บาท
       เงินต้นคงเหลือ 15,000.00 บาท
  statement

       ผู้ค้ำประกัน


 • สัญญาเงินกู้ ฉฉ0050767
 •      วันที่กู้ 13-06-2567
       วงเงินกู้ 3,000.00 บาท
       เงินต้นคงเหลือ 3,000.00 บาท
  statement

       ผู้ค้ำประกัน


 • สัญญาเงินกู้ ฉฉ0050867
 •      วันที่กู้ 13-06-2567
       วงเงินกู้ 135,000.00 บาท
       เงินต้นคงเหลือ 135,000.00 บาท
  statement

       ผู้ค้ำประกัน


 • สัญญาเงินกู้ ฉฉ0050967
 •      วันที่กู้ 18-06-2567
       วงเงินกู้ 72,000.00 บาท
       เงินต้นคงเหลือ 72,000.00 บาท
  statement

       ผู้ค้ำประกัน


 • สัญญาเงินกู้ ฉฉ0051067
 •      วันที่กู้ 18-06-2567
       วงเงินกู้ 75,000.00 บาท
       เงินต้นคงเหลือ 75,000.00 บาท
  statement

       ผู้ค้ำประกัน


 • สัญญาเงินกู้ ฉฉ0051167
 •      วันที่กู้ 18-06-2567
       วงเงินกู้ 84,000.00 บาท
       เงินต้นคงเหลือ 84,000.00 บาท
  statement

       ผู้ค้ำประกัน


 • สัญญาเงินกู้ ฉฉ0051267
 •      วันที่กู้ 18-06-2567
       วงเงินกู้ 15,000.00 บาท
       เงินต้นคงเหลือ 15,000.00 บาท
  statement

       ผู้ค้ำประกัน


 • สัญญาเงินกู้ ฉฉ0051367
 •      วันที่กู้ 18-06-2567
       วงเงินกู้ 15,000.00 บาท
       เงินต้นคงเหลือ 15,000.00 บาท
  statement

       ผู้ค้ำประกัน


 • สัญญาเงินกู้ ฉฉ0051467
 •      วันที่กู้ 18-06-2567
       วงเงินกู้ 15,000.00 บาท
       เงินต้นคงเหลือ 15,000.00 บาท
  statement

       ผู้ค้ำประกัน


 • สัญญาเงินกู้ ฉฉ0051567
 •      วันที่กู้ 18-06-2567
       วงเงินกู้ 15,000.00 บาท
       เงินต้นคงเหลือ 15,000.00 บาท
  statement

       ผู้ค้ำประกัน


 • สัญญาเงินกู้ ฉฉ0051667
 •      วันที่กู้ 18-06-2567
       วงเงินกู้ 15,000.00 บาท
       เงินต้นคงเหลือ 15,000.00 บาท
  statement

       ผู้ค้ำประกัน


 • สัญญาเงินกู้ ฉฉ0051767
 •      วันที่กู้ 18-06-2567
       วงเงินกู้ 15,000.00 บาท
       เงินต้นคงเหลือ 15,000.00 บาท
  statement

       ผู้ค้ำประกัน


 • สัญญาเงินกู้ ฉฉ0051867
 •      วันที่กู้ 18-06-2567
       วงเงินกู้ 10,000.00 บาท
       เงินต้นคงเหลือ 10,000.00 บาท
  statement

       ผู้ค้ำประกัน


 • สัญญาเงินกู้ ฉฉ0051967
 •      วันที่กู้ 18-06-2567
       วงเงินกู้ 10,000.00 บาท
       เงินต้นคงเหลือ 10,000.00 บาท
  statement

       ผู้ค้ำประกัน


 • สัญญาเงินกู้ ฉฉ0052067
 •      วันที่กู้ 18-06-2567
       วงเงินกู้ 30,000.00 บาท
       เงินต้นคงเหลือ 30,000.00 บาท
  statement

       ผู้ค้ำประกัน


 • สัญญาเงินกู้ ฉฉ0052167
 •      วันที่กู้ 18-06-2567
       วงเงินกู้ 15,000.00 บาท
       เงินต้นคงเหลือ 15,000.00 บาท
  statement

       ผู้ค้ำประกัน


 • สัญญาเงินกู้ ฉฉ0052267
 •      วันที่กู้ 20-06-2567
       วงเงินกู้ 126,000.00 บาท
       เงินต้นคงเหลือ 126,000.00 บาท
  statement

       ผู้ค้ำประกัน


 • สัญญาเงินกู้ ฉฉ0052367
 •      วันที่กู้ 20-06-2567
       วงเงินกู้ 30,000.00 บาท
       เงินต้นคงเหลือ 30,000.00 บาท
  statement

       ผู้ค้ำประกัน


 • สัญญาเงินกู้ ฉฉ0052467
 •      วันที่กู้ 20-06-2567
       วงเงินกู้ 93,600.00 บาท
       เงินต้นคงเหลือ 93,600.00 บาท
  statement

       ผู้ค้ำประกัน


 • สัญญาเงินกู้ ฉฉ0052567
 •      วันที่กู้ 20-06-2567
       วงเงินกู้ 15,000.00 บาท
       เงินต้นคงเหลือ 15,000.00 บาท
  statement

       ผู้ค้ำประกัน


 • สัญญาเงินกู้ ฉฉ0052667
 •      วันที่กู้ 20-06-2567
       วงเงินกู้ 15,000.00 บาท
       เงินต้นคงเหลือ 15,000.00 บาท
  statement

       ผู้ค้ำประกัน


 • สัญญาเงินกู้ ฉฉ0060266
 •      วันที่กู้ 27-07-2566
       วงเงินกู้ 10,000.00 บาท
       เงินต้นคงเหลือ 650.00 บาท
  statement

       ผู้ค้ำประกัน


 • สัญญาเงินกู้ ฉฉ0062366
 •      วันที่กู้ 10-08-2566
       วงเงินกู้ 6,000.00 บาท
       เงินต้นคงเหลือ 1,000.00 บาท
  statement

       ผู้ค้ำประกัน


 • สัญญาเงินกู้ ฉฉ0062766
 •      วันที่กู้ 10-08-2566
       วงเงินกู้ 30,000.00 บาท
       เงินต้นคงเหลือ 5,000.00 บาท
  statement

       ผู้ค้ำประกัน


 • สัญญาเงินกู้ ฉฉ0063166
 •      วันที่กู้ 10-08-2566
       วงเงินกู้ 12,000.00 บาท
       เงินต้นคงเหลือ 2,000.00 บาท
  statement

       ผู้ค้ำประกัน


 • สัญญาเงินกู้ ฉฉ0064466
 •      วันที่กู้ 10-08-2566
       วงเงินกู้ 10,000.00 บาท
       เงินต้นคงเหลือ 1,500.00 บาท
  statement

       ผู้ค้ำประกัน


 • สัญญาเงินกู้ ฉฉ0065466
 •      วันที่กู้ 16-08-2566
       วงเงินกู้ 60,000.00 บาท
       เงินต้นคงเหลือ 10,000.00 บาท
  statement

       ผู้ค้ำประกัน


 • สัญญาเงินกู้ ฉฉ0066166
 •      วันที่กู้ 16-08-2566
       วงเงินกู้ 10,000.00 บาท
       เงินต้นคงเหลือ 1,500.00 บาท
  statement

       ผู้ค้ำประกัน


 • สัญญาเงินกู้ ฉฉ0066966
 •      วันที่กู้ 18-08-2566
       วงเงินกู้ 50,000.00 บาท
       เงินต้นคงเหลือ 8,000.00 บาท
  statement

       ผู้ค้ำประกัน


 • สัญญาเงินกู้ ฉฉ0068766
 •      วันที่กู้ 05-09-2566
       วงเงินกู้ 10,000.00 บาท
       เงินต้นคงเหลือ 1,000.00 บาท
  statement

       ผู้ค้ำประกัน


 • สัญญาเงินกู้ ฉฉ0071466
 •      วันที่กู้ 07-09-2566
       วงเงินกู้ 30,000.00 บาท
       เงินต้นคงเหลือ 7,500.00 บาท
  statement

       ผู้ค้ำประกัน


 • สัญญาเงินกู้ ฉฉ0075266
 •      วันที่กู้ 12-09-2566
       วงเงินกู้ 30,000.00 บาท
       เงินต้นคงเหลือ 7,500.00 บาท
  statement

       ผู้ค้ำประกัน


 • สัญญาเงินกู้ ฉฉ0075766
 •      วันที่กู้ 19-09-2566
       วงเงินกู้ 36,000.00 บาท
       เงินต้นคงเหลือ 9,000.00 บาท
  statement

       ผู้ค้ำประกัน


 • สัญญาเงินกู้ ฉฉ0076566
 •      วันที่กู้ 22-09-2566
       วงเงินกู้ 12,000.00 บาท
       เงินต้นคงเหลือ 3,000.00 บาท
  statement

       ผู้ค้ำประกัน


 • สัญญาเงินกู้ ฉฉ0077166
 •      วันที่กู้ 22-09-2566
       วงเงินกู้ 10,000.00 บาท
       เงินต้นคงเหลือ 2,350.00 บาท
  statement

       ผู้ค้ำประกัน


 • สัญญาเงินกู้ ฉฉ0077266
 •      วันที่กู้ 22-09-2566
       วงเงินกู้ 10,000.00 บาท
       เงินต้นคงเหลือ 2,350.00 บาท
  statement

       ผู้ค้ำประกัน


 • สัญญาเงินกู้ ฉฉ0078266
 •      วันที่กู้ 26-09-2566
       วงเงินกู้ 41,000.00 บาท
       เงินต้นคงเหลือ 9,500.00 บาท
  statement

       ผู้ค้ำประกัน


 • สัญญาเงินกู้ ฉฉ0078366
 •      วันที่กู้ 29-09-2566
       วงเงินกู้ 6,000.00 บาท
       เงินต้นคงเหลือ 1,500.00 บาท
  statement

       ผู้ค้ำประกัน


 • สัญญาเงินกู้ ฉฉ0078566
 •      วันที่กู้ 29-09-2566
       วงเงินกู้ 30,000.00 บาท
       เงินต้นคงเหลือ 7,500.00 บาท
  statement

       ผู้ค้ำประกัน


 • สัญญาเงินกู้ ฉฉ0078866
 •      วันที่กู้ 29-09-2566
       วงเงินกู้ 36,000.00 บาท
       เงินต้นคงเหลือ 9,000.00 บาท
  statement

       ผู้ค้ำประกัน


 • สัญญาเงินกู้ ฉฉ0080266
 •      วันที่กู้ 03-10-2566
       วงเงินกู้ 6,300.00 บาท
       เงินต้นคงเหลือ 1,575.00 บาท
  statement

       ผู้ค้ำประกัน


 • สัญญาเงินกู้ ฉฉ0080766
 •      วันที่กู้ 06-10-2566
       วงเงินกู้ 72,000.00 บาท
       เงินต้นคงเหลือ 24,000.00 บาท
  statement

       ผู้ค้ำประกัน


 • สัญญาเงินกู้ ฉฉ0082766
 •      วันที่กู้ 06-10-2566
       วงเงินกู้ 131,000.00 บาท
       เงินต้นคงเหลือ 43,000.00 บาท
  statement

       ผู้ค้ำประกัน


 • สัญญาเงินกู้ ฉฉ0083966
 •      วันที่กู้ 11-10-2566
       วงเงินกู้ 11,400.00 บาท
       เงินต้นคงเหลือ 3,800.00 บาท
  statement

       ผู้ค้ำประกัน


 • สัญญาเงินกู้ ฉฉ0084966
 •      วันที่กู้ 17-10-2566
       วงเงินกู้ 30,000.00 บาท
       เงินต้นคงเหลือ 10,000.00 บาท
  statement

       ผู้ค้ำประกัน


 • สัญญาเงินกู้ ฉฉ0085366
 •      วันที่กู้ 19-10-2566
       วงเงินกู้ 58,000.00 บาท
       เงินต้นคงเหลือ 18,000.00 บาท
  statement

       ผู้ค้ำประกัน


 • สัญญาเงินกู้ ฉฉ0086066
 •      วันที่กู้ 19-10-2566
       วงเงินกู้ 100,000.00 บาท
       เงินต้นคงเหลือ 32,800.00 บาท
  statement

       ผู้ค้ำประกัน


 • สัญญาเงินกู้ ฉฉ0086366
 •      วันที่กู้ 19-10-2566
       วงเงินกู้ 10,000.00 บาท
       เงินต้นคงเหลือ 3,200.00 บาท
  statement

       ผู้ค้ำประกัน


 • สัญญาเงินกู้ ฉฉ0086766
 •      วันที่กู้ 19-10-2566
       วงเงินกู้ 50,000.00 บาท
       เงินต้นคงเหลือ 16,400.00 บาท
  statement

       ผู้ค้ำประกัน


 • สัญญาเงินกู้ ฉฉ0089266
 •      วันที่กู้ 31-10-2566
       วงเงินกู้ 25,000.00 บาท
       เงินต้นคงเหลือ 8,200.00 บาท
  statement

       ผู้ค้ำประกัน


 • สัญญาเงินกู้ ฉฉ0090866
 •      วันที่กู้ 03-11-2566
       วงเงินกู้ 5,600.00 บาท
       เงินต้นคงเหลือ 1,600.00 บาท
  statement

       ผู้ค้ำประกัน


 • สัญญาเงินกู้ ฉฉ0091666
 •      วันที่กู้ 08-11-2566
       วงเงินกู้ 100,000.00 บาท
       เงินต้นคงเหลือ 30,000.00 บาท
  statement

       ผู้ค้ำประกัน


 • สัญญาเงินกู้ ฉฉ0091766
 •      วันที่กู้ 08-11-2566
       วงเงินกู้ 50,000.00 บาท
       เงินต้นคงเหลือ 20,600.00 บาท
  statement

       ผู้ค้ำประกัน


 • สัญญาเงินกู้ ฉฉ0097066
 •      วันที่กู้ 16-11-2566
       วงเงินกู้ 10,000.00 บาท
       เงินต้นคงเหลือ 4,050.00 บาท
  statement

       ผู้ค้ำประกัน


 • สัญญาเงินกู้ ฉฉ0097366
 •      วันที่กู้ 21-11-2566
       วงเงินกู้ 10,000.00 บาท
       เงินต้นคงเหลือ 4,050.00 บาท
  statement

       ผู้ค้ำประกัน


 • สัญญาเงินกู้ ฉฉ0097866
 •      วันที่กู้ 21-11-2566
       วงเงินกู้ 10,000.00 บาท
       เงินต้นคงเหลือ 3,000.00 บาท
  statement

       ผู้ค้ำประกัน


 • สัญญาเงินกู้ ฉฉ0099666
 •      วันที่กู้ 30-11-2566
       วงเงินกู้ 10,000.00 บาท
       เงินต้นคงเหลือ 4,050.00 บาท
  statement

       ผู้ค้ำประกัน


 • สัญญาเงินกู้ ฉฉ0099766
 •      วันที่กู้ 30-11-2566
       วงเงินกู้ 24,000.00 บาท
       เงินต้นคงเหลือ 10,000.00 บาท
  statement

       ผู้ค้ำประกัน


 • สัญญาเงินกู้ ฉฉ0099966
 •      วันที่กู้ 07-12-2566
       วงเงินกู้ 48,000.00 บาท
       เงินต้นคงเหลือ 24,000.00 บาท
  statement

       ผู้ค้ำประกัน


 • สัญญาเงินกู้ ฉฉ0101766
 •      วันที่กู้ 07-12-2566
       วงเงินกู้ 10,000.00 บาท
       เงินต้นคงเหลือ 4,900.00 บาท
  statement

       ผู้ค้ำประกัน


 • สัญญาเงินกู้ ฉฉ0102866
 •      วันที่กู้ 07-12-2566
       วงเงินกู้ 10,000.00 บาท
       เงินต้นคงเหลือ 4,900.00 บาท
  statement

       ผู้ค้ำประกัน


 • สัญญาเงินกู้ ฉฉ0103666
 •      วันที่กู้ 08-12-2566
       วงเงินกู้ 120,000.00 บาท
       เงินต้นคงเหลือ 60,000.00 บาท
  statement

       ผู้ค้ำประกัน


 • สัญญาเงินกู้ ฉฉ0105966
 •      วันที่กู้ 20-12-2566
       วงเงินกู้ 10,000.00 บาท
       เงินต้นคงเหลือ 4,900.00 บาท
  statement

       ผู้ค้ำประกัน


 • สัญญาเงินกู้ ฉฉ0106266
 •      วันที่กู้ 22-12-2566
       วงเงินกู้ 130,000.00 บาท
       เงินต้นคงเหลือ 64,600.00 บาท
  statement

       ผู้ค้ำประกัน


 • สัญญาเงินกู้ ฉฉ0107766
 •      วันที่กู้ 27-12-2566
       วงเงินกู้ 42,000.00 บาท
       เงินต้นคงเหลือ 21,000.00 บาท
  statement

       ผู้ค้ำประกัน


 • สัญญาเงินกู้ ฉฉ0109266
 •      วันที่กู้ 27-12-2566
       วงเงินกู้ 10,000.00 บาท
       เงินต้นคงเหลือ 4,900.00 บาท
  statement

       ผู้ค้ำประกัน


 • สัญญาเงินกู้ พ10000157
 •      วันที่กู้ 01-04-2557
       วงเงินกู้ 1,657,000.00 บาท
       เงินต้นคงเหลือ 1,217,871.00 บาท
  statement

       ผู้ค้ำประกัน


 • สัญญาเงินกู้ พ10000158
 •      วันที่กู้ 27-02-2558
       วงเงินกู้ 2,380,000.00 บาท
       เงินต้นคงเหลือ 1,616,735.00 บาท
  statement

       ผู้ค้ำประกัน


 • สัญญาเงินกู้ พ10000161
 •      วันที่กู้ 06-02-2561
       วงเงินกู้ 610,650.00 บาท
       เงินต้นคงเหลือ 479,894.00 บาท
  statement

       ผู้ค้ำประกัน


 • สัญญาเงินกู้ พ10000162
 •      วันที่กู้ 07-08-2562
       วงเงินกู้ 430,000.00 บาท
       เงินต้นคงเหลือ 381,882.00 บาท
  statement

       ผู้ค้ำประกัน


 • สัญญาเงินกู้ พ10000164
 •      วันที่กู้ 07-09-2564
       วงเงินกู้ 1,694,800.00 บาท
       เงินต้นคงเหลือ 1,548,011.00 บาท
  statement

       ผู้ค้ำประกัน


 • สัญญาเงินกู้ พ10000166
 •      วันที่กู้ 12-06-2566
       วงเงินกู้ 1,700,000.00 บาท
       เงินต้นคงเหลือ 1,312,226.00 บาท
  statement

       ผู้ค้ำประกัน


 • สัญญาเงินกู้ พ10000167
 •      วันที่กู้ 05-01-2567
       วงเงินกู้ 3,000,000.00 บาท
       เงินต้นคงเหลือ 2,873,651.00 บาท
  statement

       ผู้ค้ำประกัน


 • สัญญาเงินกู้ พ10000261
 •      วันที่กู้ 23-02-2561
       วงเงินกู้ 1,098,112.00 บาท
       เงินต้นคงเหลือ 830,236.00 บาท
  statement

       ผู้ค้ำประกัน


 • สัญญาเงินกู้ พ10000264
 •      วันที่กู้ 21-12-2564
       วงเงินกู้ 2,600,000.00 บาท
       เงินต้นคงเหลือ 2,442,459.00 บาท
  statement

       ผู้ค้ำประกัน


 • สัญญาเงินกู้ พ10000266
 •      วันที่กู้ 26-09-2566
       วงเงินกู้ 740,000.00 บาท
       เงินต้นคงเหลือ 690,390.00 บาท
  statement

       ผู้ค้ำประกัน


 • สัญญาเงินกู้ พ10000267
 •      วันที่กู้ 19-03-2567
       วงเงินกู้ 651,000.00 บาท
       เงินต้นคงเหลือ 647,168.00 บาท
  statement

       ผู้ค้ำประกัน


 • สัญญาเงินกู้ พ10000357
 •      วันที่กู้ 02-10-2557
       วงเงินกู้ 500,000.00 บาท
       เงินต้นคงเหลือ 212,511.00 บาท
  statement

       ผู้ค้ำประกัน


 • สัญญาเงินกู้ พ10000361
 •      วันที่กู้ 03-05-2561
       วงเงินกู้ 495,120.00 บาท
       เงินต้นคงเหลือ 362,141.00 บาท
  statement

       ผู้ค้ำประกัน


 • สัญญาเงินกู้ พ10000366
 •      วันที่กู้ 22-12-2566
       วงเงินกู้ 2,580,000.00 บาท
       เงินต้นคงเหลือ 2,474,531.00 บาท
  statement

       ผู้ค้ำประกัน


 • สัญญาเงินกู้ พ10000367
 •      วันที่กู้ 30-05-2567
       วงเงินกู้ 880,000.00 บาท
       เงินต้นคงเหลือ 875,495.00 บาท
  statement

       ผู้ค้ำประกัน


 • สัญญาเงินกู้ พ10000458
 •      วันที่กู้ 15-07-2558
       วงเงินกู้ 597,000.00 บาท
       เงินต้นคงเหลือ 350,163.00 บาท
  statement

       ผู้ค้ำประกัน


 • สัญญาเงินกู้ พ10000459
 •      วันที่กู้ 16-11-2559
       วงเงินกู้ 268,000.00 บาท
       เงินต้นคงเหลือ 145,124.00 บาท
  statement

       ผู้ค้ำประกัน


 • สัญญาเงินกู้ พ10000466
 •      วันที่กู้ 25-12-2566
       วงเงินกู้ 500,000.00 บาท
       เงินต้นคงเหลือ 468,974.00 บาท
  statement

       ผู้ค้ำประกัน


 • สัญญาเงินกู้ พ10000561
 •      วันที่กู้ 08-10-2561
       วงเงินกู้ 1,240,500.00 บาท
       เงินต้นคงเหลือ 994,908.00 บาท
  statement

       ผู้ค้ำประกัน


 • สัญญาเงินกู้ พ10000566
 •      วันที่กู้ 25-12-2566
       วงเงินกู้ 1,162,400.00 บาท
       เงินต้นคงเหลือ 1,132,187.00 บาท
  statement

       ผู้ค้ำประกัน


 • สัญญาเงินกู้ พ10000656
 •      วันที่กู้ 12-11-2556
       วงเงินกู้ 2,200,000.00 บาท
       เงินต้นคงเหลือ 759,403.00 บาท
  statement

       ผู้ค้ำประกัน


 • สัญญาเงินกู้ พ10000758
 •      วันที่กู้ 08-12-2558
       วงเงินกู้ 340,000.00 บาท
       เงินต้นคงเหลือ 235,660.00 บาท
  statement

       ผู้ค้ำประกัน


 • สัญญาเงินกู้ พ20000166
 •      วันที่กู้ 07-09-2566
       วงเงินกู้ 45,000.00 บาท
       เงินต้นคงเหลือ 36,450.00 บาท
  statement

       ผู้ค้ำประกัน


 • สัญญาเงินกู้ พ20000264
 •      วันที่กู้ 02-03-2564
       วงเงินกู้ 100,000.00 บาท
       เงินต้นคงเหลือ 26,500.00 บาท
  statement

       ผู้ค้ำประกัน


 • สัญญาเงินกู้ พ20003663
 •      วันที่กู้ 17-11-2563
       วงเงินกู้ 100,000.00 บาท
       เงินต้นคงเหลือ 22,300.00 บาท
  statement

       ผู้ค้ำประกัน


 • สัญญาเงินกู้ พ20003763
 •      วันที่กู้ 17-11-2563
       วงเงินกู้ 72,000.00 บาท
       เงินต้นคงเหลือ 16,500.00 บาท
  statement

       ผู้ค้ำประกัน


 • สัญญาเงินกู้ พ20004263
 •      วันที่กู้ 07-12-2563
       วงเงินกู้ 72,000.00 บาท
       เงินต้นคงเหลือ 18,000.00 บาท
  statement

       ผู้ค้ำประกัน


 • สัญญาเงินกู้ พ20004363
 •      วันที่กู้ 09-12-2563
       วงเงินกู้ 48,000.00 บาท
       เงินต้นคงเหลือ 12,000.00 บาท
  statement

       ผู้ค้ำประกัน


 • สัญญาเงินกู้ พ60000265
 •      วันที่กู้ 13-01-2565
       วงเงินกู้ 96,000.00 บาท
       เงินต้นคงเหลือ 9,000.00 บาท
  statement

       ผู้ค้ำประกัน


 • สัญญาเงินกู้ พ60000565
 •      วันที่กู้ 11-02-2565
       วงเงินกู้ 100,000.00 บาท
       เงินต้นคงเหลือ 41,200.00 บาท
  statement

       ผู้ค้ำประกัน


 • สัญญาเงินกู้ พ60000964
 •      วันที่กู้ 02-02-2564
       วงเงินกู้ 24,000.00 บาท
       เงินต้นคงเหลือ 6,500.00 บาท
  statement

       ผู้ค้ำประกัน


 • สัญญาเงินกู้ พ60001364
 •      วันที่กู้ 19-02-2564
       วงเงินกู้ 100,000.00 บาท
       เงินต้นคงเหลือ 26,500.00 บาท
  statement

       ผู้ค้ำประกัน


 • สัญญาเงินกู้ พ60001964
 •      วันที่กู้ 19-02-2564
       วงเงินกู้ 20,000.00 บาท
       เงินต้นคงเหลือ 2,500.00 บาท
  statement

       ผู้ค้ำประกัน


 • สัญญาเงินกู้ พ60005163
 •      วันที่กู้ 25-12-2563
       วงเงินกู้ 74,000.00 บาท
       เงินต้นคงเหลือ 16,400.00 บาท
  statement

       ผู้ค้ำประกัน


 • สัญญาเงินกู้ พ60006564
 •      วันที่กู้ 02-09-2564
       วงเงินกู้ 70,000.00 บาท
       เงินต้นคงเหลือ 19,000.00 บาท
  statement

       ผู้ค้ำประกัน


 • สัญญาเงินกู้ พ60007464
 •      วันที่กู้ 05-10-2564
       วงเงินกู้ 41,400.00 บาท
       เงินต้นคงเหลือ 4,600.00 บาท
  statement

       ผู้ค้ำประกัน


 • สัญญาเงินกู้ พ60008264
 •      วันที่กู้ 19-10-2564
       วงเงินกู้ 59,500.00 บาท
       เงินต้นคงเหลือ 5,100.00 บาท
  statement

       ผู้ค้ำประกัน


 • สัญญาเงินกู้ พ60008564
 •      วันที่กู้ 25-10-2564
       วงเงินกู้ 96,000.00 บาท
       เงินต้นคงเหลือ 32,000.00 บาท
  statement

       ผู้ค้ำประกัน


 • สัญญาเงินกู้ พ60010064
 •      วันที่กู้ 30-11-2564
       วงเงินกู้ 49,000.00 บาท
       เงินต้นคงเหลือ 4,050.00 บาท
  statement

       ผู้ค้ำประกัน


 • สัญญาเงินกู้ พ70000166
 •      วันที่กู้ 28-02-2566
       วงเงินกู้ 380,000.00 บาท
       เงินต้นคงเหลือ 316,553.00 บาท
  statement

       ผู้ค้ำประกัน


 • สัญญาเงินกู้ พ70000167
 •      วันที่กู้ 16-01-2567
       วงเงินกู้ 800,000.00 บาท
       เงินต้นคงเหลือ 782,308.00 บาท
  statement

       ผู้ค้ำประกัน


 • สัญญาเงินกู้ พ70000267
 •      วันที่กู้ 16-01-2567
       วงเงินกู้ 800,000.00 บาท
       เงินต้นคงเหลือ 782,308.00 บาท
  statement

       ผู้ค้ำประกัน


 • สัญญาเงินกู้ พ70000361
 •      วันที่กู้ 03-01-2561
       วงเงินกู้ 200,000.00 บาท
       เงินต้นคงเหลือ 20,642.00 บาท
  statement

       ผู้ค้ำประกัน


 • สัญญาเงินกู้ พ70000362
 •      วันที่กู้ 31-01-2562
       วงเงินกู้ 600,000.00 บาท
       เงินต้นคงเหลือ 327,658.00 บาท
  statement

       ผู้ค้ำประกัน


 • สัญญาเงินกู้ พ70000367
 •      วันที่กู้ 16-01-2567
       วงเงินกู้ 200,000.00 บาท
       เงินต้นคงเหลือ 194,694.00 บาท
  statement

       ผู้ค้ำประกัน


 • สัญญาเงินกู้ พ70000466
 •      วันที่กู้ 28-02-2566
       วงเงินกู้ 350,000.00 บาท
       เงินต้นคงเหลือ 320,760.00 บาท
  statement

       ผู้ค้ำประกัน


 • สัญญาเงินกู้ พ70000467
 •      วันที่กู้ 16-01-2567
       วงเงินกู้ 800,000.00 บาท
       เงินต้นคงเหลือ 782,308.00 บาท
  statement

       ผู้ค้ำประกัน


 • สัญญาเงินกู้ พ70000564
 •      วันที่กู้ 14-01-2564
       วงเงินกู้ 600,000.00 บาท
       เงินต้นคงเหลือ 481,439.00 บาท
  statement

       ผู้ค้ำประกัน


 • สัญญาเงินกู้ พ70000566
 •      วันที่กู้ 28-02-2566
       วงเงินกู้ 150,000.00 บาท
       เงินต้นคงเหลือ 137,703.00 บาท
  statement

       ผู้ค้ำประกัน


 • สัญญาเงินกู้ พ70000567
 •      วันที่กู้ 16-01-2567
       วงเงินกู้ 800,000.00 บาท
       เงินต้นคงเหลือ 782,308.00 บาท
  statement

       ผู้ค้ำประกัน


 • สัญญาเงินกู้ พ70000667
 •      วันที่กู้ 16-01-2567
       วงเงินกู้ 800,000.00 บาท
       เงินต้นคงเหลือ 782,308.00 บาท
  statement

       ผู้ค้ำประกัน


 • สัญญาเงินกู้ พ70000763
 •      วันที่กู้ 20-02-2563
       วงเงินกู้ 400,000.00 บาท
       เงินต้นคงเหลือ 271,130.00 บาท
  statement

       ผู้ค้ำประกัน


 • สัญญาเงินกู้ พ70000765
 •      วันที่กู้ 31-01-2565
       วงเงินกู้ 400,000.00 บาท
       เงินต้นคงเหลือ 336,620.00 บาท
  statement

       ผู้ค้ำประกัน


 • สัญญาเงินกู้ พ70000767
 •      วันที่กู้ 16-01-2567
       วงเงินกู้ 800,000.00 บาท
       เงินต้นคงเหลือ 775,753.00 บาท
  statement

       ผู้ค้ำประกัน


 • สัญญาเงินกู้ พ70000867
 •      วันที่กู้ 31-01-2567
       วงเงินกู้ 800,000.00 บาท
       เงินต้นคงเหลือ 780,559.00 บาท
  statement

       ผู้ค้ำประกัน


 • สัญญาเงินกู้ พ70000967
 •      วันที่กู้ 31-01-2567
       วงเงินกู้ 800,000.00 บาท
       เงินต้นคงเหลือ 780,559.00 บาท
  statement

       ผู้ค้ำประกัน


 • สัญญาเงินกู้ พ70001062
 •      วันที่กู้ 26-02-2562
       วงเงินกู้ 600,000.00 บาท
       เงินต้นคงเหลือ 239,913.00 บาท
  statement

       ผู้ค้ำประกัน


 • สัญญาเงินกู้ พ70001066
 •      วันที่กู้ 28-02-2566
       วงเงินกู้ 200,000.00 บาท
       เงินต้นคงเหลือ 164,868.00 บาท
  statement

       ผู้ค้ำประกัน


 • สัญญาเงินกู้ พ70001067
 •      วันที่กู้ 31-01-2567
       วงเงินกู้ 800,000.00 บาท
       เงินต้นคงเหลือ 780,559.00 บาท
  statement

       ผู้ค้ำประกัน


 • สัญญาเงินกู้ พ70001166
 •      วันที่กู้ 28-02-2566
       วงเงินกู้ 400,000.00 บาท
       เงินต้นคงเหลือ 346,268.00 บาท
  statement

       ผู้ค้ำประกัน


 • สัญญาเงินกู้ พ70001167
 •      วันที่กู้ 31-01-2567
       วงเงินกู้ 200,000.00 บาท
       เงินต้นคงเหลือ 174,084.00 บาท
  statement

       ผู้ค้ำประกัน


 • สัญญาเงินกู้ พ70001263
 •      วันที่กู้ 17-03-2563
       วงเงินกู้ 400,000.00 บาท
       เงินต้นคงเหลือ 170,333.00 บาท
  statement

       ผู้ค้ำประกัน


 • สัญญาเงินกู้ พ70001266
 •      วันที่กู้ 30-03-2566
       วงเงินกู้ 800,000.00 บาท
       เงินต้นคงเหลือ 707,259.00 บาท
  statement

       ผู้ค้ำประกัน


 • สัญญาเงินกู้ พ70001267
 •      วันที่กู้ 31-01-2567
       วงเงินกู้ 200,000.00 บาท
       เงินต้นคงเหลือ 194,256.00 บาท
  statement

       ผู้ค้ำประกัน


 • สัญญาเงินกู้ พ70001366
 •      วันที่กู้ 30-03-2566
       วงเงินกู้ 770,000.00 บาท
       เงินต้นคงเหลือ 713,890.00 บาท
  statement

       ผู้ค้ำประกัน


 • สัญญาเงินกู้ พ70001367
 •      วันที่กู้ 29-02-2567
       วงเงินกู้ 640,000.00 บาท
       เงินต้นคงเหลือ 627,438.00 บาท
  statement

       ผู้ค้ำประกัน


 • สัญญาเงินกู้ พ70001467
 •      วันที่กู้ 29-02-2567
       วงเงินกู้ 680,000.00 บาท
       เงินต้นคงเหลือ 657,671.00 บาท
  statement

       ผู้ค้ำประกัน


 • สัญญาเงินกู้ พ70001567
 •      วันที่กู้ 29-02-2567
       วงเงินกู้ 800,000.00 บาท
       เงินต้นคงเหลือ 784,599.00 บาท
  statement

       ผู้ค้ำประกัน


 • สัญญาเงินกู้ พ70001666
 •      วันที่กู้ 30-03-2566
       วงเงินกู้ 420,000.00 บาท
       เงินต้นคงเหลือ 388,128.00 บาท
  statement

       ผู้ค้ำประกัน


 • สัญญาเงินกู้ พ70001667
 •      วันที่กู้ 29-02-2567
       วงเงินกู้ 400,000.00 บาท
       เงินต้นคงเหลือ 392,099.00 บาท
  statement

       ผู้ค้ำประกัน


 • สัญญาเงินกู้ พ70001764
 •      วันที่กู้ 19-02-2564
       วงเงินกู้ 600,000.00 บาท
       เงินต้นคงเหลือ 481,439.00 บาท
  statement

       ผู้ค้ำประกัน


 • สัญญาเงินกู้ พ70001766
 •      วันที่กู้ 30-03-2566
       วงเงินกู้ 600,000.00 บาท
       เงินต้นคงเหลือ 467,708.00 บาท
  statement

       ผู้ค้ำประกัน


 • สัญญาเงินกู้ พ70001767
 •      วันที่กู้ 29-02-2567
       วงเงินกู้ 800,000.00 บาท
       เงินต้นคงเหลือ 757,406.00 บาท
  statement

       ผู้ค้ำประกัน


 • สัญญาเงินกู้ พ70001866
 •      วันที่กู้ 30-03-2566
       วงเงินกู้ 800,000.00 บาท
       เงินต้นคงเหลือ 741,281.00 บาท
  statement

       ผู้ค้ำประกัน


 • สัญญาเงินกู้ พ70001867
 •      วันที่กู้ 29-02-2567
       วงเงินกู้ 800,000.00 บาท
       เงินต้นคงเหลือ 784,599.00 บาท
  statement

       ผู้ค้ำประกัน


 • สัญญาเงินกู้ พ70001965
 •      วันที่กู้ 16-03-2565
       วงเงินกู้ 600,000.00 บาท
       เงินต้นคงเหลือ 496,709.00 บาท
  statement

       ผู้ค้ำประกัน


 • สัญญาเงินกู้ พ70001966
 •      วันที่กู้ 30-03-2566
       วงเงินกู้ 600,000.00 บาท
       เงินต้นคงเหลือ 555,576.00 บาท
  statement

       ผู้ค้ำประกัน


 • สัญญาเงินกู้ พ70001967
 •      วันที่กู้ 29-02-2567
       วงเงินกู้ 300,000.00 บาท
       เงินต้นคงเหลือ 285,519.00 บาท
  statement

       ผู้ค้ำประกัน


 • สัญญาเงินกู้ พ70002066
 •      วันที่กู้ 30-03-2566
       วงเงินกู้ 800,000.00 บาท
       เงินต้นคงเหลือ 741,281.00 บาท
  statement

       ผู้ค้ำประกัน


 • สัญญาเงินกู้ พ70002067
 •      วันที่กู้ 29-02-2567
       วงเงินกู้ 780,000.00 บาท
       เงินต้นคงเหลือ 765,055.00 บาท
  statement

       ผู้ค้ำประกัน


 • สัญญาเงินกู้ พ70002167
 •      วันที่กู้ 29-02-2567
       วงเงินกู้ 400,000.00 บาท
       เงินต้นคงเหลือ 392,099.00 บาท
  statement

       ผู้ค้ำประกัน


 • สัญญาเงินกู้ พ70002266
 •      วันที่กู้ 31-03-2566
       วงเงินกู้ 600,000.00 บาท
       เงินต้นคงเหลือ 462,917.00 บาท
  statement

       ผู้ค้ำประกัน


 • สัญญาเงินกู้ พ70002267
 •      วันที่กู้ 29-02-2567
       วงเงินกู้ 200,000.00 บาท
       เงินต้นคงเหลือ 195,444.00 บาท
  statement

       ผู้ค้ำประกัน


 • สัญญาเงินกู้ พ70002366
 •      วันที่กู้ 31-03-2566
       วงเงินกู้ 800,000.00 บาท
       เงินต้นคงเหลือ 741,161.00 บาท
  statement

       ผู้ค้ำประกัน


 • สัญญาเงินกู้ พ70002367
 •      วันที่กู้ 14-03-2567
       วงเงินกู้ 800,000.00 บาท
       เงินต้นคงเหลือ 776,203.00 บาท
  statement

       ผู้ค้ำประกัน


 • สัญญาเงินกู้ พ70002467
 •      วันที่กู้ 14-03-2567
       วงเงินกู้ 600,000.00 บาท
       เงินต้นคงเหลือ 592,697.00 บาท
  statement

       ผู้ค้ำประกัน


 • สัญญาเงินกู้ พ70002561
 •      วันที่กู้ 06-02-2561
       วงเงินกู้ 120,000.00 บาท
       เงินต้นคงเหลือ 7,390.00 บาท
  statement

       ผู้ค้ำประกัน


 • สัญญาเงินกู้ พ70002567
 •      วันที่กู้ 14-03-2567
       วงเงินกู้ 800,000.00 บาท
       เงินต้นคงเหลือ 790,363.00 บาท
  statement

       ผู้ค้ำประกัน


 • สัญญาเงินกู้ พ70002664
 •      วันที่กู้ 25-02-2564
       วงเงินกู้ 210,000.00 บาท
       เงินต้นคงเหลือ 146,540.00 บาท
  statement

       ผู้ค้ำประกัน


 • สัญญาเงินกู้ พ70002665
 •      วันที่กู้ 30-03-2565
       วงเงินกู้ 800,000.00 บาท
       เงินต้นคงเหลือ 699,894.00 บาท
  statement

       ผู้ค้ำประกัน


 • สัญญาเงินกู้ พ70002667
 •      วันที่กู้ 14-03-2567
       วงเงินกู้ 270,000.00 บาท
       เงินต้นคงเหลือ 260,913.00 บาท
  statement

       ผู้ค้ำประกัน


 • สัญญาเงินกู้ พ70002760
 •      วันที่กู้ 11-04-2560
       วงเงินกู้ 100,000.00 บาท
       เงินต้นคงเหลือ 36,201.00 บาท
  statement

       ผู้ค้ำประกัน


 • สัญญาเงินกู้ พ70002763
 •      วันที่กู้ 15-04-2563
       วงเงินกู้ 550,000.00 บาท
       เงินต้นคงเหลือ 401,800.00 บาท
  statement

       ผู้ค้ำประกัน


 • สัญญาเงินกู้ พ70002767
 •      วันที่กู้ 14-03-2567
       วงเงินกู้ 200,000.00 บาท
       เงินต้นคงเหลือ 197,365.00 บาท
  statement

       ผู้ค้ำประกัน


 • สัญญาเงินกู้ พ70002867
 •      วันที่กู้ 14-03-2567
       วงเงินกู้ 400,000.00 บาท
       เงินต้นคงเหลือ 395,031.00 บาท
  statement

       ผู้ค้ำประกัน


 • สัญญาเงินกู้ พ70002962
 •      วันที่กู้ 27-02-2562
       วงเงินกู้ 280,000.00 บาท
       เงินต้นคงเหลือ 130,295.00 บาท
  statement

       ผู้ค้ำประกัน


 • สัญญาเงินกู้ พ70002966
 •      วันที่กู้ 05-04-2566
       วงเงินกู้ 520,000.00 บาท
       เงินต้นคงเหลือ 485,599.00 บาท
  statement

       ผู้ค้ำประกัน


 • สัญญาเงินกู้ พ70002967
 •      วันที่กู้ 20-03-2567
       วงเงินกู้ 800,000.00 บาท
       เงินต้นคงเหลือ 789,667.00 บาท
  statement

       ผู้ค้ำประกัน


 • สัญญาเงินกู้ พ70003066
 •      วันที่กู้ 05-04-2566
       วงเงินกู้ 300,000.00 บาท
       เงินต้นคงเหลือ 279,711.00 บาท
  statement

       ผู้ค้ำประกัน


 • สัญญาเงินกู้ พ70003067
 •      วันที่กู้ 20-03-2567
       วงเงินกู้ 800,000.00 บาท
       เงินต้นคงเหลือ 789,667.00 บาท
  statement

       ผู้ค้ำประกัน


 • สัญญาเงินกู้ พ70003163
 •      วันที่กู้ 29-04-2563
       วงเงินกู้ 600,000.00 บาท
       เงินต้นคงเหลือ 419,585.00 บาท
  statement

       ผู้ค้ำประกัน


 • สัญญาเงินกู้ พ70003167
 •      วันที่กู้ 20-03-2567
       วงเงินกู้ 800,000.00 บาท
       เงินต้นคงเหลือ 789,667.00 บาท
  statement

       ผู้ค้ำประกัน


 • สัญญาเงินกู้ พ70003263
 •      วันที่กู้ 29-04-2563
       วงเงินกู้ 510,000.00 บาท
       เงินต้นคงเหลือ 350,201.00 บาท
  statement

       ผู้ค้ำประกัน


 • สัญญาเงินกู้ พ70003266
 •      วันที่กู้ 27-04-2566
       วงเงินกู้ 800,000.00 บาท
       เงินต้นคงเหลือ 745,617.00 บาท
  statement

       ผู้ค้ำประกัน


 • สัญญาเงินกู้ พ70003267
 •      วันที่กู้ 28-03-2567
       วงเงินกู้ 800,000.00 บาท
       เงินต้นคงเหลือ 780,603.00 บาท
  statement

       ผู้ค้ำประกัน


 • สัญญาเงินกู้ พ70003364
 •      วันที่กู้ 15-03-2564
       วงเงินกู้ 600,000.00 บาท
       เงินต้นคงเหลือ 434,861.00 บาท
  statement

       ผู้ค้ำประกัน


 • สัญญาเงินกู้ พ70003366
 •      วันที่กู้ 27-04-2566
       วงเงินกู้ 600,000.00 บาท
       เงินต้นคงเหลือ 558,851.00 บาท
  statement

       ผู้ค้ำประกัน


 • สัญญาเงินกู้ พ70003367
 •      วันที่กู้ 28-03-2567
       วงเงินกู้ 450,000.00 บาท
       เงินต้นคงเหลือ 441,274.00 บาท
  statement

       ผู้ค้ำประกัน


 • สัญญาเงินกู้ พ70003464
 •      วันที่กู้ 15-03-2564
       วงเงินกู้ 600,000.00 บาท
       เงินต้นคงเหลือ 481,439.00 บาท
  statement

       ผู้ค้ำประกัน


 • สัญญาเงินกู้ พ70003466
 •      วันที่กู้ 27-04-2566
       วงเงินกู้ 700,000.00 บาท
       เงินต้นคงเหลือ 652,234.00 บาท
  statement

       ผู้ค้ำประกัน


 • สัญญาเงินกู้ พ70003467
 •      วันที่กู้ 28-03-2567
       วงเงินกู้ 800,000.00 บาท
       เงินต้นคงเหลือ 788,738.00 บาท
  statement

       ผู้ค้ำประกัน


 • สัญญาเงินกู้ พ70003566
 •      วันที่กู้ 27-04-2566
       วงเงินกู้ 380,000.00 บาท
       เงินต้นคงเหลือ 322,014.00 บาท
  statement

       ผู้ค้ำประกัน


 • สัญญาเงินกู้ พ70003567
 •      วันที่กู้ 28-03-2567
       วงเงินกู้ 800,000.00 บาท
       เงินต้นคงเหลือ 788,738.00 บาท
  statement

       ผู้ค้ำประกัน


 • สัญญาเงินกู้ พ70003666
 •      วันที่กู้ 27-04-2566
       วงเงินกู้ 400,000.00 บาท
       เงินต้นคงเหลือ 372,087.00 บาท
  statement

       ผู้ค้ำประกัน


 • สัญญาเงินกู้ พ70003667
 •      วันที่กู้ 28-03-2567
       วงเงินกู้ 800,000.00 บาท
       เงินต้นคงเหลือ 788,738.00 บาท
  statement

       ผู้ค้ำประกัน


 • สัญญาเงินกู้ พ70003763
 •      วันที่กู้ 29-04-2563
       วงเงินกู้ 430,000.00 บาท
       เงินต้นคงเหลือ 317,881.00 บาท
  statement

       ผู้ค้ำประกัน


 • สัญญาเงินกู้ พ70003765
 •      วันที่กู้ 30-03-2565
       วงเงินกู้ 800,000.00 บาท
       เงินต้นคงเหลือ 690,325.00 บาท
  statement

       ผู้ค้ำประกัน


 • สัญญาเงินกู้ พ70003767
 •      วันที่กู้ 28-03-2567
       วงเงินกู้ 800,000.00 บาท
       เงินต้นคงเหลือ 788,738.00 บาท
  statement

       ผู้ค้ำประกัน


 • สัญญาเงินกู้ พ70003866
 •      วันที่กู้ 28-04-2566
       วงเงินกู้ 800,000.00 บาท
       เงินต้นคงเหลือ 745,492.00 บาท
  statement

       ผู้ค้ำประกัน


 • สัญญาเงินกู้ พ70003867
 •      วันที่กู้ 26-04-2567
       วงเงินกู้ 800,000.00 บาท
       เงินต้นคงเหลือ 792,734.00 บาท
  statement

       ผู้ค้ำประกัน


 • สัญญาเงินกู้ พ70003965
 •      วันที่กู้ 30-03-2565
       วงเงินกู้ 800,000.00 บาท
       เงินต้นคงเหลือ 691,423.00 บาท
  statement

       ผู้ค้ำประกัน


 • สัญญาเงินกู้ พ70003966
 •      วันที่กู้ 28-04-2566
       วงเงินกู้ 800,000.00 บาท
       เงินต้นคงเหลือ 745,492.00 บาท
  statement

       ผู้ค้ำประกัน


 • สัญญาเงินกู้ พ70003967
 •      วันที่กู้ 26-04-2567
       วงเงินกู้ 800,000.00 บาท
       เงินต้นคงเหลือ 792,333.00 บาท
  statement

       ผู้ค้ำประกัน


 • สัญญาเงินกู้ พ70004062
 •      วันที่กู้ 05-03-2562
       วงเงินกู้ 250,000.00 บาท
       เงินต้นคงเหลือ 144,102.00 บาท
  statement

       ผู้ค้ำประกัน


 • สัญญาเงินกู้ พ70004063
 •      วันที่กู้ 30-04-2563
       วงเงินกู้ 340,000.00 บาท
       เงินต้นคงเหลือ 104,707.00 บาท
  statement

       ผู้ค้ำประกัน


 • สัญญาเงินกู้ พ70004066
 •      วันที่กู้ 28-04-2566
       วงเงินกู้ 600,000.00 บาท
       เงินต้นคงเหลือ 558,761.00 บาท
  statement

       ผู้ค้ำประกัน


 • สัญญาเงินกู้ พ70004067
 •      วันที่กู้ 26-04-2567
       วงเงินกู้ 800,000.00 บาท
       เงินต้นคงเหลือ 792,734.00 บาท
  statement

       ผู้ค้ำประกัน


 • สัญญาเงินกู้ พ70004161
 •      วันที่กู้ 05-04-2561
       วงเงินกู้ 250,000.00 บาท
       เงินต้นคงเหลือ 50,699.00 บาท
  statement

       ผู้ค้ำประกัน


 • สัญญาเงินกู้ พ70004167
 •      วันที่กู้ 26-04-2567
       วงเงินกู้ 800,000.00 บาท
       เงินต้นคงเหลือ 792,734.00 บาท
  statement

       ผู้ค้ำประกัน


 • สัญญาเงินกู้ พ70004265
 •      วันที่กู้ 30-03-2565
       วงเงินกู้ 800,000.00 บาท
       เงินต้นคงเหลือ 691,423.00 บาท
  statement

       ผู้ค้ำประกัน


 • สัญญาเงินกู้ พ70004267
 •      วันที่กู้ 26-04-2567
       วงเงินกู้ 800,000.00 บาท
       เงินต้นคงเหลือ 792,734.00 บาท
  statement

       ผู้ค้ำประกัน


 • สัญญาเงินกู้ พ70004367
 •      วันที่กู้ 26-04-2567
       วงเงินกู้ 200,000.00 บาท
       เงินต้นคงเหลือ 196,830.00 บาท
  statement

       ผู้ค้ำประกัน


 • สัญญาเงินกู้ พ70004466
 •      วันที่กู้ 16-05-2566
       วงเงินกู้ 700,000.00 บาท
       เงินต้นคงเหลือ 646,300.00 บาท
  statement

       ผู้ค้ำประกัน


 • สัญญาเงินกู้ พ70004467
 •      วันที่กู้ 26-04-2567
       วงเงินกู้ 600,000.00 บาท
       เงินต้นคงเหลือ 594,500.00 บาท
  statement

       ผู้ค้ำประกัน


 • สัญญาเงินกู้ พ70004562
 •      วันที่กู้ 05-03-2562
       วงเงินกู้ 600,000.00 บาท
       เงินต้นคงเหลือ 344,529.00 บาท
  statement

       ผู้ค้ำประกัน


 • สัญญาเงินกู้ พ70004567
 •      วันที่กู้ 26-04-2567
       วงเงินกู้ 200,000.00 บาท
       เงินต้นคงเหลือ 197,431.00 บาท
  statement

       ผู้ค้ำประกัน


 • สัญญาเงินกู้ พ70004663
 •      วันที่กู้ 21-05-2563
       วงเงินกู้ 160,000.00 บาท
       เงินต้นคงเหลือ 102,830.00 บาท
  statement

       ผู้ค้ำประกัน


 • สัญญาเงินกู้ พ70004665
 •      วันที่กู้ 07-04-2565
       วงเงินกู้ 800,000.00 บาท
       เงินต้นคงเหลือ 698,560.00 บาท
  statement

       ผู้ค้ำประกัน


 • สัญญาเงินกู้ พ70004667
 •      วันที่กู้ 26-04-2567
       วงเงินกู้ 270,000.00 บาท
       เงินต้นคงเหลือ 261,462.00 บาท
  statement

       ผู้ค้ำประกัน


 • สัญญาเงินกู้ พ70004761
 •      วันที่กู้ 11-04-2561
       วงเงินกู้ 400,000.00 บาท
       เงินต้นคงเหลือ 200,195.00 บาท
  statement

       ผู้ค้ำประกัน


 • สัญญาเงินกู้ พ70004764
 •      วันที่กู้ 21-04-2564
       วงเงินกู้ 600,000.00 บาท
       เงินต้นคงเหลือ 261,255.00 บาท
  statement

       ผู้ค้ำประกัน


 • สัญญาเงินกู้ พ70004767
 •      วันที่กู้ 26-04-2567
       วงเงินกู้ 800,000.00 บาท
       เงินต้นคงเหลือ 792,734.00 บาท
  statement

       ผู้ค้ำประกัน


 • สัญญาเงินกู้ พ70004864
 •      วันที่กู้ 21-04-2564
       วงเงินกู้ 600,000.00 บาท
       เงินต้นคงเหลือ 482,349.00 บาท
  statement

       ผู้ค้ำประกัน


 • สัญญาเงินกู้ พ70004866
 •      วันที่กู้ 16-05-2566
       วงเงินกู้ 800,000.00 บาท
       เงินต้นคงเหลือ 751,020.00 บาท
  statement

       ผู้ค้ำประกัน


 • สัญญาเงินกู้ พ70004867
 •      วันที่กู้ 26-04-2567
       วงเงินกู้ 400,000.00 บาท
       เงินต้นคงเหลือ 395,666.00 บาท
  statement

       ผู้ค้ำประกัน


 • สัญญาเงินกู้ พ70004967
 •      วันที่กู้ 26-04-2567
       วงเงินกู้ 600,000.00 บาท
       เงินต้นคงเหลือ 594,500.00 บาท
  statement

       ผู้ค้ำประกัน


 • สัญญาเงินกู้ พ70005061
 •      วันที่กู้ 30-04-2561
       วงเงินกู้ 400,000.00 บาท
       เงินต้นคงเหลือ 29,065.00 บาท
  statement

       ผู้ค้ำประกัน


 • สัญญาเงินกู้ พ70005065
 •      วันที่กู้ 07-04-2565
       วงเงินกู้ 730,000.00 บาท
       เงินต้นคงเหลือ 600,664.00 บาท
  statement

       ผู้ค้ำประกัน


 • สัญญาเงินกู้ พ70005066
 •      วันที่กู้ 29-05-2566
       วงเงินกู้ 800,000.00 บาท
       เงินต้นคงเหลือ 749,444.00 บาท
  statement

       ผู้ค้ำประกัน


 • สัญญาเงินกู้ พ70005067
 •      วันที่กู้ 28-05-2567
       วงเงินกู้ 690,000.00 บาท
       เงินต้นคงเหลือ 685,813.00 บาท
  statement

       ผู้ค้ำประกัน


 • สัญญาเงินกู้ พ70005166
 •      วันที่กู้ 29-05-2566
       วงเงินกู้ 800,000.00 บาท
       เงินต้นคงเหลือ 749,444.00 บาท
  statement

       ผู้ค้ำประกัน


 • สัญญาเงินกู้ พ70005167
 •      วันที่กู้ 28-05-2567
       วงเงินกู้ 800,000.00 บาท
       เงินต้นคงเหลือ 796,425.00 บาท
  statement

       ผู้ค้ำประกัน


 • สัญญาเงินกู้ พ70005266
 •      วันที่กู้ 29-05-2566
       วงเงินกู้ 800,000.00 บาท
       เงินต้นคงเหลือ 686,724.00 บาท
  statement

       ผู้ค้ำประกัน


 • สัญญาเงินกู้ พ70005267
 •      วันที่กู้ 28-05-2567
       วงเงินกู้ 800,000.00 บาท
       เงินต้นคงเหลือ 796,425.00 บาท
  statement

       ผู้ค้ำประกัน


 • สัญญาเงินกู้ พ70005364
 •      วันที่กู้ 18-05-2564
       วงเงินกู้ 600,000.00 บาท
       เงินต้นคงเหลือ 494,731.00 บาท
  statement

       ผู้ค้ำประกัน


 • สัญญาเงินกู้ พ70005366
 •      วันที่กู้ 29-05-2566
       วงเงินกู้ 570,000.00 บาท
       เงินต้นคงเหลือ 533,994.00 บาท
  statement

       ผู้ค้ำประกัน


 • สัญญาเงินกู้ พ70005367
 •      วันที่กู้ 28-05-2567
       วงเงินกู้ 400,000.00 บาท
       เงินต้นคงเหลือ 398,162.00 บาท
  statement

       ผู้ค้ำประกัน


 • สัญญาเงินกู้ พ70005465
 •      วันที่กู้ 07-04-2565
       วงเงินกู้ 800,000.00 บาท
       เงินต้นคงเหลือ 698,560.00 บาท
  statement

       ผู้ค้ำประกัน


 • สัญญาเงินกู้ พ70005467
 •      วันที่กู้ 28-05-2567
       วงเงินกู้ 800,000.00 บาท
       เงินต้นคงเหลือ 796,425.00 บาท
  statement

       ผู้ค้ำประกัน


 • สัญญาเงินกู้ พ70005566
 •      วันที่กู้ 29-05-2566
       วงเงินกู้ 700,000.00 บาท
       เงินต้นคงเหลือ 639,584.00 บาท
  statement

       ผู้ค้ำประกัน


 • สัญญาเงินกู้ พ70005567
 •      วันที่กู้ 28-05-2567
       วงเงินกู้ 600,000.00 บาท
       เงินต้นคงเหลือ 595,094.00 บาท
  statement

       ผู้ค้ำประกัน


 • สัญญาเงินกู้ พ70005662
 •      วันที่กู้ 28-03-2562
       วงเงินกู้ 600,000.00 บาท
       เงินต้นคงเหลือ 377,348.00 บาท
  statement

       ผู้ค้ำประกัน


 • สัญญาเงินกู้ พ70005663
 •      วันที่กู้ 14-08-2563
       วงเงินกู้ 280,000.00 บาท
       เงินต้นคงเหลือ 149,906.00 บาท
  statement

       ผู้ค้ำประกัน


 • สัญญาเงินกู้ พ70005666
 •      วันที่กู้ 29-05-2566
       วงเงินกู้ 800,000.00 บาท
       เงินต้นคงเหลือ 749,444.00 บาท
  statement

       ผู้ค้ำประกัน


 • สัญญาเงินกู้ พ70005667
 •      วันที่กู้ 28-05-2567
       วงเงินกู้ 600,000.00 บาท
       เงินต้นคงเหลือ 595,094.00 บาท
  statement

       ผู้ค้ำประกัน


 • สัญญาเงินกู้ พ70005763
 •      วันที่กู้ 20-08-2563
       วงเงินกู้ 600,000.00 บาท
       เงินต้นคงเหลือ 418,363.00 บาท
  statement

       ผู้ค้ำประกัน


 • สัญญาเงินกู้ พ70005765
 •      วันที่กู้ 08-04-2565
       วงเงินกู้ 600,000.00 บาท
       เงินต้นคงเหลือ 468,195.00 บาท
  statement

       ผู้ค้ำประกัน


 • สัญญาเงินกู้ พ70005767
 •      วันที่กู้ 28-05-2567
       วงเงินกู้ 50,000.00 บาท
       เงินต้นคงเหลือ 49,233.00 บาท
  statement

       ผู้ค้ำประกัน


 • สัญญาเงินกู้ พ70005866
 •      วันที่กู้ 15-06-2566
       วงเงินกู้ 400,000.00 บาท
       เงินต้นคงเหลือ 311,777.00 บาท
  statement

       ผู้ค้ำประกัน


 • สัญญาเงินกู้ พ70005867
 •      วันที่กู้ 28-05-2567
       วงเงินกู้ 200,000.00 บาท
       เงินต้นคงเหลือ 198,431.00 บาท
  statement

       ผู้ค้ำประกัน


 • สัญญาเงินกู้ พ70005966
 •      วันที่กู้ 15-06-2566
       วงเงินกู้ 800,000.00 บาท
       เงินต้นคงเหลือ 755,064.00 บาท
  statement

       ผู้ค้ำประกัน


 • สัญญาเงินกู้ พ70005967
 •      วันที่กู้ 14-06-2567
       วงเงินกู้ 800,000.00 บาท
       เงินต้นคงเหลือ 800,000.00 บาท
  statement

       ผู้ค้ำประกัน


 • สัญญาเงินกู้ พ70006061
 •      วันที่กู้ 15-06-2561
       วงเงินกู้ 80,000.00 บาท
       เงินต้นคงเหลือ 27,940.00 บาท
  statement

       ผู้ค้ำประกัน


 • สัญญาเงินกู้ พ70006065
 •      วันที่กู้ 08-04-2565
       วงเงินกู้ 400,000.00 บาท
       เงินต้นคงเหลือ 347,841.00 บาท
  statement

       ผู้ค้ำประกัน


 • สัญญาเงินกู้ พ70006067
 •      วันที่กู้ 14-06-2567
       วงเงินกู้ 600,000.00 บาท
       เงินต้นคงเหลือ 600,000.00 บาท
  statement

       ผู้ค้ำประกัน


 • สัญญาเงินกู้ พ70006164
 •      วันที่กู้ 14-06-2564
       วงเงินกู้ 500,000.00 บาท
       เงินต้นคงเหลือ 391,940.00 บาท
  statement

       ผู้ค้ำประกัน


 • สัญญาเงินกู้ พ70006166
 •      วันที่กู้ 15-06-2566
       วงเงินกู้ 400,000.00 บาท
       เงินต้นคงเหลือ 348,650.00 บาท
  statement

       ผู้ค้ำประกัน


 • สัญญาเงินกู้ พ70006167
 •      วันที่กู้ 14-06-2567
       วงเงินกู้ 600,000.00 บาท
       เงินต้นคงเหลือ 600,000.00 บาท
  statement

       ผู้ค้ำประกัน


 • สัญญาเงินกู้ พ70006266
 •      วันที่กู้ 15-06-2566
       วงเงินกู้ 800,000.00 บาท
       เงินต้นคงเหลือ 755,064.00 บาท
  statement

       ผู้ค้ำประกัน


 • สัญญาเงินกู้ พ70006267
 •      วันที่กู้ 14-06-2567
       วงเงินกู้ 600,000.00 บาท
       เงินต้นคงเหลือ 600,000.00 บาท
  statement

       ผู้ค้ำประกัน


 • สัญญาเงินกู้ พ70006466
 •      วันที่กู้ 15-06-2566
       วงเงินกู้ 600,000.00 บาท
       เงินต้นคงเหลือ 333,547.00 บาท
  statement

       ผู้ค้ำประกัน


 • สัญญาเงินกู้ พ70006664
 •      วันที่กู้ 17-06-2564
       วงเงินกู้ 100,000.00 บาท
       เงินต้นคงเหลือ 78,337.00 บาท
  statement

       ผู้ค้ำประกัน


 • สัญญาเงินกู้ พ70006666
 •      วันที่กู้ 15-06-2566
       วงเงินกู้ 510,000.00 บาท
       เงินต้นคงเหลือ 480,785.00 บาท
  statement

       ผู้ค้ำประกัน


 • สัญญาเงินกู้ พ70006760
 •      วันที่กู้ 12-04-2560
       วงเงินกู้ 300,000.00 บาท
       เงินต้นคงเหลือ 101,419.00 บาท
  statement

       ผู้ค้ำประกัน


 • สัญญาเงินกู้ พ70006766
 •      วันที่กู้ 15-06-2566
       วงเงินกู้ 800,000.00 บาท
       เงินต้นคงเหลือ 755,064.00 บาท
  statement

       ผู้ค้ำประกัน


 • สัญญาเงินกู้ พ70006866
 •      วันที่กู้ 15-06-2566
       วงเงินกู้ 800,000.00 บาท
       เงินต้นคงเหลือ 755,064.00 บาท
  statement

       ผู้ค้ำประกัน


 • สัญญาเงินกู้ พ70006964
 •      วันที่กู้ 30-06-2564
       วงเงินกู้ 400,000.00 บาท
       เงินต้นคงเหลือ 324,147.00 บาท
  statement

       ผู้ค้ำประกัน


 • สัญญาเงินกู้ พ70006966
 •      วันที่กู้ 29-06-2566
       วงเงินกู้ 500,000.00 บาท
       เงินต้นคงเหลือ 437,213.00 บาท
  statement

       ผู้ค้ำประกัน


 • สัญญาเงินกู้ พ70007063
 •      วันที่กู้ 30-09-2563
       วงเงินกู้ 200,000.00 บาท
       เงินต้นคงเหลือ 139,108.00 บาท
  statement

       ผู้ค้ำประกัน


 • สัญญาเงินกู้ พ70007166
 •      วันที่กู้ 29-06-2566
       วงเงินกู้ 800,000.00 บาท
       เงินต้นคงเหลือ 753,376.00 บาท
  statement

       ผู้ค้ำประกัน


 • สัญญาเงินกู้ พ70007265
 •      วันที่กู้ 11-04-2565
       วงเงินกู้ 800,000.00 บาท
       เงินต้นคงเหลือ 698,042.00 บาท
  statement

       ผู้ค้ำประกัน


 • สัญญาเงินกู้ พ70007266
 •      วันที่กู้ 29-06-2566
       วงเงินกู้ 800,000.00 บาท
       เงินต้นคงเหลือ 750,919.00 บาท
  statement

       ผู้ค้ำประกัน


 • สัญญาเงินกู้ พ70007365
 •      วันที่กู้ 11-04-2565
       วงเงินกู้ 800,000.00 บาท
       เงินต้นคงเหลือ 698,042.00 บาท
  statement

       ผู้ค้ำประกัน


 • สัญญาเงินกู้ พ70007465
 •      วันที่กู้ 28-04-2565
       วงเงินกู้ 800,000.00 บาท
       เงินต้นคงเหลือ 695,863.00 บาท
  statement

       ผู้ค้ำประกัน


 • สัญญาเงินกู้ พ70007562
 •      วันที่กู้ 19-04-2562
       วงเงินกู้ 600,000.00 บาท
       เงินต้นคงเหลือ 273,905.00 บาท
  statement

       ผู้ค้ำประกัน


 • สัญญาเงินกู้ พ70007564
 •      วันที่กู้ 30-07-2564
       วงเงินกู้ 450,000.00 บาท
       เงินต้นคงเหลือ 365,838.00 บาท
  statement

       ผู้ค้ำประกัน


 • สัญญาเงินกู้ พ70007565
 •      วันที่กู้ 28-04-2565
       วงเงินกู้ 700,000.00 บาท
       เงินต้นคงเหลือ 584,984.00 บาท
  statement

       ผู้ค้ำประกัน


 • สัญญาเงินกู้ พ70007566
 •      วันที่กู้ 29-06-2566
       วงเงินกู้ 800,000.00 บาท
       เงินต้นคงเหลือ 753,376.00 บาท
  statement

       ผู้ค้ำประกัน


 • สัญญาเงินกู้ พ70007660
 •      วันที่กู้ 21-04-2560
       วงเงินกู้ 300,000.00 บาท
       เงินต้นคงเหลือ 110,789.00 บาท
  statement

       ผู้ค้ำประกัน


 • สัญญาเงินกู้ พ70007662
 •      วันที่กู้ 25-04-2562
       วงเงินกู้ 600,000.00 บาท
       เงินต้นคงเหลือ 384,614.00 บาท
  statement

       ผู้ค้ำประกัน


 • สัญญาเงินกู้ พ70007763
 •      วันที่กู้ 30-10-2563
       วงเงินกู้ 600,000.00 บาท
       เงินต้นคงเหลือ 426,597.00 บาท
  statement

       ผู้ค้ำประกัน


 • สัญญาเงินกู้ พ70007766
 •      วันที่กู้ 14-07-2566
       วงเงินกู้ 800,000.00 บาท
       เงินต้นคงเหลือ 678,273.00 บาท
  statement

       ผู้ค้ำประกัน


 • สัญญาเงินกู้ พ70007860
 •      วันที่กู้ 21-04-2560
       วงเงินกู้ 300,000.00 บาท
       เงินต้นคงเหลือ 99,799.00 บาท
  statement

       ผู้ค้ำประกัน


 • สัญญาเงินกู้ พ70007865
 •      วันที่กู้ 28-04-2565
       วงเงินกู้ 800,000.00 บาท
       เงินต้นคงเหลือ 695,863.00 บาท
  statement

       ผู้ค้ำประกัน


 • สัญญาเงินกู้ พ70007966
 •      วันที่กู้ 14-07-2566
       วงเงินกู้ 600,000.00 บาท
       เงินต้นคงเหลือ 520,789.00 บาท
  statement

       ผู้ค้ำประกัน


 • สัญญาเงินกู้ พ70008063
 •      วันที่กู้ 10-11-2563
       วงเงินกู้ 380,000.00 บาท
       เงินต้นคงเหลือ 227,583.00 บาท
  statement

       ผู้ค้ำประกัน


 • สัญญาเงินกู้ พ70008165
 •      วันที่กู้ 28-04-2565
       วงเงินกู้ 800,000.00 บาท
       เงินต้นคงเหลือ 695,863.00 บาท
  statement

       ผู้ค้ำประกัน


 • สัญญาเงินกู้ พ70008266
 •      วันที่กู้ 26-07-2566
       วงเงินกู้ 100,000.00 บาท
       เงินต้นคงเหลือ 88,117.00 บาท
  statement

       ผู้ค้ำประกัน


 • สัญญาเงินกู้ พ70008365
 •      วันที่กู้ 28-04-2565
       วงเงินกู้ 800,000.00 บาท
       เงินต้นคงเหลือ 88,498.00 บาท
  statement

       ผู้ค้ำประกัน


 • สัญญาเงินกู้ พ70008460
 •      วันที่กู้ 21-04-2560
       วงเงินกู้ 300,000.00 บาท
       เงินต้นคงเหลือ 96,586.00 บาท
  statement

       ผู้ค้ำประกัน


 • สัญญาเงินกู้ พ70008566
 •      วันที่กู้ 21-08-2566
       วงเงินกู้ 400,000.00 บาท
       เงินต้นคงเหลือ 380,624.00 บาท
  statement

       ผู้ค้ำประกัน


 • สัญญาเงินกู้ พ70008662
 •      วันที่กู้ 30-04-2562
       วงเงินกู้ 400,000.00 บาท
       เงินต้นคงเหลือ 257,917.00 บาท
  statement

       ผู้ค้ำประกัน


 • สัญญาเงินกู้ พ70008666
 •      วันที่กู้ 21-08-2566
       วงเงินกู้ 100,000.00 บาท
       เงินต้นคงเหลือ 94,900.00 บาท
  statement

       ผู้ค้ำประกัน


 • สัญญาเงินกู้ พ70008766
 •      วันที่กู้ 21-08-2566
       วงเงินกู้ 700,000.00 บาท
       เงินต้นคงเหลือ 665,835.00 บาท
  statement

       ผู้ค้ำประกัน


 • สัญญาเงินกู้ พ70008865
 •      วันที่กู้ 28-04-2565
       วงเงินกู้ 800,000.00 บาท
       เงินต้นคงเหลือ 695,863.00 บาท
  statement

       ผู้ค้ำประกัน


 • สัญญาเงินกู้ พ70008866
 •      วันที่กู้ 25-08-2566
       วงเงินกู้ 800,000.00 บาท
       เงินต้นคงเหลือ 761,788.00 บาท
  statement

       ผู้ค้ำประกัน


 • สัญญาเงินกู้ พ70008964
 •      วันที่กู้ 30-09-2564
       วงเงินกู้ 200,000.00 บาท
       เงินต้นคงเหลือ 142,421.00 บาท
  statement

       ผู้ค้ำประกัน


 • สัญญาเงินกู้ พ70008965
 •      วันที่กู้ 28-04-2565
       วงเงินกู้ 500,000.00 บาท
       เงินต้นคงเหลือ 431,138.00 บาท
  statement

       ผู้ค้ำประกัน


 • สัญญาเงินกู้ พ70008966
 •      วันที่กู้ 25-08-2566
       วงเงินกู้ 800,000.00 บาท
       เงินต้นคงเหลือ 761,788.00 บาท
  statement

       ผู้ค้ำประกัน


 • สัญญาเงินกู้ พ70009066
 •      วันที่กู้ 30-08-2566
       วงเงินกู้ 800,000.00 บาท
       เงินต้นคงเหลือ 761,188.00 บาท
  statement

       ผู้ค้ำประกัน


 • สัญญาเงินกู้ พ70009161
 •      วันที่กู้ 23-08-2561
       วงเงินกู้ 140,000.00 บาท
       เงินต้นคงเหลือ 2,153.00 บาท
  statement

       ผู้ค้ำประกัน


 • สัญญาเงินกู้ พ70009162
 •      วันที่กู้ 16-05-2562
       วงเงินกู้ 600,000.00 บาท
       เงินต้นคงเหลือ 262,986.00 บาท
  statement

       ผู้ค้ำประกัน


 • สัญญาเงินกู้ พ70009166
 •      วันที่กู้ 19-09-2566
       วงเงินกู้ 790,000.00 บาท
       เงินต้นคงเหลือ 722,084.00 บาท
  statement

       ผู้ค้ำประกัน


 • สัญญาเงินกู้ พ70009266
 •      วันที่กู้ 19-09-2566
       วงเงินกู้ 260,000.00 บาท
       เงินต้นคงเหลือ 241,497.00 บาท
  statement

       ผู้ค้ำประกัน


 • สัญญาเงินกู้ พ70009362
 •      วันที่กู้ 16-05-2562
       วงเงินกู้ 600,000.00 บาท
       เงินต้นคงเหลือ 390,416.00 บาท
  statement

       ผู้ค้ำประกัน


 • สัญญาเงินกู้ พ70009365
 •      วันที่กู้ 31-05-2565
       วงเงินกู้ 700,000.00 บาท
       เงินต้นคงเหลือ 525,003.00 บาท
  statement

       ผู้ค้ำประกัน


 • สัญญาเงินกู้ พ70009366
 •      วันที่กู้ 19-09-2566
       วงเงินกู้ 730,000.00 บาท
       เงินต้นคงเหลือ 655,012.00 บาท
  statement

       ผู้ค้ำประกัน


 • สัญญาเงินกู้ พ70009462
 •      วันที่กู้ 29-05-2562
       วงเงินกู้ 500,000.00 บาท
       เงินต้นคงเหลือ 265,145.00 บาท
  statement

       ผู้ค้ำประกัน


 • สัญญาเงินกู้ พ70009463
 •      วันที่กู้ 16-12-2563
       วงเงินกู้ 350,000.00 บาท
       เงินต้นคงเหลือ 76,534.00 บาท
  statement

       ผู้ค้ำประกัน


 • สัญญาเงินกู้ พ70009465
 •      วันที่กู้ 31-05-2565
       วงเงินกู้ 800,000.00 บาท
       เงินต้นคงเหลือ 688,176.00 บาท
  statement

       ผู้ค้ำประกัน


 • สัญญาเงินกู้ พ70009466
 •      วันที่กู้ 19-09-2566
       วงเงินกู้ 800,000.00 บาท
       เงินต้นคงเหลือ 766,382.00 บาท
  statement

       ผู้ค้ำประกัน


 • สัญญาเงินกู้ พ70009566
 •      วันที่กู้ 22-09-2566
       วงเงินกู้ 800,000.00 บาท
       เงินต้นคงเหลือ 766,025.00 บาท
  statement

       ผู้ค้ำประกัน


 • สัญญาเงินกู้ พ70009662
 •      วันที่กู้ 29-05-2562
       วงเงินกู้ 400,000.00 บาท
       เงินต้นคงเหลือ 242,112.00 บาท
  statement

       ผู้ค้ำประกัน


 • สัญญาเงินกู้ พ70009666
 •      วันที่กู้ 22-09-2566
       วงเงินกู้ 500,000.00 บาท
       เงินต้นคงเหลือ 477,508.00 บาท
  statement

       ผู้ค้ำประกัน


 • สัญญาเงินกู้ พ70009762
 •      วันที่กู้ 29-05-2562
       วงเงินกู้ 600,000.00 บาท
       เงินต้นคงเหลือ 360,069.00 บาท
  statement

       ผู้ค้ำประกัน


 • สัญญาเงินกู้ พ70009766
 •      วันที่กู้ 22-09-2566
       วงเงินกู้ 600,000.00 บาท
       เงินต้นคงเหลือ 534,911.00 บาท
  statement

       ผู้ค้ำประกัน


 • สัญญาเงินกู้ พ70009862
 •      วันที่กู้ 29-05-2562
       วงเงินกู้ 600,000.00 บาท
       เงินต้นคงเหลือ 374,627.00 บาท
  statement

       ผู้ค้ำประกัน


 • สัญญาเงินกู้ พ70009863
 •      วันที่กู้ 28-12-2563
       วงเงินกู้ 600,000.00 บาท
       เงินต้นคงเหลือ 187,741.00 บาท
  statement

       ผู้ค้ำประกัน


 • สัญญาเงินกู้ พ70009866
 •      วันที่กู้ 22-09-2566
       วงเงินกู้ 800,000.00 บาท
       เงินต้นคงเหลือ 766,025.00 บาท
  statement

       ผู้ค้ำประกัน


 • สัญญาเงินกู้ พ70010064
 •      วันที่กู้ 19-10-2564
       วงเงินกู้ 200,000.00 บาท
       เงินต้นคงเหลือ 165,224.00 บาท
  statement

       ผู้ค้ำประกัน


 • สัญญาเงินกู้ พ70010166
 •      วันที่กู้ 17-10-2566
       วงเงินกู้ 300,000.00 บาท
       เงินต้นคงเหลือ 276,283.00 บาท
  statement

       ผู้ค้ำประกัน


 • สัญญาเงินกู้ พ70010264
 •      วันที่กู้ 25-10-2564
       วงเงินกู้ 200,000.00 บาท
       เงินต้นคงเหลือ 161,600.00 บาท
  statement

       ผู้ค้ำประกัน


 • สัญญาเงินกู้ พ70010265
 •      วันที่กู้ 31-05-2565
       วงเงินกู้ 800,000.00 บาท
       เงินต้นคงเหลือ 699,770.00 บาท
  statement

       ผู้ค้ำประกัน


 • สัญญาเงินกู้ พ70010266
 •      วันที่กู้ 17-10-2566
       วงเงินกู้ 300,000.00 บาท
       เงินต้นคงเหลือ 229,988.00 บาท
  statement

       ผู้ค้ำประกัน


 • สัญญาเงินกู้ พ70010466
 •      วันที่กู้ 17-10-2566
       วงเงินกู้ 800,000.00 บาท
       เงินต้นคงเหลือ 770,596.00 บาท
  statement

       ผู้ค้ำประกัน


 • สัญญาเงินกู้ พ70010566
 •      วันที่กู้ 17-10-2566
       วงเงินกู้ 800,000.00 บาท
       เงินต้นคงเหลือ 770,596.00 บาท
  statement

       ผู้ค้ำประกัน


 • สัญญาเงินกู้ พ70010764
 •      วันที่กู้ 29-10-2564
       วงเงินกู้ 300,000.00 บาท
       เงินต้นคงเหลือ 105,612.00 บาท
  statement

       ผู้ค้ำประกัน


 • สัญญาเงินกู้ พ70010766
 •      วันที่กู้ 17-10-2566
       วงเงินกู้ 600,000.00 บาท
       เงินต้นคงเหลือ 543,630.00 บาท
  statement

       ผู้ค้ำประกัน


 • สัญญาเงินกู้ พ70010964
 •      วันที่กู้ 15-11-2564
       วงเงินกู้ 600,000.00 บาท
       เงินต้นคงเหลือ 449,846.00 บาท
  statement

       ผู้ค้ำประกัน


 • สัญญาเงินกู้ พ70010965
 •      วันที่กู้ 10-06-2565
       วงเงินกู้ 800,000.00 บาท
       เงินต้นคงเหลือ 706,587.00 บาท
  statement

       ผู้ค้ำประกัน


 • สัญญาเงินกู้ พ70010966
 •      วันที่กู้ 31-10-2566
       วงเงินกู้ 800,000.00 บาท
       เงินต้นคงเหลือ 768,937.00 บาท
  statement

       ผู้ค้ำประกัน


 • สัญญาเงินกู้ พ70011066
 •      วันที่กู้ 31-10-2566
       วงเงินกู้ 800,000.00 บาท
       เงินต้นคงเหลือ 768,937.00 บาท
  statement

       ผู้ค้ำประกัน


 • สัญญาเงินกู้ พ70011161
 •      วันที่กู้ 10-10-2561
       วงเงินกู้ 400,000.00 บาท
       เงินต้นคงเหลือ 240,092.00 บาท
  statement

       ผู้ค้ำประกัน


 • สัญญาเงินกู้ พ70011164
 •      วันที่กู้ 15-11-2564
       วงเงินกู้ 600,000.00 บาท
       เงินต้นคงเหลือ 506,151.00 บาท
  statement

       ผู้ค้ำประกัน


 • สัญญาเงินกู้ พ70011166
 •      วันที่กู้ 03-11-2566
       วงเงินกู้ 800,000.00 บาท
       เงินต้นคงเหลือ 768,580.00 บาท
  statement

       ผู้ค้ำประกัน


 • สัญญาเงินกู้ พ70011266
 •      วันที่กู้ 03-11-2566
       วงเงินกู้ 400,000.00 บาท
       เงินต้นคงเหลือ 360,331.00 บาท
  statement

       ผู้ค้ำประกัน


 • สัญญาเงินกู้ พ70011366
 •      วันที่กู้ 17-11-2566
       วงเงินกู้ 800,000.00 บาท
       เงินต้นคงเหลือ 774,438.00 บาท
  statement

       ผู้ค้ำประกัน


 • สัญญาเงินกู้ พ70011460
 •      วันที่กู้ 25-04-2560
       วงเงินกู้ 200,000.00 บาท
       เงินต้นคงเหลือ 49,606.00 บาท
  statement

       ผู้ค้ำประกัน


 • สัญญาเงินกู้ พ70011562
 •      วันที่กู้ 31-07-2562
       วงเงินกู้ 470,000.00 บาท
       เงินต้นคงเหลือ 283,090.00 บาท
  statement

       ผู้ค้ำประกัน


 • สัญญาเงินกู้ พ70011566
 •      วันที่กู้ 30-11-2566
       วงเงินกู้ 800,000.00 บาท
       เงินต้นคงเหลือ 772,903.00 บาท
  statement

       ผู้ค้ำประกัน


 • สัญญาเงินกู้ พ70011665
 •      วันที่กู้ 15-06-2565
       วงเงินกู้ 350,000.00 บาท
       เงินต้นคงเหลือ 308,696.00 บาท
  statement

       ผู้ค้ำประกัน


 • สัญญาเงินกู้ พ70011666
 •      วันที่กู้ 30-11-2566
       วงเงินกู้ 300,000.00 บาท
       เงินต้นคงเหลือ 266,702.00 บาท
  statement

       ผู้ค้ำประกัน


 • สัญญาเงินกู้ พ70011764
 •      วันที่กู้ 30-11-2564
       วงเงินกู้ 600,000.00 บาท
       เงินต้นคงเหลือ 482,059.00 บาท
  statement

       ผู้ค้ำประกัน


 • สัญญาเงินกู้ พ70011765
 •      วันที่กู้ 21-06-2565
       วงเงินกู้ 200,000.00 บาท
       เงินต้นคงเหลือ 146,637.00 บาท
  statement

       ผู้ค้ำประกัน


 • สัญญาเงินกู้ พ70011766
 •      วันที่กู้ 19-12-2566
       วงเงินกู้ 800,000.00 บาท
       เงินต้นคงเหลือ 778,140.00 บาท
  statement

       ผู้ค้ำประกัน


 • สัญญาเงินกู้ พ70011864
 •      วันที่กู้ 30-11-2564
       วงเงินกู้ 600,000.00 บาท
       เงินต้นคงเหลือ 504,673.00 บาท
  statement

       ผู้ค้ำประกัน


 • สัญญาเงินกู้ พ70011866
 •      วันที่กู้ 19-12-2566
       วงเงินกู้ 800,000.00 บาท
       เงินต้นคงเหลือ 778,140.00 บาท
  statement

       ผู้ค้ำประกัน


 • สัญญาเงินกู้ พ70011966
 •      วันที่กู้ 19-12-2566
       วงเงินกู้ 200,000.00 บาท
       เงินต้นคงเหลือ 181,344.00 บาท
  statement

       ผู้ค้ำประกัน


 • สัญญาเงินกู้ พ70012066
 •      วันที่กู้ 19-12-2566
       วงเงินกู้ 800,000.00 บาท
       เงินต้นคงเหลือ 778,140.00 บาท
  statement

       ผู้ค้ำประกัน


 • สัญญาเงินกู้ พ70012166
 •      วันที่กู้ 19-12-2566
       วงเงินกู้ 600,000.00 บาท
       เงินต้นคงเหลือ 557,375.00 บาท
  statement

       ผู้ค้ำประกัน


 • สัญญาเงินกู้ พ70012265
 •      วันที่กู้ 30-06-2565
       วงเงินกู้ 800,000.00 บาท
       เงินต้นคงเหลือ 704,039.00 บาท
  statement

       ผู้ค้ำประกัน


 • สัญญาเงินกู้ พ70012266
 •      วันที่กู้ 19-12-2566
       วงเงินกู้ 600,000.00 บาท
       เงินต้นคงเหลือ 557,375.00 บาท
  statement

       ผู้ค้ำประกัน


 • สัญญาเงินกู้ พ70012364
 •      วันที่กู้ 17-12-2564
       วงเงินกู้ 400,000.00 บาท
       เงินต้นคงเหลือ 338,439.00 บาท
  statement

       ผู้ค้ำประกัน


 • สัญญาเงินกู้ พ70012365
 •      วันที่กู้ 30-06-2565
       วงเงินกู้ 700,000.00 บาท
       เงินต้นคงเหลือ 613,195.00 บาท
  statement

       ผู้ค้ำประกัน


 • สัญญาเงินกู้ พ70012366
 •      วันที่กู้ 19-12-2566
       วงเงินกู้ 800,000.00 บาท
       เงินต้นคงเหลือ 778,140.00 บาท
  statement

       ผู้ค้ำประกัน


 • สัญญาเงินกู้ พ70012466
 •      วันที่กู้ 20-12-2566
       วงเงินกู้ 800,000.00 บาท
       เงินต้นคงเหลือ 778,025.00 บาท
  statement

       ผู้ค้ำประกัน


 • สัญญาเงินกู้ พ70012562
 •      วันที่กู้ 30-08-2562
       วงเงินกู้ 240,000.00 บาท
       เงินต้นคงเหลือ 144,173.00 บาท
  statement

       ผู้ค้ำประกัน


 • สัญญาเงินกู้ พ70012662
 •      วันที่กู้ 30-08-2562
       วงเงินกู้ 400,000.00 บาท
       เงินต้นคงเหลือ 251,626.00 บาท
  statement

       ผู้ค้ำประกัน


 • สัญญาเงินกู้ พ70012665
 •      วันที่กู้ 30-06-2565
       วงเงินกู้ 150,000.00 บาท
       เงินต้นคงเหลือ 131,220.00 บาท
  statement

       ผู้ค้ำประกัน


 • สัญญาเงินกู้ พ70012666
 •      วันที่กู้ 27-12-2566
       วงเงินกู้ 800,000.00 บาท
       เงินต้นคงเหลือ 777,202.00 บาท
  statement

       ผู้ค้ำประกัน


 • สัญญาเงินกู้ พ70012766
 •      วันที่กู้ 27-12-2566
       วงเงินกู้ 600,000.00 บาท
       เงินต้นคงเหลือ 582,752.00 บาท
  statement

       ผู้ค้ำประกัน


 • สัญญาเงินกู้ พ70012866
 •      วันที่กู้ 27-12-2566
       วงเงินกู้ 800,000.00 บาท
       เงินต้นคงเหลือ 779,041.00 บาท
  statement

       ผู้ค้ำประกัน


 • สัญญาเงินกู้ พ70013062
 •      วันที่กู้ 12-09-2562
       วงเงินกู้ 600,000.00 บาท
       เงินต้นคงเหลือ 335,239.00 บาท
  statement

       ผู้ค้ำประกัน


 • สัญญาเงินกู้ พ70013065
 •      วันที่กู้ 12-07-2565
       วงเงินกู้ 400,000.00 บาท
       เงินต้นคงเหลือ 322,704.00 บาท
  statement

       ผู้ค้ำประกัน


 • สัญญาเงินกู้ พ70013262
 •      วันที่กู้ 12-09-2562
       วงเงินกู้ 450,000.00 บาท
       เงินต้นคงเหลือ 272,338.00 บาท
  statement

       ผู้ค้ำประกัน


 • สัญญาเงินกู้ พ70013265
 •      วันที่กู้ 21-07-2565
       วงเงินกู้ 800,000.00 บาท
       เงินต้นคงเหลือ 709,437.00 บาท
  statement

       ผู้ค้ำประกัน


 • สัญญาเงินกู้ พ70013465
 •      วันที่กู้ 27-07-2565
       วงเงินกู้ 800,000.00 บาท
       เงินต้นคงเหลือ 708,675.00 บาท
  statement

       ผู้ค้ำประกัน


 • สัญญาเงินกู้ พ70013865
 •      วันที่กู้ 18-08-2565
       วงเงินกู้ 400,000.00 บาท
       เงินต้นคงเหลือ 353,504.00 บาท
  statement

       ผู้ค้ำประกัน


 • สัญญาเงินกู้ พ70014265
 •      วันที่กู้ 31-08-2565
       วงเงินกู้ 800,000.00 บาท
       เงินต้นคงเหลือ 712,276.00 บาท
  statement

       ผู้ค้ำประกัน


 • สัญญาเงินกู้ พ70014361
 •      วันที่กู้ 26-12-2561
       วงเงินกู้ 600,000.00 บาท
       เงินต้นคงเหลือ 365,036.00 บาท
  statement

       ผู้ค้ำประกัน


 • สัญญาเงินกู้ พ70014565
 •      วันที่กู้ 14-09-2565
       วงเงินกู้ 800,000.00 บาท
       เงินต้นคงเหลือ 718,500.00 บาท
  statement

       ผู้ค้ำประกัน


 • สัญญาเงินกู้ พ70014662
 •      วันที่กู้ 12-09-2562
       วงเงินกู้ 200,000.00 บาท
       เงินต้นคงเหลือ 56,833.00 บาท
  statement

       ผู้ค้ำประกัน


 • สัญญาเงินกู้ พ70014665
 •      วันที่กู้ 14-09-2565
       วงเงินกู้ 800,000.00 บาท
       เงินต้นคงเหลือ 718,500.00 บาท
  statement

       ผู้ค้ำประกัน


 • สัญญาเงินกู้ พ70014762
 •      วันที่กู้ 20-09-2562
       วงเงินกู้ 600,000.00 บาท
       เงินต้นคงเหลือ 310,557.00 บาท
  statement

       ผู้ค้ำประกัน


 • สัญญาเงินกู้ พ70015265
 •      วันที่กู้ 30-09-2565
       วงเงินกู้ 800,000.00 บาท
       เงินต้นคงเหลือ 716,493.00 บาท
  statement

       ผู้ค้ำประกัน


 • สัญญาเงินกู้ พ70015362
 •      วันที่กู้ 20-09-2562
       วงเงินกู้ 400,000.00 บาท
       เงินต้นคงเหลือ 274,198.00 บาท
  statement

       ผู้ค้ำประกัน


 • สัญญาเงินกู้ พ70015365
 •      วันที่กู้ 30-09-2565
       วงเงินกู้ 600,000.00 บาท
       เงินต้นคงเหลือ 514,883.00 บาท
  statement

       ผู้ค้ำประกัน


 • สัญญาเงินกู้ พ70015660
 •      วันที่กู้ 19-05-2560
       วงเงินกู้ 100,000.00 บาท
       เงินต้นคงเหลือ 43,415.00 บาท
  statement

       ผู้ค้ำประกัน


 • สัญญาเงินกู้ พ70015665
 •      วันที่กู้ 12-10-2565
       วงเงินกู้ 800,000.00 บาท
       เงินต้นคงเหลือ 722,941.00 บาท
  statement

       ผู้ค้ำประกัน


 • สัญญาเงินกู้ พ70015761
 •      วันที่กู้ 28-12-2561
       วงเงินกู้ 600,000.00 บาท
       เงินต้นคงเหลือ 364,817.00 บาท
  statement

       ผู้ค้ำประกัน


 • สัญญาเงินกู้ พ70015965
 •      วันที่กู้ 12-10-2565
       วงเงินกู้ 800,000.00 บาท
       เงินต้นคงเหลือ 722,941.00 บาท
  statement

       ผู้ค้ำประกัน


 • สัญญาเงินกู้ พ70016065
 •      วันที่กู้ 12-10-2565
       วงเงินกู้ 800,000.00 บาท
       เงินต้นคงเหลือ 706,381.00 บาท
  statement

       ผู้ค้ำประกัน


 • สัญญาเงินกู้ พ70016361
 •      วันที่กู้ 28-12-2561
       วงเงินกู้ 600,000.00 บาท
       เงินต้นคงเหลือ 364,817.00 บาท
  statement

       ผู้ค้ำประกัน


 • สัญญาเงินกู้ พ70016465
 •      วันที่กู้ 31-10-2565
       วงเงินกู้ 800,000.00 บาท
       เงินต้นคงเหลือ 720,567.00 บาท
  statement

       ผู้ค้ำประกัน


 • สัญญาเงินกู้ พ70016662
 •      วันที่กู้ 10-10-2562
       วงเงินกู้ 250,000.00 บาท
       เงินต้นคงเหลือ 126,283.00 บาท
  statement

       ผู้ค้ำประกัน


 • สัญญาเงินกู้ พ70016965
 •      วันที่กู้ 15-11-2565
       วงเงินกู้ 800,000.00 บาท
       เงินต้นคงเหลือ 726,611.00 บาท
  statement

       ผู้ค้ำประกัน


 • สัญญาเงินกู้ พ70017260
 •      วันที่กู้ 14-07-2560
       วงเงินกู้ 170,000.00 บาท
       เงินต้นคงเหลือ 24,725.00 บาท
  statement

       ผู้ค้ำประกัน


 • สัญญาเงินกู้ พ70017662
 •      วันที่กู้ 17-10-2562
       วงเงินกู้ 600,000.00 บาท
       เงินต้นคงเหลือ 301,970.00 บาท
  statement

       ผู้ค้ำประกัน


 • สัญญาเงินกู้ พ70017665
 •      วันที่กู้ 15-11-2565
       วงเงินกู้ 600,000.00 บาท
       เงินต้นคงเหลือ 544,467.00 บาท
  statement

       ผู้ค้ำประกัน


 • สัญญาเงินกู้ พ70017765
 •      วันที่กู้ 29-11-2565
       วงเงินกู้ 800,000.00 บาท
       เงินต้นคงเหลือ 728,988.00 บาท
  statement

       ผู้ค้ำประกัน


 • สัญญาเงินกู้ พ70017965
 •      วันที่กู้ 29-11-2565
       วงเงินกู้ 700,000.00 บาท
       เงินต้นคงเหลือ 632,038.00 บาท
  statement

       ผู้ค้ำประกัน


 • สัญญาเงินกู้ พ70018462
 •      วันที่กู้ 31-10-2562
       วงเงินกู้ 500,000.00 บาท
       เงินต้นคงเหลือ 315,409.00 บาท
  statement

       ผู้ค้ำประกัน


 • สัญญาเงินกู้ พ70018465
 •      วันที่กู้ 29-11-2565
       วงเงินกู้ 310,000.00 บาท
       เงินต้นคงเหลือ 279,477.00 บาท
  statement

       ผู้ค้ำประกัน


 • สัญญาเงินกู้ พ70018565
 •      วันที่กู้ 29-11-2565
       วงเงินกู้ 800,000.00 บาท
       เงินต้นคงเหลือ 701,138.00 บาท
  statement

       ผู้ค้ำประกัน


 • สัญญาเงินกู้ พ70018665
 •      วันที่กู้ 29-11-2565
       วงเงินกู้ 180,000.00 บาท
       เงินต้นคงเหลือ 156,028.00 บาท
  statement

       ผู้ค้ำประกัน


 • สัญญาเงินกู้ พ70018765
 •      วันที่กู้ 15-12-2565
       วงเงินกู้ 800,000.00 บาท
       เงินต้นคงเหลือ 699,004.00 บาท
  statement

       ผู้ค้ำประกัน


 • สัญญาเงินกู้ พ70018965
 •      วันที่กู้ 15-12-2565
       วงเงินกู้ 600,000.00 บาท
       เงินต้นคงเหลือ 547,604.00 บาท
  statement

       ผู้ค้ำประกัน


 • สัญญาเงินกู้ พ70019065
 •      วันที่กู้ 15-12-2565
       วงเงินกู้ 200,000.00 บาท
       เงินต้นคงเหลือ 175,687.00 บาท
  statement

       ผู้ค้ำประกัน


 • สัญญาเงินกู้ พ70019160
 •      วันที่กู้ 31-08-2560
       วงเงินกู้ 200,000.00 บาท
       เงินต้นคงเหลือ 18,107.00 บาท
  statement

       ผู้ค้ำประกัน


 • สัญญาเงินกู้ พ70019165
 •      วันที่กู้ 15-12-2565
       วงเงินกู้ 600,000.00 บาท
       เงินต้นคงเหลือ 467,273.00 บาท
  statement

       ผู้ค้ำประกัน


 • สัญญาเงินกู้ พ70019362
 •      วันที่กู้ 28-11-2562
       วงเงินกู้ 350,000.00 บาท
       เงินต้นคงเหลือ 151,550.00 บาท
  statement

       ผู้ค้ำประกัน


 • สัญญาเงินกู้ พ70019560
 •      วันที่กู้ 31-08-2560
       วงเงินกู้ 300,000.00 บาท
       เงินต้นคงเหลือ 137,630.00 บาท
  statement

       ผู้ค้ำประกัน


 • สัญญาเงินกู้ พ70019665
 •      วันที่กู้ 29-12-2565
       วงเงินกู้ 80,000.00 บาท
       เงินต้นคงเหลือ 71,596.00 บาท
  statement

       ผู้ค้ำประกัน


 • สัญญาเงินกู้ พ70019960
 •      วันที่กู้ 16-10-2560
       วงเงินกู้ 200,000.00 บาท
       เงินต้นคงเหลือ 90,556.00 บาท
  statement

       ผู้ค้ำประกัน


 • สัญญาเงินกู้ พ70020562
 •      วันที่กู้ 13-12-2562
       วงเงินกู้ 600,000.00 บาท
       เงินต้นคงเหลือ 385,952.00 บาท
  statement

       ผู้ค้ำประกัน


 • สัญญาเงินกู้ พ70020862
 •      วันที่กู้ 19-12-2562
       วงเงินกู้ 600,000.00 บาท
       เงินต้นคงเหลือ 395,362.00 บาท
  statement

       ผู้ค้ำประกัน


 • สัญญาเงินกู้ พ70027260
 •      วันที่กู้ 29-12-2560
       วงเงินกู้ 300,000.00 บาท
       เงินต้นคงเหลือ 124,370.00 บาท
  statement

       ผู้ค้ำประกัน


 • สัญญาเงินกู้ พ80000160
 •      วันที่กู้ 29-12-2560
       วงเงินกู้ 267,710.00 บาท
       เงินต้นคงเหลือ 88,809.00 บาท
  statement

       ผู้ค้ำประกัน


 • สัญญาเงินกู้ พ80000161
 •      วันที่กู้ 31-01-2561
       วงเงินกู้ 92,628.48 บาท
       เงินต้นคงเหลือ 49,039.00 บาท
  statement

       ผู้ค้ำประกัน


 • สัญญาเงินกู้ พ80000163
 •      วันที่กู้ 30-01-2563
       วงเงินกู้ 27,187.00 บาท
       เงินต้นคงเหลือ 687.00 บาท
  statement

       ผู้ค้ำประกัน


 • สัญญาเงินกู้ พ80000164
 •      วันที่กู้ 13-08-2564
       วงเงินกู้ 30,125.50 บาท
       เงินต้นคงเหลือ 14,435.00 บาท
  statement

       ผู้ค้ำประกัน


 • สัญญาเงินกู้ พ80000165
 •      วันที่กู้ 31-01-2565
       วงเงินกู้ 34,821.75 บาท
       เงินต้นคงเหลือ 21,695.00 บาท
  statement

       ผู้ค้ำประกัน


 • สัญญาเงินกู้ พ80000260
 •      วันที่กู้ 29-12-2560
       วงเงินกู้ 216,781.00 บาท
       เงินต้นคงเหลือ 105,650.00 บาท
  statement

       ผู้ค้ำประกัน


 • สัญญาเงินกู้ พ80000261
 •      วันที่กู้ 31-01-2561
       วงเงินกู้ 92,628.48 บาท
       เงินต้นคงเหลือ 52,416.00 บาท
  statement

       ผู้ค้ำประกัน


 • สัญญาเงินกู้ พ80000265
 •      วันที่กู้ 05-04-2565
       วงเงินกู้ 427,906.50 บาท
       เงินต้นคงเหลือ 374,462.00 บาท
  statement

       ผู้ค้ำประกัน


 • สัญญาเงินกู้ พ80000360
 •      วันที่กู้ 29-12-2560
       วงเงินกู้ 232,925.00 บาท
       เงินต้นคงเหลือ 109,968.00 บาท
  statement

       ผู้ค้ำประกัน


 • สัญญาเงินกู้ พ80000364
 •      วันที่กู้ 13-08-2564
       วงเงินกู้ 30,125.50 บาท
       เงินต้นคงเหลือ 14,435.00 บาท
  statement

       ผู้ค้ำประกัน


 • สัญญาเงินกู้ พ80000365
 •      วันที่กู้ 31-05-2565
       วงเงินกู้ 427,906.50 บาท
       เงินต้นคงเหลือ 374,688.00 บาท
  statement

       ผู้ค้ำประกัน


 • สัญญาเงินกู้ พ80000460
 •      วันที่กู้ 29-12-2560
       วงเงินกู้ 114,162.00 บาท
       เงินต้นคงเหลือ 49,153.00 บาท
  statement

       ผู้ค้ำประกัน


 • สัญญาเงินกู้ พ80000461
 •      วันที่กู้ 31-01-2561
       วงเงินกู้ 92,628.50 บาท
       เงินต้นคงเหลือ 55,361.00 บาท
  statement

       ผู้ค้ำประกัน


 • สัญญาเงินกู้ พ80000464
 •      วันที่กู้ 13-08-2564
       วงเงินกู้ 30,125.50 บาท
       เงินต้นคงเหลือ 14,435.00 บาท
  statement

       ผู้ค้ำประกัน


 • สัญญาเงินกู้ พ80000465
 •      วันที่กู้ 19-07-2565
       วงเงินกู้ 120,448.50 บาท
       เงินต้นคงเหลือ 93,886.00 บาท
  statement

       ผู้ค้ำประกัน


 • สัญญาเงินกู้ พ80000560
 •      วันที่กู้ 29-12-2560
       วงเงินกู้ 115,580.00 บาท
       เงินต้นคงเหลือ 51,056.00 บาท
  statement

       ผู้ค้ำประกัน


 • สัญญาเงินกู้ พ80000561
 •      วันที่กู้ 31-01-2561
       วงเงินกู้ 158,920.75 บาท
       เงินต้นคงเหลือ 65,084.00 บาท
  statement

       ผู้ค้ำประกัน


 • สัญญาเงินกู้ พ80000564
 •      วันที่กู้ 16-11-2564
       วงเงินกู้ 35,785.75 บาท
       เงินต้นคงเหลือ 21,817.00 บาท
  statement

       ผู้ค้ำประกัน


 • สัญญาเงินกู้ พ80000565
 •      วันที่กู้ 19-07-2565
       วงเงินกู้ 120,448.50 บาท
       เงินต้นคงเหลือ 93,980.00 บาท
  statement

       ผู้ค้ำประกัน


 • สัญญาเงินกู้ พ80000663
 •      วันที่กู้ 30-07-2563
       วงเงินกู้ 289,888.00 บาท
       เงินต้นคงเหลือ 215,812.00 บาท
  statement

       ผู้ค้ำประกัน


 • สัญญาเงินกู้ พ80000664
 •      วันที่กู้ 16-11-2564
       วงเงินกู้ 35,785.75 บาท
       เงินต้นคงเหลือ 21,817.00 บาท
  statement

       ผู้ค้ำประกัน


 • สัญญาเงินกู้ พ80000665
 •      วันที่กู้ 02-08-2565
       วงเงินกู้ 188,042.00 บาท
       เงินต้นคงเหลือ 167,902.00 บาท
  statement

       ผู้ค้ำประกัน


 • สัญญาเงินกู้ พ80000761
 •      วันที่กู้ 28-02-2561
       วงเงินกู้ 158,736.75 บาท
       เงินต้นคงเหลือ 48,376.00 บาท
  statement

       ผู้ค้ำประกัน


 • สัญญาเงินกู้ พ80000763
 •      วันที่กู้ 30-07-2563
       วงเงินกู้ 333,888.00 บาท
       เงินต้นคงเหลือ 243,858.00 บาท
  statement

       ผู้ค้ำประกัน


 • สัญญาเงินกู้ พ80000764
 •      วันที่กู้ 16-11-2564
       วงเงินกู้ 35,785.75 บาท
       เงินต้นคงเหลือ 15,460.00 บาท
  statement

       ผู้ค้ำประกัน


 • สัญญาเงินกู้ พ80000861
 •      วันที่กู้ 28-02-2561
       วงเงินกู้ 158,736.75 บาท
       เงินต้นคงเหลือ 48,376.00 บาท
  statement

       ผู้ค้ำประกัน


 • สัญญาเงินกู้ พ80000863
 •      วันที่กู้ 10-08-2563
       วงเงินกู้ 253,635.00 บาท
       เงินต้นคงเหลือ 35,304.00 บาท
  statement

       ผู้ค้ำประกัน


 • สัญญาเงินกู้ พ80000865
 •      วันที่กู้ 19-12-2565
       วงเงินกู้ 22,899.80 บาท
       เงินต้นคงเหลือ 13,044.00 บาท
  statement

       ผู้ค้ำประกัน


 • สัญญาเงินกู้ พ80000963
 •      วันที่กู้ 25-12-2563
       วงเงินกู้ 107,000.00 บาท
       เงินต้นคงเหลือ 63,716.00 บาท
  statement

       ผู้ค้ำประกัน


 • สัญญาเงินกู้ พ80000965
 •      วันที่กู้ 19-12-2565
       วงเงินกู้ 22,899.80 บาท
       เงินต้นคงเหลือ 13,044.00 บาท
  statement

       ผู้ค้ำประกัน


 • สัญญาเงินกู้ พ80001064
 •      วันที่กู้ 29-12-2564
       วงเงินกู้ 260,822.25 บาท
       เงินต้นคงเหลือ 206,379.00 บาท
  statement

       ผู้ค้ำประกัน


 • สัญญาเงินกู้ พ80001065
 •      วันที่กู้ 19-12-2565
       วงเงินกู้ 22,899.80 บาท
       เงินต้นคงเหลือ 13,044.00 บาท
  statement

       ผู้ค้ำประกัน


 • สัญญาเงินกู้ พ80001164
 •      วันที่กู้ 29-12-2564
       วงเงินกู้ 152,419.75 บาท
       เงินต้นคงเหลือ 120,957.00 บาท
  statement

       ผู้ค้ำประกัน


 • สัญญาเงินกู้ พ80001265
 •      วันที่กู้ 19-12-2565
       วงเงินกู้ 22,899.80 บาท
       เงินต้นคงเหลือ 13,044.00 บาท
  statement

       ผู้ค้ำประกัน


 • สัญญาเงินกู้ พ80001465
 •      วันที่กู้ 26-12-2565
       วงเงินกู้ 409,659.00 บาท
       เงินต้นคงเหลือ 383,172.00 บาท
  statement

       ผู้ค้ำประกัน


 • สัญญาเงินกู้ พ80001565
 •      วันที่กู้ 26-12-2565
       วงเงินกู้ 409,659.00 บาท
       เงินต้นคงเหลือ 383,172.00 บาท
  statement

       ผู้ค้ำประกัน


 • สัญญาเงินกู้ พ80001665
 •      วันที่กู้ 26-12-2565
       วงเงินกู้ 246,700.50 บาท
       เงินต้นคงเหลือ 231,097.50 บาท
  statement

       ผู้ค้ำประกัน


 • สัญญาเงินกู้ พ80001765
 •      วันที่กู้ 26-12-2565
       วงเงินกู้ 246,700.50 บาท
       เงินต้นคงเหลือ 231,097.50 บาท
  statement

       ผู้ค้ำประกัน


 • สัญญาเงินกู้ พ90000161
 •      วันที่กู้ 06-02-2561
       วงเงินกู้ 300,000.00 บาท
       เงินต้นคงเหลือ 220,771.00 บาท
  statement

       ผู้ค้ำประกัน


 • สัญญาเงินกู้ พ90000164
 •      วันที่กู้ 07-09-2564
       วงเงินกู้ 441,900.00 บาท
       เงินต้นคงเหลือ 385,743.00 บาท
  statement

       ผู้ค้ำประกัน


 • สัญญาเงินกู้ พ90000165
 •      วันที่กู้ 08-03-2565
       วงเงินกู้ 130,000.00 บาท
       เงินต้นคงเหลือ 113,925.00 บาท
  statement

       ผู้ค้ำประกัน


 • สัญญาเงินกู้ พ90000166
 •      วันที่กู้ 26-12-2566
       วงเงินกู้ 1,187,600.00 บาท
       เงินต้นคงเหลือ 1,162,050.00 บาท
  statement

       ผู้ค้ำประกัน


 • สัญญาเงินกู้ พ90000167
 •      วันที่กู้ 14-03-2567
       วงเงินกู้ 99,000.00 บาท
       เงินต้นคงเหลือ 97,666.00 บาท
  statement

       ผู้ค้ำประกัน


 • สัญญาเงินกู้ พ90000260
 •      วันที่กู้ 08-12-2560
       วงเงินกู้ 480,000.00 บาท
       เงินต้นคงเหลือ 290,813.00 บาท
  statement

       ผู้ค้ำประกัน


 • สัญญาเงินกู้ พ90000261
 •      วันที่กู้ 23-02-2561
       วงเงินกู้ 700,000.00 บาท
       เงินต้นคงเหลือ 482,006.00 บาท
  statement

       ผู้ค้ำประกัน


 • สัญญาเงินกู้ พ90000262
 •      วันที่กู้ 12-12-2562
       วงเงินกู้ 150,000.00 บาท
       เงินต้นคงเหลือ 35,411.00 บาท
  statement

       ผู้ค้ำประกัน


 • สัญญาเงินกู้ พ90000267
 •      วันที่กู้ 19-03-2567
       วงเงินกู้ 391,000.00 บาท
       เงินต้นคงเหลือ 387,366.00 บาท
  statement

       ผู้ค้ำประกัน


 • สัญญาเงินกู้ พ90000360
 •      วันที่กู้ 15-12-2560
       วงเงินกู้ 380,000.00 บาท
       เงินต้นคงเหลือ 251,423.00 บาท
  statement

       ผู้ค้ำประกัน


 • สัญญาเงินกู้ พ90000367
 •      วันที่กู้ 30-05-2567
       วงเงินกู้ 500,000.00 บาท
       เงินต้นคงเหลือ 494,399.00 บาท
  statement

       ผู้ค้ำประกัน


 • สัญญาเงินกู้ พ90000661
 •      วันที่กู้ 07-09-2561
       วงเงินกู้ 790,000.00 บาท
       เงินต้นคงเหลือ 336,700.00 บาท
  statement

       ผู้ค้ำประกัน


 • สัญญาเงินกู้ พ90000761
 •      วันที่กู้ 08-10-2561
       วงเงินกู้ 430,000.00 บาท
       เงินต้นคงเหลือ 326,963.00 บาท
  statement

       ผู้ค้ำประกัน


 • สัญญาเงินกู้ พ90000861
 •      วันที่กู้ 28-12-2561
       วงเงินกู้ 100,000.00 บาท
       เงินต้นคงเหลือ 37,312.00 บาท
  statement

       ผู้ค้ำประกัน


 • สัญญาเงินกู้ พพ0000156
 •      วันที่กู้ 15-01-2556
       วงเงินกู้ 1,600,000.00 บาท
       เงินต้นคงเหลือ 318,000.00 บาท
  statement

       ผู้ค้ำประกัน


 • สัญญาเงินกู้ พพ0000255
 •      วันที่กู้ 23-05-2555
       วงเงินกู้ 500,000.00 บาท
       เงินต้นคงเหลือ 87,049.00 บาท
  statement

       ผู้ค้ำประกัน


 • สัญญาเงินกู้ พพ0000355
 •      วันที่กู้ 23-05-2555
       วงเงินกู้ 950,000.00 บาท
       เงินต้นคงเหลือ 382,570.00 บาท
  statement

       ผู้ค้ำประกัน


 • สัญญาเงินกู้ สม0000167
 •      วันที่กู้ 05-01-2567
       วงเงินกู้ 268,000.00 บาท
       เงินต้นคงเหลือ 257,812.00 บาท
  statement

       ผู้ค้ำประกัน


 • สัญญาเงินกู้ สม0000264
 •      วันที่กู้ 07-01-2564
       วงเงินกู้ 150,000.00 บาท
       เงินต้นคงเหลือ 76,000.00 บาท
  statement

       ผู้ค้ำประกัน


 • สัญญาเงินกู้ สม0000266
 •      วันที่กู้ 02-02-2566
       วงเงินกู้ 135,000.00 บาท
       เงินต้นคงเหลือ 50,000.00 บาท
  statement

       ผู้ค้ำประกัน


 • สัญญาเงินกู้ สม0000267
 •      วันที่กู้ 05-01-2567
       วงเงินกู้ 656,000.00 บาท
       เงินต้นคงเหลือ 641,000.00 บาท
  statement

       ผู้ค้ำประกัน


 • สัญญาเงินกู้ สม0000366
 •      วันที่กู้ 16-02-2566
       วงเงินกู้ 244,000.00 บาท
       เงินต้นคงเหลือ 222,411.00 บาท
  statement

       ผู้ค้ำประกัน


 • สัญญาเงินกู้ สม0000367
 •      วันที่กู้ 05-01-2567
       วงเงินกู้ 175,000.00 บาท
       เงินต้นคงเหลือ 160,000.00 บาท
  statement

       ผู้ค้ำประกัน


 • สัญญาเงินกู้ สม0000462
 •      วันที่กู้ 12-02-2562
       วงเงินกู้ 1,500,000.00 บาท
       เงินต้นคงเหลือ 50,000.00 บาท
  statement

       ผู้ค้ำประกัน


 • สัญญาเงินกู้ สม0000466
 •      วันที่กู้ 16-02-2566
       วงเงินกู้ 80,000.00 บาท
       เงินต้นคงเหลือ 16,000.00 บาท
  statement

       ผู้ค้ำประกัน


 • สัญญาเงินกู้ สม0000467
 •      วันที่กู้ 05-01-2567
       วงเงินกู้ 30,000.00 บาท
       เงินต้นคงเหลือ 27,500.00 บาท
  statement

       ผู้ค้ำประกัน


 • สัญญาเงินกู้ สม0000566
 •      วันที่กู้ 16-02-2566
       วงเงินกู้ 155,000.00 บาท
       เงินต้นคงเหลือ 89,677.00 บาท
  statement

       ผู้ค้ำประกัน


 • สัญญาเงินกู้ สม0000567
 •      วันที่กู้ 16-01-2567
       วงเงินกู้ 624,000.00 บาท
       เงินต้นคงเหลือ 615,073.00 บาท
  statement

       ผู้ค้ำประกัน


 • สัญญาเงินกู้ สม0000666
 •      วันที่กู้ 16-02-2566
       วงเงินกู้ 200,000.00 บาท
       เงินต้นคงเหลือ 120,000.00 บาท
  statement

       ผู้ค้ำประกัน


 • สัญญาเงินกู้ สม0000767
 •      วันที่กู้ 16-01-2567
       วงเงินกู้ 14,800.00 บาท
       เงินต้นคงเหลือ 12,300.00 บาท
  statement

       ผู้ค้ำประกัน


 • สัญญาเงินกู้ สม0000865
 •      วันที่กู้ 17-01-2565
       วงเงินกู้ 1,350,000.00 บาท
       เงินต้นคงเหลือ 1,202,850.00 บาท
  statement

       ผู้ค้ำประกัน


 • สัญญาเงินกู้ สม0000866
 •      วันที่กู้ 16-02-2566
       วงเงินกู้ 100,000.00 บาท
       เงินต้นคงเหลือ 84,000.00 บาท
  statement

       ผู้ค้ำประกัน


 • สัญญาเงินกู้ สม0000867
 •      วันที่กู้ 16-01-2567
       วงเงินกู้ 27,400.00 บาท
       เงินต้นคงเหลือ 24,900.00 บาท
  statement

       ผู้ค้ำประกัน


 • สัญญาเงินกู้ สม0000967
 •      วันที่กู้ 16-01-2567
       วงเงินกู้ 1,999,000.00 บาท
       เงินต้นคงเหลือ 1,978,064.00 บาท
  statement

       ผู้ค้ำประกัน


 • สัญญาเงินกู้ สม0001067
 •      วันที่กู้ 16-01-2567
       วงเงินกู้ 1,600,000.00 บาท
       เงินต้นคงเหลือ 1,584,787.00 บาท
  statement

       ผู้ค้ำประกัน


 • สัญญาเงินกู้ สม0001167
 •      วันที่กู้ 16-01-2567
       วงเงินกู้ 260,000.00 บาท
       เงินต้นคงเหลือ 250,000.00 บาท
  statement

       ผู้ค้ำประกัน


 • สัญญาเงินกู้ สม0001258
 •      วันที่กู้ 14-01-2558
       วงเงินกู้ 700,000.00 บาท
       เงินต้นคงเหลือ 355,951.00 บาท
  statement

       ผู้ค้ำประกัน


 • สัญญาเงินกู้ สม0001267
 •      วันที่กู้ 16-01-2567
       วงเงินกู้ 200,000.00 บาท
       เงินต้นคงเหลือ 181,507.00 บาท
  statement

       ผู้ค้ำประกัน


 • สัญญาเงินกู้ สม0001361
 •      วันที่กู้ 31-01-2561
       วงเงินกู้ 1,400,000.00 บาท
       เงินต้นคงเหลือ 827,169.00 บาท
  statement

       ผู้ค้ำประกัน


 • สัญญาเงินกู้ สม0001367
 •      วันที่กู้ 16-01-2567
       วงเงินกู้ 200,000.00 บาท
       เงินต้นคงเหลือ 181,507.00 บาท
  statement

       ผู้ค้ำประกัน


 • สัญญาเงินกู้ สม0001464
 •      วันที่กู้ 29-01-2564
       วงเงินกู้ 750,000.00 บาท
       เงินต้นคงเหลือ 626,799.00 บาท
  statement

       ผู้ค้ำประกัน


 • สัญญาเงินกู้ สม0001466
 •      วันที่กู้ 16-02-2566
       วงเงินกู้ 60,000.00 บาท
       เงินต้นคงเหลือ 28,000.00 บาท
  statement

       ผู้ค้ำประกัน


 • สัญญาเงินกู้ สม0001467
 •      วันที่กู้ 16-01-2567
       วงเงินกู้ 75,000.00 บาท
       เงินต้นคงเหลือ 67,875.00 บาท
  statement

       ผู้ค้ำประกัน


 • สัญญาเงินกู้ สม0001567
 •      วันที่กู้ 19-01-2567
       วงเงินกู้ 530,000.00 บาท
       เงินต้นคงเหลือ 490,000.00 บาท
  statement

       ผู้ค้ำประกัน


 • สัญญาเงินกู้ สม0001665
 •      วันที่กู้ 31-01-2565
       วงเงินกู้ 1,340,000.00 บาท
       เงินต้นคงเหลือ 1,191,072.00 บาท
  statement

       ผู้ค้ำประกัน


 • สัญญาเงินกู้ สม0001667
 •      วันที่กู้ 19-01-2567
       วงเงินกู้ 206,000.00 บาท
       เงินต้นคงเหลือ 201,190.00 บาท
  statement

       ผู้ค้ำประกัน


 • สัญญาเงินกู้ สม0001767
 •      วันที่กู้ 19-01-2567
       วงเงินกู้ 361,000.00 บาท
       เงินต้นคงเหลือ 351,000.00 บาท
  statement

       ผู้ค้ำประกัน


 • สัญญาเงินกู้ สม0001866
 •      วันที่กู้ 28-02-2566
       วงเงินกู้ 740,000.00 บาท
       เงินต้นคงเหลือ 580,000.00 บาท
  statement

       ผู้ค้ำประกัน


 • สัญญาเงินกู้ สม0001966
 •      วันที่กู้ 28-02-2566
       วงเงินกู้ 81,000.00 บาท
       เงินต้นคงเหลือ 65,000.00 บาท
  statement

       ผู้ค้ำประกัน


 • สัญญาเงินกู้ สม0001967
 •      วันที่กู้ 19-01-2567
       วงเงินกู้ 77,300.00 บาท
       เงินต้นคงเหลือ 74,800.00 บาท
  statement

       ผู้ค้ำประกัน


 • สัญญาเงินกู้ สม0002058
 •      วันที่กู้ 27-01-2558
       วงเงินกู้ 490,000.00 บาท
       เงินต้นคงเหลือ 169,700.00 บาท
  statement

       ผู้ค้ำประกัน


 • สัญญาเงินกู้ สม0002067
 •      วันที่กู้ 31-01-2567
       วงเงินกู้ 36,000.00 บาท
       เงินต้นคงเหลือ 26,000.00 บาท
  statement

       ผู้ค้ำประกัน


 • สัญญาเงินกู้ สม0002163
 •      วันที่กู้ 20-02-2563
       วงเงินกู้ 1,350,000.00 บาท
       เงินต้นคงเหลือ 1,082,690.00 บาท
  statement

       ผู้ค้ำประกัน


 • สัญญาเงินกู้ สม0002167
 •      วันที่กู้ 31-01-2567
       วงเงินกู้ 50,000.00 บาท
       เงินต้นคงเหลือ 40,000.00 บาท
  statement

       ผู้ค้ำประกัน


 • สัญญาเงินกู้ สม0002267
 •      วันที่กู้ 31-01-2567
       วงเงินกู้ 1,999,000.00 บาท
       เงินต้นคงเหลือ 1,962,665.00 บาท
  statement

       ผู้ค้ำประกัน


 • สัญญาเงินกู้ สม0002364
 •      วันที่กู้ 29-01-2564
       วงเงินกู้ 1,900,000.00 บาท
       เงินต้นคงเหลือ 1,637,564.00 บาท
  statement

       ผู้ค้ำประกัน


 • สัญญาเงินกู้ สม0002367
 •      วันที่กู้ 31-01-2567
       วงเงินกู้ 1,999,000.00 บาท
       เงินต้นคงเหลือ 1,970,741.00 บาท
  statement

       ผู้ค้ำประกัน


 • สัญญาเงินกู้ สม0002466
 •      วันที่กู้ 28-02-2566
       วงเงินกู้ 200,000.00 บาท
       เงินต้นคงเหลือ 137,934.00 บาท
  statement

       ผู้ค้ำประกัน


 • สัญญาเงินกู้ สม0002467
 •      วันที่กู้ 31-01-2567
       วงเงินกู้ 1,600,000.00 บาท
       เงินต้นคงเหลือ 1,500,000.00 บาท
  statement

       ผู้ค้ำประกัน


 • สัญญาเงินกู้ สม0002565
 •      วันที่กู้ 02-02-2565
       วงเงินกู้ 170,000.00 บาท
       เงินต้นคงเหลือ 83,000.00 บาท
  statement

       ผู้ค้ำประกัน


 • สัญญาเงินกู้ สม0002567
 •      วันที่กู้ 31-01-2567
       วงเงินกู้ 1,500,000.00 บาท
       เงินต้นคงเหลือ 1,482,104.00 บาท
  statement

       ผู้ค้ำประกัน


 • สัญญาเงินกู้ สม0002664
 •      วันที่กู้ 19-02-2564
       วงเงินกู้ 192,000.00 บาท
       เงินต้นคงเหลือ 147,099.00 บาท
  statement

       ผู้ค้ำประกัน


 • สัญญาเงินกู้ สม0002667
 •      วันที่กู้ 31-01-2567
       วงเงินกู้ 200,000.00 บาท
       เงินต้นคงเหลือ 181,024.00 บาท
  statement

       ผู้ค้ำประกัน


 • สัญญาเงินกู้ สม0002767
 •      วันที่กู้ 31-01-2567
       วงเงินกู้ 200,000.00 บาท
       เงินต้นคงเหลือ 181,024.00 บาท
  statement

       ผู้ค้ำประกัน


 • สัญญาเงินกู้ สม0002863
 •      วันที่กู้ 20-02-2563
       วงเงินกู้ 1,680,000.00 บาท
       เงินต้นคงเหลือ 1,418,213.00 บาท
  statement

       ผู้ค้ำประกัน


 • สัญญาเงินกู้ สม0002867
 •      วันที่กู้ 31-01-2567
       วงเงินกู้ 200,000.00 บาท
       เงินต้นคงเหลือ 181,024.00 บาท
  statement

       ผู้ค้ำประกัน


 • สัญญาเงินกู้ สม0002963
 •      วันที่กู้ 20-02-2563
       วงเงินกู้ 1,490,000.00 บาท
       เงินต้นคงเหลือ 1,272,371.00 บาท
  statement

       ผู้ค้ำประกัน


 • สัญญาเงินกู้ สม0002967
 •      วันที่กู้ 31-01-2567
       วงเงินกู้ 200,000.00 บาท
       เงินต้นคงเหลือ 181,024.00 บาท
  statement

       ผู้ค้ำประกัน


 • สัญญาเงินกู้ สม0003066
 •      วันที่กู้ 28-02-2566
       วงเงินกู้ 230,000.00 บาท
       เงินต้นคงเหลือ 190,216.00 บาท
  statement

       ผู้ค้ำประกัน


 • สัญญาเงินกู้ สม0003166
 •      วันที่กู้ 28-02-2566
       วงเงินกู้ 200,000.00 บาท
       เงินต้นคงเหลือ 137,934.00 บาท
  statement

       ผู้ค้ำประกัน


 • สัญญาเงินกู้ สม0003167
 •      วันที่กู้ 19-02-2567
       วงเงินกู้ 440,000.00 บาท
       เงินต้นคงเหลือ 426,000.00 บาท
  statement

       ผู้ค้ำประกัน


 • สัญญาเงินกู้ สม0003265
 •      วันที่กู้ 11-02-2565
       วงเงินกู้ 204,000.00 บาท
       เงินต้นคงเหลือ 162,000.00 บาท
  statement

       ผู้ค้ำประกัน


 • สัญญาเงินกู้ สม0003267
 •      วันที่กู้ 19-02-2567
       วงเงินกู้ 650,000.00 บาท
       เงินต้นคงเหลือ 635,249.00 บาท
  statement

       ผู้ค้ำประกัน


 • สัญญาเงินกู้ สม0003367
 •      วันที่กู้ 19-02-2567
       วงเงินกู้ 200,000.00 บาท
       เงินต้นคงเหลือ 184,000.00 บาท
  statement

       ผู้ค้ำประกัน


 • สัญญาเงินกู้ สม0003467
 •      วันที่กู้ 19-02-2567
       วงเงินกู้ 80,000.00 บาท
       เงินต้นคงเหลือ 74,000.00 บาท
  statement

       ผู้ค้ำประกัน


 • สัญญาเงินกู้ สม0003565
 •      วันที่กู้ 11-02-2565
       วงเงินกู้ 25,200.00 บาท
       เงินต้นคงเหลือ 11,200.00 บาท
  statement

       ผู้ค้ำประกัน


 • สัญญาเงินกู้ สม0003566
 •      วันที่กู้ 28-02-2566
       วงเงินกู้ 1,999,000.00 บาท
       เงินต้นคงเหลือ 1,882,427.00 บาท
  statement

       ผู้ค้ำประกัน


 • สัญญาเงินกู้ สม0003567
 •      วันที่กู้ 19-02-2567
       วงเงินกู้ 130,900.00 บาท
       เงินต้นคงเหลือ 126,900.00 บาท
  statement

       ผู้ค้ำประกัน


 • สัญญาเงินกู้ สม0003667
 •      วันที่กู้ 19-02-2567
       วงเงินกู้ 44,000.00 บาท
       เงินต้นคงเหลือ 40,000.00 บาท
  statement

       ผู้ค้ำประกัน


 • สัญญาเงินกู้ สม0003767
 •      วันที่กู้ 28-02-2567
       วงเงินกู้ 700,000.00 บาท
       เงินต้นคงเหลือ 472,000.00 บาท
  statement

       ผู้ค้ำประกัน


 • สัญญาเงินกู้ สม0003867
 •      วันที่กู้ 28-02-2567
       วงเงินกู้ 252,000.00 บาท
       เงินต้นคงเหลือ 244,000.00 บาท
  statement

       ผู้ค้ำประกัน


 • สัญญาเงินกู้ สม0003965
 •      วันที่กู้ 25-02-2565
       วงเงินกู้ 460,000.00 บาท
       เงินต้นคงเหลือ 124,000.00 บาท
  statement

       ผู้ค้ำประกัน


 • สัญญาเงินกู้ สม0003967
 •      วันที่กู้ 28-02-2567
       วงเงินกู้ 190,000.00 บาท
       เงินต้นคงเหลือ 178,000.00 บาท
  statement

       ผู้ค้ำประกัน


 • สัญญาเงินกู้ สม0004066
 •      วันที่กู้ 28-02-2566
       วงเงินกู้ 75,000.00 บาท
       เงินต้นคงเหลือ 51,104.00 บาท
  statement

       ผู้ค้ำประกัน


 • สัญญาเงินกู้ สม0004067
 •      วันที่กู้ 28-02-2567
       วงเงินกู้ 65,000.00 บาท
       เงินต้นคงเหลือ 61,000.00 บาท
  statement

       ผู้ค้ำประกัน


 • สัญญาเงินกู้ สม0004167
 •      วันที่กู้ 28-02-2567
       วงเงินกู้ 1,999,000.00 บาท
       เงินต้นคงเหลือ 1,972,634.00 บาท
  statement

       ผู้ค้ำประกัน


 • สัญญาเงินกู้ สม0004266
 •      วันที่กู้ 28-02-2566
       วงเงินกู้ 550,000.00 บาท
       เงินต้นคงเหลือ 510,750.00 บาท
  statement

       ผู้ค้ำประกัน


 • สัญญาเงินกู้ สม0004267
 •      วันที่กู้ 28-02-2567
       วงเงินกู้ 1,999,000.00 บาท
       เงินต้นคงเหลือ 1,976,259.00 บาท
  statement

       ผู้ค้ำประกัน


 • สัญญาเงินกู้ สม0004367
 •      วันที่กู้ 28-02-2567
       วงเงินกู้ 1,000,000.00 บาท
       เงินต้นคงเหลือ 985,416.00 บาท
  statement

       ผู้ค้ำประกัน


 • สัญญาเงินกู้ สม0004464
 •      วันที่กู้ 25-02-2564
       วงเงินกู้ 200,000.00 บาท
       เงินต้นคงเหลือ 60,250.00 บาท
  statement

       ผู้ค้ำประกัน


 • สัญญาเงินกู้ สม0004467
 •      วันที่กู้ 28-02-2567
       วงเงินกู้ 1,990,000.00 บาท
       เงินต้นคงเหลือ 1,971,919.00 บาท
  statement

       ผู้ค้ำประกัน


 • สัญญาเงินกู้ สม0004566
 •      วันที่กู้ 08-03-2566
       วงเงินกู้ 69,700.00 บาท
       เงินต้นคงเหลือ 54,700.00 บาท
  statement

       ผู้ค้ำประกัน


 • สัญญาเงินกู้ สม0004567
 •      วันที่กู้ 28-02-2567
       วงเงินกู้ 1,900,000.00 บาท
       เงินต้นคงเหลือ 1,882,604.00 บาท
  statement

       ผู้ค้ำประกัน


 • สัญญาเงินกู้ สม0004667
 •      วันที่กู้ 28-02-2567
       วงเงินกู้ 400,000.00 บาท
       เงินต้นคงเหลือ 381,115.00 บาท
  statement

       ผู้ค้ำประกัน


 • สัญญาเงินกู้ สม0004762
 •      วันที่กู้ 29-03-2562
       วงเงินกู้ 1,750,000.00 บาท
       เงินต้นคงเหลือ 1,253,632.00 บาท
  statement

       ผู้ค้ำประกัน


 • สัญญาเงินกู้ สม0004766
 •      วันที่กู้ 08-03-2566
       วงเงินกู้ 109,000.00 บาท
       เงินต้นคงเหลือ 94,000.00 บาท
  statement

       ผู้ค้ำประกัน


 • สัญญาเงินกู้ สม0004767
 •      วันที่กู้ 28-02-2567
       วงเงินกู้ 750,000.00 บาท
       เงินต้นคงเหลือ 743,090.00 บาท
  statement

       ผู้ค้ำประกัน


 • สัญญาเงินกู้ สม0004862
 •      วันที่กู้ 29-03-2562
       วงเงินกู้ 1,250,000.00 บาท
       เงินต้นคงเหลือ 796,400.00 บาท
  statement

       ผู้ค้ำประกัน


 • สัญญาเงินกู้ สม0004867
 •      วันที่กู้ 28-02-2567
       วงเงินกู้ 1,500,000.00 บาท
       เงินต้นคงเหลือ 1,486,182.00 บาท
  statement

       ผู้ค้ำประกัน


 • สัญญาเงินกู้ สม0004967
 •      วันที่กู้ 28-02-2567
       วงเงินกู้ 950,000.00 บาท
       เงินต้นคงเหลือ 941,301.00 บาท
  statement

       ผู้ค้ำประกัน


 • สัญญาเงินกู้ สม0005067
 •      วันที่กู้ 28-02-2567
       วงเงินกู้ 160,000.00 บาท
       เงินต้นคงเหลือ 147,774.00 บาท
  statement

       ผู้ค้ำประกัน


 • สัญญาเงินกู้ สม0005167
 •      วันที่กู้ 28-02-2567
       วงเงินกู้ 200,000.00 บาท
       เงินต้นคงเหลือ 184,917.00 บาท
  statement

       ผู้ค้ำประกัน


 • สัญญาเงินกู้ สม0005265
 •      วันที่กู้ 25-02-2565
       วงเงินกู้ 700,000.00 บาท
       เงินต้นคงเหลือ 612,310.00 บาท
  statement

       ผู้ค้ำประกัน


 • สัญญาเงินกู้ สม0005267
 •      วันที่กู้ 28-02-2567
       วงเงินกู้ 200,000.00 บาท
       เงินต้นคงเหลือ 184,917.00 บาท
  statement

       ผู้ค้ำประกัน


 • สัญญาเงินกู้ สม0005365
 •      วันที่กู้ 25-02-2565
       วงเงินกู้ 500,000.00 บาท
       เงินต้นคงเหลือ 446,332.00 บาท
  statement

       ผู้ค้ำประกัน


 • สัญญาเงินกู้ สม0005367
 •      วันที่กู้ 28-02-2567
       วงเงินกู้ 200,000.00 บาท
       เงินต้นคงเหลือ 184,917.00 บาท
  statement

       ผู้ค้ำประกัน


 • สัญญาเงินกู้ สม0005467
 •      วันที่กู้ 28-02-2567
       วงเงินกู้ 500,000.00 บาท
       เงินต้นคงเหลือ 469,345.00 บาท
  statement

       ผู้ค้ำประกัน


 • สัญญาเงินกู้ สม0005567
 •      วันที่กู้ 28-02-2567
       วงเงินกู้ 320,000.00 บาท
       เงินต้นคงเหลือ 316,896.00 บาท
  statement

       ผู้ค้ำประกัน


 • สัญญาเงินกู้ สม0005666
 •      วันที่กู้ 30-03-2566
       วงเงินกู้ 350,000.00 บาท
       เงินต้นคงเหลือ 260,000.00 บาท
  statement

       ผู้ค้ำประกัน


 • สัญญาเงินกู้ สม0005667
 •      วันที่กู้ 28-02-2567
       วงเงินกู้ 780,000.00 บาท
       เงินต้นคงเหลือ 772,862.00 บาท
  statement

       ผู้ค้ำประกัน


 • สัญญาเงินกู้ สม0005766
 •      วันที่กู้ 30-03-2566
       วงเงินกู้ 59,000.00 บาท
       เงินต้นคงเหลือ 51,500.00 บาท
  statement

       ผู้ค้ำประกัน


 • สัญญาเงินกู้ สม0005767
 •      วันที่กู้ 28-02-2567
       วงเงินกู้ 800,000.00 บาท
       เงินต้นคงเหลือ 792,441.00 บาท
  statement

       ผู้ค้ำประกัน


 • สัญญาเงินกู้ สม0005867
 •      วันที่กู้ 28-02-2567
       วงเงินกู้ 400,000.00 บาท
       เงินต้นคงเหลือ 396,019.00 บาท
  statement

       ผู้ค้ำประกัน


 • สัญญาเงินกู้ สม0005964
 •      วันที่กู้ 29-03-2564
       วงเงินกู้ 238,000.00 บาท
       เงินต้นคงเหลือ 124,000.00 บาท
  statement

       ผู้ค้ำประกัน


 • สัญญาเงินกู้ สม0005967
 •      วันที่กู้ 28-02-2567
       วงเงินกู้ 600,000.00 บาท
       เงินต้นคงเหลือ 574,492.00 บาท
  statement

       ผู้ค้ำประกัน


 • สัญญาเงินกู้ สม0006067
 •      วันที่กู้ 28-02-2567
       วงเงินกู้ 700,000.00 บาท
       เงินต้นคงเหลือ 693,337.00 บาท
  statement

       ผู้ค้ำประกัน


 • สัญญาเงินกู้ สม0006166
 •      วันที่กู้ 30-03-2566
       วงเงินกู้ 1,999,000.00 บาท
       เงินต้นคงเหลือ 1,890,108.00 บาท
  statement

       ผู้ค้ำประกัน


 • สัญญาเงินกู้ สม0006167
 •      วันที่กู้ 28-02-2567
       วงเงินกู้ 200,000.00 บาท
       เงินต้นคงเหลือ 197,808.00 บาท
  statement

       ผู้ค้ำประกัน


 • สัญญาเงินกู้ สม0006260
 •      วันที่กู้ 14-03-2560
       วงเงินกู้ 700,000.00 บาท
       เงินต้นคงเหลือ 433,573.00 บาท
  statement

       ผู้ค้ำประกัน


 • สัญญาเงินกู้ สม0006264
 •      วันที่กู้ 31-03-2564
       วงเงินกู้ 1,900,000.00 บาท
       เงินต้นคงเหลือ 1,645,167.00 บาท
  statement

       ผู้ค้ำประกัน


 • สัญญาเงินกู้ สม0006266
 •      วันที่กู้ 30-03-2566
       วงเงินกู้ 900,000.00 บาท
       เงินต้นคงเหลือ 850,534.00 บาท
  statement

       ผู้ค้ำประกัน


 • สัญญาเงินกู้ สม0006267
 •      วันที่กู้ 28-02-2567
       วงเงินกู้ 100,000.00 บาท
       เงินต้นคงเหลือ 92,258.00 บาท
  statement

       ผู้ค้ำประกัน


 • สัญญาเงินกู้ สม0006367
 •      วันที่กู้ 28-02-2567
       วงเงินกู้ 200,000.00 บาท
       เงินต้นคงเหลือ 184,917.00 บาท
  statement

       ผู้ค้ำประกัน


 • สัญญาเงินกู้ สม0006466
 •      วันที่กู้ 30-03-2566
       วงเงินกู้ 800,000.00 บาท
       เงินต้นคงเหลือ 755,520.00 บาท
  statement

       ผู้ค้ำประกัน


 • สัญญาเงินกู้ สม0006467
 •      วันที่กู้ 28-02-2567
       วงเงินกู้ 200,000.00 บาท
       เงินต้นคงเหลือ 184,917.00 บาท
  statement

       ผู้ค้ำประกัน


 • สัญญาเงินกู้ สม0006567
 •      วันที่กู้ 08-03-2567
       วงเงินกู้ 180,000.00 บาท
       เงินต้นคงเหลือ 174,000.00 บาท
  statement

       ผู้ค้ำประกัน


 • สัญญาเงินกู้ สม0006663
 •      วันที่กู้ 17-03-2563
       วงเงินกู้ 140,000.00 บาท
       เงินต้นคงเหลือ 86,500.00 บาท
  statement

       ผู้ค้ำประกัน


 • สัญญาเงินกู้ สม0006665
 •      วันที่กู้ 16-03-2565
       วงเงินกู้ 200,000.00 บาท
       เงินต้นคงเหลือ 92,953.00 บาท
  statement

       ผู้ค้ำประกัน


 • สัญญาเงินกู้ สม0006667
 •      วันที่กู้ 08-03-2567
       วงเงินกู้ 60,000.00 บาท
       เงินต้นคงเหลือ 54,000.00 บาท
  statement

       ผู้ค้ำประกัน


 • สัญญาเงินกู้ สม0006759
 •      วันที่กู้ 17-03-2559
       วงเงินกู้ 1,000,000.00 บาท
       เงินต้นคงเหลือ 474,431.00 บาท
  statement

       ผู้ค้ำประกัน


 • สัญญาเงินกู้ สม0006767
 •      วันที่กู้ 08-03-2567
       วงเงินกู้ 169,000.00 บาท
       เงินต้นคงเหลือ 156,941.00 บาท
  statement

       ผู้ค้ำประกัน


 • สัญญาเงินกู้ สม0006867
 •      วันที่กู้ 08-03-2567
       วงเงินกู้ 224,000.00 บาท
       เงินต้นคงเหลือ 219,500.00 บาท
  statement

       ผู้ค้ำประกัน


 • สัญญาเงินกู้ สม0006967
 •      วันที่กู้ 08-03-2567
       วงเงินกู้ 80,000.00 บาท
       เงินต้นคงเหลือ 77,000.00 บาท
  statement

       ผู้ค้ำประกัน


 • สัญญาเงินกู้ สม0007067
 •      วันที่กู้ 08-03-2567
       วงเงินกู้ 49,000.00 บาท
       เงินต้นคงเหลือ 46,000.00 บาท
  statement

       ผู้ค้ำประกัน


 • สัญญาเงินกู้ สม0007167
 •      วันที่กู้ 08-03-2567
       วงเงินกู้ 37,800.00 บาท
       เงินต้นคงเหลือ 34,800.00 บาท
  statement

       ผู้ค้ำประกัน


 • สัญญาเงินกู้ สม0007266
 •      วันที่กู้ 30-03-2566
       วงเงินกู้ 200,000.00 บาท
       เงินต้นคงเหลือ 141,967.00 บาท
  statement

       ผู้ค้ำประกัน


 • สัญญาเงินกู้ สม0007267
 •      วันที่กู้ 14-03-2567
       วงเงินกู้ 680,000.00 บาท
       เงินต้นคงเหลือ 671,000.00 บาท
  statement

       ผู้ค้ำประกัน


 • สัญญาเงินกู้ สม0007367
 •      วันที่กู้ 14-03-2567
       วงเงินกู้ 246,000.00 บาท
       เงินต้นคงเหลือ 240,000.00 บาท
  statement

       ผู้ค้ำประกัน


 • สัญญาเงินกู้ สม0007460
 •      วันที่กู้ 30-03-2560
       วงเงินกู้ 1,000,000.00 บาท
       เงินต้นคงเหลือ 254,697.00 บาท
  statement

       ผู้ค้ำประกัน


 • สัญญาเงินกู้ สม0007467
 •      วันที่กู้ 14-03-2567
       วงเงินกู้ 917,000.00 บาท
       เงินต้นคงเหลือ 905,000.00 บาท
  statement

       ผู้ค้ำประกัน


 • สัญญาเงินกู้ สม0007567
 •      วันที่กู้ 14-03-2567
       วงเงินกู้ 120,000.00 บาท
       เงินต้นคงเหลือ 114,000.00 บาท
  statement

       ผู้ค้ำประกัน


 • สัญญาเงินกู้ สม0007664
 •      วันที่กู้ 21-04-2564
       วงเงินกู้ 800,000.00 บาท
       เงินต้นคงเหลือ 692,222.00 บาท
  statement

       ผู้ค้ำประกัน


 • สัญญาเงินกู้ สม0007666
 •      วันที่กู้ 30-03-2566
       วงเงินกู้ 450,000.00 บาท
       เงินต้นคงเหลือ 25,000.00 บาท
  statement

       ผู้ค้ำประกัน


 • สัญญาเงินกู้ สม0007667
 •      วันที่กู้ 14-03-2567
       วงเงินกู้ 55,800.00 บาท
       เงินต้นคงเหลือ 52,800.00 บาท
  statement

       ผู้ค้ำประกัน


 • สัญญาเงินกู้ สม0007766
 •      วันที่กู้ 30-03-2566
       วงเงินกู้ 1,999,000.00 บาท
       เงินต้นคงเหลือ 1,837,373.00 บาท
  statement

       ผู้ค้ำประกัน


 • สัญญาเงินกู้ สม0007767
 •      วันที่กู้ 14-03-2567
       วงเงินกู้ 1,999,000.00 บาท
       เงินต้นคงเหลือ 1,976,638.00 บาท
  statement

       ผู้ค้ำประกัน


 • สัญญาเงินกู้ สม0007867
 •      วันที่กู้ 14-03-2567
       วงเงินกู้ 1,999,000.00 บาท
       เงินต้นคงเหลือ 1,984,173.00 บาท
  statement

       ผู้ค้ำประกัน


 • สัญญาเงินกู้ สม0007964
 •      วันที่กู้ 21-04-2564
       วงเงินกู้ 310,000.00 บาท
       เงินต้นคงเหลือ 265,886.00 บาท
  statement

       ผู้ค้ำประกัน


 • สัญญาเงินกู้ สม0007967
 •      วันที่กู้ 14-03-2567
       วงเงินกู้ 1,999,000.00 บาท
       เงินต้นคงเหลือ 1,986,284.00 บาท
  statement

       ผู้ค้ำประกัน


 • สัญญาเงินกู้ สม0008067
 •      วันที่กู้ 14-03-2567
       วงเงินกู้ 1,400,000.00 บาท
       เงินต้นคงเหลือ 1,391,955.00 บาท
  statement

       ผู้ค้ำประกัน


 • สัญญาเงินกู้ สม0008165
 •      วันที่กู้ 22-03-2565
       วงเงินกู้ 1,999,000.00 บาท
       เงินต้นคงเหลือ 1,800,070.00 บาท
  statement

       ผู้ค้ำประกัน


 • สัญญาเงินกู้ สม0008167
 •      วันที่กู้ 14-03-2567
       วงเงินกู้ 1,680,000.00 บาท
       เงินต้นคงเหลือ 1,672,754.00 บาท
  statement

       ผู้ค้ำประกัน


 • สัญญาเงินกู้ สม0008264
 •      วันที่กู้ 21-04-2564
       วงเงินกู้ 550,000.00 บาท
       เงินต้นคงเหลือ 469,241.00 บาท
  statement

       ผู้ค้ำประกัน


 • สัญญาเงินกู้ สม0008267
 •      วันที่กู้ 14-03-2567
       วงเงินกู้ 400,000.00 บาท
       เงินต้นคงเหลือ 393,481.00 บาท
  statement

       ผู้ค้ำประกัน


 • สัญญาเงินกู้ สม0008362
 •      วันที่กู้ 05-04-2562
       วงเงินกู้ 1,600,000.00 บาท
       เงินต้นคงเหลือ 1,251,530.00 บาท
  statement

       ผู้ค้ำประกัน


 • สัญญาเงินกู้ สม0008366
 •      วันที่กู้ 31-03-2566
       วงเงินกู้ 44,000.00 บาท
       เงินต้นคงเหลือ 21,500.00 บาท
  statement

       ผู้ค้ำประกัน


 • สัญญาเงินกู้ สม0008367
 •      วันที่กู้ 14-03-2567
       วงเงินกู้ 200,000.00 บาท
       เงินต้นคงเหลือ 194,000.00 บาท
  statement

       ผู้ค้ำประกัน


 • สัญญาเงินกู้ สม0008463
 •      วันที่กู้ 17-03-2563
       วงเงินกู้ 1,070,000.00 บาท
       เงินต้นคงเหลือ 808,710.00 บาท
  statement

       ผู้ค้ำประกัน


 • สัญญาเงินกู้ สม0008466
 •      วันที่กู้ 31-03-2566
       วงเงินกู้ 1,000,000.00 บาท
       เงินต้นคงเหลือ 943,873.00 บาท
  statement

       ผู้ค้ำประกัน


 • สัญญาเงินกู้ สม0008467
 •      วันที่กู้ 14-03-2567
       วงเงินกู้ 200,000.00 บาท
       เงินต้นคงเหลือ 189,205.00 บาท
  statement

       ผู้ค้ำประกัน


 • สัญญาเงินกู้ สม0008565
 •      วันที่กู้ 30-03-2565
       วงเงินกู้ 38,700.00 บาท
       เงินต้นคงเหลือ 11,700.00 บาท
  statement

       ผู้ค้ำประกัน


 • สัญญาเงินกู้ สม0008566
 •      วันที่กู้ 31-03-2566
       วงเงินกู้ 750,000.00 บาท
       เงินต้นคงเหลือ 707,903.00 บาท
  statement

       ผู้ค้ำประกัน


 • สัญญาเงินกู้ สม0008567
 •      วันที่กู้ 14-03-2567
       วงเงินกู้ 200,000.00 บาท
       เงินต้นคงเหลือ 189,205.00 บาท
  statement

       ผู้ค้ำประกัน


 • สัญญาเงินกู้ สม0008662
 •      วันที่กู้ 05-04-2562
       วงเงินกู้ 1,999,000.00 บาท
       เงินต้นคงเหลือ 1,598,041.00 บาท
  statement

       ผู้ค้ำประกัน


 • สัญญาเงินกู้ สม0008664
 •      วันที่กู้ 30-04-2564
       วงเงินกู้ 120,000.00 บาท
       เงินต้นคงเหลือ 61,000.00 บาท
  statement

       ผู้ค้ำประกัน


 • สัญญาเงินกู้ สม0008667
 •      วันที่กู้ 14-03-2567
       วงเงินกู้ 200,000.00 บาท
       เงินต้นคงเหลือ 189,205.00 บาท
  statement

       ผู้ค้ำประกัน


 • สัญญาเงินกู้ สม0008767
 •      วันที่กู้ 14-03-2567
       วงเงินกู้ 200,000.00 บาท
       เงินต้นคงเหลือ 189,205.00 บาท
  statement

       ผู้ค้ำประกัน


 • สัญญาเงินกู้ สม0008862
 •      วันที่กู้ 05-04-2562
       วงเงินกู้ 1,950,000.00 บาท
       เงินต้นคงเหลือ 1,275,131.00 บาท
  statement

       ผู้ค้ำประกัน


 • สัญญาเงินกู้ สม0008865
 •      วันที่กู้ 30-03-2565
       วงเงินกู้ 1,999,000.00 บาท
       เงินต้นคงเหลือ 1,613,250.00 บาท
  statement

       ผู้ค้ำประกัน


 • สัญญาเงินกู้ สม0008867
 •      วันที่กู้ 14-03-2567
       วงเงินกู้ 200,000.00 บาท
       เงินต้นคงเหลือ 189,205.00 บาท
  statement

       ผู้ค้ำประกัน


 • สัญญาเงินกู้ สม0008964
 •      วันที่กู้ 30-04-2564
       วงเงินกู้ 200,000.00 บาท
       เงินต้นคงเหลือ 44,479.00 บาท
  statement

       ผู้ค้ำประกัน


 • สัญญาเงินกู้ สม0008966
 •      วันที่กู้ 31-03-2566
       วงเงินกู้ 62,500.00 บาท
       เงินต้นคงเหลือ 43,872.00 บาท
  statement

       ผู้ค้ำประกัน


 • สัญญาเงินกู้ สม0008967
 •      วันที่กู้ 14-03-2567
       วงเงินกู้ 200,000.00 บาท
       เงินต้นคงเหลือ 189,205.00 บาท
  statement

       ผู้ค้ำประกัน


 • สัญญาเงินกู้ สม0009066
 •      วันที่กู้ 31-03-2566
       วงเงินกู้ 62,500.00 บาท
       เงินต้นคงเหลือ 43,872.00 บาท
  statement

       ผู้ค้ำประกัน


 • สัญญาเงินกู้ สม0009067
 •      วันที่กู้ 14-03-2567
       วงเงินกู้ 100,000.00 บาท
       เงินต้นคงเหลือ 94,452.00 บาท
  statement

       ผู้ค้ำประกัน


 • สัญญาเงินกู้ สม0009163
 •      วันที่กู้ 26-03-2563
       วงเงินกู้ 1,690,000.00 บาท
       เงินต้นคงเหลือ 1,387,122.00 บาท
  statement

       ผู้ค้ำประกัน


 • สัญญาเงินกู้ สม0009167
 •      วันที่กู้ 14-03-2567
       วงเงินกู้ 1,000,000.00 บาท
       เงินต้นคงเหลือ 995,458.00 บาท
  statement

       ผู้ค้ำประกัน


 • สัญญาเงินกู้ สม0009266
 •      วันที่กู้ 31-03-2566
       วงเงินกู้ 37,500.00 บาท
       เงินต้นคงเหลือ 26,322.00 บาท
  statement

       ผู้ค้ำประกัน


 • สัญญาเงินกู้ สม0009267
 •      วันที่กู้ 14-03-2567
       วงเงินกู้ 1,300,000.00 บาท
       เงินต้นคงเหลือ 1,291,775.00 บาท
  statement

       ผู้ค้ำประกัน


 • สัญญาเงินกู้ สม0009365
 •      วันที่กู้ 30-03-2565
       วงเงินกู้ 200,000.00 บาท
       เงินต้นคงเหลือ 170,065.00 บาท
  statement

       ผู้ค้ำประกัน


 • สัญญาเงินกู้ สม0009367
 •      วันที่กู้ 14-03-2567
       วงเงินกู้ 200,000.00 บาท
       เงินต้นคงเหลือ 189,205.00 บาท
  statement

       ผู้ค้ำประกัน


 • สัญญาเงินกู้ สม0009467
 •      วันที่กู้ 14-03-2567
       วงเงินกู้ 200,000.00 บาท
       เงินต้นคงเหลือ 189,205.00 บาท
  statement

       ผู้ค้ำประกัน


 • สัญญาเงินกู้ สม0009567
 •      วันที่กู้ 14-03-2567
       วงเงินกู้ 800,000.00 บาท
       เงินต้นคงเหลือ 795,402.00 บาท
  statement

       ผู้ค้ำประกัน


 • สัญญาเงินกู้ สม0009666
 •      วันที่กู้ 31-03-2566
       วงเงินกู้ 86,800.00 บาท
       เงินต้นคงเหลือ 71,800.00 บาท
  statement

       ผู้ค้ำประกัน


 • สัญญาเงินกู้ สม0009667
 •      วันที่กู้ 14-03-2567
       วงเงินกู้ 800,000.00 บาท
       เงินต้นคงเหลือ 796,306.00 บาท
  statement

       ผู้ค้ำประกัน


 • สัญญาเงินกู้ สม0009767
 •      วันที่กู้ 14-03-2567
       วงเงินกู้ 200,000.00 บาท
       เงินต้นคงเหลือ 189,205.00 บาท
  statement

       ผู้ค้ำประกัน


 • สัญญาเงินกู้ สม0009867
 •      วันที่กู้ 14-03-2567
       วงเงินกู้ 125,000.00 บาท
       เงินต้นคงเหลือ 118,066.00 บาท
  statement

       ผู้ค้ำประกัน


 • สัญญาเงินกู้ สม0009963
 •      วันที่กู้ 31-03-2563
       วงเงินกู้ 1,000,000.00 บาท
       เงินต้นคงเหลือ 777,137.00 บาท
  statement

       ผู้ค้ำประกัน


 • สัญญาเงินกู้ สม0009967
 •      วันที่กู้ 14-03-2567
       วงเงินกู้ 100,000.00 บาท
       เงินต้นคงเหลือ 94,452.00 บาท
  statement

       ผู้ค้ำประกัน


 • สัญญาเงินกู้ สม0010063
 •      วันที่กู้ 31-03-2563
       วงเงินกู้ 900,000.00 บาท
       เงินต้นคงเหลือ 656,664.00 บาท
  statement

       ผู้ค้ำประกัน


 • สัญญาเงินกู้ สม0010067
 •      วันที่กู้ 14-03-2567
       วงเงินกู้ 200,000.00 บาท
       เงินต้นคงเหลือ 189,205.00 บาท
  statement

       ผู้ค้ำประกัน


 • สัญญาเงินกู้ สม0010167
 •      วันที่กู้ 14-03-2567
       วงเงินกู้ 470,000.00 บาท
       เงินต้นคงเหลือ 467,375.00 บาท
  statement

       ผู้ค้ำประกัน


 • สัญญาเงินกู้ สม0010262
 •      วันที่กู้ 30-04-2562
       วงเงินกู้ 1,000,000.00 บาท
       เงินต้นคงเหลือ 666,820.00 บาท
  statement

       ผู้ค้ำประกัน


 • สัญญาเงินกู้ สม0010263
 •      วันที่กู้ 31-03-2563
       วงเงินกู้ 600,000.00 บาท
       เงินต้นคงเหลือ 35,055.00 บาท
  statement

       ผู้ค้ำประกัน


 • สัญญาเงินกู้ สม0010265
 •      วันที่กู้ 08-04-2565
       วงเงินกู้ 1,990,000.00 บาท
       เงินต้นคงเหลือ 1,794,253.00 บาท
  statement

       ผู้ค้ำประกัน


 • สัญญาเงินกู้ สม0010266
 •      วันที่กู้ 05-04-2566
       วงเงินกู้ 186,000.00 บาท
       เงินต้นคงเหลือ 170,600.00 บาท
  statement

       ผู้ค้ำประกัน


 • สัญญาเงินกู้ สม0010267
 •      วันที่กู้ 14-03-2567
       วงเงินกู้ 400,000.00 บาท
       เงินต้นคงเหลือ 397,701.00 บาท
  statement

       ผู้ค้ำประกัน


 • สัญญาเงินกู้ สม0010366
 •      วันที่กู้ 05-04-2566
       วงเงินกู้ 380,000.00 บาท
       เงินต้นคงเหลือ 345,000.00 บาท
  statement

       ผู้ค้ำประกัน


 • สัญญาเงินกู้ สม0010367
 •      วันที่กู้ 19-03-2567
       วงเงินกู้ 425,000.00 บาท
       เงินต้นคงเหลือ 407,000.00 บาท
  statement

       ผู้ค้ำประกัน


 • สัญญาเงินกู้ สม0010467
 •      วันที่กู้ 19-03-2567
       วงเงินกู้ 31,900.00 บาท
       เงินต้นคงเหลือ 30,400.00 บาท
  statement

       ผู้ค้ำประกัน


 • สัญญาเงินกู้ สม0010560
 •      วันที่กู้ 28-04-2560
       วงเงินกู้ 1,290,000.00 บาท
       เงินต้นคงเหลือ 399,426.00 บาท
  statement

       ผู้ค้ำประกัน


 • สัญญาเงินกู้ สม0010567
 •      วันที่กู้ 19-03-2567
       วงเงินกู้ 20,000.00 บาท
       เงินต้นคงเหลือ 18,500.00 บาท
  statement

       ผู้ค้ำประกัน


 • สัญญาเงินกู้ สม0010667
 •      วันที่กู้ 29-03-2567
       วงเงินกู้ 110,000.00 บาท
       เงินต้นคงเหลือ 96,521.00 บาท
  statement

       ผู้ค้ำประกัน


 • สัญญาเงินกู้ สม0010766
 •      วันที่กู้ 05-04-2566
       วงเงินกู้ 58,900.00 บาท
       เงินต้นคงเหลือ 16,900.00 บาท
  statement

       ผู้ค้ำประกัน


 • สัญญาเงินกู้ สม0010767
 •      วันที่กู้ 29-03-2567
       วงเงินกู้ 1,500,000.00 บาท
       เงินต้นคงเหลือ 1,489,760.00 บาท
  statement

       ผู้ค้ำประกัน


 • สัญญาเงินกู้ สม0010861
 •      วันที่กู้ 27-04-2561
       วงเงินกู้ 350,000.00 บาท
       เงินต้นคงเหลือ 3,875.00 บาท
  statement

       ผู้ค้ำประกัน


 • สัญญาเงินกู้ สม0010867
 •      วันที่กู้ 29-03-2567
       วงเงินกู้ 200,000.00 บาท
       เงินต้นคงเหลือ 188,728.00 บาท
  statement

       ผู้ค้ำประกัน


 • สัญญาเงินกู้ สม0010967
 •      วันที่กู้ 29-03-2567
       วงเงินกู้ 200,000.00 บาท
       เงินต้นคงเหลือ 188,728.00 บาท
  statement

       ผู้ค้ำประกัน


 • สัญญาเงินกู้ สม0011067
 •      วันที่กู้ 29-03-2567
       วงเงินกู้ 200,000.00 บาท
       เงินต้นคงเหลือ 188,728.00 บาท
  statement

       ผู้ค้ำประกัน


 • สัญญาเงินกู้ สม0011160
 •      วันที่กู้ 28-04-2560
       วงเงินกู้ 900,000.00 บาท
       เงินต้นคงเหลือ 252,204.00 บาท
  statement

       ผู้ค้ำประกัน


 • สัญญาเงินกู้ สม0011166
 •      วันที่กู้ 05-04-2566
       วงเงินกู้ 1,800,000.00 บาท
       เงินต้นคงเหลือ 1,714,378.00 บาท
  statement

       ผู้ค้ำประกัน


 • สัญญาเงินกู้ สม0011167
 •      วันที่กู้ 29-03-2567
       วงเงินกู้ 200,000.00 บาท
       เงินต้นคงเหลือ 188,728.00 บาท
  statement

       ผู้ค้ำประกัน


 • สัญญาเงินกู้ สม0011260
 •      วันที่กู้ 28-04-2560
       วงเงินกู้ 1,200,000.00 บาท
       เงินต้นคงเหลือ 365,294.00 บาท
  statement

       ผู้ค้ำประกัน


 • สัญญาเงินกู้ สม0011267
 •      วันที่กู้ 29-03-2567
       วงเงินกู้ 400,000.00 บาท
       เงินต้นคงเหลือ 396,748.00 บาท
  statement

       ผู้ค้ำประกัน


 • สัญญาเงินกู้ สม0011364
 •      วันที่กู้ 31-05-2564
       วงเงินกู้ 1,400,000.00 บาท
       เงินต้นคงเหลือ 1,165,946.00 บาท
  statement

       ผู้ค้ำประกัน


 • สัญญาเงินกู้ สม0011365
 •      วันที่กู้ 11-04-2565
       วงเงินกู้ 700,000.00 บาท
       เงินต้นคงเหลือ 466,000.00 บาท
  statement

       ผู้ค้ำประกัน


 • สัญญาเงินกู้ สม0011367
 •      วันที่กู้ 29-03-2567
       วงเงินกู้ 1,999,000.00 บาท
       เงินต้นคงเหลือ 1,980,912.00 บาท
  statement

       ผู้ค้ำประกัน


 • สัญญาเงินกู้ สม0011460
 •      วันที่กู้ 28-04-2560
       วงเงินกู้ 1,000,000.00 บาท
       เงินต้นคงเหลือ 592,512.00 บาท
  statement

       ผู้ค้ำประกัน


 • สัญญาเงินกู้ สม0011466
 •      วันที่กู้ 05-04-2566
       วงเงินกู้ 200,000.00 บาท
       เงินต้นคงเหลือ 146,786.00 บาท
  statement

       ผู้ค้ำประกัน


 • สัญญาเงินกู้ สม0011467
 •      วันที่กู้ 29-03-2567
       วงเงินกู้ 1,999,000.00 บาท
       เงินต้นคงเหลือ 1,977,897.00 บาท
  statement

       ผู้ค้ำประกัน


 • สัญญาเงินกู้ สม0011560
 •      วันที่กู้ 28-04-2560
       วงเงินกู้ 1,420,000.00 บาท
       เงินต้นคงเหลือ 677,432.00 บาท
  statement

       ผู้ค้ำประกัน


 • สัญญาเงินกู้ สม0011564
 •      วันที่กู้ 31-05-2564
       วงเงินกู้ 1,400,000.00 บาท
       เงินต้นคงเหลือ 1,215,744.00 บาท
  statement

       ผู้ค้ำประกัน


 • สัญญาเงินกู้ สม0011566
 •      วันที่กู้ 05-04-2566
       วงเงินกู้ 800,000.00 บาท
       เงินต้นคงเหลือ 737,000.00 บาท
  statement

       ผู้ค้ำประกัน


 • สัญญาเงินกู้ สม0011567
 •      วันที่กู้ 29-03-2567
       วงเงินกู้ 650,000.00 บาท
       เงินต้นคงเหลือ 637,706.00 บาท
  statement

       ผู้ค้ำประกัน


 • สัญญาเงินกู้ สม0011660
 •      วันที่กู้ 28-04-2560
       วงเงินกู้ 950,000.00 บาท
       เงินต้นคงเหลือ 526,000.00 บาท
  statement

       ผู้ค้ำประกัน


 • สัญญาเงินกู้ สม0011666
 •      วันที่กู้ 05-04-2566
       วงเงินกู้ 460,000.00 บาท
       เงินต้นคงเหลือ 437,227.00 บาท
  statement

       ผู้ค้ำประกัน


 • สัญญาเงินกู้ สม0011667
 •      วันที่กู้ 26-04-2567
       วงเงินกู้ 137,000.00 บาท
       เงินต้นคงเหลือ 127,000.00 บาท
  statement

       ผู้ค้ำประกัน


 • สัญญาเงินกู้ สม0011763
 •      วันที่กู้ 15-04-2563
       วงเงินกู้ 890,000.00 บาท
       เงินต้นคงเหลือ 605,847.00 บาท
  statement

       ผู้ค้ำประกัน


 • สัญญาเงินกู้ สม0011766
 •      วันที่กู้ 05-04-2566
       วงเงินกู้ 150,000.00 บาท
       เงินต้นคงเหลือ 75,000.00 บาท
  statement

       ผู้ค้ำประกัน


 • สัญญาเงินกู้ สม0011767
 •      วันที่กู้ 26-04-2567
       วงเงินกู้ 600,000.00 บาท
       เงินต้นคงเหลือ 580,000.00 บาท
  statement

       ผู้ค้ำประกัน


 • สัญญาเงินกู้ สม0011860
 •      วันที่กู้ 28-04-2560
       วงเงินกู้ 1,300,000.00 บาท
       เงินต้นคงเหลือ 400,946.00 บาท
  statement

       ผู้ค้ำประกัน


 • สัญญาเงินกู้ สม0011867
 •      วันที่กู้ 26-04-2567
       วงเงินกู้ 260,000.00 บาท
       เงินต้นคงเหลือ 258,614.00 บาท
  statement

       ผู้ค้ำประกัน


 • สัญญาเงินกู้ สม0011961
 •      วันที่กู้ 30-04-2561
       วงเงินกู้ 530,000.00 บาท
       เงินต้นคงเหลือ 373,088.00 บาท
  statement

       ผู้ค้ำประกัน


 • สัญญาเงินกู้ สม0011965
 •      วันที่กู้ 28-04-2565
       วงเงินกู้ 1,990,000.00 บาท
       เงินต้นคงเหลือ 1,792,709.00 บาท
  statement

       ผู้ค้ำประกัน


 • สัญญาเงินกู้ สม0011966
 •      วันที่กู้ 18-04-2566
       วงเงินกู้ 126,000.00 บาท
       เงินต้นคงเหลือ 98,000.00 บาท
  statement

       ผู้ค้ำประกัน


 • สัญญาเงินกู้ สม0011967
 •      วันที่กู้ 26-04-2567
       วงเงินกู้ 200,000.00 บาท
       เงินต้นคงเหลือ 180,000.00 บาท
  statement

       ผู้ค้ำประกัน


 • สัญญาเงินกู้ สม0012066
 •      วันที่กู้ 18-04-2566
       วงเงินกู้ 124,000.00 บาท
       เงินต้นคงเหลือ 54,000.00 บาท
  statement

       ผู้ค้ำประกัน


 • สัญญาเงินกู้ สม0012067
 •      วันที่กู้ 26-04-2567
       วงเงินกู้ 238,000.00 บาท
       เงินต้นคงเหลือ 234,386.00 บาท
  statement

       ผู้ค้ำประกัน


 • สัญญาเงินกู้ สม0012167
 •      วันที่กู้ 26-04-2567
       วงเงินกู้ 191,000.00 บาท
       เงินต้นคงเหลือ 189,000.00 บาท
  statement

       ผู้ค้ำประกัน


 • สัญญาเงินกู้ สม0012265
 •      วันที่กู้ 28-04-2565
       วงเงินกู้ 200,000.00 บาท
       เงินต้นคงเหลือ 96,737.00 บาท
  statement

       ผู้ค้ำประกัน


 • สัญญาเงินกู้ สม0012267
 •      วันที่กู้ 26-04-2567
       วงเงินกู้ 236,000.00 บาท
       เงินต้นคงเหลือ 230,000.00 บาท
  statement

       ผู้ค้ำประกัน


 • สัญญาเงินกู้ สม0012366
 •      วันที่กู้ 27-04-2566
       วงเงินกู้ 507,000.00 บาท
       เงินต้นคงเหลือ 197,000.00 บาท
  statement

       ผู้ค้ำประกัน


 • สัญญาเงินกู้ สม0012367
 •      วันที่กู้ 26-04-2567
       วงเงินกู้ 184,000.00 บาท
       เงินต้นคงเหลือ 179,842.00 บาท
  statement

       ผู้ค้ำประกัน


 • สัญญาเงินกู้ สม0012462
 •      วันที่กู้ 16-05-2562
       วงเงินกู้ 108,000.00 บาท
       เงินต้นคงเหลือ 53,000.00 บาท
  statement

       ผู้ค้ำประกัน


 • สัญญาเงินกู้ สม0012467
 •      วันที่กู้ 26-04-2567
       วงเงินกู้ 151,000.00 บาท
       เงินต้นคงเหลือ 148,514.00 บาท
  statement

       ผู้ค้ำประกัน


 • สัญญาเงินกู้ สม0012566
 •      วันที่กู้ 27-04-2566
       วงเงินกู้ 1,462,000.00 บาท
       เงินต้นคงเหลือ 1,352,240.00 บาท
  statement

       ผู้ค้ำประกัน


 • สัญญาเงินกู้ สม0012567
 •      วันที่กู้ 26-04-2567
       วงเงินกู้ 120,000.00 บาท
       เงินต้นคงเหลือ 114,000.00 บาท
  statement

       ผู้ค้ำประกัน


 • สัญญาเงินกู้ สม0012667
 •      วันที่กู้ 26-04-2567
       วงเงินกู้ 210,000.00 บาท
       เงินต้นคงเหลือ 202,095.00 บาท
  statement

       ผู้ค้ำประกัน


 • สัญญาเงินกู้ สม0012762
 •      วันที่กู้ 16-05-2562
       วงเงินกู้ 800,000.00 บาท
       เงินต้นคงเหลือ 254,083.00 บาท
  statement

       ผู้ค้ำประกัน


 • สัญญาเงินกู้ สม0012765
 •      วันที่กู้ 28-04-2565
       วงเงินกู้ 600,000.00 บาท
       เงินต้นคงเหลือ 541,485.00 บาท
  statement

       ผู้ค้ำประกัน


 • สัญญาเงินกู้ สม0012766
 •      วันที่กู้ 27-04-2566
       วงเงินกู้ 40,000.00 บาท
       เงินต้นคงเหลือ 12,000.00 บาท
  statement

       ผู้ค้ำประกัน


 • สัญญาเงินกู้ สม0012767
 •      วันที่กู้ 26-04-2567
       วงเงินกู้ 450,000.00 บาท
       เงินต้นคงเหลือ 410,000.00 บาท
  statement

       ผู้ค้ำประกัน


 • สัญญาเงินกู้ สม0012866
 •      วันที่กู้ 27-04-2566
       วงเงินกู้ 1,999,000.00 บาท
       เงินต้นคงเหลือ 1,898,423.00 บาท
  statement

       ผู้ค้ำประกัน


 • สัญญาเงินกู้ สม0012867
 •      วันที่กู้ 26-04-2567
       วงเงินกู้ 470,000.00 บาท
       เงินต้นคงเหลือ 466,722.00 บาท
  statement

       ผู้ค้ำประกัน


 • สัญญาเงินกู้ สม0012958
 •      วันที่กู้ 30-04-2558
       วงเงินกู้ 480,000.00 บาท
       เงินต้นคงเหลือ 199,200.00 บาท
  statement

       ผู้ค้ำประกัน


 • สัญญาเงินกู้ สม0012964
 •      วันที่กู้ 17-06-2564
       วงเงินกู้ 1,000,000.00 บาท
       เงินต้นคงเหลือ 794,643.00 บาท
  statement

       ผู้ค้ำประกัน


 • สัญญาเงินกู้ สม0012966
 •      วันที่กู้ 27-04-2566
       วงเงินกู้ 800,000.00 บาท
       เงินต้นคงเหลือ 711,275.00 บาท
  statement

       ผู้ค้ำประกัน


 • สัญญาเงินกู้ สม0012967
 •      วันที่กู้ 26-04-2567
       วงเงินกู้ 299,000.00 บาท
       เงินต้นคงเหลือ 295,600.00 บาท
  statement

       ผู้ค้ำประกัน


 • สัญญาเงินกู้ สม0013063
 •      วันที่กู้ 30-04-2563
       วงเงินกู้ 680,000.00 บาท
       เงินต้นคงเหลือ 238,646.00 บาท
  statement

       ผู้ค้ำประกัน


 • สัญญาเงินกู้ สม0013067
 •      วันที่กู้ 26-04-2567
       วงเงินกู้ 116,000.00 บาท
       เงินต้นคงเหลือ 114,000.00 บาท
  statement

       ผู้ค้ำประกัน


 • สัญญาเงินกู้ สม0013163
 •      วันที่กู้ 30-04-2563
       วงเงินกู้ 1,999,000.00 บาท
       เงินต้นคงเหลือ 1,702,876.00 บาท
  statement

       ผู้ค้ำประกัน


 • สัญญาเงินกู้ สม0013167
 •      วันที่กู้ 26-04-2567
       วงเงินกู้ 150,000.00 บาท
       เงินต้นคงเหลือ 138,000.00 บาท
  statement

       ผู้ค้ำประกัน


 • สัญญาเงินกู้ สม0013264
 •      วันที่กู้ 30-06-2564
       วงเงินกู้ 46,800.00 บาท
       เงินต้นคงเหลือ 10,800.00 บาท
  statement

       ผู้ค้ำประกัน


 • สัญญาเงินกู้ สม0013266
 •      วันที่กู้ 27-04-2566
       วงเงินกู้ 1,999,000.00 บาท
       เงินต้นคงเหลือ 1,898,423.00 บาท
  statement

       ผู้ค้ำประกัน


 • สัญญาเงินกู้ สม0013267
 •      วันที่กู้ 26-04-2567
       วงเงินกู้ 31,000.00 บาท
       เงินต้นคงเหลือ 28,400.00 บาท
  statement

       ผู้ค้ำประกัน


 • สัญญาเงินกู้ สม0013362
 •      วันที่กู้ 16-05-2562
       วงเงินกู้ 540,000.00 บาท
       เงินต้นคงเหลือ 421,805.00 บาท
  statement

       ผู้ค้ำประกัน


 • สัญญาเงินกู้ สม0013366
 •      วันที่กู้ 27-04-2566
       วงเงินกู้ 1,999,000.00 บาท
       เงินต้นคงเหลือ 1,898,423.00 บาท
  statement

       ผู้ค้ำประกัน


 • สัญญาเงินกู้ สม0013367
 •      วันที่กู้ 26-04-2567
       วงเงินกู้ 82,000.00 บาท
       เงินต้นคงเหลือ 77,400.00 บาท
  statement

       ผู้ค้ำประกัน


 • สัญญาเงินกู้ สม0013466
 •      วันที่กู้ 27-04-2566
       วงเงินกู้ 200,000.00 บาท
       เงินต้นคงเหลือ 146,050.00 บาท
  statement

       ผู้ค้ำประกัน


 • สัญญาเงินกู้ สม0013467
 •      วันที่กู้ 26-04-2567
       วงเงินกู้ 48,600.00 บาท
       เงินต้นคงเหลือ 46,600.00 บาท
  statement

       ผู้ค้ำประกัน


 • สัญญาเงินกู้ สม0013563
 •      วันที่กู้ 30-04-2563
       วงเงินกู้ 900,000.00 บาท
       เงินต้นคงเหลือ 739,619.00 บาท
  statement

       ผู้ค้ำประกัน


 • สัญญาเงินกู้ สม0013564
 •      วันที่กู้ 30-06-2564
       วงเงินกู้ 1,400,000.00 บาท
       เงินต้นคงเหลือ 500,000.00 บาท
  statement

       ผู้ค้ำประกัน


 • สัญญาเงินกู้ สม0013565
 •      วันที่กู้ 29-04-2565
       วงเงินกู้ 1,400,000.00 บาท
       เงินต้นคงเหลือ 950,286.00 บาท
  statement

       ผู้ค้ำประกัน


 • สัญญาเงินกู้ สม0013567
 •      วันที่กู้ 26-04-2567
       วงเงินกู้ 34,600.00 บาท
       เงินต้นคงเหลือ 33,600.00 บาท
  statement

       ผู้ค้ำประกัน


 • สัญญาเงินกู้ สม0013667
 •      วันที่กู้ 26-04-2567
       วงเงินกู้ 18,900.00 บาท
       เงินต้นคงเหลือ 17,900.00 บาท
  statement

       ผู้ค้ำประกัน


 • สัญญาเงินกู้ สม0013766
 •      วันที่กู้ 27-04-2566
       วงเงินกู้ 100,000.00 บาท
       เงินต้นคงเหลือ 72,302.00 บาท
  statement

       ผู้ค้ำประกัน


 • สัญญาเงินกู้ สม0013767
 •      วันที่กู้ 30-04-2567
       วงเงินกู้ 228,000.00 บาท
       เงินต้นคงเหลือ 226,149.00 บาท
  statement

       ผู้ค้ำประกัน


 • สัญญาเงินกู้ สม0013867
 •      วันที่กู้ 30-04-2567
       วงเงินกู้ 200,000.00 บาท
       เงินต้นคงเหลือ 190,000.00 บาท
  statement

       ผู้ค้ำประกัน


 • สัญญาเงินกู้ สม0013966
 •      วันที่กู้ 28-04-2566
       วงเงินกู้ 200,000.00 บาท
       เงินต้นคงเหลือ 60,000.00 บาท
  statement

       ผู้ค้ำประกัน


 • สัญญาเงินกู้ สม0013967
 •      วันที่กู้ 30-04-2567
       วงเงินกู้ 155,000.00 บาท
       เงินต้นคงเหลือ 154,062.00 บาท
  statement

       ผู้ค้ำประกัน


 • สัญญาเงินกู้ สม0014060
 •      วันที่กู้ 15-05-2560
       วงเงินกู้ 700,000.00 บาท
       เงินต้นคงเหลือ 238,756.00 บาท
  statement

       ผู้ค้ำประกัน


 • สัญญาเงินกู้ สม0014067
 •      วันที่กู้ 30-04-2567
       วงเงินกู้ 94,500.00 บาท
       เงินต้นคงเหลือ 92,500.00 บาท
  statement

       ผู้ค้ำประกัน


 • สัญญาเงินกู้ สม0014167
 •      วันที่กู้ 30-04-2567
       วงเงินกู้ 121,500.00 บาท
       เงินต้นคงเหลือ 117,500.00 บาท
  statement

       ผู้ค้ำประกัน


 • สัญญาเงินกู้ สม0014263
 •      วันที่กู้ 30-04-2563
       วงเงินกู้ 1,990,000.00 บาท
       เงินต้นคงเหลือ 1,347,125.00 บาท
  statement

       ผู้ค้ำประกัน


 • สัญญาเงินกู้ สม0014267
 •      วันที่กู้ 30-04-2567
       วงเงินกู้ 1,900,000.00 บาท
       เงินต้นคงเหลือ 1,876,000.00 บาท
  statement

       ผู้ค้ำประกัน


 • สัญญาเงินกู้ สม0014363
 •      วันที่กู้ 30-04-2563
       วงเงินกู้ 1,900,000.00 บาท
       เงินต้นคงเหลือ 948,248.00 บาท
  statement

       ผู้ค้ำประกัน


 • สัญญาเงินกู้ สม0014367
 •      วันที่กู้ 30-04-2567
       วงเงินกู้ 1,999,000.00 บาท
       เงินต้นคงเหลือ 1,986,848.00 บาท
  statement

       ผู้ค้ำประกัน


 • สัญญาเงินกู้ สม0014467
 •      วันที่กู้ 30-04-2567
       วงเงินกู้ 1,999,000.00 บาท
       เงินต้นคงเหลือ 1,987,850.00 บาท
  statement

       ผู้ค้ำประกัน


 • สัญญาเงินกู้ สม0014560
 •      วันที่กู้ 31-05-2560
       วงเงินกู้ 1,300,000.00 บาท
       เงินต้นคงเหลือ 626,385.00 บาท
  statement

       ผู้ค้ำประกัน


 • สัญญาเงินกู้ สม0014565
 •      วันที่กู้ 12-05-2565
       วงเงินกู้ 22,000.00 บาท
       เงินต้นคงเหลือ 9,500.00 บาท
  statement

       ผู้ค้ำประกัน


 • สัญญาเงินกู้ สม0014566
 •      วันที่กู้ 28-04-2566
       วงเงินกู้ 1,999,000.00 บาท
       เงินต้นคงเหลือ 1,898,088.00 บาท
  statement

       ผู้ค้ำประกัน


 • สัญญาเงินกู้ สม0014567
 •      วันที่กู้ 30-04-2567
       วงเงินกู้ 1,999,000.00 บาท
       เงินต้นคงเหลือ 1,987,850.00 บาท
  statement

       ผู้ค้ำประกัน


 • สัญญาเงินกู้ สม0014663
 •      วันที่กู้ 30-04-2563
       วงเงินกู้ 1,200,000.00 บาท
       เงินต้นคงเหลือ 898,590.00 บาท
  statement

       ผู้ค้ำประกัน


 • สัญญาเงินกู้ สม0014667
 •      วันที่กู้ 30-04-2567
       วงเงินกู้ 1,000,000.00 บาท
       เงินต้นคงเหลือ 992,426.00 บาท
  statement

       ผู้ค้ำประกัน


 • สัญญาเงินกู้ สม0014759
 •      วันที่กู้ 31-05-2559
       วงเงินกู้ 238,500.00 บาท
       เงินต้นคงเหลือ 56,454.00 บาท
  statement

       ผู้ค้ำประกัน


 • สัญญาเงินกู้ สม0014762
 •      วันที่กู้ 30-05-2562
       วงเงินกู้ 1,990,000.00 บาท
       เงินต้นคงเหลือ 1,392,146.00 บาท
  statement

       ผู้ค้ำประกัน


 • สัญญาเงินกู้ สม0014766
 •      วันที่กู้ 28-04-2566
       วงเงินกู้ 1,400,000.00 บาท
       เงินต้นคงเหลือ 1,323,923.00 บาท
  statement

       ผู้ค้ำประกัน


 • สัญญาเงินกู้ สม0014767
 •      วันที่กู้ 30-04-2567
       วงเงินกู้ 1,400,000.00 บาท
       เงินต้นคงเหลือ 1,385,186.00 บาท
  statement

       ผู้ค้ำประกัน


 • สัญญาเงินกู้ สม0014867
 •      วันที่กู้ 30-04-2567
       วงเงินกู้ 1,999,000.00 บาท
       เงินต้นคงเหลือ 1,989,654.00 บาท
  statement

       ผู้ค้ำประกัน


 • สัญญาเงินกู้ สม0014966
 •      วันที่กู้ 28-04-2566
       วงเงินกู้ 200,000.00 บาท
       เงินต้นคงเหลือ 146,013.00 บาท
  statement

       ผู้ค้ำประกัน


 • สัญญาเงินกู้ สม0014967
 •      วันที่กู้ 30-04-2567
       วงเงินกู้ 280,000.00 บาท
       เงินต้นคงเหลือ 277,438.00 บาท
  statement

       ผู้ค้ำประกัน


 • สัญญาเงินกู้ สม0015066
 •      วันที่กู้ 28-04-2566
       วงเงินกู้ 200,000.00 บาท
       เงินต้นคงเหลือ 146,013.00 บาท
  statement

       ผู้ค้ำประกัน


 • สัญญาเงินกู้ สม0015067
 •      วันที่กู้ 30-04-2567
       วงเงินกู้ 200,000.00 บาท
       เงินต้นคงเหลือ 192,471.00 บาท
  statement

       ผู้ค้ำประกัน


 • สัญญาเงินกู้ สม0015166
 •      วันที่กู้ 28-04-2566
       วงเงินกู้ 200,000.00 บาท
       เงินต้นคงเหลือ 146,013.00 บาท
  statement

       ผู้ค้ำประกัน


 • สัญญาเงินกู้ สม0015167
 •      วันที่กู้ 30-04-2567
       วงเงินกู้ 200,000.00 บาท
       เงินต้นคงเหลือ 192,471.00 บาท
  statement

       ผู้ค้ำประกัน


 • สัญญาเงินกู้ สม0015267
 •      วันที่กู้ 30-04-2567
       วงเงินกู้ 200,000.00 บาท
       เงินต้นคงเหลือ 192,471.00 บาท
  statement

       ผู้ค้ำประกัน


 • สัญญาเงินกู้ สม0015367
 •      วันที่กู้ 30-04-2567
       วงเงินกู้ 200,000.00 บาท
       เงินต้นคงเหลือ 192,471.00 บาท
  statement

       ผู้ค้ำประกัน


 • สัญญาเงินกู้ สม0015467
 •      วันที่กู้ 30-04-2567
       วงเงินกู้ 200,000.00 บาท
       เงินต้นคงเหลือ 192,471.00 บาท
  statement

       ผู้ค้ำประกัน


 • สัญญาเงินกู้ สม0015564
 •      วันที่กู้ 30-07-2564
       วงเงินกู้ 510,000.00 บาท
       เงินต้นคงเหลือ 428,051.00 บาท
  statement

       ผู้ค้ำประกัน


 • สัญญาเงินกู้ สม0015567
 •      วันที่กู้ 30-04-2567
       วงเงินกู้ 200,000.00 บาท
       เงินต้นคงเหลือ 192,471.00 บาท
  statement

       ผู้ค้ำประกัน


 • สัญญาเงินกู้ สม0015667
 •      วันที่กู้ 30-04-2567
       วงเงินกู้ 200,000.00 บาท
       เงินต้นคงเหลือ 192,471.00 บาท
  statement

       ผู้ค้ำประกัน


 • สัญญาเงินกู้ สม0015766
 •      วันที่กู้ 28-04-2566
       วงเงินกู้ 150,000.00 บาท
       เงินต้นคงเหลือ 108,429.00 บาท
  statement

       ผู้ค้ำประกัน


 • สัญญาเงินกู้ สม0015767
 •      วันที่กู้ 30-04-2567
       วงเงินกู้ 1,400,000.00 บาท
       เงินต้นคงเหลือ 1,393,204.00 บาท
  statement

       ผู้ค้ำประกัน


 • สัญญาเงินกู้ สม0015860
 •      วันที่กู้ 15-06-2560
       วงเงินกู้ 1,300,000.00 บาท
       เงินต้นคงเหลือ 741,179.00 บาท
  statement

       ผู้ค้ำประกัน


 • สัญญาเงินกู้ สม0015866
 •      วันที่กู้ 28-04-2566
       วงเงินกู้ 150,000.00 บาท
       เงินต้นคงเหลือ 108,429.00 บาท
  statement

       ผู้ค้ำประกัน


 • สัญญาเงินกู้ สม0015867
 •      วันที่กู้ 30-04-2567
       วงเงินกู้ 100,000.00 บาท
       เงินต้นคงเหลือ 96,135.00 บาท
  statement

       ผู้ค้ำประกัน


 • สัญญาเงินกู้ สม0015959
 •      วันที่กู้ 13-06-2559
       วงเงินกู้ 500,000.00 บาท
       เงินต้นคงเหลือ 46,036.00 บาท
  statement

       ผู้ค้ำประกัน


 • สัญญาเงินกู้ สม0015962
 •      วันที่กู้ 18-06-2562
       วงเงินกู้ 1,200,000.00 บาท
       เงินต้นคงเหลือ 942,204.00 บาท
  statement

       ผู้ค้ำประกัน


 • สัญญาเงินกู้ สม0015965
 •      วันที่กู้ 30-05-2565
       วงเงินกู้ 330,000.00 บาท
       เงินต้นคงเหลือ 205,000.00 บาท
  statement

       ผู้ค้ำประกัน


 • สัญญาเงินกู้ สม0015967
 •      วันที่กู้ 30-04-2567
       วงเงินกู้ 200,000.00 บาท
       เงินต้นคงเหลือ 192,471.00 บาท
  statement

       ผู้ค้ำประกัน


 • สัญญาเงินกู้ สม0016065
 •      วันที่กู้ 30-05-2565
       วงเงินกู้ 80,000.00 บาท
       เงินต้นคงเหลือ 56,309.00 บาท
  statement

       ผู้ค้ำประกัน


 • สัญญาเงินกู้ สม0016067
 •      วันที่กู้ 30-04-2567
       วงเงินกู้ 160,000.00 บาท
       เงินต้นคงเหลือ 159,109.00 บาท
  statement

       ผู้ค้ำประกัน


 • สัญญาเงินกู้ สม0016167
 •      วันที่กู้ 30-04-2567
       วงเงินกู้ 480,000.00 บาท
       เงินต้นคงเหลือ 477,727.00 บาท
  statement

       ผู้ค้ำประกัน


 • สัญญาเงินกู้ สม0016267
 •      วันที่กู้ 30-04-2567
       วงเงินกู้ 550,000.00 บาท
       เงินต้นคงเหลือ 547,387.00 บาท
  statement

       ผู้ค้ำประกัน


 • สัญญาเงินกู้ สม0016365
 •      วันที่กู้ 30-05-2565
       วงเงินกู้ 1,700,000.00 บาท
       เงินต้นคงเหลือ 1,531,689.00 บาท
  statement

       ผู้ค้ำประกัน


 • สัญญาเงินกู้ สม0016366
 •      วันที่กู้ 02-05-2566
       วงเงินกู้ 200,000.00 บาท
       เงินต้นคงเหลือ 183,200.00 บาท
  statement

       ผู้ค้ำประกัน


 • สัญญาเงินกู้ สม0016367
 •      วันที่กู้ 30-04-2567
       วงเงินกู้ 200,000.00 บาท
       เงินต้นคงเหลือ 197,884.00 บาท
  statement

       ผู้ค้ำประกัน


 • สัญญาเงินกู้ สม0016467
 •      วันที่กู้ 30-04-2567
       วงเงินกู้ 390,000.00 บาท
       เงินต้นคงเหลือ 383,668.00 บาท
  statement

       ผู้ค้ำประกัน


 • สัญญาเงินกู้ สม0016567
 •      วันที่กู้ 30-04-2567
       วงเงินกู้ 75,000.00 บาท
       เงินต้นคงเหลือ 72,102.00 บาท
  statement

       ผู้ค้ำประกัน


 • สัญญาเงินกู้ สม0016664
 •      วันที่กู้ 11-08-2564
       วงเงินกู้ 250,000.00 บาท
       เงินต้นคงเหลือ 213,943.00 บาท
  statement

       ผู้ค้ำประกัน


 • สัญญาเงินกู้ สม0016666
 •      วันที่กู้ 03-05-2566
       วงเงินกู้ 34,000.00 บาท
       เงินต้นคงเหลือ 13,000.00 บาท
  statement

       ผู้ค้ำประกัน


 • สัญญาเงินกู้ สม0016667
 •      วันที่กู้ 30-04-2567
       วงเงินกู้ 237,000.00 บาท
       เงินต้นคงเหลือ 227,000.00 บาท
  statement

       ผู้ค้ำประกัน


 • สัญญาเงินกู้ สม0016767
 •      วันที่กู้ 30-04-2567
       วงเงินกู้ 102,000.00 บาท
       เงินต้นคงเหลือ 101,000.00 บาท
  statement

       ผู้ค้ำประกัน


 • สัญญาเงินกู้ สม0016865
 •      วันที่กู้ 30-05-2565
       วงเงินกู้ 200,000.00 บาท
       เงินต้นคงเหลือ 100,897.00 บาท
  statement

       ผู้ค้ำประกัน


 • สัญญาเงินกู้ สม0016867
 •      วันที่กู้ 16-05-2567
       วงเงินกู้ 300,000.00 บาท
       เงินต้นคงเหลือ 290,000.00 บาท
  statement

       ผู้ค้ำประกัน


 • สัญญาเงินกู้ สม0016960
 •      วันที่กู้ 30-06-2560
       วงเงินกู้ 1,230,000.00 บาท
       เงินต้นคงเหลือ 689,098.00 บาท
  statement

       ผู้ค้ำประกัน


 • สัญญาเงินกู้ สม0016967
 •      วันที่กู้ 16-05-2567
       วงเงินกู้ 244,000.00 บาท
       เงินต้นคงเหลือ 242,500.00 บาท
  statement

       ผู้ค้ำประกัน


 • สัญญาเงินกู้ สม0017062
 •      วันที่กู้ 28-06-2562
       วงเงินกู้ 600,000.00 บาท
       เงินต้นคงเหลือ 477,967.00 บาท
  statement

       ผู้ค้ำประกัน


 • สัญญาเงินกู้ สม0017067
 •      วันที่กู้ 16-05-2567
       วงเงินกู้ 690,000.00 บาท
       เงินต้นคงเหลือ 686,000.00 บาท
  statement

       ผู้ค้ำประกัน


 • สัญญาเงินกู้ สม0017167
 •      วันที่กู้ 16-05-2567
       วงเงินกู้ 292,700.00 บาท
       เงินต้นคงเหลือ 290,700.00 บาท
  statement

       ผู้ค้ำประกัน


 • สัญญาเงินกู้ สม0017261
 •      วันที่กู้ 31-05-2561
       วงเงินกู้ 1,700,000.00 บาท
       เงินต้นคงเหลือ 1,225,726.00 บาท
  statement

       ผู้ค้ำประกัน


 • สัญญาเงินกู้ สม0017266
 •      วันที่กู้ 16-05-2566
       วงเงินกู้ 1,400,000.00 บาท
       เงินต้นคงเหลือ 1,290,800.00 บาท
  statement

       ผู้ค้ำประกัน


 • สัญญาเงินกู้ สม0017267
 •      วันที่กู้ 16-05-2567
       วงเงินกู้ 129,000.00 บาท
       เงินต้นคงเหลือ 125,400.00 บาท
  statement

       ผู้ค้ำประกัน


 • สัญญาเงินกู้ สม0017367
 •      วันที่กู้ 16-05-2567
       วงเงินกู้ 78,000.00 บาท
       เงินต้นคงเหลือ 76,000.00 บาท
  statement

       ผู้ค้ำประกัน


 • สัญญาเงินกู้ สม0017466
 •      วันที่กู้ 16-05-2566
       วงเงินกู้ 1,999,000.00 บาท
       เงินต้นคงเหลือ 1,892,003.00 บาท
  statement

       ผู้ค้ำประกัน


 • สัญญาเงินกู้ สม0017467
 •      วันที่กู้ 16-05-2567
       วงเงินกู้ 161,000.00 บาท
       เงินต้นคงเหลือ 160,000.00 บาท
  statement

       ผู้ค้ำประกัน


 • สัญญาเงินกู้ สม0017567
 •      วันที่กู้ 16-05-2567
       วงเงินกู้ 80,000.00 บาท
       เงินต้นคงเหลือ 78,000.00 บาท
  statement

       ผู้ค้ำประกัน


 • สัญญาเงินกู้ สม0017665
 •      วันที่กู้ 02-06-2565
       วงเงินกู้ 54,800.00 บาท
       เงินต้นคงเหลือ 30,800.00 บาท
  statement

       ผู้ค้ำประกัน


 • สัญญาเงินกู้ สม0017667
 •      วันที่กู้ 16-05-2567
       วงเงินกู้ 67,500.00 บาท
       เงินต้นคงเหลือ 67,000.00 บาท
  statement

       ผู้ค้ำประกัน


 • สัญญาเงินกู้ สม0017767
 •      วันที่กู้ 29-05-2567
       วงเงินกู้ 370,000.00 บาท
       เงินต้นคงเหลือ 368,000.00 บาท
  statement

       ผู้ค้ำประกัน


 • สัญญาเงินกู้ สม0017867
 •      วันที่กู้ 29-05-2567
       วงเงินกู้ 297,000.00 บาท
       เงินต้นคงเหลือ 295,971.00 บาท
  statement

       ผู้ค้ำประกัน


 • สัญญาเงินกู้ สม0017966
 •      วันที่กู้ 16-05-2566
       วงเงินกู้ 200,000.00 บาท
       เงินต้นคงเหลือ 150,408.00 บาท
  statement

       ผู้ค้ำประกัน


 • สัญญาเงินกู้ สม0017967
 •      วันที่กู้ 29-05-2567
       วงเงินกู้ 297,000.00 บาท
       เงินต้นคงเหลือ 295,000.00 บาท
  statement

       ผู้ค้ำประกัน


 • สัญญาเงินกู้ สม0018066
 •      วันที่กู้ 16-05-2566
       วงเงินกู้ 150,000.00 บาท
       เงินต้นคงเหลือ 82,374.00 บาท
  statement

       ผู้ค้ำประกัน


 • สัญญาเงินกู้ สม0018067
 •      วันที่กู้ 29-05-2567
       วงเงินกู้ 280,000.00 บาท
       เงินต้นคงเหลือ 278,000.00 บาท
  statement

       ผู้ค้ำประกัน


 • สัญญาเงินกู้ สม0018165
 •      วันที่กู้ 09-06-2565
       วงเงินกู้ 94,500.00 บาท
       เงินต้นคงเหลือ 70,500.00 บาท
  statement

       ผู้ค้ำประกัน


 • สัญญาเงินกู้ สม0018166
 •      วันที่กู้ 16-05-2566
       วงเงินกู้ 200,000.00 บาท
       เงินต้นคงเหลือ 150,408.00 บาท
  statement

       ผู้ค้ำประกัน


 • สัญญาเงินกู้ สม0018167
 •      วันที่กู้ 29-05-2567
       วงเงินกู้ 66,000.00 บาท
       เงินต้นคงเหลือ 35,000.00 บาท
  statement

       ผู้ค้ำประกัน


 • สัญญาเงินกู้ สม0018265
 •      วันที่กู้ 09-06-2565
       วงเงินกู้ 160,000.00 บาท
       เงินต้นคงเหลือ 64,000.00 บาท
  statement

       ผู้ค้ำประกัน


 • สัญญาเงินกู้ สม0018266
 •      วันที่กู้ 16-05-2566
       วงเงินกู้ 200,000.00 บาท
       เงินต้นคงเหลือ 150,408.00 บาท
  statement

       ผู้ค้ำประกัน


 • สัญญาเงินกู้ สม0018267
 •      วันที่กู้ 29-05-2567
       วงเงินกู้ 28,000.00 บาท
       เงินต้นคงเหลือ 27,939.00 บาท
  statement

       ผู้ค้ำประกัน


 • สัญญาเงินกู้ สม0018367
 •      วันที่กู้ 29-05-2567
       วงเงินกู้ 90,000.00 บาท
       เงินต้นคงเหลือ 89,000.00 บาท
  statement

       ผู้ค้ำประกัน


 • สัญญาเงินกู้ สม0018467
 •      วันที่กู้ 29-05-2567
       วงเงินกู้ 1,900,000.00 บาท
       เงินต้นคงเหลือ 1,896,112.00 บาท
  statement

       ผู้ค้ำประกัน


 • สัญญาเงินกู้ สม0018567
 •      วันที่กู้ 29-05-2567
       วงเงินกู้ 400,000.00 บาท
       เงินต้นคงเหลือ 396,781.00 บาท
  statement

       ผู้ค้ำประกัน


 • สัญญาเงินกู้ สม0018667
 •      วันที่กู้ 29-05-2567
       วงเงินกู้ 850,000.00 บาท
       เงินต้นคงเหลือ 848,210.00 บาท
  statement

       ผู้ค้ำประกัน


 • สัญญาเงินกู้ สม0018767
 •      วันที่กู้ 29-05-2567
       วงเงินกู้ 400,000.00 บาท
       เงินต้นคงเหลือ 396,781.00 บาท
  statement

       ผู้ค้ำประกัน


 • สัญญาเงินกู้ สม0018863
 •      วันที่กู้ 30-06-2563
       วงเงินกู้ 900,000.00 บาท
       เงินต้นคงเหลือ 592,696.00 บาท
  statement

       ผู้ค้ำประกัน


 • สัญญาเงินกู้ สม0018867
 •      วันที่กู้ 29-05-2567
       วงเงินกู้ 200,000.00 บาท
       เงินต้นคงเหลือ 197,691.00 บาท
  statement

       ผู้ค้ำประกัน


 • สัญญาเงินกู้ สม0018967
 •      วันที่กู้ 29-05-2567
       วงเงินกู้ 250,000.00 บาท
       เงินต้นคงเหลือ 247,938.00 บาท
  statement

       ผู้ค้ำประกัน


 • สัญญาเงินกู้ สม0019067
 •      วันที่กู้ 29-05-2567
       วงเงินกู้ 350,000.00 บาท
       เงินต้นคงเหลือ 347,134.00 บาท
  statement

       ผู้ค้ำประกัน


 • สัญญาเงินกู้ สม0019167
 •      วันที่กู้ 29-05-2567
       วงเงินกู้ 200,000.00 บาท
       เงินต้นคงเหลือ 197,691.00 บาท
  statement

       ผู้ค้ำประกัน


 • สัญญาเงินกู้ สม0019267
 •      วันที่กู้ 29-05-2567
       วงเงินกู้ 200,000.00 บาท
       เงินต้นคงเหลือ 197,691.00 บาท
  statement

       ผู้ค้ำประกัน


 • สัญญาเงินกู้ สม0019367
 •      วันที่กู้ 29-05-2567
       วงเงินกู้ 200,000.00 บาท
       เงินต้นคงเหลือ 197,691.00 บาท
  statement

       ผู้ค้ำประกัน


 • สัญญาเงินกู้ สม0019465
 •      วันที่กู้ 21-06-2565
       วงเงินกู้ 1,999,000.00 บาท
       เงินต้นคงเหลือ 1,854,522.00 บาท
  statement

       ผู้ค้ำประกัน


 • สัญญาเงินกู้ สม0019467
 •      วันที่กู้ 29-05-2567
       วงเงินกู้ 200,000.00 บาท
       เงินต้นคงเหลือ 197,691.00 บาท
  statement

       ผู้ค้ำประกัน


 • สัญญาเงินกู้ สม0019567
 •      วันที่กู้ 29-05-2567
       วงเงินกู้ 200,000.00 บาท
       เงินต้นคงเหลือ 197,691.00 บาท
  statement

       ผู้ค้ำประกัน


 • สัญญาเงินกู้ สม0019662
 •      วันที่กู้ 31-07-2562
       วงเงินกู้ 1,240,000.00 บาท
       เงินต้นคงเหลือ 890,004.00 บาท
  statement

       ผู้ค้ำประกัน


 • สัญญาเงินกู้ สม0019667
 •      วันที่กู้ 29-05-2567
       วงเงินกู้ 200,000.00 บาท
       เงินต้นคงเหลือ 197,691.00 บาท
  statement

       ผู้ค้ำประกัน


 • สัญญาเงินกู้ สม0019766
 •      วันที่กู้ 31-05-2566
       วงเงินกู้ 850,000.00 บาท
       เงินต้นคงเหลือ 650,157.00 บาท
  statement

       ผู้ค้ำประกัน


 • สัญญาเงินกู้ สม0019767
 •      วันที่กู้ 29-05-2567
       วงเงินกู้ 200,000.00 บาท
       เงินต้นคงเหลือ 197,691.00 บาท
  statement

       ผู้ค้ำประกัน


 • สัญญาเงินกู้ สม0019867
 •      วันที่กู้ 29-05-2567
       วงเงินกู้ 250,000.00 บาท
       เงินต้นคงเหลือ 249,438.00 บาท
  statement

       ผู้ค้ำประกัน


 • สัญญาเงินกู้ สม0019967
 •      วันที่กู้ 29-05-2567
       วงเงินกู้ 200,000.00 บาท
       เงินต้นคงเหลือ 197,691.00 บาท
  statement

       ผู้ค้ำประกัน


 • สัญญาเงินกู้ สม0020062
 •      วันที่กู้ 31-07-2562
       วงเงินกู้ 1,400,000.00 บาท
       เงินต้นคงเหลือ 1,058,758.00 บาท
  statement

       ผู้ค้ำประกัน


 • สัญญาเงินกู้ สม0020063
 •      วันที่กู้ 17-07-2563
       วงเงินกู้ 800,000.00 บาท
       เงินต้นคงเหลือ 390,000.00 บาท
  statement

       ผู้ค้ำประกัน


 • สัญญาเงินกู้ สม0020066
 •      วันที่กู้ 31-05-2566
       วงเงินกู้ 1,400,000.00 บาท
       เงินต้นคงเหลือ 1,308,880.00 บาท
  statement

       ผู้ค้ำประกัน


 • สัญญาเงินกู้ สม0020067
 •      วันที่กู้ 29-05-2567
       วงเงินกู้ 100,000.00 บาท
       เงินต้นคงเหลือ 98,795.00 บาท
  statement

       ผู้ค้ำประกัน


 • สัญญาเงินกู้ สม0020166
 •      วันที่กู้ 31-05-2566
       วงเงินกู้ 1,400,000.00 บาท
       เงินต้นคงเหลือ 1,328,946.00 บาท
  statement

       ผู้ค้ำประกัน


 • สัญญาเงินกู้ สม0020167
 •      วันที่กู้ 29-05-2567
       วงเงินกู้ 370,000.00 บาท
       เงินต้นคงเหลือ 366,933.00 บาท
  statement

       ผู้ค้ำประกัน


 • สัญญาเงินกู้ สม0020262
 •      วันที่กู้ 31-07-2562
       วงเงินกู้ 400,000.00 บาท
       เงินต้นคงเหลือ 275,800.00 บาท
  statement

       ผู้ค้ำประกัน


 • สัญญาเงินกู้ สม0020264
 •      วันที่กู้ 30-09-2564
       วงเงินกู้ 1,100,000.00 บาท
       เงินต้นคงเหลือ 877,652.00 บาท
  statement

       ผู้ค้ำประกัน


 • สัญญาเงินกู้ สม0020267
 •      วันที่กู้ 29-05-2567
       วงเงินกู้ 1,200,000.00 บาท
       เงินต้นคงเหลือ 1,197,544.00 บาท
  statement

       ผู้ค้ำประกัน


 • สัญญาเงินกู้ สม0020367
 •      วันที่กู้ 29-05-2567
       วงเงินกู้ 180,000.00 บาท
       เงินต้นคงเหลือ 178,892.00 บาท
  statement

       ผู้ค้ำประกัน


 • สัญญาเงินกู้ สม0020466
 •      วันที่กู้ 31-05-2566
       วงเงินกู้ 1,400,000.00 บาท
       เงินต้นคงเหลือ 1,270,000.00 บาท
  statement

       ผู้ค้ำประกัน


 • สัญญาเงินกู้ สม0020467
 •      วันที่กู้ 29-05-2567
       วงเงินกู้ 910,000.00 บาท
       เงินต้นคงเหลือ 908,108.00 บาท
  statement

       ผู้ค้ำประกัน


 • สัญญาเงินกู้ สม0020567
 •      วันที่กู้ 29-05-2567
       วงเงินกู้ 200,000.00 บาท
       เงินต้นคงเหลือ 197,691.00 บาท
  statement

       ผู้ค้ำประกัน


 • สัญญาเงินกู้ สม0020660
 •      วันที่กู้ 16-08-2560
       วงเงินกู้ 1,000,000.00 บาท
       เงินต้นคงเหลือ 274,400.00 บาท
  statement

       ผู้ค้ำประกัน


 • สัญญาเงินกู้ สม0020666
 •      วันที่กู้ 31-05-2566
       วงเงินกู้ 200,000.00 บาท
       เงินต้นคงเหลือ 149,909.00 บาท
  statement

       ผู้ค้ำประกัน


 • สัญญาเงินกู้ สม0020667
 •      วันที่กู้ 29-05-2567
       วงเงินกู้ 800,000.00 บาท
       เงินต้นคงเหลือ 798,363.00 บาท
  statement

       ผู้ค้ำประกัน


 • สัญญาเงินกู้ สม0020764
 •      วันที่กู้ 30-09-2564
       วงเงินกู้ 500,000.00 บาท
       เงินต้นคงเหลือ 424,862.00 บาท
  statement

       ผู้ค้ำประกัน


 • สัญญาเงินกู้ สม0020767
 •      วันที่กู้ 29-05-2567
       วงเงินกู้ 125,000.00 บาท
       เงินต้นคงเหลือ 123,519.00 บาท
  statement

       ผู้ค้ำประกัน


 • สัญญาเงินกู้ สม0020866
 •      วันที่กู้ 31-05-2566
       วงเงินกู้ 200,000.00 บาท
       เงินต้นคงเหลือ 149,909.00 บาท
  statement

       ผู้ค้ำประกัน


 • สัญญาเงินกู้ สม0020867
 •      วันที่กู้ 29-05-2567
       วงเงินกู้ 100,000.00 บาท
       เงินต้นคงเหลือ 98,795.00 บาท
  statement

       ผู้ค้ำประกัน


 • สัญญาเงินกู้ สม0020967
 •      วันที่กู้ 29-05-2567
       วงเงินกู้ 37,500.00 บาท
       เงินต้นคงเหลือ 36,986.00 บาท
  statement

       ผู้ค้ำประกัน


 • สัญญาเงินกู้ สม0021067
 •      วันที่กู้ 29-05-2567
       วงเงินกู้ 125,000.00 บาท
       เงินต้นคงเหลือ 123,519.00 บาท
  statement

       ผู้ค้ำประกัน


 • สัญญาเงินกู้ สม0021166
 •      วันที่กู้ 31-05-2566
       วงเงินกู้ 700,000.00 บาท
       เงินต้นคงเหลือ 664,473.00 บาท
  statement

       ผู้ค้ำประกัน


 • สัญญาเงินกู้ สม0021167
 •      วันที่กู้ 29-05-2567
       วงเงินกู้ 470,000.00 บาท
       เงินต้นคงเหลือ 469,028.00 บาท
  statement

       ผู้ค้ำประกัน


 • สัญญาเงินกู้ สม0021267
 •      วันที่กู้ 31-05-2567
       วงเงินกู้ 200,000.00 บาท
       เงินต้นคงเหลือ 199,429.00 บาท
  statement

       ผู้ค้ำประกัน


 • สัญญาเงินกู้ สม0021364
 •      วันที่กู้ 05-10-2564
       วงเงินกู้ 33,000.00 บาท
       เงินต้นคงเหลือ 17,000.00 บาท
  statement

       ผู้ค้ำประกัน


 • สัญญาเงินกู้ สม0021366
 •      วันที่กู้ 31-05-2566
       วงเงินกู้ 600,000.00 บาท
       เงินต้นคงเหลือ 504,573.00 บาท
  statement

       ผู้ค้ำประกัน


 • สัญญาเงินกู้ สม0021367
 •      วันที่กู้ 31-05-2567
       วงเงินกู้ 99,900.00 บาท
       เงินต้นคงเหลือ 98,900.00 บาท
  statement

       ผู้ค้ำประกัน


 • สัญญาเงินกู้ สม0021466
 •      วันที่กู้ 31-05-2566
       วงเงินกู้ 300,000.00 บาท
       เงินต้นคงเหลือ 285,732.00 บาท
  statement

       ผู้ค้ำประกัน


 • สัญญาเงินกู้ สม0021467
 •      วันที่กู้ 31-05-2567
       วงเงินกู้ 93,600.00 บาท
       เงินต้นคงเหลือ 92,600.00 บาท
  statement

       ผู้ค้ำประกัน


 • สัญญาเงินกู้ สม0021566
 •      วันที่กู้ 31-05-2566
       วงเงินกู้ 320,000.00 บาท
       เงินต้นคงเหลือ 304,331.00 บาท
  statement

       ผู้ค้ำประกัน


 • สัญญาเงินกู้ สม0021567
 •      วันที่กู้ 31-05-2567
       วงเงินกู้ 26,500.00 บาท
       เงินต้นคงเหลือ 26,000.00 บาท
  statement

       ผู้ค้ำประกัน


 • สัญญาเงินกู้ สม0021664
 •      วันที่กู้ 12-10-2564
       วงเงินกู้ 272,900.00 บาท
       เงินต้นคงเหลือ 215,387.00 บาท
  statement

       ผู้ค้ำประกัน


 • สัญญาเงินกู้ สม0021666
 •      วันที่กู้ 08-06-2566
       วงเงินกู้ 248,000.00 บาท
       เงินต้นคงเหลือ 230,000.00 บาท
  statement

       ผู้ค้ำประกัน


 • สัญญาเงินกู้ สม0021667
 •      วันที่กู้ 31-05-2567
       วงเงินกู้ 19,800.00 บาท
       เงินต้นคงเหลือ 19,300.00 บาท
  statement

       ผู้ค้ำประกัน


 • สัญญาเงินกู้ สม0021762
 •      วันที่กู้ 16-08-2562
       วงเงินกู้ 1,990,000.00 บาท
       เงินต้นคงเหลือ 1,249,773.00 บาท
  statement

       ผู้ค้ำประกัน


 • สัญญาเงินกู้ สม0021767
 •      วันที่กู้ 07-06-2567
       วงเงินกู้ 346,800.00 บาท
       เงินต้นคงเหลือ 346,800.00 บาท
  statement

       ผู้ค้ำประกัน


 • สัญญาเงินกู้ สม0021862
 •      วันที่กู้ 16-08-2562
       วงเงินกู้ 1,500,000.00 บาท
       เงินต้นคงเหลือ 1,154,600.00 บาท
  statement

       ผู้ค้ำประกัน


 • สัญญาเงินกู้ สม0021866
 •      วันที่กู้ 08-06-2566
       วงเงินกู้ 947,000.00 บาท
       เงินต้นคงเหลือ 907,693.00 บาท
  statement

       ผู้ค้ำประกัน


 • สัญญาเงินกู้ สม0021867
 •      วันที่กู้ 07-06-2567
       วงเงินกู้ 442,000.00 บาท
       เงินต้นคงเหลือ 442,000.00 บาท
  statement

       ผู้ค้ำประกัน


 • สัญญาเงินกู้ สม0021966
 •      วันที่กู้ 08-06-2566
       วงเงินกู้ 226,000.00 บาท
       เงินต้นคงเหลือ 202,000.00 บาท
  statement

       ผู้ค้ำประกัน


 • สัญญาเงินกู้ สม0021967
 •      วันที่กู้ 07-06-2567
       วงเงินกู้ 127,300.00 บาท
       เงินต้นคงเหลือ 127,300.00 บาท
  statement

       ผู้ค้ำประกัน


 • สัญญาเงินกู้ สม0022066
 •      วันที่กู้ 08-06-2566
       วงเงินกู้ 309,000.00 บาท
       เงินต้นคงเหลือ 189,000.00 บาท
  statement

       ผู้ค้ำประกัน


 • สัญญาเงินกู้ สม0022067
 •      วันที่กู้ 07-06-2567
       วงเงินกู้ 142,600.00 บาท
       เงินต้นคงเหลือ 142,600.00 บาท
  statement

       ผู้ค้ำประกัน


 • สัญญาเงินกู้ สม0022166
 •      วันที่กู้ 08-06-2566
       วงเงินกู้ 1,444,000.00 บาท
       เงินต้นคงเหลือ 1,204,000.00 บาท
  statement

       ผู้ค้ำประกัน


 • สัญญาเงินกู้ สม0022167
 •      วันที่กู้ 07-06-2567
       วงเงินกู้ 183,600.00 บาท
       เงินต้นคงเหลือ 183,600.00 บาท
  statement

       ผู้ค้ำประกัน


 • สัญญาเงินกู้ สม0022267
 •      วันที่กู้ 07-06-2567
       วงเงินกู้ 28,300.00 บาท
       เงินต้นคงเหลือ 28,300.00 บาท
  statement

       ผู้ค้ำประกัน


 • สัญญาเงินกู้ สม0022366
 •      วันที่กู้ 08-06-2566
       วงเงินกู้ 59,000.00 บาท
       เงินต้นคงเหลือ 47,000.00 บาท
  statement

       ผู้ค้ำประกัน


 • สัญญาเงินกู้ สม0022367
 •      วันที่กู้ 07-06-2567
       วงเงินกู้ 32,600.00 บาท
       เงินต้นคงเหลือ 32,600.00 บาท
  statement

       ผู้ค้ำประกัน


 • สัญญาเงินกู้ สม0022464
 •      วันที่กู้ 14-10-2564
       วงเงินกู้ 1,300,000.00 บาท
       เงินต้นคงเหลือ 1,139,046.00 บาท
  statement

       ผู้ค้ำประกัน


 • สัญญาเงินกู้ สม0022467
 •      วันที่กู้ 07-06-2567
       วงเงินกู้ 50,000.00 บาท
       เงินต้นคงเหลือ 50,000.00 บาท
  statement

       ผู้ค้ำประกัน


 • สัญญาเงินกู้ สม0022567
 •      วันที่กู้ 14-06-2567
       วงเงินกู้ 510,000.00 บาท
       เงินต้นคงเหลือ 510,000.00 บาท
  statement

       ผู้ค้ำประกัน


 • สัญญาเงินกู้ สม0022666
 •      วันที่กู้ 08-06-2566
       วงเงินกู้ 36,900.00 บาท
       เงินต้นคงเหลือ 24,900.00 บาท
  statement

       ผู้ค้ำประกัน


 • สัญญาเงินกู้ สม0022667
 •      วันที่กู้ 14-06-2567
       วงเงินกู้ 280,000.00 บาท
       เงินต้นคงเหลือ 280,000.00 บาท
  statement

       ผู้ค้ำประกัน


 • สัญญาเงินกู้ สม0022767
 •      วันที่กู้ 14-06-2567
       วงเงินกู้ 107,000.00 บาท
       เงินต้นคงเหลือ 107,000.00 บาท
  statement

       ผู้ค้ำประกัน


 • สัญญาเงินกู้ สม0022867
 •      วันที่กู้ 14-06-2567
       วงเงินกู้ 400,000.00 บาท
       เงินต้นคงเหลือ 400,000.00 บาท
  statement

       ผู้ค้ำประกัน


 • สัญญาเงินกู้ สม0022966
 •      วันที่กู้ 08-06-2566
       วงเงินกู้ 18,900.00 บาท
       เงินต้นคงเหลือ 12,900.00 บาท
  statement

       ผู้ค้ำประกัน


 • สัญญาเงินกู้ สม0022967
 •      วันที่กู้ 14-06-2567
       วงเงินกู้ 200,000.00 บาท
       เงินต้นคงเหลือ 200,000.00 บาท
  statement

       ผู้ค้ำประกัน


 • สัญญาเงินกู้ สม0023064
 •      วันที่กู้ 14-10-2564
       วงเงินกู้ 800,000.00 บาท
       เงินต้นคงเหลือ 703,339.00 บาท
  statement

       ผู้ค้ำประกัน


 • สัญญาเงินกู้ สม0023066
 •      วันที่กู้ 16-06-2566
       วงเงินกู้ 200,000.00 บาท
       เงินต้นคงเหลือ 140,000.00 บาท
  statement

       ผู้ค้ำประกัน


 • สัญญาเงินกู้ สม0023067
 •      วันที่กู้ 14-06-2567
       วงเงินกู้ 200,000.00 บาท
       เงินต้นคงเหลือ 200,000.00 บาท
  statement

       ผู้ค้ำประกัน


 • สัญญาเงินกู้ สม0023167
 •      วันที่กู้ 14-06-2567
       วงเงินกู้ 200,000.00 บาท
       เงินต้นคงเหลือ 200,000.00 บาท
  statement

       ผู้ค้ำประกัน


 • สัญญาเงินกู้ สม0023257
 •      วันที่กู้ 07-08-2557
       วงเงินกู้ 1,400,000.00 บาท
       เงินต้นคงเหลือ 518,600.00 บาท
  statement

       ผู้ค้ำประกัน


 • สัญญาเงินกู้ สม0023267
 •      วันที่กู้ 14-06-2567
       วงเงินกู้ 200,000.00 บาท
       เงินต้นคงเหลือ 200,000.00 บาท
  statement

       ผู้ค้ำประกัน


 • สัญญาเงินกู้ สม0023360
 •      วันที่กู้ 31-08-2560
       วงเงินกู้ 1,000,000.00 บาท
       เงินต้นคงเหลือ 180,000.00 บาท
  statement

       ผู้ค้ำประกัน


 • สัญญาเงินกู้ สม0023367
 •      วันที่กู้ 14-06-2567
       วงเงินกู้ 200,000.00 บาท
       เงินต้นคงเหลือ 200,000.00 บาท
  statement

       ผู้ค้ำประกัน


 • สัญญาเงินกู้ สม0023466
 •      วันที่กู้ 16-06-2566
       วงเงินกู้ 1,999,000.00 บาท
       เงินต้นคงเหลือ 1,916,911.00 บาท
  statement

       ผู้ค้ำประกัน


 • สัญญาเงินกู้ สม0023467
 •      วันที่กู้ 14-06-2567
       วงเงินกู้ 125,000.00 บาท
       เงินต้นคงเหลือ 125,000.00 บาท
  statement

       ผู้ค้ำประกัน


 • สัญญาเงินกู้ สม0023558
 •      วันที่กู้ 14-08-2558
       วงเงินกู้ 890,000.00 บาท
       เงินต้นคงเหลือ 305,549.00 บาท
  statement

       ผู้ค้ำประกัน


 • สัญญาเงินกู้ สม0023564
 •      วันที่กู้ 15-10-2564
       วงเงินกู้ 1,700,000.00 บาท
       เงินต้นคงเหลือ 1,443,853.00 บาท
  statement

       ผู้ค้ำประกัน


 • สัญญาเงินกู้ สม0023566
 •      วันที่กู้ 16-06-2566
       วงเงินกู้ 1,999,000.00 บาท
       เงินต้นคงเหลือ 1,916,911.00 บาท
  statement

       ผู้ค้ำประกัน


 • สัญญาเงินกู้ สม0023567
 •      วันที่กู้ 14-06-2567
       วงเงินกู้ 125,000.00 บาท
       เงินต้นคงเหลือ 125,000.00 บาท
  statement

       ผู้ค้ำประกัน


 • สัญญาเงินกู้ สม0023666
 •      วันที่กู้ 16-06-2566
       วงเงินกู้ 1,800,000.00 บาท
       เงินต้นคงเหลือ 1,688,482.00 บาท
  statement

       ผู้ค้ำประกัน


 • สัญญาเงินกู้ สม0023667
 •      วันที่กู้ 14-06-2567
       วงเงินกู้ 125,000.00 บาท
       เงินต้นคงเหลือ 125,000.00 บาท
  statement

       ผู้ค้ำประกัน


 • สัญญาเงินกู้ สม0023766
 •      วันที่กู้ 16-06-2566
       วงเงินกู้ 400,000.00 บาท
       เงินต้นคงเหลือ 343,192.00 บาท
  statement

       ผู้ค้ำประกัน


 • สัญญาเงินกู้ สม0023767
 •      วันที่กู้ 14-06-2567
       วงเงินกู้ 200,000.00 บาท
       เงินต้นคงเหลือ 200,000.00 บาท
  statement

       ผู้ค้ำประกัน


 • สัญญาเงินกู้ สม0023859
 •      วันที่กู้ 30-08-2559
       วงเงินกู้ 580,000.00 บาท
       เงินต้นคงเหลือ 75,192.00 บาท
  statement

       ผู้ค้ำประกัน


 • สัญญาเงินกู้ สม0023861
 •      วันที่กู้ 31-07-2561
       วงเงินกู้ 1,800,000.00 บาท
       เงินต้นคงเหลือ 1,256,245.00 บาท
  statement

       ผู้ค้ำประกัน


 • สัญญาเงินกู้ สม0023863
 •      วันที่กู้ 31-08-2563
       วงเงินกู้ 1,100,000.00 บาท
       เงินต้นคงเหลือ 924,149.00 บาท
  statement

       ผู้ค้ำประกัน


 • สัญญาเงินกู้ สม0023866
 •      วันที่กู้ 16-06-2566
       วงเงินกู้ 1,999,000.00 บาท
       เงินต้นคงเหลือ 1,776,484.00 บาท
  statement

       ผู้ค้ำประกัน


 • สัญญาเงินกู้ สม0023963
 •      วันที่กู้ 31-08-2563
       วงเงินกู้ 1,000,000.00 บาท
       เงินต้นคงเหลือ 787,200.00 บาท
  statement

       ผู้ค้ำประกัน


 • สัญญาเงินกู้ สม0023966
 •      วันที่กู้ 16-06-2566
       วงเงินกู้ 400,000.00 บาท
       เงินต้นคงเหลือ 343,192.00 บาท
  statement

       ผู้ค้ำประกัน


 • สัญญาเงินกู้ สม0024266
 •      วันที่กู้ 16-06-2566
       วงเงินกู้ 100,000.00 บาท
       เงินต้นคงเหลือ 76,559.00 บาท
  statement

       ผู้ค้ำประกัน


 • สัญญาเงินกู้ สม0024462
 •      วันที่กู้ 30-08-2562
       วงเงินกู้ 1,930,000.00 บาท
       เงินต้นคงเหลือ 1,321,918.00 บาท
  statement

       ผู้ค้ำประกัน


 • สัญญาเงินกู้ สม0024466
 •      วันที่กู้ 16-06-2566
       วงเงินกู้ 510,000.00 บาท
       เงินต้นคงเหลือ 488,257.00 บาท
  statement

       ผู้ค้ำประกัน


 • สัญญาเงินกู้ สม0024562
 •      วันที่กู้ 30-08-2562
       วงเงินกู้ 1,990,000.00 บาท
       เงินต้นคงเหลือ 1,333,280.00 บาท
  statement

       ผู้ค้ำประกัน


 • สัญญาเงินกู้ สม0024566
 •      วันที่กู้ 16-06-2566
       วงเงินกู้ 800,000.00 บาท
       เงินต้นคงเหลือ 766,450.00 บาท
  statement

       ผู้ค้ำประกัน


 • สัญญาเงินกู้ สม0024664
 •      วันที่กู้ 25-10-2564
       วงเงินกู้ 100,000.00 บาท
       เงินต้นคงเหลือ 33,829.00 บาท
  statement

       ผู้ค้ำประกัน


 • สัญญาเงินกู้ สม0024859
 •      วันที่กู้ 31-08-2559
       วงเงินกู้ 430,000.00 บาท
       เงินต้นคงเหลือ 193,800.00 บาท
  statement

       ผู้ค้ำประกัน


 • สัญญาเงินกู้ สม0025164
 •      วันที่กู้ 29-10-2564
       วงเงินกู้ 430,000.00 บาท
       เงินต้นคงเหลือ 376,910.00 บาท
  statement

       ผู้ค้ำประกัน


 • สัญญาเงินกู้ สม0025666
 •      วันที่กู้ 30-06-2566
       วงเงินกู้ 251,000.00 บาท
       เงินต้นคงเหลือ 227,000.00 บาท
  statement

       ผู้ค้ำประกัน


 • สัญญาเงินกู้ สม0025765
 •      วันที่กู้ 15-08-2565
       วงเงินกู้ 1,999,000.00 บาท
       เงินต้นคงเหลือ 1,634,566.00 บาท
  statement

       ผู้ค้ำประกัน


 • สัญญาเงินกู้ สม0025866
 •      วันที่กู้ 30-06-2566
       วงเงินกู้ 306,900.00 บาท
       เงินต้นคงเหลือ 288,022.00 บาท
  statement

       ผู้ค้ำประกัน


 • สัญญาเงินกู้ สม0026061
 •      วันที่กู้ 16-08-2561
       วงเงินกู้ 1,000,000.00 บาท
       เงินต้นคงเหลือ 755,293.00 บาท
  statement

       ผู้ค้ำประกัน


 • สัญญาเงินกู้ สม0026064
 •      วันที่กู้ 09-11-2564
       วงเงินกู้ 74,000.00 บาท
       เงินต้นคงเหลือ 43,000.00 บาท
  statement

       ผู้ค้ำประกัน


 • สัญญาเงินกู้ สม0026266
 •      วันที่กู้ 30-06-2566
       วงเงินกู้ 150,000.00 บาท
       เงินต้นคงเหลือ 142,823.00 บาท
  statement

       ผู้ค้ำประกัน


 • สัญญาเงินกู้ สม0026462
 •      วันที่กู้ 20-09-2562
       วงเงินกู้ 1,000,000.00 บาท
       เงินต้นคงเหลือ 657,201.00 บาท
  statement

       ผู้ค้ำประกัน


 • สัญญาเงินกู้ สม0026464
 •      วันที่กู้ 12-11-2564
       วงเงินกู้ 800,000.00 บาท
       เงินต้นคงเหลือ 706,857.00 บาท
  statement

       ผู้ค้ำประกัน


 • สัญญาเงินกู้ สม0026465
 •      วันที่กู้ 15-08-2565
       วงเงินกู้ 100,000.00 บาท
       เงินต้นคงเหลือ 55,805.00 บาท
  statement

       ผู้ค้ำประกัน


 • สัญญาเงินกู้ สม0026665
 •      วันที่กู้ 18-08-2565
       วงเงินกู้ 220,000.00 บาท
       เงินต้นคงเหลือ 176,000.00 บาท
  statement

       ผู้ค้ำประกัน


 • สัญญาเงินกู้ สม0026666
 •      วันที่กู้ 30-06-2566
       วงเงินกู้ 21,600.00 บาท
       เงินต้นคงเหลือ 15,600.00 บาท
  statement

       ผู้ค้ำประกัน


 • สัญญาเงินกู้ สม0026766
 •      วันที่กู้ 30-06-2566
       วงเงินกู้ 800,000.00 บาท
       เงินต้นคงเหลือ 764,590.00 บาท
  statement

       ผู้ค้ำประกัน


 • สัญญาเงินกู้ สม0026856
 •      วันที่กู้ 12-07-2556
       วงเงินกู้ 500,000.00 บาท
       เงินต้นคงเหลือ 119,000.00 บาท
  statement

       ผู้ค้ำประกัน


 • สัญญาเงินกู้ สม0026866
 •      วันที่กู้ 30-06-2566
       วงเงินกู้ 1,000,000.00 บาท
       เงินต้นคงเหลือ 955,432.00 บาท
  statement

       ผู้ค้ำประกัน


 • สัญญาเงินกู้ สม0026966
 •      วันที่กู้ 30-06-2566
       วงเงินกู้ 1,999,000.00 บาท
       เงินต้นคงเหลือ 1,870,385.00 บาท
  statement

       ผู้ค้ำประกัน


 • สัญญาเงินกู้ สม0027162
 •      วันที่กู้ 20-09-2562
       วงเงินกู้ 1,400,000.00 บาท
       เงินต้นคงเหลือ 810,249.00 บาท
  statement

       ผู้ค้ำประกัน


 • สัญญาเงินกู้ สม0027163
 •      วันที่กู้ 30-09-2563
       วงเงินกู้ 1,400,000.00 บาท
       เงินต้นคงเหลือ 1,168,673.00 บาท
  statement

       ผู้ค้ำประกัน


 • สัญญาเงินกู้ สม0027259
 •      วันที่กู้ 05-10-2559
       วงเงินกู้ 198,000.00 บาท
       เงินต้นคงเหลือ 11,769.00 บาท
  statement

       ผู้ค้ำประกัน


 • สัญญาเงินกู้ สม0027364
 •      วันที่กู้ 15-11-2564
       วงเงินกู้ 400,000.00 บาท
       เงินต้นคงเหลือ 291,500.00 บาท
  statement

       ผู้ค้ำประกัน


 • สัญญาเงินกู้ สม0027662
 •      วันที่กู้ 27-09-2562
       วงเงินกู้ 1,280,000.00 บาท
       เงินต้นคงเหลือ 1,026,954.00 บาท
  statement

       ผู้ค้ำประกัน


 • สัญญาเงินกู้ สม0027666
 •      วันที่กู้ 30-06-2566
       วงเงินกู้ 600,000.00 บาท
       เงินต้นคงเหลือ 573,751.00 บาท
  statement

       ผู้ค้ำประกัน


 • สัญญาเงินกู้ สม0027865
 •      วันที่กู้ 29-08-2565
       วงเงินกู้ 150,000.00 บาท
       เงินต้นคงเหลือ 64,000.00 บาท
  statement

       ผู้ค้ำประกัน


 • สัญญาเงินกู้ สม0028063
 •      วันที่กู้ 08-10-2563
       วงเงินกู้ 186,000.00 บาท
       เงินต้นคงเหลือ 154,809.00 บาท
  statement

       ผู้ค้ำประกัน


 • สัญญาเงินกู้ สม0028265
 •      วันที่กู้ 31-08-2565
       วงเงินกู้ 18,000.00 บาท
       เงินต้นคงเหลือ 8,000.00 บาท
  statement

       ผู้ค้ำประกัน


 • สัญญาเงินกู้ สม0028362
 •      วันที่กู้ 30-09-2562
       วงเงินกู้ 210,000.00 บาท
       เงินต้นคงเหลือ 108,805.00 บาท
  statement

       ผู้ค้ำประกัน


 • สัญญาเงินกู้ สม0028562
 •      วันที่กู้ 30-09-2562
       วงเงินกู้ 140,000.00 บาท
       เงินต้นคงเหลือ 89,000.00 บาท
  statement

       ผู้ค้ำประกัน


 • สัญญาเงินกู้ สม0028566
 •      วันที่กู้ 07-07-2566
       วงเงินกู้ 31,500.00 บาท
       เงินต้นคงเหลือ 26,000.00 บาท
  statement

       ผู้ค้ำประกัน


 • สัญญาเงินกู้ สม0028763
 •      วันที่กู้ 15-10-2563
       วงเงินกู้ 1,000,000.00 บาท
       เงินต้นคงเหลือ 767,830.00 บาท
  statement

       ผู้ค้ำประกัน


 • สัญญาเงินกู้ สม0028766
 •      วันที่กู้ 07-07-2566
       วงเงินกู้ 36,000.00 บาท
       เงินต้นคงเหลือ 25,000.00 บาท
  statement

       ผู้ค้ำประกัน


 • สัญญาเงินกู้ สม0028866
 •      วันที่กู้ 07-07-2566
       วงเงินกู้ 50,000.00 บาท
       เงินต้นคงเหลือ 17,000.00 บาท
  statement

       ผู้ค้ำประกัน


 • สัญญาเงินกู้ สม0028962
 •      วันที่กู้ 10-10-2562
       วงเงินกู้ 299,000.00 บาท
       เงินต้นคงเหลือ 240,158.00 บาท
  statement

       ผู้ค้ำประกัน


 • สัญญาเงินกู้ สม0029165
 •      วันที่กู้ 02-09-2565
       วงเงินกู้ 200,000.00 บาท
       เงินต้นคงเหลือ 90,000.00 บาท
  statement

       ผู้ค้ำประกัน


 • สัญญาเงินกู้ สม0029259
 •      วันที่กู้ 28-10-2559
       วงเงินกู้ 900,000.00 บาท
       เงินต้นคงเหลือ 504,238.00 บาท
  statement

       ผู้ค้ำประกัน


 • สัญญาเงินกู้ สม0029464
 •      วันที่กู้ 02-12-2564
       วงเงินกู้ 93,000.00 บาท
       เงินต้นคงเหลือ 81,132.00 บาท
  statement

       ผู้ค้ำประกัน


 • สัญญาเงินกู้ สม0029559
 •      วันที่กู้ 31-10-2559
       วงเงินกู้ 1,500,000.00 บาท
       เงินต้นคงเหลือ 120,017.00 บาท
  statement

       ผู้ค้ำประกัน


 • สัญญาเงินกู้ สม0029565
 •      วันที่กู้ 08-09-2565
       วงเงินกู้ 667,000.00 บาท
       เงินต้นคงเหลือ 614,214.00 บาท
  statement

       ผู้ค้ำประกัน


 • สัญญาเงินกู้ สม0029566
 •      วันที่กู้ 14-07-2566
       วงเงินกู้ 75,000.00 บาท
       เงินต้นคงเหลือ 58,966.00 บาท
  statement

       ผู้ค้ำประกัน


 • สัญญาเงินกู้ สม0029665
 •      วันที่กู้ 08-09-2565
       วงเงินกู้ 363,000.00 บาท
       เงินต้นคงเหลือ 310,500.00 บาท
  statement

       ผู้ค้ำประกัน


 • สัญญาเงินกู้ สม0029666
 •      วันที่กู้ 14-07-2566
       วงเงินกู้ 125,000.00 บาท
       เงินต้นคงเหลือ 98,277.00 บาท
  statement

       ผู้ค้ำประกัน


 • สัญญาเงินกู้ สม0029866
 •      วันที่กู้ 21-07-2566
       วงเงินกู้ 326,000.00 บาท
       เงินต้นคงเหลือ 298,500.00 บาท
  statement

       ผู้ค้ำประกัน


 • สัญญาเงินกู้ สม0029965
 •      วันที่กู้ 14-09-2565
       วงเงินกู้ 1,999,000.00 บาท
       เงินต้นคงเหลือ 1,849,353.00 บาท
  statement

       ผู้ค้ำประกัน


 • สัญญาเงินกู้ สม0029966
 •      วันที่กู้ 21-07-2566
       วงเงินกู้ 168,000.00 บาท
       เงินต้นคงเหลือ 151,500.00 บาท
  statement

       ผู้ค้ำประกัน


 • สัญญาเงินกู้ สม0030066
 •      วันที่กู้ 26-07-2566
       วงเงินกู้ 1,800,000.00 บาท
       เงินต้นคงเหลือ 1,690,000.00 บาท
  statement

       ผู้ค้ำประกัน


 • สัญญาเงินกู้ สม0030166
 •      วันที่กู้ 26-07-2566
       วงเงินกู้ 1,600,000.00 บาท
       เงินต้นคงเหลือ 1,537,517.00 บาท
  statement

       ผู้ค้ำประกัน


 • สัญญาเงินกู้ สม0030265
 •      วันที่กู้ 14-09-2565
       วงเงินกู้ 1,990,000.00 บาท
       เงินต้นคงเหลือ 1,756,900.00 บาท
  statement

       ผู้ค้ำประกัน


 • สัญญาเงินกู้ สม0030266
 •      วันที่กู้ 26-07-2566
       วงเงินกู้ 1,700,000.00 บาท
       เงินต้นคงเหลือ 1,632,837.00 บาท
  statement

       ผู้ค้ำประกัน


 • สัญญาเงินกู้ สม0030362
 •      วันที่กู้ 10-10-2562
       วงเงินกู้ 400,000.00 บาท
       เงินต้นคงเหลือ 265,000.00 บาท
  statement

       ผู้ค้ำประกัน


 • สัญญาเงินกู้ สม0030363
 •      วันที่กู้ 29-10-2563
       วงเงินกู้ 590,000.00 บาท
       เงินต้นคงเหลือ 493,829.00 บาท
  statement

       ผู้ค้ำประกัน


 • สัญญาเงินกู้ สม0030458
 •      วันที่กู้ 21-10-2558
       วงเงินกู้ 600,000.00 บาท
       เงินต้นคงเหลือ 110,000.00 บาท
  statement

       ผู้ค้ำประกัน


 • สัญญาเงินกู้ สม0030466
 •      วันที่กู้ 26-07-2566
       วงเงินกู้ 200,000.00 บาท
       เงินต้นคงเหลือ 157,974.00 บาท
  statement

       ผู้ค้ำประกัน


 • สัญญาเงินกู้ สม0030562
 •      วันที่กู้ 10-10-2562
       วงเงินกู้ 730,000.00 บาท
       เงินต้นคงเหลือ 537,370.00 บาท
  statement

       ผู้ค้ำประกัน


 • สัญญาเงินกู้ สม0030566
 •      วันที่กู้ 26-07-2566
       วงเงินกู้ 200,000.00 บาท
       เงินต้นคงเหลือ 157,974.00 บาท
  statement

       ผู้ค้ำประกัน


 • สัญญาเงินกู้ สม0030665
 •      วันที่กู้ 14-09-2565
       วงเงินกู้ 650,000.00 บาท
       เงินต้นคงเหลือ 579,448.00 บาท
  statement

       ผู้ค้ำประกัน


 • สัญญาเงินกู้ สม0030666
 •      วันที่กู้ 26-07-2566
       วงเงินกู้ 200,000.00 บาท
       เงินต้นคงเหลือ 157,974.00 บาท
  statement

       ผู้ค้ำประกัน


 • สัญญาเงินกู้ สม0030765
 •      วันที่กู้ 14-09-2565
       วงเงินกู้ 800,000.00 บาท
       เงินต้นคงเหลือ 738,863.00 บาท
  statement

       ผู้ค้ำประกัน


 • สัญญาเงินกู้ สม0030964
 •      วันที่กู้ 15-12-2564
       วงเงินกู้ 220,000.00 บาท
       เงินต้นคงเหลือ 190,122.00 บาท
  statement

       ผู้ค้ำประกัน


 • สัญญาเงินกู้ สม0030966
 •      วันที่กู้ 26-07-2566
       วงเงินกู้ 40,000.00 บาท
       เงินต้นคงเหลือ 30,920.00 บาท
  statement

       ผู้ค้ำประกัน


 • สัญญาเงินกู้ สม0031066
 •      วันที่กู้ 10-08-2566
       วงเงินกู้ 207,000.00 บาท
       เงินต้นคงเหลือ 192,243.00 บาท
  statement

       ผู้ค้ำประกัน


 • สัญญาเงินกู้ สม0031162
 •      วันที่กู้ 16-10-2562
       วงเงินกู้ 190,000.00 บาท
       เงินต้นคงเหลือ 91,000.00 บาท
  statement

       ผู้ค้ำประกัน


 • สัญญาเงินกู้ สม0031166
 •      วันที่กู้ 10-08-2566
       วงเงินกู้ 207,000.00 บาท
       เงินต้นคงเหลือ 192,243.00 บาท
  statement

       ผู้ค้ำประกัน


 • สัญญาเงินกู้ สม0031362
 •      วันที่กู้ 16-10-2562
       วงเงินกู้ 275,000.00 บาท
       เงินต้นคงเหลือ 124,738.00 บาท
  statement

       ผู้ค้ำประกัน


 • สัญญาเงินกู้ สม0031363
 •      วันที่กู้ 06-11-2563
       วงเงินกู้ 1,400,000.00 บาท
       เงินต้นคงเหลือ 1,159,427.00 บาท
  statement

       ผู้ค้ำประกัน


 • สัญญาเงินกู้ สม0031462
 •      วันที่กู้ 16-10-2562
       วงเงินกู้ 1,700,000.00 บาท
       เงินต้นคงเหลือ 642,570.00 บาท
  statement

       ผู้ค้ำประกัน


 • สัญญาเงินกู้ สม0031564
 •      วันที่กู้ 17-12-2564
       วงเงินกู้ 200,000.00 บาท
       เงินต้นคงเหลือ 80,049.00 บาท
  statement

       ผู้ค้ำประกัน


 • สัญญาเงินกู้ สม0031566
 •      วันที่กู้ 10-08-2566
       วงเงินกู้ 40,000.00 บาท
       เงินต้นคงเหลือ 10,000.00 บาท
  statement

       ผู้ค้ำประกัน


 • สัญญาเงินกู้ สม0031663
 •      วันที่กู้ 16-11-2563
       วงเงินกู้ 1,600,000.00 บาท
       เงินต้นคงเหลือ 1,348,023.00 บาท
  statement

       ผู้ค้ำประกัน


 • สัญญาเงินกู้ สม0031766
 •      วันที่กู้ 21-08-2566
       วงเงินกู้ 90,000.00 บาท
       เงินต้นคงเหลือ 80,000.00 บาท
  statement

       ผู้ค้ำประกัน


 • สัญญาเงินกู้ สม0032066
 •      วันที่กู้ 21-08-2566
       วงเงินกู้ 1,600,000.00 บาท
       เงินต้นคงเหลือ 1,542,537.00 บาท
  statement

       ผู้ค้ำประกัน


 • สัญญาเงินกู้ สม0032164
 •      วันที่กู้ 28-12-2564
       วงเงินกู้ 810,000.00 บาท
       เงินต้นคงเหลือ 511,441.00 บาท
  statement

       ผู้ค้ำประกัน


 • สัญญาเงินกู้ สม0032266
 •      วันที่กู้ 21-08-2566
       วงเงินกู้ 200,000.00 บาท
       เงินต้นคงเหลือ 162,041.00 บาท
  statement

       ผู้ค้ำประกัน


 • สัญญาเงินกู้ สม0032566
 •      วันที่กู้ 24-08-2566
       วงเงินกู้ 300,000.00 บาท
       เงินต้นคงเหลือ 200,000.00 บาท
  statement

       ผู้ค้ำประกัน


 • สัญญาเงินกู้ สม0032661
 •      วันที่กู้ 12-10-2561
       วงเงินกู้ 800,000.00 บาท
       เงินต้นคงเหลือ 494,423.00 บาท
  statement

       ผู้ค้ำประกัน


 • สัญญาเงินกู้ สม0032766
 •      วันที่กู้ 24-08-2566
       วงเงินกู้ 147,000.00 บาท
       เงินต้นคงเหลือ 135,930.00 บาท
  statement

       ผู้ค้ำประกัน


 • สัญญาเงินกู้ สม0032866
 •      วันที่กู้ 24-08-2566
       วงเงินกู้ 650,000.00 บาท
       เงินต้นคงเหลือ 627,197.00 บาท
  statement

       ผู้ค้ำประกัน


 • สัญญาเงินกู้ สม0032966
 •      วันที่กู้ 24-08-2566
       วงเงินกู้ 900,000.00 บาท
       เงินต้นคงเหลือ 868,190.00 บาท
  statement

       ผู้ค้ำประกัน


 • สัญญาเงินกู้ สม0033065
 •      วันที่กู้ 30-09-2565
       วงเงินกู้ 700,000.00 บาท
       เงินต้นคงเหลือ 626,111.00 บาท
  statement

       ผู้ค้ำประกัน


 • สัญญาเงินกู้ สม0033166
 •      วันที่กู้ 30-08-2566
       วงเงินกู้ 100,000.00 บาท
       เงินต้นคงเหลือ 53,800.00 บาท
  statement

       ผู้ค้ำประกัน


 • สัญญาเงินกู้ สม0033266
 •      วันที่กู้ 30-08-2566
       วงเงินกู้ 1,900,000.00 บาท
       เงินต้นคงเหลือ 1,803,731.00 บาท
  statement

       ผู้ค้ำประกัน


 • สัญญาเงินกู้ สม0033466
 •      วันที่กู้ 30-08-2566
       วงเงินกู้ 200,000.00 บาท
       เงินต้นคงเหลือ 161,746.00 บาท
  statement

       ผู้ค้ำประกัน


 • สัญญาเงินกู้ สม0033566
 •      วันที่กู้ 30-08-2566
       วงเงินกู้ 180,000.00 บาท
       เงินต้นคงเหลือ 142,812.00 บาท
  statement

       ผู้ค้ำประกัน


 • สัญญาเงินกู้ สม0033666
 •      วันที่กู้ 30-08-2566
       วงเงินกู้ 150,000.00 บาท
       เงินต้นคงเหลือ 120,543.00 บาท
  statement

       ผู้ค้ำประกัน


 • สัญญาเงินกู้ สม0033762
 •      วันที่กู้ 31-10-2562
       วงเงินกู้ 600,000.00 บาท
       เงินต้นคงเหลือ 309,504.00 บาท
  statement

       ผู้ค้ำประกัน


 • สัญญาเงินกู้ สม0033766
 •      วันที่กู้ 30-08-2566
       วงเงินกู้ 200,000.00 บาท
       เงินต้นคงเหลือ 161,746.00 บาท
  statement

       ผู้ค้ำประกัน


 • สัญญาเงินกู้ สม0033861
 •      วันที่กู้ 16-10-2561
       วงเงินกู้ 1,999,000.00 บาท
       เงินต้นคงเหลือ 1,527,782.00 บาท
  statement

       ผู้ค้ำประกัน


 • สัญญาเงินกู้ สม0033862
 •      วันที่กู้ 31-10-2562
       วงเงินกู้ 1,700,000.00 บาท
       เงินต้นคงเหลือ 1,201,375.00 บาท
  statement

       ผู้ค้ำประกัน


 • สัญญาเงินกู้ สม0033866
 •      วันที่กู้ 30-08-2566
       วงเงินกู้ 800,000.00 บาท
       เงินต้นคงเหลือ 770,595.00 บาท
  statement

       ผู้ค้ำประกัน


 • สัญญาเงินกู้ สม0033966
 •      วันที่กู้ 30-08-2566
       วงเงินกู้ 150,000.00 บาท
       เงินต้นคงเหลือ 120,543.00 บาท
  statement

       ผู้ค้ำประกัน


 • สัญญาเงินกู้ สม0034162
 •      วันที่กู้ 31-10-2562
       วงเงินกู้ 1,000,000.00 บาท
       เงินต้นคงเหลือ 500,000.00 บาท
  statement

       ผู้ค้ำประกัน


 • สัญญาเงินกู้ สม0034166
 •      วันที่กู้ 07-09-2566
       วงเงินกู้ 324,900.00 บาท
       เงินต้นคงเหลือ 309,936.00 บาท
  statement

       ผู้ค้ำประกัน


 • สัญญาเงินกู้ สม0034260
 •      วันที่กู้ 27-12-2560
       วงเงินกู้ 324,000.00 บาท
       เงินต้นคงเหลือ 131,405.00 บาท
  statement

       ผู้ค้ำประกัน


 • สัญญาเงินกู้ สม0034765
 •      วันที่กู้ 07-10-2565
       วงเงินกู้ 245,000.00 บาท
       เงินต้นคงเหลือ 205,000.00 บาท
  statement

       ผู้ค้ำประกัน


 • สัญญาเงินกู้ สม0034866
 •      วันที่กู้ 19-09-2566
       วงเงินกู้ 500,000.00 บาท
       เงินต้นคงเหลือ 410,000.00 บาท
  statement

       ผู้ค้ำประกัน


 • สัญญาเงินกู้ สม0034965
 •      วันที่กู้ 12-10-2565
       วงเงินกู้ 350,000.00 บาท
       เงินต้นคงเหลือ 250,000.00 บาท
  statement

       ผู้ค้ำประกัน


 • สัญญาเงินกู้ สม0035062
 •      วันที่กู้ 15-11-2562
       วงเงินกู้ 1,900,000.00 บาท
       เงินต้นคงเหลือ 1,195,807.00 บาท
  statement

       ผู้ค้ำประกัน


 • สัญญาเงินกู้ สม0035161
 •      วันที่กู้ 06-11-2561
       วงเงินกู้ 60,000.00 บาท
       เงินต้นคงเหลือ 2,000.00 บาท
  statement

       ผู้ค้ำประกัน


 • สัญญาเงินกู้ สม0035266
 •      วันที่กู้ 19-09-2566
       วงเงินกู้ 180,000.00 บาท
       เงินต้นคงเหลือ 148,751.00 บาท
  statement

       ผู้ค้ำประกัน


 • สัญญาเงินกู้ สม0035466
 •      วันที่กู้ 19-09-2566
       วงเงินกู้ 1,030,000.00 บาท
       เงินต้นคงเหลือ 997,989.00 บาท
  statement

       ผู้ค้ำประกัน


 • สัญญาเงินกู้ สม0035566
 •      วันที่กู้ 19-09-2566
       วงเงินกู้ 150,000.00 บาท
       เงินต้นคงเหลือ 123,807.00 บาท
  statement

       ผู้ค้ำประกัน


 • สัญญาเงินกู้ สม0035765
 •      วันที่กู้ 12-10-2565
       วงเงินกู้ 600,000.00 บาท
       เงินต้นคงเหลือ 232,028.00 บาท
  statement

       ผู้ค้ำประกัน


 • สัญญาเงินกู้ สม0035766
 •      วันที่กู้ 19-09-2566
       วงเงินกู้ 200,000.00 บาท
       เงินต้นคงเหลือ 165,991.00 บาท
  statement

       ผู้ค้ำประกัน


 • สัญญาเงินกู้ สม0035865
 •      วันที่กู้ 12-10-2565
       วงเงินกู้ 600,000.00 บาท
       เงินต้นคงเหลือ 549,093.00 บาท
  statement

       ผู้ค้ำประกัน


 • สัญญาเงินกู้ สม0035866
 •      วันที่กู้ 19-09-2566
       วงเงินกู้ 125,000.00 บาท
       เงินต้นคงเหลือ 103,172.00 บาท
  statement

       ผู้ค้ำประกัน


 • สัญญาเงินกู้ สม0035966
 •      วันที่กู้ 19-09-2566
       วงเงินกู้ 62,500.00 บาท
       เงินต้นคงเหลือ 51,585.00 บาท
  statement

       ผู้ค้ำประกัน


 • สัญญาเงินกู้ สม0036163
 •      วันที่กู้ 25-12-2563
       วงเงินกู้ 1,200,000.00 บาท
       เงินต้นคงเหลือ 92,414.00 บาท
  statement

       ผู้ค้ำประกัน


 • สัญญาเงินกู้ สม0036166
 •      วันที่กู้ 19-09-2566
       วงเงินกู้ 472,000.00 บาท
       เงินต้นคงเหลือ 456,791.00 บาท
  statement

       ผู้ค้ำประกัน


 • สัญญาเงินกู้ สม0036266
 •      วันที่กู้ 22-09-2566
       วงเงินกู้ 255,000.00 บาท
       เงินต้นคงเหลือ 219,000.00 บาท
  statement

       ผู้ค้ำประกัน


 • สัญญาเงินกู้ สม0036366
 •      วันที่กู้ 22-09-2566
       วงเงินกู้ 100,000.00 บาท
       เงินต้นคงเหลือ 91,000.00 บาท
  statement

       ผู้ค้ำประกัน


 • สัญญาเงินกู้ สม0036562
 •      วันที่กู้ 15-11-2562
       วงเงินกู้ 600,000.00 บาท
       เงินต้นคงเหลือ 257,000.00 บาท
  statement

       ผู้ค้ำประกัน


 • สัญญาเงินกู้ สม0036563
 •      วันที่กู้ 29-12-2563
       วงเงินกู้ 1,400,000.00 บาท
       เงินต้นคงเหลือ 722,882.00 บาท
  statement

       ผู้ค้ำประกัน


 • สัญญาเงินกู้ สม0036566
 •      วันที่กู้ 22-09-2566
       วงเงินกู้ 800,000.00 บาท
       เงินต้นคงเหลือ 728,000.00 บาท
  statement

       ผู้ค้ำประกัน


 • สัญญาเงินกู้ สม0036663
 •      วันที่กู้ 29-12-2563
       วงเงินกู้ 1,900,000.00 บาท
       เงินต้นคงเหลือ 1,614,472.00 บาท
  statement

       ผู้ค้ำประกัน


 • สัญญาเงินกู้ สม0036666
 •      วันที่กู้ 22-09-2566
       วงเงินกู้ 1,999,000.00 บาท
       เงินต้นคงเหลือ 1,936,725.00 บาท
  statement

       ผู้ค้ำประกัน


 • สัญญาเงินกู้ สม0036761
 •      วันที่กู้ 14-11-2561
       วงเงินกู้ 1,400,000.00 บาท
       เงินต้นคงเหลือ 819,177.00 บาท
  statement

       ผู้ค้ำประกัน


 • สัญญาเงินกู้ สม0036762
 •      วันที่กู้ 15-11-2562
       วงเงินกู้ 1,400,000.00 บาท
       เงินต้นคงเหลือ 1,047,212.00 บาท
  statement

       ผู้ค้ำประกัน


 • สัญญาเงินกู้ สม0036765
 •      วันที่กู้ 31-10-2565
       วงเงินกู้ 21,600.00 บาท
       เงินต้นคงเหลือ 11,600.00 บาท
  statement

       ผู้ค้ำประกัน


 • สัญญาเงินกู้ สม0036766
 •      วันที่กู้ 22-09-2566
       วงเงินกู้ 400,000.00 บาท
       เงินต้นคงเหลือ 357,469.00 บาท
  statement

       ผู้ค้ำประกัน


 • สัญญาเงินกู้ สม0036863
 •      วันที่กู้ 29-12-2563
       วงเงินกู้ 580,000.00 บาท
       เงินต้นคงเหลือ 209,133.00 บาท
  statement

       ผู้ค้ำประกัน


 • สัญญาเงินกู้ สม0036866
 •      วันที่กู้ 22-09-2566
       วงเงินกู้ 850,000.00 บาท
       เงินต้นคงเหลือ 815,727.00 บาท
  statement

       ผู้ค้ำประกัน


 • สัญญาเงินกู้ สม0036966
 •      วันที่กู้ 22-09-2566
       วงเงินกู้ 200,000.00 บาท
       เงินต้นคงเหลือ 165,893.00 บาท
  statement

       ผู้ค้ำประกัน


 • สัญญาเงินกู้ สม0037166
 •      วันที่กู้ 22-09-2566
       วงเงินกู้ 125,000.00 บาท
       เงินต้นคงเหลือ 103,110.00 บาท
  statement

       ผู้ค้ำประกัน


 • สัญญาเงินกู้ สม0037263
 •      วันที่กู้ 29-12-2563
       วงเงินกู้ 500,000.00 บาท
       เงินต้นคงเหลือ 410,234.00 บาท
  statement

       ผู้ค้ำประกัน


 • สัญญาเงินกู้ สม0037266
 •      วันที่กู้ 22-09-2566
       วงเงินกู้ 75,000.00 บาท
       เงินต้นคงเหลือ 61,866.00 บาท
  statement

       ผู้ค้ำประกัน


 • สัญญาเงินกู้ สม0037466
 •      วันที่กู้ 29-09-2566
       วงเงินกู้ 1,999,000.00 บาท
       เงินต้นคงเหลือ 1,811,526.00 บาท
  statement

       ผู้ค้ำประกัน


 • สัญญาเงินกู้ สม0037565
 •      วันที่กู้ 01-11-2565
       วงเงินกู้ 1,400,000.00 บาท
       เงินต้นคงเหลือ 1,174,874.00 บาท
  statement

       ผู้ค้ำประกัน


 • สัญญาเงินกู้ สม0037566
 •      วันที่กู้ 29-09-2566
       วงเงินกู้ 1,999,000.00 บาท
       เงินต้นคงเหลือ 1,903,248.00 บาท
  statement

       ผู้ค้ำประกัน


 • สัญญาเงินกู้ สม0037662
 •      วันที่กู้ 28-11-2562
       วงเงินกู้ 1,999,000.00 บาท
       เงินต้นคงเหลือ 1,607,986.00 บาท
  statement

       ผู้ค้ำประกัน


 • สัญญาเงินกู้ สม0037666
 •      วันที่กู้ 29-09-2566
       วงเงินกู้ 1,900,000.00 บาท
       เงินต้นคงเหลือ 1,836,595.00 บาท
  statement

       ผู้ค้ำประกัน


 • สัญญาเงินกู้ สม0037762
 •      วันที่กู้ 28-11-2562
       วงเงินกู้ 1,900,000.00 บาท
       เงินต้นคงเหลือ 1,581,745.00 บาท
  statement

       ผู้ค้ำประกัน


 • สัญญาเงินกู้ สม0037866
 •      วันที่กู้ 29-09-2566
       วงเงินกู้ 180,000.00 บาท
       เงินต้นคงเหลือ 174,139.00 บาท
  statement

       ผู้ค้ำประกัน


 • สัญญาเงินกู้ สม0037962
 •      วันที่กู้ 28-11-2562
       วงเงินกู้ 750,000.00 บาท
       เงินต้นคงเหลือ 407,000.00 บาท
  statement

       ผู้ค้ำประกัน


 • สัญญาเงินกู้ สม0037966
 •      วันที่กู้ 29-09-2566
       วงเงินกู้ 800,000.00 บาท
       เงินต้นคงเหลือ 773,640.00 บาท
  statement

       ผู้ค้ำประกัน


 • สัญญาเงินกู้ สม0038166
 •      วันที่กู้ 29-09-2566
       วงเงินกู้ 1,930,000.00 บาท
       เงินต้นคงเหลือ 1,867,911.00 บาท
  statement

       ผู้ค้ำประกัน


 • สัญญาเงินกู้ สม0038266
 •      วันที่กู้ 06-10-2566
       วงเงินกู้ 600,000.00 บาท
       เงินต้นคงเหลือ 544,288.00 บาท
  statement

       ผู้ค้ำประกัน


 • สัญญาเงินกู้ สม0038566
 •      วันที่กู้ 06-10-2566
       วงเงินกู้ 100,000.00 บาท
       เงินต้นคงเหลือ 92,000.00 บาท
  statement

       ผู้ค้ำประกัน


 • สัญญาเงินกู้ สม0038665
 •      วันที่กู้ 15-11-2565
       วงเงินกู้ 1,300,000.00 บาท
       เงินต้นคงเหลือ 1,093,293.00 บาท
  statement

       ผู้ค้ำประกัน


 • สัญญาเงินกู้ สม0038966
 •      วันที่กู้ 17-10-2566
       วงเงินกู้ 114,700.00 บาท
       เงินต้นคงเหลือ 106,700.00 บาท
  statement

       ผู้ค้ำประกัน


 • สัญญาเงินกู้ สม0039066
 •      วันที่กู้ 17-10-2566
       วงเงินกู้ 1,999,000.00 บาท
       เงินต้นคงเหลือ 1,945,767.00 บาท
  statement

       ผู้ค้ำประกัน


 • สัญญาเงินกู้ สม0039166
 •      วันที่กู้ 17-10-2566
       วงเงินกู้ 1,300,000.00 บาท
       เงินต้นคงเหลือ 1,265,345.00 บาท
  statement

       ผู้ค้ำประกัน


 • สัญญาเงินกู้ สม0039266
 •      วันที่กู้ 17-10-2566
       วงเงินกู้ 1,500,000.00 บาท
       เงินต้นคงเหลือ 1,459,699.00 บาท
  statement

       ผู้ค้ำประกัน


 • สัญญาเงินกู้ สม0039566
 •      วันที่กู้ 17-10-2566
       วงเงินกู้ 200,000.00 บาท
       เงินต้นคงเหลือ 169,956.00 บาท
  statement

       ผู้ค้ำประกัน


 • สัญญาเงินกู้ สม0039865
 •      วันที่กู้ 17-11-2565
       วงเงินกู้ 580,000.00 บาท
       เงินต้นคงเหลือ 504,000.00 บาท
  statement

       ผู้ค้ำประกัน


 • สัญญาเงินกู้ สม0040165
 •      วันที่กู้ 17-11-2565
       วงเงินกู้ 41,000.00 บาท
       เงินต้นคงเหลือ 22,000.00 บาท
  statement

       ผู้ค้ำประกัน


 • สัญญาเงินกู้ สม0040262
 •      วันที่กู้ 12-12-2562
       วงเงินกู้ 1,000,000.00 บาท
       เงินต้นคงเหลือ 809,645.00 บาท
  statement

       ผู้ค้ำประกัน


 • สัญญาเงินกู้ สม0040462
 •      วันที่กู้ 12-12-2562
       วงเงินกู้ 400,000.00 บาท
       เงินต้นคงเหลือ 332,560.00 บาท
  statement

       ผู้ค้ำประกัน


 • สัญญาเงินกู้ สม0040466
 •      วันที่กู้ 17-10-2566
       วงเงินกู้ 150,000.00 บาท
       เงินต้นคงเหลือ 126,856.00 บาท
  statement

       ผู้ค้ำประกัน


 • สัญญาเงินกู้ สม0040566
 •      วันที่กู้ 17-10-2566
       วงเงินกู้ 160,000.00 บาท
       เงินต้นคงเหลือ 154,345.00 บาท
  statement

       ผู้ค้ำประกัน


 • สัญญาเงินกู้ สม0040661
 •      วันที่กู้ 28-12-2561
       วงเงินกู้ 1,700,000.00 บาท
       เงินต้นคงเหลือ 1,270,958.00 บาท
  statement

       ผู้ค้ำประกัน


 • สัญญาเงินกู้ สม0040766
 •      วันที่กู้ 19-10-2566
       วงเงินกู้ 144,000.00 บาท
       เงินต้นคงเหลือ 128,000.00 บาท
  statement

       ผู้ค้ำประกัน


 • สัญญาเงินกู้ สม0040866
 •      วันที่กู้ 19-10-2566
       วงเงินกู้ 400,000.00 บาท
       เงินต้นคงเหลือ 362,553.00 บาท
  statement

       ผู้ค้ำประกัน


 • สัญญาเงินกู้ สม0040965
 •      วันที่กู้ 30-11-2565
       วงเงินกู้ 1,999,000.00 บาท
       เงินต้นคงเหลือ 1,858,020.00 บาท
  statement

       ผู้ค้ำประกัน


 • สัญญาเงินกู้ สม0040966
 •      วันที่กู้ 24-10-2566
       วงเงินกู้ 513,000.00 บาท
       เงินต้นคงเหลือ 473,000.00 บาท
  statement

       ผู้ค้ำประกัน


 • สัญญาเงินกู้ สม0041065
 •      วันที่กู้ 30-11-2565
       วงเงินกู้ 1,000,000.00 บาท
       เงินต้นคงเหลือ 797,219.00 บาท
  statement

       ผู้ค้ำประกัน


 • สัญญาเงินกู้ สม0041066
 •      วันที่กู้ 24-10-2566
       วงเงินกู้ 126,900.00 บาท
       เงินต้นคงเหลือ 110,900.00 บาท
  statement

       ผู้ค้ำประกัน


 • สัญญาเงินกู้ สม0041162
 •      วันที่กู้ 19-12-2562
       วงเงินกู้ 1,800,000.00 บาท
       เงินต้นคงเหลือ 1,111,536.00 บาท
  statement

       ผู้ค้ำประกัน


 • สัญญาเงินกู้ สม0041166
 •      วันที่กู้ 24-10-2566
       วงเงินกู้ 104,000.00 บาท
       เงินต้นคงเหลือ 92,000.00 บาท
  statement

       ผู้ค้ำประกัน


 • สัญญาเงินกู้ สม0041262
 •      วันที่กู้ 19-12-2562
       วงเงินกู้ 800,000.00 บาท
       เงินต้นคงเหลือ 506,319.00 บาท
  statement

       ผู้ค้ำประกัน


 • สัญญาเงินกู้ สม0041266
 •      วันที่กู้ 24-10-2566
       วงเงินกู้ 40,000.00 บาท
       เงินต้นคงเหลือ 32,000.00 บาท
  statement

       ผู้ค้ำประกัน


 • สัญญาเงินกู้ สม0041566
 •      วันที่กู้ 31-10-2566
       วงเงินกู้ 535,000.00 บาท
       เงินต้นคงเหลือ 455,000.00 บาท
  statement

       ผู้ค้ำประกัน


 • สัญญาเงินกู้ สม0041765
 •      วันที่กู้ 30-11-2565
       วงเงินกู้ 1,999,000.00 บาท
       เงินต้นคงเหลือ 1,859,162.00 บาท
  statement

       ผู้ค้ำประกัน


 • สัญญาเงินกู้ สม0041866
 •      วันที่กู้ 31-10-2566
       วงเงินกู้ 1,999,000.00 บาท
       เงินต้นคงเหลือ 1,935,516.00 บาท
  statement

       ผู้ค้ำประกัน


 • สัญญาเงินกู้ สม0041966
 •      วันที่กู้ 31-10-2566
       วงเงินกู้ 400,000.00 บาท
       เงินต้นคงเหลือ 374,783.00 บาท
  statement

       ผู้ค้ำประกัน


 • สัญญาเงินกู้ สม0042066
 •      วันที่กู้ 31-10-2566
       วงเงินกู้ 1,400,000.00 บาท
       เงินต้นคงเหลือ 1,358,923.00 บาท
  statement

       ผู้ค้ำประกัน


 • สัญญาเงินกู้ สม0042162
 •      วันที่กู้ 26-12-2562
       วงเงินกู้ 1,500,000.00 บาท
       เงินต้นคงเหลือ 1,254,678.00 บาท
  statement

       ผู้ค้ำประกัน


 • สัญญาเงินกู้ สม0042266
 •      วันที่กู้ 31-10-2566
       วงเงินกู้ 500,000.00 บาท
       เงินต้นคงเหลือ 485,155.00 บาท
  statement

       ผู้ค้ำประกัน


 • สัญญาเงินกู้ สม0042666
 •      วันที่กู้ 03-11-2566
       วงเงินกู้ 198,700.00 บาท
       เงินต้นคงเหลือ 182,700.00 บาท
  statement

       ผู้ค้ำประกัน


 • สัญญาเงินกู้ สม0042865
 •      วันที่กู้ 08-12-2565
       วงเงินกู้ 53,000.00 บาท
       เงินต้นคงเหลือ 35,000.00 บาท
  statement

       ผู้ค้ำประกัน


 • สัญญาเงินกู้ สม0042866
 •      วันที่กู้ 08-11-2566
       วงเงินกู้ 149,000.00 บาท
       เงินต้นคงเหลือ 142,000.00 บาท
  statement

       ผู้ค้ำประกัน


 • สัญญาเงินกู้ สม0042966
 •      วันที่กู้ 08-11-2566
       วงเงินกู้ 288,500.00 บาท
       เงินต้นคงเหลือ 277,965.00 บาท
  statement

       ผู้ค้ำประกัน


 • สัญญาเงินกู้ สม0043165
 •      วันที่กู้ 14-12-2565
       วงเงินกู้ 500,000.00 บาท
       เงินต้นคงเหลือ 226,400.00 บาท
  statement

       ผู้ค้ำประกัน


 • สัญญาเงินกู้ สม0043266
 •      วันที่กู้ 08-11-2566
       วงเงินกู้ 213,000.00 บาท
       เงินต้นคงเหลือ 199,648.00 บาท
  statement

       ผู้ค้ำประกัน


 • สัญญาเงินกู้ สม0043365
 •      วันที่กู้ 14-12-2565
       วงเงินกู้ 1,999,000.00 บาท
       เงินต้นคงเหลือ 1,872,417.00 บาท
  statement

       ผู้ค้ำประกัน


 • สัญญาเงินกู้ สม0043465
 •      วันที่กู้ 14-12-2565
       วงเงินกู้ 1,400,000.00 บาท
       เงินต้นคงเหลือ 1,309,957.00 บาท
  statement

       ผู้ค้ำประกัน


 • สัญญาเงินกู้ สม0043666
 •      วันที่กู้ 08-11-2566
       วงเงินกู้ 54,000.00 บาท
       เงินต้นคงเหลือ 47,000.00 บาท
  statement

       ผู้ค้ำประกัน


 • สัญญาเงินกู้ สม0043766
 •      วันที่กู้ 10-11-2566
       วงเงินกู้ 225,900.00 บาท
       เงินต้นคงเหลือ 215,400.00 บาท
  statement

       ผู้ค้ำประกัน


 • สัญญาเงินกู้ สม0043866
 •      วันที่กู้ 10-11-2566
       วงเงินกู้ 1,400,000.00 บาท
       เงินต้นคงเหลือ 1,366,586.00 บาท
  statement

       ผู้ค้ำประกัน


 • สัญญาเงินกู้ สม0043966
 •      วันที่กู้ 10-11-2566
       วงเงินกู้ 92,700.00 บาท
       เงินต้นคงเหลือ 88,500.00 บาท
  statement

       ผู้ค้ำประกัน


 • สัญญาเงินกู้ สม0044166
 •      วันที่กู้ 10-11-2566
       วงเงินกู้ 37,000.00 บาท
       เงินต้นคงเหลือ 33,500.00 บาท
  statement

       ผู้ค้ำประกัน


 • สัญญาเงินกู้ สม0044366
 •      วันที่กู้ 17-11-2566
       วงเงินกู้ 261,000.00 บาท
       เงินต้นคงเหลือ 247,000.00 บาท
  statement

       ผู้ค้ำประกัน


 • สัญญาเงินกู้ สม0044466
 •      วันที่กู้ 17-11-2566
       วงเงินกู้ 210,000.00 บาท
       เงินต้นคงเหลือ 203,330.00 บาท
  statement

       ผู้ค้ำประกัน


 • สัญญาเงินกู้ สม0044565
 •      วันที่กู้ 16-12-2565
       วงเงินกู้ 287,000.00 บาท
       เงินต้นคงเหลือ 170,000.00 บาท
  statement

       ผู้ค้ำประกัน


 • สัญญาเงินกู้ สม0044566
 •      วันที่กู้ 17-11-2566
       วงเงินกู้ 640,000.00 บาท
       เงินต้นคงเหลือ 612,000.00 บาท
  statement

       ผู้ค้ำประกัน


 • สัญญาเงินกู้ สม0044666
 •      วันที่กู้ 17-11-2566
       วงเงินกู้ 17,000.00 บาท
       เงินต้นคงเหลือ 12,100.00 บาท
  statement

       ผู้ค้ำประกัน


 • สัญญาเงินกู้ สม0044865
 •      วันที่กู้ 29-12-2565
       วงเงินกู้ 100,000.00 บาท
       เงินต้นคงเหลือ 24,400.00 บาท
  statement

       ผู้ค้ำประกัน


 • สัญญาเงินกู้ สม0044866
 •      วันที่กู้ 17-11-2566
       วงเงินกู้ 800,000.00 บาท
       เงินต้นคงเหลือ 722,186.00 บาท
  statement

       ผู้ค้ำประกัน


 • สัญญาเงินกู้ สม0044966
 •      วันที่กู้ 17-11-2566
       วงเงินกู้ 1,990,000.00 บาท
       เงินต้นคงเหลือ 1,915,803.00 บาท
  statement

       ผู้ค้ำประกัน


 • สัญญาเงินกู้ สม0045066
 •      วันที่กู้ 17-11-2566
       วงเงินกู้ 1,999,000.00 บาท
       เงินต้นคงเหลือ 1,933,645.00 บาท
  statement

       ผู้ค้ำประกัน


 • สัญญาเงินกู้ สม0045166
 •      วันที่กู้ 17-11-2566
       วงเงินกู้ 800,000.00 บาท
       เงินต้นคงเหลือ 755,555.00 บาท
  statement

       ผู้ค้ำประกัน


 • สัญญาเงินกู้ สม0045266
 •      วันที่กู้ 17-11-2566
       วงเงินกู้ 1,600,000.00 บาท
       เงินต้นคงเหลือ 1,561,519.00 บาท
  statement

       ผู้ค้ำประกัน


 • สัญญาเงินกู้ สม0045365
 •      วันที่กู้ 29-12-2565
       วงเงินกู้ 50,000.00 บาท
       เงินต้นคงเหลือ 32,000.00 บาท
  statement

       ผู้ค้ำประกัน


 • สัญญาเงินกู้ สม0045366
 •      วันที่กู้ 17-11-2566
       วงเงินกู้ 200,000.00 บาท
       เงินต้นคงเหลือ 173,801.00 บาท
  statement

       ผู้ค้ำประกัน


 • สัญญาเงินกู้ สม0045465
 •      วันที่กู้ 29-12-2565
       วงเงินกู้ 1,000,000.00 บาท
       เงินต้นคงเหลือ 930,442.00 บาท
  statement

       ผู้ค้ำประกัน


 • สัญญาเงินกู้ สม0045466
 •      วันที่กู้ 17-11-2566
       วงเงินกู้ 200,000.00 บาท
       เงินต้นคงเหลือ 173,801.00 บาท
  statement

       ผู้ค้ำประกัน


 • สัญญาเงินกู้ สม0045566
 •      วันที่กู้ 17-11-2566
       วงเงินกู้ 200,000.00 บาท
       เงินต้นคงเหลือ 173,801.00 บาท
  statement

       ผู้ค้ำประกัน


 • สัญญาเงินกู้ สม0045766
 •      วันที่กู้ 17-11-2566
       วงเงินกู้ 235,000.00 บาท
       เงินต้นคงเหลือ 215,736.00 บาท
  statement

       ผู้ค้ำประกัน


 • สัญญาเงินกู้ สม0046066
 •      วันที่กู้ 17-11-2566
       วงเงินกู้ 800,000.00 บาท
       เงินต้นคงเหลือ 781,115.00 บาท
  statement

       ผู้ค้ำประกัน


 • สัญญาเงินกู้ สม0046266
 •      วันที่กู้ 17-11-2566
       วงเงินกู้ 230,000.00 บาท
       เงินต้นคงเหลือ 211,266.00 บาท
  statement

       ผู้ค้ำประกัน


 • สัญญาเงินกู้ สม0046354
 •      วันที่กู้ 30-11-2554
       วงเงินกู้ 402,000.00 บาท
       เงินต้นคงเหลือ 10,515.00 บาท
  statement

       ผู้ค้ำประกัน


 • สัญญาเงินกู้ สม0046366
 •      วันที่กู้ 17-11-2566
       วงเงินกู้ 200,000.00 บาท
       เงินต้นคงเหลือ 173,801.00 บาท
  statement

       ผู้ค้ำประกัน


 • สัญญาเงินกู้ สม0046466
 •      วันที่กู้ 17-11-2566
       วงเงินกู้ 150,000.00 บาท
       เงินต้นคงเหลือ 130,530.00 บาท
  statement

       ผู้ค้ำประกัน


 • สัญญาเงินกู้ สม0046666
 •      วันที่กู้ 30-11-2566
       วงเงินกู้ 74,700.00 บาท
       เงินต้นคงเหลือ 67,700.00 บาท
  statement

       ผู้ค้ำประกัน


 • สัญญาเงินกู้ สม0047066
 •      วันที่กู้ 30-11-2566
       วงเงินกู้ 50,000.00 บาท
       เงินต้นคงเหลือ 36,000.00 บาท
  statement

       ผู้ค้ำประกัน


 • สัญญาเงินกู้ สม0047266
 •      วันที่กู้ 30-11-2566
       วงเงินกู้ 1,999,000.00 บาท
       เงินต้นคงเหลือ 1,948,603.00 บาท
  statement

       ผู้ค้ำประกัน


 • สัญญาเงินกู้ สม0047366
 •      วันที่กู้ 30-11-2566
       วงเงินกู้ 1,998,000.00 บาท
       เงินต้นคงเหลือ 1,947,568.00 บาท
  statement

       ผู้ค้ำประกัน


 • สัญญาเงินกู้ สม0047466
 •      วันที่กู้ 30-11-2566
       วงเงินกู้ 1,999,000.00 บาท
       เงินต้นคงเหลือ 1,948,603.00 บาท
  statement

       ผู้ค้ำประกัน


 • สัญญาเงินกู้ สม0047566
 •      วันที่กู้ 30-11-2566
       วงเงินกู้ 450,000.00 บาท
       เงินต้นคงเหลือ 379,990.00 บาท
  statement

       ผู้ค้ำประกัน


 • สัญญาเงินกู้ สม0047666
 •      วันที่กู้ 30-11-2566
       วงเงินกู้ 830,000.00 บาท
       เงินต้นคงเหลือ 808,312.00 บาท
  statement

       ผู้ค้ำประกัน


 • สัญญาเงินกู้ สม0047766
 •      วันที่กู้ 30-11-2566
       วงเงินกู้ 200,000.00 บาท
       เงินต้นคงเหลือ 173,380.00 บาท
  statement

       ผู้ค้ำประกัน


 • สัญญาเงินกู้ สม0047866
 •      วันที่กู้ 30-11-2566
       วงเงินกู้ 650,000.00 บาท
       เงินต้นคงเหลือ 632,886.00 บาท
  statement

       ผู้ค้ำประกัน


 • สัญญาเงินกู้ สม0047966
 •      วันที่กู้ 08-12-2566
       วงเงินกู้ 169,000.00 บาท
       เงินต้นคงเหลือ 160,000.00 บาท
  statement

       ผู้ค้ำประกัน


 • สัญญาเงินกู้ สม0048066
 •      วันที่กู้ 08-12-2566
       วงเงินกู้ 300,000.00 บาท
       เงินต้นคงเหลือ 240,000.00 บาท
  statement

       ผู้ค้ำประกัน


 • สัญญาเงินกู้ สม0048266
 •      วันที่กู้ 13-12-2566
       วงเงินกู้ 261,000.00 บาท
       เงินต้นคงเหลือ 234,944.00 บาท
  statement

       ผู้ค้ำประกัน


 • สัญญาเงินกู้ สม0048366
 •      วันที่กู้ 13-12-2566
       วงเงินกู้ 910,000.00 บาท
       เงินต้นคงเหลือ 850,000.00 บาท
  statement

       ผู้ค้ำประกัน


 • สัญญาเงินกู้ สม0048466
 •      วันที่กู้ 13-12-2566
       วงเงินกู้ 63,000.00 บาท
       เงินต้นคงเหลือ 51,000.00 บาท
  statement

       ผู้ค้ำประกัน


 • สัญญาเงินกู้ สม0048666
 •      วันที่กู้ 19-12-2566
       วงเงินกู้ 600,000.00 บาท
       เงินต้นคงเหลือ 588,035.00 บาท
  statement

       ผู้ค้ำประกัน


 • สัญญาเงินกู้ สม0048766
 •      วันที่กู้ 19-12-2566
       วงเงินกู้ 160,000.00 บาท
       เงินต้นคงเหลือ 145,628.00 บาท
  statement

       ผู้ค้ำประกัน


 • สัญญาเงินกู้ สม0048866
 •      วันที่กู้ 19-12-2566
       วงเงินกู้ 1,999,000.00 บาท
       เงินต้นคงเหลือ 1,958,889.00 บาท
  statement

       ผู้ค้ำประกัน


 • สัญญาเงินกู้ สม0048966
 •      วันที่กู้ 19-12-2566
       วงเงินกู้ 1,999,000.00 บาท
       เงินต้นคงเหลือ 1,959,495.00 บาท
  statement

       ผู้ค้ำประกัน


 • สัญญาเงินกู้ สม0049166
 •      วันที่กู้ 19-12-2566
       วงเงินกู้ 200,000.00 บาท
       เงินต้นคงเหลือ 177,597.00 บาท
  statement

       ผู้ค้ำประกัน


 • สัญญาเงินกู้ สม0049266
 •      วันที่กู้ 19-12-2566
       วงเงินกู้ 200,000.00 บาท
       เงินต้นคงเหลือ 177,597.00 บาท
  statement

       ผู้ค้ำประกัน


 • สัญญาเงินกู้ สม0049366
 •      วันที่กู้ 19-12-2566
       วงเงินกู้ 200,000.00 บาท
       เงินต้นคงเหลือ 177,597.00 บาท
  statement

       ผู้ค้ำประกัน


 • สัญญาเงินกู้ สม0049466
 •      วันที่กู้ 19-12-2566
       วงเงินกู้ 200,000.00 บาท
       เงินต้นคงเหลือ 177,597.00 บาท
  statement

       ผู้ค้ำประกัน


 • สัญญาเงินกู้ สม0049666
 •      วันที่กู้ 19-12-2566
       วงเงินกู้ 100,000.00 บาท
       เงินต้นคงเหลือ 88,496.00 บาท
  statement

       ผู้ค้ำประกัน


 • สัญญาเงินกู้ สม0049766
 •      วันที่กู้ 19-12-2566
       วงเงินกู้ 200,000.00 บาท
       เงินต้นคงเหลือ 177,597.00 บาท
  statement

       ผู้ค้ำประกัน


 • สัญญาเงินกู้ สม0049966
 •      วันที่กู้ 19-12-2566
       วงเงินกู้ 100,000.00 บาท
       เงินต้นคงเหลือ 88,496.00 บาท
  statement

       ผู้ค้ำประกัน


 • สัญญาเงินกู้ สม0050066
 •      วันที่กู้ 19-12-2566
       วงเงินกู้ 200,000.00 บาท
       เงินต้นคงเหลือ 177,597.00 บาท
  statement

       ผู้ค้ำประกัน


 • สัญญาเงินกู้ สม0050166
 •      วันที่กู้ 19-12-2566
       วงเงินกู้ 650,000.00 บาท
       เงินต้นคงเหลือ 637,141.00 บาท
  statement

       ผู้ค้ำประกัน


 • สัญญาเงินกู้ สม0050266
 •      วันที่กู้ 19-12-2566
       วงเงินกู้ 200,000.00 บาท
       เงินต้นคงเหลือ 177,597.00 บาท
  statement

       ผู้ค้ำประกัน


 • สัญญาเงินกู้ สม0050366
 •      วันที่กู้ 19-12-2566
       วงเงินกู้ 75,000.00 บาท
       เงินต้นคงเหลือ 66,372.00 บาท
  statement

       ผู้ค้ำประกัน


 • สัญญาเงินกู้ สม0050566
 •      วันที่กู้ 27-12-2566
       วงเงินกู้ 262,000.00 บาท
       เงินต้นคงเหลือ 251,482.00 บาท
  statement

       ผู้ค้ำประกัน


 • สัญญาเงินกู้ สม0050766
 •      วันที่กู้ 27-12-2566
       วงเงินกู้ 283,000.00 บาท
       เงินต้นคงเหลือ 273,098.00 บาท
  statement

       ผู้ค้ำประกัน


 • สัญญาเงินกู้ สม0050866
 •      วันที่กู้ 27-12-2566
       วงเงินกู้ 109,000.00 บาท
       เงินต้นคงเหลือ 79,000.00 บาท
  statement

       ผู้ค้ำประกัน


 • สัญญาเงินกู้ สม0050966
 •      วันที่กู้ 27-12-2566
       วงเงินกู้ 79,200.00 บาท
       เงินต้นคงเหลือ 73,200.00 บาท
  statement

       ผู้ค้ำประกัน


 • สัญญาเงินกู้ สม0051066
 •      วันที่กู้ 27-12-2566
       วงเงินกู้ 20,300.00 บาท
       เงินต้นคงเหลือ 16,100.00 บาท
  statement

       ผู้ค้ำประกัน


 • สัญญาเงินกู้ สม0051166
 •      วันที่กู้ 27-12-2566
       วงเงินกู้ 150,000.00 บาท
       เงินต้นคงเหลือ 132,549.00 บาท
  statement

       ผู้ค้ำประกัน


 • สัญญาเงินกู้ สม0051266
 •      วันที่กู้ 27-12-2566
       วงเงินกู้ 1,070,000.00 บาท
       เงินต้นคงเหลือ 1,047,391.00 บาท
  statement

       ผู้ค้ำประกัน


 • สัญญาเงินกู้ สม0051366
 •      วันที่กู้ 27-12-2566
       วงเงินกู้ 200,000.00 บาท
       เงินต้นคงเหลือ 177,339.00 บาท
  statement

       ผู้ค้ำประกัน


 • สัญญาเงินกู้ สม0051466
 •      วันที่กู้ 27-12-2566
       วงเงินกู้ 125,000.00 บาท
       เงินต้นคงเหลือ 110,458.00 บาท
  statement

       ผู้ค้ำประกัน


 • สัญญาเงินกู้ สม0051566
 •      วันที่กู้ 27-12-2566
       วงเงินกู้ 125,000.00 บาท
       เงินต้นคงเหลือ 110,458.00 บาท
  statement

       ผู้ค้ำประกัน


 • สัญญาเงินกู้ สส0000156
 •      วันที่กู้ 13-02-2556
       วงเงินกู้ 1,551,215.00 บาท
       เงินต้นคงเหลือ 1,458,582.00 บาท
  statement

       ผู้ค้ำประกัน